Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En bra ST-utbildning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En bra ST-utbildning."— Presentationens avskrift:

1 En bra ST-utbildning

2 Hur lyckas vi? Föreskrifter och allmänna råd
Specialitetens rekommendationer Verksamhetschefens ansvar Studierektors betydning Verktyg för kompetensbedömning

3 Lagar och förordningar
Nya målbeskrivningen gäller för alla som legitimerades efter Övriga ST kan gå efter nya eller gamla målbeskrivning t.o.m

4 VC ansvar Planera och utvärdera ST-utbildningen
Dokumenterade rutiner för ST Intyga att måluppfyllelse skett

5 Tillgång till SR SoS krav Specialist Handledarutbildad
Organisatorisk stödfunktion till VC,HL,ST

6 Måluppfyllelse Alla i målbeskrivningen angivna metoder för inlärning kommer att krävas. Socialstyrelsen kommer att kräva dokumentation på att måluppfyllelse har skett

7 Intyg Uppnådd kompetens enligt målbeskrivningen
Kliniska tjänstgöringar Kurser Skriftligt individuellt arbete Kvalitets och utvecklingsarbete

8 Delegering Att intyga uppnådd kompetens.
Till läkare med specialistkompetens inom specialiteten. T.ex Studierektor Skall delegeras om VC har varit handledare Att operativt ansvara för att ST-tjänsten ger möjlighet för måluppfyllelse

9 Kvasts syn på utbildningsplanering

10 Studierektorsuppdraget
ST-läkarnas ambassadör VC stödfunktion Tydlig delegering från klinikchef Adekvat tid avsatt Ingå i ledningsgruppen Ingår i regionalt nätverk

11 Studierektorsuppdrag
Operativt ansvarig för ST Handledarnätverk ST-träffar Internundervisning Kompetensbedömning Medsittning Specialistkollegium

12 Regionala nätverk Regionala Kvast representant ansvarar Varför?
Kalibrering av ST-utb. i Sverige Rådgörande funktion Frågor med till Kvast Samordna tjänstgöringar? Att delta ingår i SR-uppdraget

13 Klinikstruktur Specialistläkar- kollegium Handledarnätverk
SR Handledarnätverk HL ST ST-kollegium

14 Längd Innehåll Kurser Sidoutbildning Specialanestesi
Tjänstgöring Längd Innehåll Kurser Sidoutbildning Specialanestesi

15 5 år Jourkomp. och semester inräknas Disputation = 6 mån
Övriga ledigheter/deltid = förlängning Konsekvens av arbete > 40t/v”?

16 Verksamhetens bredd Målbeskrivning; Utbildningsstruktur
Vårdenheterna där huvuddelen av tjänstgöringen sker bör ha anestesi- och intensivvårdsverksamhet med sjukhusbunden jour och ST-läkaren bör ingå i sådan jourlinje Anestesitjänstgöringar som bör ingå är perioperativ vård i samband med bukkirurgi, kärlkirugi, ortopedi, trauma, obstetrik och öron-näs-halskirurgi.

17 Hur säkra adekvat tjänstgöring?
Samarbete i regionen Universitetssjukhusets ansvar Studierektor samordnare Centralt förlagda block Alla skall tjänstgöra på mindre sjukhus

18 Q-kontroll SoS: SPUR el. liknande
Vision Sfai: Inspektion av hela regionens ST

19 Sidoutbildning Målbeskrivning; Utbildningsstruktur
Sidoutbildning bör komplettera huvudutbildningen i anestesi och intensivvård och ST-läkarens tidigare erfarenhet. Målet är att uppnå insikt i sjukdomar som innebär ökad perioperativ risk och de som har relevans för intensivvården.

20 Specialanestesi Delmål 11 Metoder för lärande Uppföljning Att handlägga patienter inom minst ett specialanestesi-område med tillhörande intensivvård samt att ha kunskap om de övriga. Klinisk tjänstgöring under handledning vid enhet där sådan verksamhet bedrivs Intyg om godkänd klinisk tjänstgöring och uppnådd kompetens utfärdat av aktuell handledare Kurs Intyg om godkänd kurs utfärdat av kursledare Medsittning Skriftligt dokumenterad medsittning Teoretiska studier

21 Specialanestesi Mål 1: Detta skall alla kunna
Mål 2: Detta skall de kunna som tjänstgör en längre tid t.ex 6 mån

22 Kurser Skall finnas för 14 av 18 delmål
Vem skall ansvara för att adekvata kurser finns? Styrgrupp för SK Regionen Uppdrag till delföreningar och referensgrupper

23 Fördjupningsarbete Individuellt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer Kvalitets och utvecklingsarbete

24 Arbetens storlek/innehåll
Sos vill inte reglera detta ”Avsikten är att ge alla introduktion till och viss träning i medicinsk vetenskap” ”Avsikten är inte att påbörja en forskarutbildning” Omfattning? Akademins roll? Skriftlig/ muntlig presentation? Publicering? Hemsidan?

25 Handledarutbildning Sos: Kommunikation, handledning, pedagogik, etik
Volym? Anordnat av Sfai?Läkaresällskapet? Upptakt till handledarutbildning för anestesiologer? Öppna marknaden? Gäller från 1.sept 2010

26 Instruktion/medsittning Specialistkollegium ITA/DEAA
Kompetensbedömning Instruktion/medsittning Specialistkollegium ITA/DEAA

27 Medsittning (SOS) ST-läkaren iakttar när en specialistläkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal har patientbesök eller utvärderingsaktivitet som innebär att en specialistläkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal iakttar och bedömer Stläkaren när den har patientbesök

28 Medsittningsprotokoll
Generell anestesi Preoperativ bedömning Postoperativ rond Invasiva procedurer Smärtpatient IVA-rond Samtal med svårt sjuk patient Behandlingskonferens Varför?

29 Varför medsittning? Förslag Checklista
Dokumentation av inlärningsmoment Initiativ till att det blir av

30 Rapport ST-läkar- kollegiet Rapport Specialist- läkarkollegiet
Planering Utvärdering ST ÖL-kir Sit-in Ortopeden Kirurgen IVA

31 Specialistläkarkollegium
1 gång/år/ST 20-30 min/ST Studierektor leder mötet Specialisterna förmedlar egna erfarenheter med ST t.ex medsittning Diskussion Handledaren ger feedback till ST

32 European Diploma intraining
SLF vill inte att det skall vara krav på examen. Ok med krav på kunskap Kontrakt: Kunskap svarande till godkänt ITA

33 ITA / DEAA Inläsningsförmåner Hur många gånger får man gå upp?
2 t/v - kontinuerlig inläsning = varig kunskap 2 v inför DEAA - bra investering för kliniken 2 v inför muntan Hur många gånger får man gå upp? Om det nu inte går?

34 Stöd/råd från KVAST för att underlätta kvalitetssäkringen av specialistutbildningen
Vid upprättande av utbildningsplan Vid konvertering från äldre till nyare utbildningsplan Hur längre utlandstjänstgöring ska bedömas och integreras Innan ansökan om specialistkompetens ”Second opinion” vid tveksamheter i bedömning av ST-läkares kompetens eller måluppfyllelse. Granskning av utbildningsportfölj Bistånd med kompetensprövning i särskilt svårbedömda fall. Muntlig examination Tjänstgöring annan klinik

35 Godkännande Sos Externa granskare (2 personer utses 3 år)
Krav på tjänstgöring uppnått Kraven i målbeskrivning uppfyllda Externa granskare (2 personer utses 3 år) Tjänstgöringar relevanta för måluppfyllelse? Intygande personer relevant kompetens

36 Målbeskrivning Medicinsk kompetens
Delmål 5 Metoder för lärande Uppföljning Att behärska anestesin vid kirurgiska ingrepp samt vid diagnostiska och terapeutiska procedurer. Klinisk tjänstgöring under handledning vid enhet där sådan verksamhet bedrivs Intyg om godkänd klinisk tjänstgöring och uppnådd kompetens utfärdat av aktuell handledare Kurs Intyg om godkänd kurs utfärdat av kursledare Medsittning Skriftligt dokumenterad medsittning Teoretiska studier

37 Specialitetens rekommendationer Delmål 5
Kunna välja och utföra lämpliga anestesimetoder med hänsyn till patientens ålder, allmäntillstånd, aktuell och komplicerande sjukdom, kirurgens önskemål, egen kompetens, det förväntade postoperativa förloppet och möjliga komplikationer. Anestesimetoder som skall ingå i dessa överväganden är: intravenös anestesi, balanserad anestesi, inhalationsanestesi, regional anestesi såsom epiduralanestesi inom sakral, lumbal och thorakal nivå, spinalanestesi, blockad av perifera nerver, intravenös regional anestesi av extremiteter samt infiltrations- och/eller ytanestesi. Välja lämplig induktion och avslutning av samtliga förekommande anestesiformer Kunna adekvat föreskriva och instruera personalen att genomföra lämplig postoperativ vård. Välja lämplig övervakning vid olika anestesiformer. Behärska pre‑, per‑ och postoperativ vätske‑ och blodkomponentbehandling. Förebygga och behandla anestesimetodernas vanligare biverkningar och komplikationer.

38 Målbeskrivning Delmål IVA
Metoder för lärande Uppföljning Att kunna handlägga intensivvård vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd. Klinisk tjänstgöring under handledning vid enhet som handlägger dessa tillstånd Intyg om godkänd klinisk tjänstgöring och uppnådd kompetens utfärdat av aktuell handledare Kurs Intyg om godkänd kurs utfärdat av kursledare Medsittning Skriftligt dokumenterad medsittning Teoretiska studier


Ladda ner ppt "En bra ST-utbildning."

Liknande presentationer


Google-annonser