Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur bra är vår skola? Personal Vårterminen 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur bra är vår skola? Personal Vårterminen 2013."— Presentationens avskrift:

1 Hur bra är vår skola? Personal Vårterminen 2013

2 Personal svar; 1. Värdegrund och Arbetsmiljö
4 3 2 1 X 13 14 11 5 6 8 12 16 37 93 23 1. Det råder trygghet och trivsel i skolan 2. Barn och vuxna visar respekt för varandra 3. Mobbing och okamratligt beteende förebyggs och bekämpas 4. Skolan har klara och tydliga regler för arbete med samvaro 5. De vuxna reagerar på regelbrott och ger positiv och negativ feed-back 6. Skolan har en god fysisk miljö 7. Alla kommer i tid till lektioner och möten 8. Det råder en lugn och harmonisk miljö 9.Eleverna har inflytande över sin skolsituation 10. Föräldrarna uppmuntras att engagera sig i sina barns skola

3 * Mobbning och okamratligt beteende,
Resultat Personal svar ; 1. Värdegrund och Arbetsmiljö ; Personalen på skolan upplever att Garphyttans skola uppnår Nivå 3 - Bra Enkäter till elever och föräldrar och andra utvärderingar, visar att de flesta elever, minst 85 procent upplever stor trygghet och trivsel i Garphyttans skola. De flesta vuxna på Garphyttans skola deltar aktivt i att förebygga och bekämpa tendenser till mobbning och okamratligt beteende. Garphyttans skola har tydliga regler för arbete och samvaro, välkända av de flesta. De vuxna reagerar i allmänhet på regelbrott och strävar efter att reglerna ska tillämpas i vardagspraktiken. På Garphyttans skola råder för det mesta en lugn och harmonisk studiemiljö, vilket ger så gott som alla elever arbetsro och goda förutsättningar för lärande. Garphyttans skola strävar efter att öka elevers och föräldrars inflytande, vilket lett till att en stor andel av eleverna och föräldrarna känner delaktighet i skolans arbete och anser att de har möjlighet att påverka skolsituationen Teman; * Trygghet och Trivsel, * Mobbning och okamratligt beteende, * Skolans normer, * Skolans studiemiljö, * Elevers och föräldrars inflytande

4 Personal svar; 2. Skolans Mål och Målen i undervisningen
1 2 3 4 X 13 11 8 7 9 29 53 6 11. Skolan har tydliga mål för sin verksamhet 12. Skolans mål är kända av elever och föräldrar 13. Det finns även kortsiktiga mål för arbetet i vardagspraktiken 14. Eleverna får vara med och sätta upp mål för arbetet. 15. Undervisningsmålen utgör referenspunkter i utvecklingssamtalen 16. Skolans bedömningsgrundet och betygskriterier är kända av elever och föräldrar

5 Målen i undervisningen
Resultat Personal svar ; 2. Skolans Mål och Målen i undervisningen ; Personalen på skolan upplever att Garphyttans skola uppnår Nivå 3 - Bra Teman; Skolans mål Målen i undervisningen Målen i utvecklings-samtal och som bedömningsunderlag Garphyttans skola har hyggligt tydliga mål, de flesta baserade på läroplanen och de är förankrade hos flertalet av personalen och styr delar av verksamheten. En övervägande del av undervisningen och det dagliga skolarbetet styrs av mål som lärare ställt upp, ofta tillsammans med eleverna. Målen är kända av merparten av elever och föräldrar och används som referenspunkter för bedömning av måluppfyllelse och vid utvecklingssamtalen.

6 Personal svar; 3 Undervisning och lärande
4 3 2 1 X 9 7 12 11 8 5 6 55 102 14 17. Lärarna har god kompetens och höga förväntningar på sina elever 18. Lärare och elever planerar och utvärderar undervisningen tillsammans. 19. Arbetssätt och metoder i undervisningen varieras. 20. Dialogen mellan lärare och elever har god kvalitet. 21. Elevaktiva arbetsformer tillämpas. 22. Eleverna producerar kollektiva och individuella arbeten. 23. Läraren följer upp elevernas individuella utveckling och ger tydlig feed-back. 24. Eleverna förstår innehåll och sammanhang i arbetet och är motiverade. 25. Eleverna får arbeta aktivt och tillsammans och får ta ansvar för arbetet. 26. Elevernas egna förslag och initiativ tas tillvara i skolarbetet. 27. Skolarbetet ger eleverna stimulans och stärker deras tillit till den egna förmågan.

7 Resultat Personal svar ; 3
Resultat Personal svar ; 3. Undervisning och lärande ; Personalen på skolan upplever att Garphyttans skola uppnår Nivå 3 - Bra Teman; Lärarnas kompetens och engagemang Elevernas motivation och delaktighet Arbetssätt och metoder Samspel och dialog mellan lärare och elever Stimulans och tillit till den egna förmågan De flesta lärare har god kompetens, visar engagemang och har ganska tydliga förväntningar på sina elever. Flertalet elever är motiverade, känner delaktighet och upplever att de har ett visst inflytande och ansvar i skolans arbete. Olika arbetssätt tillämpas och elevaktiva arbetsformer överväger. Eleverna ställs inför uppgifter som de upplever som meningsfulla. De producerar ofta kollektiva och individuella arbeten. Samspelet mellan lärare och elever fungerar ofta bra och dialogen dom emellan har i de flesta fall god kvalitet. Skolarbetet stärker självtilliten hos flertalet elever, de känner att de gör framsteg och många elever upplever ”lärandets glädje”.

