Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur bra är vår skola? Elever Vårterminen 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur bra är vår skola? Elever Vårterminen 2013."— Presentationens avskrift:

1 Hur bra är vår skola? Elever Vårterminen 2013

2 Elev svar; 1. Värdegrund och Arbetsmiljö
4 3 2 1 X 68 60 13 58 56 17 80 41 90 39 5 70 61 53 15 6 32 49 50 26 65 28 14 43 64 20 8 521 485 166 40 11 1. Det råder trygghet och trivsel i skolan 2. Barn och vuxna visar respekt för varandra 3. Mobbing och okamratligt beteende förebyggs och bekämpas 4. Skolan har klara och tydliga regler för arbete med samvaro 5. De vuxna reagerar på regelbrott och ger positiv och negativ feed-back 6. Skolan har en god fysisk miljö 7. Alla kommer i tid till lektioner och möten 8. Det råder en lugn och harmonisk miljö 9.Eleverna har inflytande över sin skolsituation

3 * Mobbning och okamratligt beteende,
Resultat Elev svar ; 1. Värdegrund och Arbetsmiljö ; Eleverna upplever att Garphyttans skola uppnår Nivå 4 – Mycket Bra Enkäter till elever och föräldrar och andra utvärderingar, visar att alla elever, upplever stor eller mycket stor trygghet och trivsel i Garphyttans skola. Alla vuxna på Garphyttans skola medverkar aktivt och kraftfullt i att förebygga och bekämpa alla tendenser till mobbning och okamratligt beteende. Garphyttans skola har tydliga regler för arbete och samvaro, välkända och accepterade av alla. De hålls ständigt aktuella och de vuxna reagerar på regelbrott och ger positiv och negativ feed-back På Garphyttans skola råder en lugn och harmonisk studiemiljö, vilket ger elever arbetsro och de bästa förutsättningar för ett aktivt lärande. Garphyttans skola har ett program för att främja och utveckla elevers och föräldrars inflytande, vilket lett till att både elever och föräldrar uttalar att de känner sig delaktiga i skolans arbete och upplever att de kan påverka skolsituationen. Teman; * Trygghet och Trivsel, * Mobbning och okamratligt beteende, * Skolans normer, * Skolans studiemiljö, * Elevers och föräldrars inflytande

4 Elev svar; 2. Skolans Mål och Målen i undervisningen
1 2 3 4 X 64 57 9 6 45 58 21 11 41 13 166 156 43 19 12. Skolans mål är kända av elever och föräldrar 14. Eleverna får vara med och sätta upp mål för arbetet. 16. Skolans bedömningsgrundet och betygskriterier är kända av elever och föräldrar

5 Målen i undervisningen
Resultat Elev svar ; 2. Skolans Mål och Målen i undervisningen ; Eleverna upplever att Garphyttans skola uppnår Nivå 4 – Mycket Bra Teman; Skolans mål Målen i undervisningen Målen i utvecklings-samtal och som bedömningsunderlag Garphyttans skola har tydliga lokala mål, vilka utgår från läroplanen och de är väl förankrade hos personalen och genomsyrar och styr all verksamhet Tydliga och realistiska mål, uppsatta av lärare och elever i dialog om arbetets innehåll och utformning, styr undervisningen och utvecklar det dagliga skolarbetet. Målen är välkända av elever och föräldrar och utgör tydliga referenspunkter för bedömning av måluppfyllelse och vid utvecklingssamtalen.

6 Elev svar; 3 Undervisning och lärande
4 3 2 1 X 58 57 17 79 40 12 78 41 14 46 60 7 36 9 52 68 10 5 59 54 450 356 86 33 18. Lärare och elever planerar och utvärderar undervisningen tillsammans. 19. Arbetssätt och metoder i undervisningen varieras. 20. Dialogen mellan lärare och elever har god kvalitet. 21. Elevaktiva arbetsformer tillämpas. 24. Eleverna förstår innehåll och sammanhang i arbetet och är motiverade. 25. Eleverna får arbeta aktivt och tillsammans och får ta ansvar för arbetet. 26. Elevernas egna förslag och initiativ tas tillvara i skolarbetet.

