Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya specialiseringstjänstgöringen för läkare Frida Nobel Thomas Wiberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya specialiseringstjänstgöringen för läkare Frida Nobel Thomas Wiberg."— Presentationens avskrift:

1 Nya specialiseringstjänstgöringen för läkare Frida Nobel Thomas Wiberg

2 Vem påverkar ST? ST Patienter Medborgare Media Staten Sjukvårdshuvudmän Professionen ?

3 Socialstyrelsen och läkarnas utbildning Grundutb.STATFortbildning

4 Bakgrund Uppdrag till Socialstyrelsen att föreslå förändringar i specialitetsindelningen som i högre grad än tidigare tillgodoser sjukvårdens och patienternas behov av kompetens hos specialister. Uppdrag att föreslå kvalitetshöjande åtgärder i specialiseringstjänstgöringen.

5 Nya regler från 1 juli 2006 1. Specialiteterna har ändrats huvudsakligen avseende -struktur (bas + gren + 2 tillägg) -antal 2. Meriter från forskarutbildning får tillgodoräknas enligt närmare föreskrifter från Socialstyrelsen 3. Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring (ST-rådet) har inrättats 4. Socialstyrelsen har fått i uppgift att stärka kvaliteten i ST på olika sätt

6 Socialstyrelsen ska med bistånd av ST-rådet •utarbeta målbeskrivningar •stödja sjukvårdshuvudmännen för att uppnå hög kvalitet i ST •främja utbildning av handledare inom ST •följa kvaliteten i ST •utarbeta kriterier för utbildande enheter för att säkerställa att verksamheten har den bredd och inriktning som behövs för att erbjuda ST av hög kvalitet •från 1 feb 2009 – specialitetsindelningen

7 ST-rådet En ordförande och sju andra ledamöter. Minst en på förslag av: -Svenska Läkaresällskapet -Sveriges kommuner och landsting -Sveriges läkarförbund -Universitet och högskolor genom Högskoleverket -Socialstyrelsen

8 Ledamöter i ST-rådet Bo Lindblom, Socialstyrelsen, ordförande Göran Berg, Universitet och högskolor Hans Hjelmqvist, Läkarförbundet Anna Engström-Laurent, Läkaresällskapet Kerstin Sjöberg, SKL Ulf Kvist, SKL Heidi Stensmyren Nina Rehnqvist

9 För vem gäller nya ST? Gäller från och med 1 september 2008 •Måste följas av alla som legitimerats från och med 1 juli 2006 •Den som legitimerats till och med 30 juni 2006 kan följa nya eller gamla ST. Om gamla ST följs måste ansökan skickas in senast 31 december 2013

10 Föreskrifter och allmänna råd med målbeskrivningar Föreskrifterna med nya målbeskrivningar har tagits av professionen och Socialstyrelsen i samarbete.

11 Olika regler SOSFS 2008:17 •Föreskrifter - ska •Allmänna råd - bör •Föreningarnas rekommendationer

12 Nytt med nya ST •Handledningens kvalitet stärks •Kontinuerlig bedömning av ST-läkaren •Ökade dokumentationskrav •Krav på extern granskning •Krav på externa bedömare

13 Reglerna berör •Vårdgivare •Verksamhetschef •Studierektor •Handledare •ST-läkare

14 Grunderna för ST Minst fem års heltidstjänstgöring under handledning

15 Tillgodoräkningsbar tid •Semester •Jourkompensationer

16 Tillgodoräkningsbar tid •INTE föräldraledighet

17 Vårdgivarens ansvar Ge direktiv och se till att det finns dokumenterade rutiner så att ST kan genomföras och utvärderas.

18 Tjänstgöring och utbildningsprogram Vårdgivarens ansvar •Tillgång till en studierektor •Studierektorns kompetens –specialistkompetens –handledarutbildning •Studierektorns uppgifter –organisatorisk stödfunktion till verksamhetschefer, handledare och ST-läkare. –delta i upprättandet av utbildningprogram. –ta fram introduktionsprogram. –se till att handledarna har relevant kompetens.

19 Tjänstgöring och utbildningsprogram Verksamhetschefens ansvar •Handledare •Utbildningsprogram –teoretiska utbildningsmoment och kurser planeras in i enlighet med målbeskrivningens krav och –utbildningsprogrammmet revideras regelbundet och vid behov i samråd med handledare och ST-läkare.

20 Allmänna råd om tjänstgöring och utbildningsprogram •Kurser bör kvalitetsgranskas. •Tillgång på specialistläkare/andra medarbetare bör motsvara behov. •Verksamheten bör vara allsidig, lokaler och utrustning tillräckliga. •Tillgång till intern och extern utbildning, tid för självstudier samt möjlighet att delta i forsknings- och kvalitetsutvecklingsarbete.

21 Handledning och instruktioner •All ST ska genomföras under handledning. •Skillnad mellan handledning och instruktion.

22 Handledning och instruktioner •Handledningen bör ges regelbundet och med största möjliga kontinuitet. •Handledaren ska ha specialistkompetens i avsedd specialitet samt ha genomgått handledarutbildning. Krav på handledarutbildning fr o m 1 sep 2010. •Handledarutbildning bör innehålla handledning, pedagogik, kommunikation och etik.

23 Handledare Handledare person som kontinuerligt och i dialogform stödjer och vägleder samt bedömer en medarbetare avseende dennes professionella utveckling Aktuell handledare specialistläkare vars specialistkompetens motsvarar det kompetensområde som delmålet avser och som har att ansvara för ST-läkarens professionella utveckling under angiven lärandeperiod eller metod för lärande

24 Dokumentation, bedömning och utvärdering •Ökade krav i syfte att kontinuerligt bedöma ST- läkarens kompetens och vid behov förbättra utbildningsprogram och utbildningsinsatser. •Fler som bedömer ST-läkarens kompetens. •Ökat krav på ST-läkaren avseende dokumentation. •Bättre underlag för prövning av ansökan.

25 Dokumentation, bedömning och utvärdering Verksamhetschefens ansvar •Se till att en fortlöpande bedömning av ST- läkarens kompetensutveckling görs regelbundet utifrån målbeskrivningen och utbildnings- programmet. •Kompetensutvecklingssamtal bör hållas och dokumenteras.

26 Dokumentation, bedömning och utvärdering ST-läkarens ansvar •Att med stöd av handledare fortlöpande dokumentera uppnådd kompetens. •Kompetensutvecklings- och handledarsamtal bör dokumenteras

27 Dokumentation, bedömning och utvärdering Handledarens ansvar •Bör fortlöpande stödja och vägleda samt bedöma ST-läkarens kompetensutveckling. •Samtal bör dokumenteras. •Bedömningen bör: -göras med på förhand kända metoder -göras internt inom verksamheten -omfatta alla aspekter av ST och alla mål

28 Dokumentation, bedömning och utvärdering Vårdgivarens ansvar Extern granskning Vad ska granskas?

29 Sammanslagna specialiteter •Särskilda bestämmelser för sammanslagna specialiteter. •Dubbla verksamhetschefer och dubbla handledare.

30 Tilläggsspecialiteter •Akutsjukvård •Smärtlindring •Baser som kan ligga till grund för specialistkompetensbevis anges i föreskrifterna.

31 Utlandstjänstgöring •Del av utbildningsprogram •Handledning •Intyg •Måluppfyllelse

32 Forskarutbildningsmeriter •4 ½ år •Målbeskrivningens krav uppfyllda •Doktorsexamen

33 Målbeskrivning •Framtagna tillsammans med specialitetsföreningarna •Slutgiltigt beslutade av Socialstyrelsen

34 Målbeskrivning Övergripande kompetensdefinition Delmål

35 Övergripande kompetensdefinition •Definition av kompetensområdet •Kompetenskrav för medicinsk kompetens •Kompetenskrav för kommunikation, ledarskap samt medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete – gemensamma för alla målbeskrivningar •Utbildningsstruktur

36 Delmål

37 Gemensamma kompetenskrav •Kommunikation •Ledarskap •Medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete

38 Gemensamma kompetenskrav Kommunikation •Den jämlika och ansvarstagande patienten •Genus och mångfaldsaspekter •Interprofessionella relationer •Pedagogisk förmåga •Professionellt förhållningssätt och etik •Egen kompetensutveckling

39 Gemensamma kompetenskrav Ledarskap •Medarbetarskap •Handledarskap •Ledarskap •Systemkunskap

40 Gemensamma kompetenskrav Medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete •Medicinsk vetenskap •Förbättrings- och kvalitetsarbete •Folkhälsa och prevention

41 Delmål

42 Vilka intyg krävs? •Klinisk tjänstgöring •Auskultation (när alternativ till tjänstgöring) •Kurs •Skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer •Kvalitets- och utvecklingsarbete

43 Ansöknings- och godkännandeprocessen •Fler intyg än tidigare ska bifogas ansökan till Socialstyrelsen. •Socialstyrelsen ska inhämta yttrande från externa bedömare vid prövning av ansökan.

44 Externa bedömare Externa bedömare utses av Socialstyrelsen på förslag av professionen.

45 Tack Tack för er uppmärksamhet! st@socialstyrelsen.se Frida Nobel 075 247 34 89 Thomas Wiberg 075 247 39 89


Ladda ner ppt "Nya specialiseringstjänstgöringen för läkare Frida Nobel Thomas Wiberg."

Liknande presentationer


Google-annonser