8 Personal svar; 4 Skolan resultat
3 2 1 X 5 6 7 8 10 17 38 20 28. Skolan har bra rutiner och modeller för att följa upp elevernas studieresultat. 29. Resultaten på diagnoser och nationella prov ställs samman och analyseras. 30. Elevernas resultat och betyg ligger på en förväntad nivå. 31. Även elever med särskilda behov gör framsteg och når skolans mål. 32. Skolan har bra rutiner för att delge elever och föräldrar uppnådda resultat.

9 Elevernas studieresultat Uppföljning av studieresultaten
Resultat Personal svar ; 4. Skolans resultat ; Personalen på skolan upplever att Garphyttans skola uppnår Nivå 3 - Bra Teman; Elevernas studieresultat Uppföljning av studieresultaten Överföring av studieresultaten till elever och föräldrar De flesta elevers resultat ligger på en förväntad god nivå. Många elever med svårigheter gör framsteg och uppnår skolans mål. Skolan har en modell för att följa upp elevernas studieresultat, vilken tillämpas av flertalet lärare. Resultaten från de nationella proven ställs samman och diskuteras. Elever och föräldrar får regelbunden information om uppnådda studieresultat.

10 Personal svar; 5 Stöd och stimulans till elever i behov av särskilt stöd
4 3 2 1 X 7 6 10 8 12 24 31 16 33. Skolan har avsatt tillräckliga resurser för stöd till elever med svårigheter. 34. Lärarna använder diagnoser och andra metoder för att identifiera elever med behov av stöd. 35. Elever som har svårigheter får handledning och särskilt stöd av god kvalitet. 36. Åtgärdsprogram upprättas för elever som riskerar att inte uppnå målen. 37. Skolans specialpedagoger och andra lärare som ger stöd samverkar med klass och /eller ämneslärare.

11 Teman; Resurser Diagnoser Stödinsatser
Resultat Personal svar ; 5 Stöd och stimulans till elever i behov av särskilt stöd ; Personalen på skolan upplever att Garphyttans skola uppnår Nivå 3 - Bra Teman; Resurser Diagnoser Stödinsatser Garphyttans skolas resurser för elever i behov av särskilt stöd är i stort sett anpassade efter behoven. Även elever med mindre svårigheter kan få särskilt stöd. Diagnostiska uppgifter och andra metoder för att identifiera elever i behov av särskilt stöd förekommer så gott som allmänt. Åtgärdsprogram upprättas för elever som riskerar att inte uppnå målen och dessa elever får som regel stöd av god kvalitet.

12 Personal svar; 6. Ledning, organisation och samarbete i lag och grupper
4 3 2 1 X 7 6 8 5 10 9 14 55 38 38. Skolan har än väl fungerande ledning med god kommunikation till personalen. 39. Skolledningen visar ett aktivt intresse för undervisning och lärande 40. Skolan har ett väl fungerande besluts- och ansvarssystem. 41. All personal ges möjlighet att delta i skolans utveckling. 42. Skolan har en väl fungerade organsiation i arbetsenheter och arbetslag. 43. Lärare och annan personal samarbetar i lag och grupper 44. Konferenssystemet fungerar.

13 Arbets- och ansvarsorganisation
Resultat Personal svar ; 6. Ledning, organisation och samarbete i lag och grupper ; Personalen på skolan upplever att Garphyttans skola uppnår Nivå 3 - Bra Teman; Skolans ledning Arbets- och ansvarsorganisation Samarbete i lag och grupper Ledningen driver skolutvecklingsarbetet i samarbete med personalen och detta genomsyrar i viss mån verksamheten Den pedagogiska organisationen och ansvarsfördelningen stöder genomförandet av skolans verksamhet, men den skulle kunna utvecklas. Garphyttans skola har fungerande arbetslag och personalen samarbetar för att skapa en god studiemiljö för eleverna.

14 Personal svar; 7. Utvärdering, Kvalitetsutveckling och Kompetensutveckling
4 3 2 1 X 11 6 8 7 9 14 37 26 15 45. Skolan har ett omfattande program för utvärdering av sin verksamhet. 46. Enkäter till elever och föräldrar ger besked om hur nöjda ”brukarna” är med sin skola. 47. Personalen följer regelbundet upp den egna skolans verksamhet. 48. Skolan har en tydlig utvecklingsplan med förbättringsområden och handlingsprogram. 49. Personalen får årligen individuell fortbildning av god kvalitet. 50. Skolan har ett program för strategisk kompetensutveckling

15 Teman; Utvärdering Kvalitetsutveckling Kompetensutveckling
Resultat Personal svar ; 7. Utvärdering, kvalitetsutveckling och Kompetensutveckling ; Personalen på skolan upplever att Garphyttans skola uppnår Nivå 3 - Bra Teman; Utvärdering Kvalitetsutveckling Kompetensutveckling Ledning, personal och elever utvärderar regelbundet den egna verksamheten och den dokumenteras. Analys av utvärderingen leder till handlingsplaner och i vissa fall till åtgärder för kvalitetsutveckling. Garphyttans skolas utvärderingar och utvecklingsplaner ligger till grund för kvalitetsutveckling och personalens kompetensutveckling.


Ladda ner ppt "Hur bra är vår skola? Personal Vårterminen 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser