Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Östergötland Studierektorsdag 24 sept 2015 Övergripande ST-studierektorer Maria Randjelovic och Lovisa Farnebo.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Östergötland Studierektorsdag 24 sept 2015 Övergripande ST-studierektorer Maria Randjelovic och Lovisa Farnebo."— Presentationens avskrift:

1 Region Östergötland Studierektorsdag 24 sept 2015 Övergripande ST-studierektorer Maria Randjelovic och Lovisa Farnebo

2 Region Östergötland 2 Program 08.30Välkommen och inledning 09.00Kaffe 09.30Riktlinjer för ST i Region Östergötland 11.00Verksamhetsspecifika riktlinjer för ST och ST-kontrakt 12.00-13.00Lunch 13.00 Forts. Verksamhetsspecifika riktlinjer för ST och ST-kontrakt 13.30 SPUR 14.30Kaffe 15.00ST-studierektorers uppdrag, resurser och kompetensutveckling 16.00Avslut

3 Region Östergötland Vägar till svensk specialistläkare Svensk specialistläkare AT Vikariat ST TULE- prov Ej specialist 3:e land Ej Leg Läkarutbildning EU/ EES –vissa länder Svensk läkarutbildning Svensktalande Leg läk Läkarutbildning EU/ EES Specialistläkare EU/ EES vissa specialiteter Specialist 3:e land Prov- tjänstgöring Strukturerad introduktion och komplettering Leg läk Läkarutbildning EU/ EES KUL Kompetensvärdering Författningskunskap Ev ämneskunskap Svenska språket Specialistläkare från EU/ EES, vissa specialiteter Kompetensvärdering Författningskunskap Praktisk yrkeskunskap Ev svenska språket Leg läk EU/ EES Kompetensvärdering Författningskunskap Ev ämneskunskap Svenska språket Specialister från 3:e land Ev kompletteringsbehov Maria Randjelovic 2015

4 Region Östergötland Två övergripande ST-studierektorer – Maria Randjelovic: systemfrågor, kvalitetsuppföljning, forskningstid för ST, verksamhetschef på ST-kansliet inklusive International Office – Lovisa Farnebo: Ansvar för ST-kansliets kurser och pedagogiska utvecklingsfrågor inom ST Studierektor för internationella läkare – Sara Kinert: Ta kontakt vid frågor rörande utlandsutbildade läkare Ny studierektorsbemanning på ST-kansliet 4

5 Region Östergötland Strategi för introduktion av utlandsutbildade läkare i Region Östergötland 5 Svenska språket BaST Introduktions- program Utbildnings- mottagningar Prov- tjänstgöring Förmodligen på plats senast 2017 Oklart om och när det kan bli aktuellt

6 Region Östergötland Vårdgivaren är ålagd att ha sådana riktlinjer Förslag tas fram av övergripande ST-studierektorerna Förslaget skickas på remiss till ST-studierektorsgruppen Fastställs i HSLG Omformning till broschyrformat – Pappersformat – Elektronisk broschyr Regionövergripande riktlinjer för ST 6

7 Region Östergötland Handledningstid – Hur ofta? Idag minst 2 timmar per månad – Schemalagt Studietid – En halvdag per vecka/ 10% av arbetstiden – Inkluderar t ex ST-träffar och internutbildning – Redovisning? (För att det inte ska bli förkortad arbetstid eller allmän administration) – En del kan användas till förberedelse för frivillig specialistexamen i förekommande fall Frågor under diskussion 7

8 Region Östergötland Ersättning under sidotjänstgöring utanför Östergötland – Resepolicyn Region Östergötland Ingen ersättning – ST-broschyr 2000 kr/ mån extra enligt nuvarande skrivning Nya: Ev en dagersättning inkluderande extrakostnader och resa. Beslut i HRR (HR-cheferna och HR-strategerna)inför nya riktlinjerna – I praktiken En t o r-resa per vecka 0-4000 kr lönepåslag per månad Forts frågor under diskussion 8

9 Region Östergötland Skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer – Ny: Alla ST-läkare ska ha rätt till 10 veckor arbetstid för arbetet och kursen – Möjlighet att tillgodoräkna sig tidigare arbete från t ex grundutbildningen. Handledaren bedömer, men oklart enligt vilka kriterier. Bedömningskriterier i RÖ behöver tas fram. – Olika åsikter om arbetets vikt och vissa ST-läkare vill inte göra det. Det är avgörande vilken hållning man har från klinikens sida (”Här på kliniken gör man ett ST-arbete. Prata med ”NN”, som kan tipsa om lämpliga pågående projekt”) – Ev göra kursen mer ”matig” för dem som inte gör arbetet? Forts frågor under diskussion 9

