Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 6 F ÖRÄ Ld RAR OCH b ARN KAPITEL 6 F ÖRÄ Ld RAR OCH b ARN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 6 F ÖRÄ Ld RAR OCH b ARN KAPITEL 6 F ÖRÄ Ld RAR OCH b ARN."— Presentationens avskrift:

1 PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 6 F ÖRÄ Ld RAR OCH b ARN KAPITEL 6 F ÖRÄ Ld RAR OCH b ARN

2 LIBER AB OH 6 Barns rättigheter FN:s barnkonvention om barns rättigheter är antagen av Sverige Svenska föräldrabalken bygger på barnkonventionen Alla beslut som fattas av statliga myndigheter, kommuner och landsting ska ha ett barnperspektiv Med barn avses alla personer under 18 år Barnkonventionens och föräldrabalkens regler ska vara vägledande för den kommunala socialtjänstens arbete Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt barn som riskerar att komma till skada : 1

3 LIBER AB OH 6

4 LIBER AB OH 6 Faderskap Om modern är gift ska mannen i äktenskapet automatiskt anses vara barnets far, s k faderskapspresumtion Faderskapspresumtionen kan brytas om modern haft samlag med annan än maken under den tid barnet kommit till Om modern inte är gift måste faderskapet bekräftas av fadern Enligt föräldrabalken är socialtjänsten skyldig att vid behov försöka utreda faderskap : 2

5 LIBER AB OH 6

6 LIBER AB OH 6 Barns namn Har föräldrarna gemensamma barn tidigare, får barnet det efternamn som det senast födda syskonet har I annat fall ska anmälan om efternamn göras till Skatteverket Om inte anmälan görs inom tre månader till Skatteverket får barnet moderns efternamn Anmälan om ändrat efternamn kan göras till Skatteverket Inom tre månader från födelsen ska föräldrarna också anmäla ett eller flera förnamn till Skatteverket Förnamn kan bytas ut, strykas eller läggas till efter hand, ett förnamn måste dock alltid behållas : 3

7 LIBER AB OH 6

8 LIBER AB OH 6 Vårdnad om barn Barn behöver båda sin föräldrar enligt föräldrabalken Vårdnadshavare har ansvaret för barnets omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och fostran Vårdnadshavare bestämmer i frågor som rör barnet, men ska ta hänsyn till barnets önskemål allteftersom mognaden ökar Om föräldrarna bor på olika håll har de ändå gemensamt ansvar för barnets behov av umgänge med båda föräldrarna Vårdnadshavare är vanligen också förmyndare för barnet i ekonomiska frågor Överförmyndare ska finnas om barnet har egendom värd mer än åtta gånger basbeloppet Föräldrar som är eller har varit gifta har i första hand gemensam vårdnad om barnet Om föräldrarna är skilda har de fortfarande gemensam vårdnad såvida de inte kommit överens om annat, vilket ska beslutas av tingsrätten : 4.1

9 LIBER AB OH 6 Vårdnad om barn Är föräldrarna oense kan en av dem ensam ansöka om vårdnad hos tingsrätten. Tingsrätten ska alltid se till barnets bästa. Om föräldrarna inte är gifta vid barnets födelse blir modern automatiskt ensam vårdnadshavare Ogifta föräldrar kan anmäla om gemensam vårdnad hos socialtjänsten samtidigt som de uppger vem som är fader, eller senare till Skatteverket om de är svenska medborgare Vid gemensam vårdnad behöver barnet inte bo lika mycket hos båda föräldrarna, socialtjänsten kan hjälpa till att skriva avtal om boendet Om föräldrarna väljer s k växelvis boende ska det vara för barnets bästa Den förälder som inte är vårdnadshavare är skyldig att betala underhållsbidrag till den andre föräldern, vilket även kan förekomma vid gemensam vårdnad Om en förälder inte kan betala underhållsbidrag, kan Försäkringskassan ge s k underhållsstöd : 4.2

10 LIBER AB OH 6

11 LIBER AB OH 6 Umgängesrätt Ett barn har rätt till umgänge med den förälder det inte bor tillsammans med Det är föräldrarnas gemensamma ansvar att barnets behov av umgänge tillgodoses Vid växelvis boende behöver man inte fastställa umgängesrätten Tvist om vårdnad och umgängesrätt löses av tingsrätten Innan dom i tingsrätten begär rätten en vårdnadsutredning, vanligen av socialtjänsten : 5.1

12 LIBER AB OH 6 Umgängesrätt Domen ska alltid utgå från vad som kan anses vara barnets bästa, inte föräldrarnas Om barnet är 12 år eller äldre ska man ta hänsyn till barnets vilja Oavsett vårdnadsform kan umgängesrätten fastställas i avtal eller dom i tingsrätten Om någon av föräldrarna inte rättar sig efter avtalet/domen kan förvaltningsrätten besluta om vitesföreläggande eller hämtning av polis : 5.2

13 LIBER AB OH 6

14 LIBER AB OH 6 Adoption i Sverige Regler om adoption finns i föräldrabalken I Sverige beslutas en adoption av tingsrätten efter yttrande från socialtjänsten och från Migrationsverket om barnet är från ett utomnordiskt land Barnets biologiska föräldrar måste normalt lämna sitt samtycke till adoptionen Adoption innebär att barnet juridiskt anses vara barn till den som adopterar och inte till sina biologiska föräldrar Den som fyllt 25 år kan adoptera, i vissa fall den som fyllt 18 år Makar kan adoptera gemensamt, men inte sambor Utländska adoptioner som genomförts i enlighet med Haagkonventionen gäller automatiskt i Sverige och ska styrkas av MIA (Myndigheten för internationella adoptionsfrågor) : 6

15 LIBER AB OH 6

16 LIBER AB OH 6 Skador orsakade av barn Skadeståndslagens regler gäller även för barn Utdrag ur skadeståndslagen 2:a kapitel: 1§ Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ska ersätta skadan. Skadeståndet kan sättas ned (minskas) om skadan orsakats av ett barn För barn upp till fem års ålder utdöms vanligen inget skadestånd. Med ökad ålder följer successivt ökat skadeståndsansvar Föräldrar kan bli ansvariga att betala för skador orsakade av deras barn om de inte har haft godtagbar tillsyn över barnet Föräldrarnas tillsynsansvar är beroende av situationen och barnets ålder Alltefter som barnet blir äldre minskar föräldrarnas skadeståndsansvar : 7

17 LIBER AB OH 6

18 LIBER AB OH 6 Webbplatser Familjerätt på nätet (www.famratt.com), information om socialtjänstens familjerättwww.famratt.com Socialstyrelsen (www.sos.se) ger under rubriken Socialtjänst bl a information om barn- och ungdomsfrågorwww.sos.se Lagar Samhällsguiden (www.samhallsguiden.riksdagen.se) innehåller korta faktatexter om olika områden, t ex familjen vad gäller faderskap och adoptionwww.samhallsguiden.riksdagen.se Adoptionscentrum (http://adoptionscentrum.se) svarar på frågor om adoptionerhttp://adoptionscentrum.se : X


Ladda ner ppt "PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 6 F ÖRÄ Ld RAR OCH b ARN KAPITEL 6 F ÖRÄ Ld RAR OCH b ARN."

Liknande presentationer


Google-annonser