Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Norrtälje Östra förskoleområde 2016 - 2017.  Förskolechef. Strategiskt ansvar. Personal, ekonomi, arbetsmiljö och pedagogiskt ansvar. Arbetsuppgifter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Norrtälje Östra förskoleområde 2016 - 2017.  Förskolechef. Strategiskt ansvar. Personal, ekonomi, arbetsmiljö och pedagogiskt ansvar. Arbetsuppgifter."— Presentationens avskrift:

1 Norrtälje Östra förskoleområde 2016 - 2017

2  Förskolechef. Strategiskt ansvar. Personal, ekonomi, arbetsmiljö och pedagogiskt ansvar. Arbetsuppgifter i förskolechefsgrupp gentemot kommunen. Rapporterar till verksamhetschef  Biträdande förskolechef. Länk mellan förskolechef och pedagogerna. Pedagogiskt utvecklarroll och pedagogiskt organisationsansvar. Rapporterar till förskolechef.  Arbetslagsledare. Operativt ansvar. Leda arbetslagen. Ansvarar över att verksamheten fungerar. Rapporterar till förskolechef. Ansvarar för externa kontakter. Norrtälje Östra förskolemråde 2015 - 2016 2

3  Ledningsgruppen träffas 1g/månad. Vi samtalar och beslutar kring de strategiska/administrativa/organisatoriska frågorna. Syfte: Leda förskolorna i vårt område systematiskt.  Innehåll: Kalendarium, innehåll på Apt, planeringsdagar mm. Information från verksamhetschef och kommunen. Skriva/revidera/förankra planer, titta igenom Pedagogiskt bokslut mm.  Beslutande forum ENHET/FÖRVALTNING 3

4 INNEHÅLL: Stämmer av nuläget på förskolorna. Kommunikationsväg mellan huvudman och förskolan. Lägger upp Apt, planeringsdagar, tvärgrupper och kalendarium. Förmedlar information, tar upp frågor från medarbetarna och skriver mötesanteckningar. Analyserar, drar slutsatser och lägger upp nya strategier för utveckling av området. Diskuterar och reflekterar kring olika styrdokument för att implementera dem. Återkopplar till hur olika beslut har fallit ut i verksamheten. Ser vårt arbete i ett större perspektiv. Forskning, kommunövergripande mm. 4

5 Förskolechef, biträdande förskolechef, två representanter från Solbacka och Parkens Förskolor, en från Rådmansö.  Den pedagogiska ledningsgruppen träffas 1 g/månad. Då tar vi upp aktuella pedagogiska frågor. De som leder den pedagogiska utvecklingsgruppen är förskolechef och biträdande förskolechef.  I den pedagogiska ledningsgruppen sitter pedagoger ca ett år i taget.  Syfte: Utveckla förskolorna i vårt område systematiskt. Vara en länk till pedagogerna.  Innehåll: Kan t.ex. vara UFB, SKA (Systematiskt kvalitetsarbete) Förankra vårt gemensamma uppdrag. Koppla till forskning. Tolkning av styrdokumenten. Levande diskussioner!  Beredande forum. ENHET/FÖRVALTNING 5

6 Verksamhetsbesök Personliga samtal Apt Föräldramöten Medarbetardialog/lönedialog Mail/telefon kontakt. Nås bäst via mail. LM (ledningsgruppsmöte) EnSam Utvecklingsgrupp/ tvärgrupper Förskolechefs-möten Medarbetarbrev/föräldrabrev Veckoschema 2016-09-18 Norrtälje östra förskoleområde 2015 - 2016 6

7 Halv dag på varje förskola varje eller varannan vecka, utöver förskoleförlagda möten. Tisdag förmiddag på Solbacka Torsdag förmiddag på Park Olika dagar varannan vecka på Rådmansö Apt en gång/månad. Tvärgrupp två gånger/termin. Föräldramöten. Kommer alltid ut om behov uppstår. Norrtälje östra förskoleområde 2015 - 2016 7

8  Att vara chef och ledare  Att alltid ha barnen i fokus  Att vara ytterst ansvarig inom området  Att leda samtal med medarbetare och föräldrar vid behov  Att ha god kommunikation med medarbetare  Ansvara för en god arbetsmiljö.  Att utveckla vårt område utifrån skollagen, läroplanen och kommunens policys.  Att arbeta i en politiskt styrd organisation.  Hålla budget. Till hjälp har området ett administrativa stöd på 25%. Norrtälje Östra förskoleområde 2015 - 2016 8

9 Varje onsdag träffas förskolecheferna i kommunen. Varannan gång tillsammans med verksamhetschefen Syftet är att utveckla de kommunala förskolorna i Norrtälje, utifrån ett helhetsperspektiv och en likvärdighet. Att ha ett strategiskt förhållningssätt till uppdraget och en gemensam plattform. Vara en länk mellan kommunledning och verksamhet Företräda vårt område. Lyfta fram framgångsfaktorer och svårigheter. Lära av och med varandra. Delta i andra forum i kommunen. 9

10  Att vara ute på förskolorna i verksamheten för att utveckla vårt område utifrån våra styrdokument.  Att vara förskolechefens förlängda arm som ledare i verksamheten.  Att stötta och utmana pedagoger i det pedagogiska arbetet med miljö, material och projekt.  Att arbeta med förhållningssätt och arbetssätt utifrån likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling.  Att se över arbetslagens pedagogiska organisation  VFU ansvarig  Driva det systematisk kvalitetsarbetet.  Delta i föräldramöten  Ingå i en kvalitetsgrupp med bitr. och utvecklare från kommunen, för att driva/ utveckla pedagogiska frågor på uppdrag av förskolechefer och förskolans gemensamma behov Norrtälje Östra förskoleområde 2015 - 2016 10

11 11  Att leda arbetslagen. Ha det operativa ansvaret ute på förskolan.  Se över dagen så att hela huset samarbetar vid frånvaro utifrån antalet barn och pedagoger.  Leda verksamheten i enlighet med våra styrdokument. Barnen i fokus.  Vara en pedagogisk ledare tillsammans med förskolechef och biträdande förskolechef, och driva den pedagogiska utvecklingen framåt i området i samarbete med övriga pedagoger.  Vara insatta i vårt systematiska kvalitetsarbete.  Ta in vikarier om behovet är stort.  Se över säkerheten och arbetsmiljön tillsammans med övriga medarbetare.  Ansvara för externa kontakter som berör förskolan.  Delta aktivt i ledningsgrupp, föräldraforum och föräldramöten.  Sköta förskolans ekonomi angående material, i samarbete med administratör.  Introducera nyanställda, vikarier och föräldrar.  Ansvara över personalrapportering och schema.  Delegera vid behov och hitta former för kommunikation med kollegor. Ha en god kommunikation med ledningsgrupp, medarbetare, barn och föräldrar.

12 Arbetslagen består av förskollärare och barnskötare som arbetar tillsammans.  Uppdraget är att alltid ha barnen i fokus.  Skollagen och läroplanen är våra styrande dokument.  Kommunens riktlinjer och policys är styrande och alla ska känna till dem.  Alla ska utgå från vår likabehandlingsplan  Arbetslagen ska ha en god kommunikation med barn, föräldrar och ledningen och ett gott förhållningssätt.  Alla i arbetslaget ska stå bakom fattade beslut.  Rapportera det som händer till arbetslagsledare och förskolechef ENHET/FÖRVALTNING 12

13 EnSam Enhetens samverkansgrupp (Förskolechef och platsombud) Två inplanerade möten per termin ute på förskolorna, och extra möten vid behov. Vi diskuterar och samtalar kring verksamheten utifrån följande punkter. Information från förskolechef Riskanalyser och handlingsplaner i ämnet Budget Arbetsmiljöfrågor Samverkan Organisationsfrågor Norrtälje östra förskoleområde 2015 - 2016 13

14 . UTVECKLINGSGRUPP Den består av ledningen och en förskollärare från varje avdelning. Gruppen träffas en gång/termin. Syfte: Att vara en länk till hela arbetslaget utifrån den pedagogiska ledningsgruppen. TVÄRGRUPPER Vi har sex olika tvärgrupper. Alla pedagoger deltar i någon grupp. Syfte: Att tillsammans med en ledare fördjupa oss i olika fokusområden för att få en större förståelse för uppdraget och en likvärdighet för barnen.. IKT GRUPP Både inom området och kommunen finns en IKT grupp som driver den digitala utvecklingen. Norrtälje östra förskoleområde 2015 - 2016 14

15 Ca ett brev per månad. Innehåller information, reflektioner och vad som är på gång nu och framöver. Breven mailas till arbetslagsledarna för distribution. Alla medarbetare ansvarar för att läsa dessa. ----------------------------------------------------------- Alla medarbetare ansvarar för att ta del av mötesanteckningar och protokoll från de olika grupperna och möt Norrtälje östra förskoleområde 2015-2016 15


Ladda ner ppt "Norrtälje Östra förskoleområde 2016 - 2017.  Förskolechef. Strategiskt ansvar. Personal, ekonomi, arbetsmiljö och pedagogiskt ansvar. Arbetsuppgifter."

Liknande presentationer


Google-annonser