Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Näringsdepartementet Energieffektiviseringsdirektivet och dess effekter för näringslivet Daniel Waluszewski Miljö- och energidepartementet Hösten 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Näringsdepartementet Energieffektiviseringsdirektivet och dess effekter för näringslivet Daniel Waluszewski Miljö- och energidepartementet Hösten 2015."— Presentationens avskrift:

1 Näringsdepartementet Energieffektiviseringsdirektivet och dess effekter för näringslivet Daniel Waluszewski Miljö- och energidepartementet Hösten 2015

2 Näringsdepartementet Vad händer i regeringskansliet? 1(3) Stödet till solceller ökar, 225 mnkr nästa år, 390 mnkr årligen 2017-2019 Stöd till energilagring, 25 mnkr 2016, 50 mnkr årligen 2017-2019 Forum för smarta elnät, 10 mnkr årligen 2016-2019 Förslag till budgetproposition lagd till riksdagen

3 Näringsdepartementet Ambitionen för förnybar energi till år 2020 höjs från 25 till 30 TWh inom ramen för elcertifikatsystemet. ”Energikommissionen” tillsatt. …med uppgift att ta fram ett underlag för en bred politisk överenskommelse om energipolitikens inriktning med fokus på 2025 och framåt. Kommissionen ska identifiera vilka utmaningar och möjligheter som finns för den framtida energiförsörjningen. Elförsörjningen är en viktig fråga för Sveriges utveckling och konkurrenskraft, därför har kommissionen ett särskilt fokus på el. Vad händer i regeringskansliet? 2(3)

4 Näringsdepartementet Utredning om energiskatt på el presenterad - lägre skatt för datacenterindustrin i servicesektorn - förslag om slopad nedsättning av elskatt i vissa kommuner i norra Sverige Förslagen bereds för närvarande i regeringskansliet Vad händer i regeringskansliet? 3(3)

5 Näringsdepartementet Energieffektiviseringsdirektivet Skapa gemensam ram för åtgärder för att främja energieffektivitet inom EU. Säkerställa att EU:s mål om 20% energieffektivitet till 2020 nås. Bana väg för ytterligare förbättringar av energieffektiviteten därefter. Ett omfattande direktiv leder till ett stort antal lagar och förordningar…

6 Näringsdepartementet Några effekter av direktivet 1(2) Ett vägledande mål om 20% minskad energiintensitet 2008-2020. Krav på stora företag att genomföra regelbundna energikartläggningar. Främjande av energikartläggning i små och medelstora företag. Förlängning av den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Främjande av marknaden för energitjänster.

7 Näringsdepartementet Individuell mätning och debitering – om kostnadseffektivt. Krav på offentlig sektor (statligt ägda byggnader, offentliga inköp m.m.) Nationell renoveringsstrategi har tagits fram och ska uppdateras. Några effekter av direktivet 2(2)

8 Näringsdepartementet Regeringens syn på obligatorisk energikartläggning för stora företag Syftet med lagen är att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Viktigt att energikartläggningen ger ett värde för företagen. Företag som har certifierade energiledningssystem behöver inte genomföra en ny kartläggning. Regeringen är medveten om de definitionsproblem som finns – bra att Energimyndigheten gör omfattande insatser.

9 Lagen om Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Martina Berg Carl-Martin Johborg 2015-11-03

10 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Tidplan och rapportering till Energimyndigheten

11 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Tidplan och rapportering till Energimyndigheten

12 Direkt effekt av Energieffektiviseringsdirektivet Ökad energieffektivitet 2020-målen Alla stora företag ska göra en energikartläggning i enlighet med den nya lagstiftningen. Alla branscher omfattas. Olika typer av verksamheter Olika erfarenheter av energi- kartläggning och energi- effektivisering. 5 dec 2015

13 Vad är en energikartläggning? ”Ett systematiskt förfarande i syfte att få kunskap om den befintliga energianvändningen för en byggnad eller en grupp av byggnader, en industriprocess, en kommersiell verksamhet, en industrianläggning eller en kommersiell anläggning, eller privata eller offentliga tjänster och för att fastställa kostnadseffektiva åtgärder och rapportera om resultaten” Lagen om energikartläggning i stora företag (2014:266)

14 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Tidplan och rapportering till Energimyndigheten

15 Stora företag Stora företag: -sysselsätter minst 250 personer och -har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller -en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.