7 Resultat Elev svar; 3. Undervisning och lärande ; Eleverna upplever att Garphyttans skola uppnår Nivå 4 – Mycket Bra Teman; Lärarnas kompetens och engagemang Elevernas motivation och delaktighet Arbetssätt och metoder Samspel och dialog mellan lärare och elever Stimulans och tillit till den egna förmågan Alla lärare har god kompetens, visar tydligt engagemang och har höga förväntningar på sina elever. Alla, eller nästan alla, elever är motiverade, känner stor delaktighet och upplever att de har reellt inflytande över och ansvar för sitt skolarbete Arbetssätt och metoder varieras och elevaktiva arbetsformer tillämpas ofta. Eleverna ställs inför uppgifter som leder till reflektion och ger möjligheter att se samband och dra slutsatser, De producerar en mängd kollektiva och individuella arbeten. Samspelet mellan lärare och elever fungerar utmärkt och dialogen dem emellan har hög kvalitet. Skolarbetet stärker elevernas självtillit, de känner att de gör framsteg och alla, eller nästan alla, elever upplever ”lärandets glädje”.

8 Elev svar; 4 Skolan resultat
3 2 1 X 47 39 46 34 12 38 140 111 7 20 28. Skolan har bra rutiner och modeller för att följa upp elevernas studieresultat. 31. Även elever med särskilda behov gör framsteg och når skolans mål. 32. Skolan har bra rutiner för att delge elever och föräldrar uppnådda resultat.

9 Elevernas studieresultat Uppföljning av studieresultaten
Resultat Elev svar; 4. Skolans resultat ; Eleverna upplever att Garphyttans skola uppnår Nivå 4 – Mycket Bra Teman; Elevernas studieresultat Uppföljning av studieresultaten Överföring av studieresultaten till elever och föräldrar Elevernas studieresultat ligger på en förväntad god nivå. Även flertalet elever med svårigheter för framsteg och uppnår skolans egna mål. Garphyttans Skola har bra rutiner och program för att följa upp elevernas studieresultat. Resultaten från de nationella proven och andra prov ställs samman och analyseras. Elever och föräldrar får fortlöpande utförlig och nyanserad feed-back och information om uppnådda studieresultat.

10 Elev svar; 5 Stöd och stimulans till elever i behov av särskilt stöd
4 3 2 1 X 48 33 10 24 19 55 51 7 151 108 9 36 35. Elever som har svårigheter får handledning och särskilt stöd av god kvalitet. 36. Åtgärdsprogram upprättas för elever som riskerar att inte uppnå målen. 37. Skolans specialpedagoger och andra lärare som ger stöd samverkar med klass och /eller ämneslärare.

11 Teman; Resurser Diagnoser Stödinsatser
Resultat Elev svar; 5 Stöd och stimulans till elever i behov av särskilt stöd ; Eleverna upplever att Garphyttans skola uppnår Nivå 4 – Mycket Bra Teman; Resurser Diagnoser Stödinsatser Garphyttans skolas resurser för elever i behov av särskilt stöd är väl tilltagna, används flexibelt och täcker gott och väl behoven. Lärarna använder regelmässigt lämpliga diagnostiska uppgifter och andra metoder, som iakttagelser i det dagliga arbetet och kontakt med föräldrarna, för att identifiera elever i behov av särskilt stöd. Åtgärdsprogram upprättas alltid för elever som riskerar att inte uppnå målen eller har andra svårigheter och dessa elever får alltid stöd och stimulans av hög kvalitet.

12 Elev svar; 6. Ledning, organisation och samarbete i lag och grupper
43. Lärare och annan personal samarbetar i lag och grupper 4 3 2 1 X 49 35 5

13 Samarbete i lag och grupper
Resultat Elev svar; 6. Ledning, organisation och samarbete i lag och grupper ; Eleverna upplever att Garphyttans skola uppnår Nivå 4 – Mycket Bra Teman; Samarbete i lag och grupper Garphyttans skola har fungerande arbetslag och personalen har ett gott och kontinuerligt samarbete som positivt påverkar elevernas studie- och lärandemiljö

14 Elev svar; 7. Utvärdering, (Kvalitetsutveckling och Kompetensutveckling)
4 3 2 1 X 52 49 8 46. Enkäter till elever och föräldrar ger besked om hur nöjda ”brukarna” är med sin skola.

15 Teman; Utvärdering Kvalitetsutveckling Kompetensutveckling
Resultat Elev svar; 7. Utvärdering, (kvalitetsutveckling och Kompetensutveckling) ; Eleverna upplever att Garphyttans skola uppnår Nivå 4 - Mycket Bra Teman; Utvärdering Kvalitetsutveckling Kompetensutveckling Skolan utvärderar kontinuerligt hela sin verksamhet med en väl utformad strategi för kvalitetsarbetet, som omfattarpersonalen, eleverna och föräldrarna Analyser av utvärderingarna med återkoppling till tidigare uppföljningar och skolans mål och värdegrund leder till handlingsplaner och åtgärder för kvalitetsutveckling. Strategierna för utvärdering och utveckling genomsyrar hela verksamheten.


Ladda ner ppt "Hur bra är vår skola? Elever Vårterminen 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser