Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya ST-regler - vad händer med geriatrikspecialiteten? Frida Nobel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya ST-regler - vad händer med geriatrikspecialiteten? Frida Nobel."— Presentationens avskrift:

1 Nya ST-regler - vad händer med geriatrikspecialiteten? Frida Nobel

2 Översiktlig disposition •Bakgrund –Översyn –Uppföljning •Hur tas nya regler fram –Arbetets upplägg –Vad har vi sett hittills? •Gemensam kunskapsbas internmedicin –Ny målbeskrivning i geriatrik

3 Vad vet vi innan? •Översyn av läkarnas specialitetsindelning -gemensam kunskapsbas -fler specialiteter som tilläggsspecialiteter -nya specialiteter •Uppföljning av regelverket –regler för handledning och dokumentation –relationen mellan produktion/utbildning samt styrdokument –målbeskrivningarna, särskilt mål 13-21

4 Kompetens för primärsjoursuppdraget Bakjourer inom respektive specialitet kan som tidigare behövas som stöd för att handlägga komplicerade ärenden Primärt handlägga vanliga tillstånd från angränsande specialiteter inom såväl sluten som öppenvård Här innefattas goda kunskaper inom prevention, palliativ medicin och handläggning av multisjuka äldre. Gemensam kunskapsbas syfte

5 Nya specialiteter •Palliativ medicin •Äldrepsykiatri •Skolhälsa •Vårdhygien •Arbetsmedicin

6 Uppföljningens förslag Följande behöver uppmärksammas vid en revision - målbeskrivningarna för mål 13-21 -relationen mellan olika styrdokument för ST -relationen mellan produktion och utbildning -kraven på dokumentation -reglerna för handledning -regeltillämpning för vetenskapligt arbete för läkare från tredjeland Vidare föreslås en kartläggning av hur ST-frågorna organiseras i landet.

7 Hur samlar vi mer underlag? •Gemensam kunskapsbas hearingar + experter –Öron 18/9 –Kirurgi 5/10 –Folkhälsa 9/10 –Internmedicin 16/10 –Radiolog och fysiologi 22/10 •Specialitetsspecifika möten –Allergologi 25/9 –Barnkirurgi 7/11 –Handkirurgi 12/11 –Akutsjukvård 14/11

8 Hur samlar vi mer underlag? •Övriga möten -Smittskyddsinstitutet 19/10 -Försäkringskassan 26/10 -Helsedirektoratet 12/10 -SKL 14/11 + 18/2 -Grundutbildningsutredningen 2/10 •Förfrågan om synpunkter till specialitetsföreningar/sektioner •Förfrågan om synpunkter till studierektorer •Experter för målbeskrivningar nya specialiteter

9 Gemensam kunskapsbas

10 Förutsättningar •Hearing utgångspunkt •Experterna fria händer •Folkhälsa särskild utredning eftersom ej med i översynen –Kartläggning av behovet –Expert + folkhälsovetare –Andra myndigheter

11 Resultatet? •Generell föreskrift •Målbeskrivningar •Vägledning

12 Gemensam kunskapsbas för invärtesmedicinska specialiteter Internmedicin Kardiologi Gastroenterologi Endokrinologi Njursjukdomar Lungsjukdomar Hematologi Geriatrik Basspecialiteter Kunskapsbas gemensam för grupp av specialiteter med släktskap Gemensam kunskapsbas

13 GK internmedicin •Primärjoursuppdraget –akut uppdrag, omhänderta patienten på ett adekvat sätt det första dygnet •Lista på tillstånd – vägledning? –övrigt uppdrag

14 GK internmedicin •Primärt handlägga vanliga tillstånd från angränsande specialiteter –De stora folksjukdomarna –Multisjuklighet kräver kunskap och förmåga att handlägga sjukdomstillstånd utanför den egna specialiteten •Lista på tillstånd – vägledning?

15 GK internmedicin •Vidare kunskaper –Goda kunskaper och erfarenhet av palliativ vård. –Goda kunskaper kring den åldrande människan, akuta och kroniska sjukdomar hos äldre, samt veta hur detta kan skilja sig jämfört yngre individer. –Förmåga att se patienten ur ett helhetsperspektiv samt kunna värdera behandlingsvinst ur ett individuellt perspektiv. –Mycket goda kunskaper avseende läkemedel, farmakokinetik, biverkningar, interaktioner, dosreduktioner mm.

16 GK internmedicin •Nuvarande målbeskrivning 1.Att kunna handlägga de internmedicinska akuta sjukdomarna och de till internmedicin relaterade sjukdomstillstånden. 2.Att initialt kunna handlägga de vanliga och viktiga internmedicinska sjukdomarna och sjukdomstillstånden samt vanliga och viktiga tillstånd inom grenspecialiteter och angränsande basspecialiteter. 3.Att behärska invasiva och icke invasiva åtgärder och metoder relevanta för det internmedicinska kompetensområdet.

17 GK internmedicin •Ny målbeskrivning 1.Att kunna handlägga de internmedicinska akuta sjukdomarna och de till internmedicin relaterade sjukdomstillstånden. 2.Att initialt kunna handlägga de vanliga och viktiga internmedicinska sjukdomarna och sjukdomstillstånden samt vanliga och viktiga tillstånd inom grenspecialiteter och angränsande basspecialiteter.

18 GK internmedicin •Ny målbeskrivning forts 3.Att behärska läkemedelsanvändning i syfte att kunna individualisera behandlingen utifrån patientens ålders, kön, njurfunktion mm. Att självständigt kunna värdera ett läkemedels farmakodynamik, farmakokinetik, bi- verkningar och interaktioner samt kunna värdera polyfarmaci. 4.Att följa upp akuta och kroniska sjukdomar hos äldre, samt veta hur detta kan skilja sig jämfört yngre individer. Att kunna besluta om och initiera palliativ vård.

19 GK internmedicin •Utbildningens struktur –Tidigt inom egen specialitet –Tidigt akutmott/AVA –Flexibilitet att välja vilka placeringar som ska ingå –Enheter med bred allmän invärtesmedicinsk verksamhet att föredra –Placering på enhet som behandlar stroke, yrsel, EP –Tidsåtgång 2 år, varav 1 på akutmott

20 GK Internmedicin •Övrigt –Dubbelspecialisering –ST-utbildningen syftar inte till att uppnå bakjourskompetens –Utvecklingen av specialiteten akutsjukvård påverkar

21 Målbeskrivning geriatrik

22 Målbeskrivning geriatrik, Delmål 1-12 Medicinska delmål •gerontologi •helhetsyn och beaktande av medicinsk, funktionell, psykologisk och social funktion •etiska aspekter, individuell bedömning •vanliga sjukdomar •läkemedel •rehab •palliation •angränsande specialiteter •olika vårdformer •hälsorisker/sjukdomspanorama •äldrevårdens organisation •lagar och förordningar


Ladda ner ppt "Nya ST-regler - vad händer med geriatrikspecialiteten? Frida Nobel."

Liknande presentationer


Google-annonser