16 Ekonomisk verksamhet ”All verksamhet som består i att erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad.” Undantag: Myndighetsutövning och förvaltningsuppgifter.

17 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Tidplan och rapportering till Energimyndigheten

18 Energimyndighetens föreskrifter STEMFS 2014:2 Fastställer hur energikartläggningen skall genomföras: Certifierade energi- och miljölednings- system Certifiering av person som får genomföra energikartläggningar Kompetenskrav Genomförande och rapportering

19 Vem får göra energikartläggningen? Fristående kartläggning. Ska utföras av en certifierad energi- kartläggare som uppfyller kompetenskraven. Inom ramen för ett certifierat miljö- eller energiledningssystem. Får utföras av intern expertis som uppfyller kompetenskraven. Det finns inget krav på att införa certifierade ledningssystem.

20 Ledningssystem Vad gäller för företaget Företaget genomför energikartläggning inom ramen för ledningssystem för miljö eller energi: Inkludera energikartläggning enligt STEMFS 2014:2 i sitt energi- eller miljöledningssystem Använda lämplig standard för genomförandet av energikartläggning –till exempel EN 16247 Energikartläggning - Del 1: Generella krav –till exempel ISO 50002 Energy audits - Requirements with guidance for use Inkludera STEMFS 2014:2 9 § kompetenskrav i företagets befintliga rutiner Kvalificera egen kompetens enligt krav i STEMFS 2014:2 9 § Ansöka hos certifieringsorganet om utökning av sin certifiering att inkludera STEMFS 2014:2 Genomföra eller komplettera sin energikartläggning Revideras av certifieringsorganet Uppdaterad certifikatsdokumentation erhålls från certifieringsorganet För mer information: http://www.swedac.se/PageFiles/6320/SWEDAC%20DOC%2015_1.pdf

21 Energikartläggarens roll Leda en energikartläggning i enlighet med Energimyndighetens föreskrifter och tillhörande vägledningar. Omfattar planering, koordinering, genomförande, dokumentering och rapportering.

22 Energikartläggningens innehåll  Ska göras enligt standard (t.ex. SS EN 162 47, ISO 50 002) eller motsvarande krav  Företagets totala energianvändning  Byggnader  Verksamhetsenergi inklusive transporter  Detaljerad kartläggning av verksamheter eller områden som motsvarar företagets betydande energianvändning  Förslag till kostnadseffektiva åtgärder för att spara energi och effektivisera energianvändning  Rapporten avseende energikartläggning sparas hos företaget

23 Vägledning Så kan företaget avgränsa och prioritera för att få fram en representativ bild av energianvändningen. Göra möjliga av- gränsningar Övergripande beskrivning Detaljerad energikartläggning Göra prioriteringar Representativ bild av energi- användningen

24 Avgränsningar Vad kan undantas från energikartläggningen?  Energianvändning som företaget inte har egen rådighet över:  Hyrda lokaler  Inköpta transporter  Mindre verksamheter i Sverige som ingår i stora globala koncerner där energianvändningen i den svenska verksamheten är försumbar. Viktigt att tänka på! Alla beslut om avgränsningar ska motiveras och dokumenteras i energikartläggningsrapporten.

25 Övergripande beskrivning Redovisar företagets totala energianvändning  Översiktlig uppdelning på olika energianvändare:  Byggnader  Verksamhetsenergi  Transporter  Kvantifiera energianvändare med hjälp av mätningar eller beräkningar.  Den totala energianvändningen ska tas fram baserat på inköpt och egenproducerad el, fjärrvärme, fjärrkyla samt bränsle.

26 Prioritering identifierar den betydande energianvändningen Betydande energianvändning är den energianvändning som utgör en ansenlig mängd energi och/eller där potentialen för förbättring av energi­prestanda är stor.  Betydande Energianvändning:  Verksamhet med hög energianvändning och med god besparingspotential  Verksamhet med mindre energianvändning med god besparingspotential.  Vissa processer kan ha en hög energianvändning, men låg besparingspotential och kan undantas av en detaljerad kartläggning. Viktigt att tänka på! Alla beslut om prioriteringar ska motiveras och dokumenteras i energikartläggningsrapporten.

27 Prioritering Dela upp den detaljerade kartläggningen i etapper Företaget kan välja att dela upp genomförandet av den detaljerade energikartläggningen i ettapper.  Genomförandet av en detaljerad energikartläggning av företagets samtliga delar med betydande energianvändning skall genomföras under max 4 år.  Rekommendationen är att börja med att kartlägga energianvändare med stor energianvändning.  Om företaget vet vilka energianvändare som även har stor förbättringspotential kan det vara värt att prioritera dessa då lönsamheten kan vara god.  All verksamhet med betydande energianvändning i företaget ska kartläggas. Viktigt att tänka på! Beslut om uppdelning av kartläggning i etapper ska motiveras och dokumenteras i energikartläggningsrapporten.

28 Detaljerad energikartläggning Ger förslag på kostnadseffektiva åtgärder I den detaljerade energikartläggningen ska endast den betydande energianvändningen ingå och resultera i förslag till kostnadseffektiva åtgärder för energieffektivisering.  Energikartläggningen ska göras med platsbesök och innefatta:  Byggnader  Transporter  Verksamhet  Om företaget består av många liknande enheter kan företaget kartlägger ett urval av dessa enheter och sedan tillämpa resultatet på övriga liknande enheter. Viktigt att tänka på! Om företaget väljer att kartlägga ett urval av enheterna kan undantag från platsbesök göras men ska då motiveras och dokumenteras i energikartläggningsrapporten.

29 Resultat En representativ bild av den totala energianvändningen Innehåller den översiktlig beskrivning av energianvändningen tillsammans med den detaljerade energikartläggningen. Innehåll:  Sammanställning av nuvarande energianvändning från den övergripande beskrivningen.  Sammanställning av förslag på kostnadseffektiva åtgärder:  Kalkylerad energibesparing  Kalkylerad investeringsomfattning  Den representativa bilden av energianvändningen är det som ligger till grund för den slutliga inrapporteringen till Energimyndigheten.

30 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Tidplan och rapportering till Energimyndigheten

31 Tillsyn och rapportering Energimyndigheten är tillsynsmyndighet –Rapportering av samtliga berörda –Tillsyn genom stickprov Rapporteringssystem –E-tjänst på Energimyndighetens hemsida –Öppnas den 12:e oktober

32 Tidplan Rapportering 5 dec 2015 Att rapportera: att verksamheten omfattas av lagen Hur planerar verksamheten att genomföra kartläggningen: -Certifierad energikartläggare -Energiledningssystem -Miljöledningssystem Öppen från den 12:e oktober Början 2017 Att rapportera: att energikartläggningen är gjord (aggregerad sammanfattning) Detaljerad energi- kartläggning lagras i företaget

33 Rapportering innan 5 december 2015 Registrering av berörda företag –Kontaktperson måste ansöka om behörighet i e-tjänsten med bankID –Kontaktuppgifter företag –Hur rapporteringen sker Självständigt bolag Koncern / del av koncern –Ev. koncernmoder

34 Rapportering innan 5 december 2015 Förutsättning och planering inför energikartläggning –Hur genomförs kartläggningen? Personcertifierad energikartläggare Energiledningssystem/miljöledningssystem –Förutsättningar Energidata/fakturor/ansvarig? Kunskapsläge? Tidigare genomförda kartläggningar och åtgärder

35 Vägledningar 1.Så avgör du om verksamheten omfattas av lagen 2.Så kan företaget avgränsa och prioritera för att få fram en representativ bild av energianvändningen Klara 2015.

36 Vägledningar WS för att utveckla branschvisa energi- kartläggningsmallar Industri – 28 april Bygg & Entreprenad – 17 september Handel – 22 september Kommun och Landsting – 7 oktober Transport – 15 oktober … WS 2015.

37 Certifiering av energikartläggare Ta fram certifieringssystem tillsammans med certifieringsorgan och SWEDAC Ett första personcertifieringsorgan har ansökt om ackreditering hos SWEDAC Arbete pågår.

38 Stöd och informationsmaterial Handbok Energikartläggning och analys Handbok Energiledning Stegvist införande av energiledningssystem Energimyndighetens webbplats Se vår FAQ!

39 Frågor?


Ladda ner ppt "Näringsdepartementet Energieffektiviseringsdirektivet och dess effekter för näringslivet Daniel Waluszewski Miljö- och energidepartementet Hösten 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser