Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Likabehandlingsplaner: granskning och förslag till förbättringsområden Presentation för personalgrupp 18 jan. 2012 Bengt Andersson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Likabehandlingsplaner: granskning och förslag till förbättringsområden Presentation för personalgrupp 18 jan. 2012 Bengt Andersson."— Presentationens avskrift:

1 Likabehandlingsplaner: granskning och förslag till förbättringsområden Presentation för personalgrupp 18 jan. 2012 Bengt Andersson

2 Plan för att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter •Skollagen 6 kapitel, 7 §

3 Bakgrund •Skolinspektionens synpunkter utifrån tillsyn av hela verksamheten 2009 •Lärgångar för skolledare genomförda 2010 •Beslut om internkontroll 2011

4 Skolinspektionens kritiska synpunkter •Kartläggning saknas •Elever känner inte till planen •Elever inte medverkat i framtagandet •Gemensamma planer för olika verksamheter •Personal inte medverkat •Elevhälsoteam inte medverkat •Insatser, genomförda och kommande redovisas inte •Gemensam plan särskola – skola •Plan saknas när vuxen kränker elev •Ansvarsfördelning rektor –personal saknas

5 Skolinspektionens beslut •”Skolinspektionen bedömer att kommunen inte ser till att det finns en plan mot kränkande behandling i enlighet med författningarna……” (sid 15) •”Skolinspektionen bedömer att kommunen inte följt upp och utvärderat verksamheternas likabehandlingsplaner på det sätt som avses i författningarna. (sid 16)

6 Vad är en kränkning? •En kränkning sker när en person behandlar en annan på ett sätt som brister i respekt för den andres värde och intresse.

7 Uppdrag för granskningen •Granska aktuella likabehandlingsplaner utifrån styrdokumentens krav, •Föreslå, mot bakgrund av granskningen, förbättringsområden

8 Förskolechef/Rektor ska enligt BEO •ha system för att ta reda på om det förekommer kränkningar, •Veta att all personal känner till lagens krav, • involvera eleverna i det främjande och förebyggande arbetet •jobba för en samsyn bland personal, elever och vårdnadshavare kring nolltolerans, •ha resurser för fortbildning av personal

9 Vad ska, enligt Allmänna råd, beskrivas i planen? • långsiktiga mål och det främjande arbetet • slutsatser utifrån kartläggning om läget i verksamheten, • konkreta åtgärder och ansvarsfördelning • rutiner för akuta situationer •rutiner för uppföljning • hur dokumentationen av ärenden görs •hur eleverna varit delaktiga i framtagandet av planen.

10 Likabehandlingsplanerna som granskats •42 granskade planer, •Olika till form, struktur och innehåll, •Omfattning i sidor, från 1 till 27. •Ingen tar upp kränkningar på nätet eller motsvarande

11 Detta saknas i de granskade planerna •en redovisning och analys av vad fjolårets insatser ledde till för resultat. •beskrivning av det främjande arbetet. •kartläggning av verksamheten, •beskrivning i konkreta termer av hur risker skall avvärjas. •det saknas i planerna en redovisning av hur eleverna medverkat vid utformningen.

12 Finns men behöver förtydligas •Vad görs när vuxen kränker elev/elever, •Hur skall elever och vårdnadshavare rapportera kränkningar, •När görs anmälan till annan myndighet, •Gemensam plan med diskrimineringsgrunderna, •Hur personalen har uppsikt över alla utrymmen där elever finns, •Åtgärder i akuta situationer.

13 Slutsatser •Planerna behöver förbättras för att leva upp till de krav som förordningarna ställer! Orsaker till britser kan vara att • verksamheten gör mer än vad som beskrivs i planerna, •frågans prioritering i verksamheten för låg, • demokratisk process saknas, • flera förändringar av och i verksamheten pågår samtidigt

14 Förbättringsområden Reflektion kring en kommunövergripande struktur för en barnsyn som innefattar hela barnet och dygnets alla timmar (politisk nivå) •Gör rektor mer tillgänglig i verksamheten Renodla rektors uppdrag, …rektorn och förskolechefen ska ha ansvaret för sådana mer övergripande frågor där ett särskilt ansvar i egenskap av skolledare framstår som normalt och naturligt. (förvaltningsnivå) 1) •Avsätt tid för en process, … ett systematiskt arbete som utgår från en kartläggning och analys av den egna verksamhetens behov och förutsättningar, där all personal är involverad och alla elever ges möjlighet att delta! (skolnivå) 2) •1) = Ny skollag i praktiken sid 22 •2 = Vad fungerar? www.skolverket.se/forskningwww.skolverket.se/forskning

15 Utvecklingsstöd Utvecklingsstöd - värdegrund www.skolverket.se/vardegrund

16 Ett sätt att inleda processen (skolnivå) analysera i varje enhet •Demokrati eller elevmedverkan, hur finns det i verksamheten och hur definieras den? •Vilken är attityden, beteendet och kompetensen i personalens möte med barnen = ledarskapet?

17 Rektors/förskolechefs checklista för förbättring •Nu gällande plan; aktuell? när togs den fram? •Samverkan med eleverna, hur då? •Kartläggning, har vi gjort en sådan? •Mätbara mål är….! •Åtgärder för att förebygga är..! •Åtgärder för att främja är…! •Uppföljningar görs, när?

18 Forts. Checklista •Dessa resurser finns för arbetet? •Så här kommunicera vi planen! •Den årliga utvärderingen genomförs….. När,hur och var?

19 Verktyg för jobbet med planen www.planforskolan.se För att i fem steg utforma planen Innehåller tips och lagtext för varje steg 1.Utvärdera 2.Främja 3.Kartlägg 4.Förebygg 5.Rutiner för akuta situationer Planen är klar!

20 Rädda barnen •Rädda Barnen lanserar nytt material för arbete mot mobbing • Materialet kommer att lanseras i slutet av januari 2012 och är utformat som checklistor inom områdena "Värdegrund", "Inflytande", "Vuxennärvaro", "nätet" och "föräldrardialog". •Till exempel pekar vi på vikten av att involvera och ge elever inflytande över skolans likabehandlingsarbete och på att föra en kontinuerlig dialog med elevernas föräldrar kring mobbning.

21 Ur Vad fungerar? Detta rekommenderar Skolverket för goda resultat: •Främja genom elevers aktiva medverkan …. (demokratiutveckling!) •Förebygg genom uppföljning, personalutb., ordningsregler, disciplinära strategier mot icke önskvärt beteende… •Upptäck och åtgärda genom system för vuxennärvaro ute, åtgärder för mobbare och mobbade, kooperativa lag, dokumentation.

22 Sammanfattning •42 planer har jämförts med styrdokumentens krav, •Planerna är oftast utformade som policydokument, inte som planer •Det saknas ofta minst 5 grundläggande delar, •Planerna lever inte upp till kraven i styrdokumenten, •Alla planer uttrycker en vilja att skapa trygghet, •Nationellt samma situation som i Kba, •Frågan behöver högre prioritet i alla nivåer

23 Processtid, stöd, uppföljning


Ladda ner ppt "Likabehandlingsplaner: granskning och förslag till förbättringsområden Presentation för personalgrupp 18 jan. 2012 Bengt Andersson."

Liknande presentationer


Google-annonser