Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ordförande från Regionstyrelsen (utses av RS) Vice ordförande från organisationerna (förslag av representantgruppen, Tillgänglighetsrådet fastställer)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ordförande från Regionstyrelsen (utses av RS) Vice ordförande från organisationerna (förslag av representantgruppen, Tillgänglighetsrådet fastställer)"— Presentationens avskrift:

1 Ordförande från Regionstyrelsen (utses av RS) Vice ordförande från organisationerna (förslag av representantgruppen, Tillgänglighetsrådet fastställer) 7 ledamöter från organisationerna ” 7 ersättare från organisationerna ” Styrdokument Region Gotland - Handlingsplan för mandatperioden - Nytt reglemente - Åtgärdsplaner (nämnderna) Nationellt och internationellt - FN-konventionen om rättigheter för personer för personer med funktionsnedsättning - En strategi för funktionshinderspolitiken 2011-2016 - Handisam samordnar statliga myndigheter och uppföljning av kommuner och landsting Sekreterare Samordnare Representantgruppens forum med alla organisationer (28) -Möte före sammanträde med Tillgänglighetsrådet -Möjligheter att lämna synpunkter, förslag mm -Genomgång och förberedning av dagordningen Samrådsgrupper på nämndnivå TN/MHN/BN Förtroendevalda, kontaktperson/tjänsteman och representanter från organisationerna BUN/GVNHSN KFN SON 4 möte/år, beredning före sammanträdet, utbildningsdag, uppföljning. Utbildningsdag september 2011 FN Konventionen, november 2012 Teater om Bemötande och Åtgärder/förbättringar utifrån FN- konventionen - seminarium - augusti 2013. Delaktighet Jämlikhet Mångfald TKF Tillgänglighetsrådgivare utsedda av organisationerna, inbjuds av ansvarig projektledare för större projekt. Ersättning ges utifrån projektet. Skilja på sakkunnig och tillgänglighetsrådgivare. Dokument är reviderats. SBF - förtydliga process om frågor eller hur påpekande hanteras, process och återkoppling Eva Sellberg 8 januari 2014 Tillgänglighetsrådet för personer med funktionedsättningar

2 Struktur och Åtgärdsplaner utifrån FN-konventionen utifrån organisationer för personer med funktionsnedsättningar Regionnivå Regionstyrelsen – Tillgänglighetsrådet FN-konventionen Övergripande gemensamt synsätt, gemensam inriktning, Uppföljning av samrådsarbetet i årsredovisning, revidering Eva Sellberg 8 januari 2014 Nämndnivå Samrådsgrupper Åtgärdsplan Följa verksamhetsplanering, verksamhetsförändringar synpunkter från organisationerna, skapa form för samråd Verksamhets- Brukarråd nivåInformation vid förändringar, nya verksamheter, möten, underlag

3 Ordförande utses av Regionstyrelsen Vice ordförande utses av tillgänglighetsrådet på förslag från organisationerna Ledamöter från organisationerna Sammanträde minst 4 ggr/år, varav ett i anslutning till budgetberedningen Representantgruppen sammanträder två veckor före rådets sammanträde – alla organisationer bjuds in Extra sammanträde Protokoll, justering av ordförande samt utsedd ledamot Kallelse senast 3 veckor före sammanträde Eva Sellberg 8 januari 2014 ”Handikapprådet” inrättades 13 mars 1972 Region Gotlands tillgänglighetsråd för personer med funktionsnedsättningar from 1 januari 2014

4 Region Gotlands Tillgänglighetsråd för personer med funktionsnedsättningar Regionstyrelsen Ordförande utsedd av Regionstyreslen Vice ordförande beslut i Tillgänglighetsrådet utifrån förslag från representantgruppen 7 ordinarie ledamöter, 7 ersättare Representantgrupp: sammanträder 2.v. inför Tillgänglighetsrådets sammanträde, vice ordförande i Tillgänglighetsrådet är ordförande i representantgruppen. Samtliga organisationer bjuds in till representantgruppen. Syftet är att ge synpunkter på dagordningen till Tillgänglighetsrådet, kunna ge fler synpunkter och annan information och sprida information till sina organisationer. Nämndnivå Varje nämnd ska ha en samrådsgrupp med en ordförande som är utsedd från respektive nämnd, samordnande kontaktperson från förvaltningen, representantgruppen utser personer från organisationer till samrådsgrupperna. Gällande nämnder: Barn- och utbildningsnämnden BUN, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden GVN, Hälso- och sjukvårdsnämnden HSN, Kultur- och fritidsnämnden KFN, Tekniska nämnden TN, Miljö- och hälsoskyddsnämnden MHN, Byggnadsnämnden BN. Eva Sellberg 8 januari 2014

5 Tillgänglighetsrådets sammansättning Organisatoriskt till Regionstyrelsen 8 ledamöter och 8 ersättare Regionen Gotland utser 1 ordinarie och 1 ersättare Betalande medlemmar i organisationer som finns inom Region Gotland och som tillhör rikssammanslutning skall beredas representation i Tillgänglighetsrådets representantgrupp. Varje organisation utser en ordinarie ledamot med ersättare. Representantgruppen utser 7 ledamöter och 7 ersättare från organisationerna. Uppgifter lämnas in före 1 november kommande mandatperiod Eva Sellberg 8 januari 2014

6 Exempel – Internationella och Nationella styrdokument och uppföljning o FN:s standardregler 1993 o Nationella handlingsplanen för handikappolitiken 2000 ”Från patient till medborgare” o FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning FN 2006, Sverige 2009 o Nationell strategi för funktionshinderpolitiken 2011 – 2016 arbete, utbildning, social, folkhälsa, fysisk tillgänglighet, transporter, IT, kultur, media och idrott, rättsväsende, migrationsverket o EU:s handikappstrategin 2010 – 2020 o Nationell uppföljning via Handisam av statliga myndigheter, kommuner och landsting Eva Sellberg 8 januari 2014


Ladda ner ppt "Ordförande från Regionstyrelsen (utses av RS) Vice ordförande från organisationerna (förslag av representantgruppen, Tillgänglighetsrådet fastställer)"

Liknande presentationer


Google-annonser