10 Region Östergötland Kvalitetsarbete – Ska innehålla inslag av bl a implementering och utvärdering – Kan med fördel kombineras med ST-arbetet som då kan ha funktionen av en datainsamling och problemanalys inför själva förbättringsarbetet. 10 Forts frågor under diskussion

11 Region Östergötland Bedömning av kompetens – Rekommendation 4 sit in per år i olika kliniska situationer, varav minst en videokonsultation 1 specialistkollegium Bedömning av tjänstgöring i samband med sidotjänstgöring 360 graders bedömning en gång under ST utöver inslag i ledarskapsutbildningen – Utbildningsinsatser rörande bedömning krävs för handledare som har gått HL-kurs före HT 2013 eller bara ST-LIV Gemensamma tillfällen under 2016 Klinikvis? Kontakta ST-kansliet om stöd önskas. Skriv intyg till närvarande handledare. Forts frågor under diskussion 11

12 Region Östergötland Dokumentation – ST-läkaren: Viss dokumentation fortsatt ändamålsenlig, även om krav inte längre föreligger Handledarträffar Vissa ingrepp/ mottagningar Kurser Tjänstgöring – Handledare -Dokumentation av bedömningar av kompetensen: Ifyllda mallar i elektroniskt format: Sit-in (Mini-CEX, DOPS), 360 grader, Specialistkollegium, utvärdering av tjänstgöringsavsnitt, Case based discussion. Har din specialistförening någon anpassad värderingsmall för din kliniska situation? Observation av olika administrativa uppgifter, kort dokumentation i handledarlogg Strukturerad återkoppling t ex efter gemensam operation/ rond/ sittning på lab, kort dokumentation i handledarlogg 12 Forts frågor under diskussion

13 Region Östergötland Den nuvarande mallen för studierektorsuppdraget ska revideras. Synpunkter: – Viktigt att tid avsätts för uppdraget. 10-50% beroende på omfattning – Adjungerad till klinik-/ centrumledning vid ST-frågor regelbundet och vid behov – Synpunkter i samband med intygande av specialistkompetens – Administrativ hjälp vid t ex kursplanering och genomförande ST-studierektorns roll, ansvar och förutsättningar 13

14 Region Östergötland Nationell nivå (Ansvarig: SoS och specialitetsföreningarna) – SOSFS 2008:17 och SOSFS 2015:8 – Specialitetsföreningarnas rekommendationer Vårdgivarnivå (Ansvarig: Övergripande ST-studierektor (Eg Regiondirektören) – Region Östergötlands riktlinjer för ST ”ST-broschyren” Kliniknivå (Ansvarig: ST-studierektor (eg verksamhetschefen) – Lokala riktlinjer för ST Individnivå (Ansvarig: ST-studierektor (eg verksamhetschefen) – ST-kontrakt Styrdokument för ST 14

15 Region Östergötland Lokala riktlinjer för ST: – Har status som en rutin som verksamhetschefen ansvarar för – Ska innehålla sådant som gäller alla ST-läkare – Mall för riktlinjer finns för RÖ – ST-studierektorns uppgift att ta fram ett förslag – Beslutas av verksamhetschefen ST-kontrakt – Oklar juridisk status, men moraliskt bindande – Hänvisar till de olika styrdokumenten – Reglerar individspecifika överenskommelser, inkl avsedd specialitet – Undertecknas av ST-läkare, HL, SR och Vch Lokala riktlinjer för ST och ST-kontrakt 15

16 Region Östergötland Ska vara skriftligt och individuellt Bör innehålla plan för: – Tjänstgöring (5-7 år) – Kurser (Förteckning över delmål/ ämnen med kursobligatorium för aktuell specialitet/-er, samt andra prioriterade kursämnen) – Grov planering för handledningstillfällen – På ST-hemsidan finns det en Excel-mall man kan användaST-hemsidan Utbildningsprogram 16


Ladda ner ppt "Region Östergötland Studierektorsdag 24 sept 2015 Övergripande ST-studierektorer Maria Randjelovic och Lovisa Farnebo."

Liknande presentationer


Google-annonser