Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Xxx skolans/universitetsförvaltningens miljöledningssystem Möte ÅÅMMDD

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Xxx skolans/universitetsförvaltningens miljöledningssystem Möte ÅÅMMDD"— Presentationens avskrift:

1 Xxx skolans/universitetsförvaltningens miljöledningssystem Möte ÅÅMMDD
Ledningens genomgång Xxx skolans/universitetsförvaltningens miljöledningssystem Möte ÅÅMMDD

2 1. Mötet öppnas

3 2. Val av justerare Instruktion: Val av justerare (gäller mötets protokoll).

4 3. Inledning och syfte Uppfylla krav i ISO 14001, 4.6 Ledningens genomgång. ”Högsta ledningen ska utvärdera miljöledningssystemet, med planerade intervall, för att säkerställa att det är fortsatt lämpligt, tillräckligt och verkningsfullt. Utvärderingen skall omfatta en bedömning av möjligheterna till förbättringar och av behovet av ändringar..”

5 3. Inledning och syfte Resultatet från ledningens genomgång Resultatet från ledningens genomgång ska resultera i beslut om åtgärder om eventuella förändringar i miljöledningssystemet som leder till förbättringar.

6 4. Föregående möte och uppföljning av tidigare beslutade åtgärder
Status Kommentar

7 5. Resultat från interna och externa revisioner
Intern revision genomfördes ÅÅMMDD. Resultat: Xx avvikelser rörande xx, xx och xx Status för avvikelser: Underlag: Revisionsrapport intern miljörevision samt avvikelserapporter

8 5. Resultat från interna och externa revisioner
Extern revision genomfördes ÅÅMMDD. Resultat: Xx avvikelser rörande xx, xx och xx Status för avvikelser: Underlag: revisionsrapport extern miljörevision och tillhörande avvikelser

9 Slutsats och förslag till beslut
Instruktion: Här ska slutsats och förslag till beslut rörande interna och externa revisioner skrivas. Slutsats: Förslag till beslut:

10 6. Information från externa intressenter inklusive klagomål
Frågor som inkommit gällande miljöarbetet: Klagomål som inkommit: Information/synpunkter från intressenter: Underlag: Frågor och svar liksom klagomål från externa intressenter

11 Slutsats och förslag till beslut
Instruktion: Här ska slutsats och förslag till beslut rörande information från externa intressenter inkl. klagomål skrivas. Slutsats: Förslag till beslut:

12 7. Resultat från utvärdering av hur lagar och andra krav uppfylls.
Instruktion: Beskriv hur och när utvärdering har gjorts, beskriv eventuella problem. Vilka tillstånd finns och kommer att behövas eller formuleras om, revideras, snart utgångna? Underlag: laglistan och lagefterlevnadskontroll, eventuella tillståndsärenden

13 Slutsats och förslag till beslut
Slutsats: Förslag till beslut:

14 8. Uppföljning av miljöprestanda
Tjänsteresor (from 2014) (Q1 och Q2 finns hittills för 2014). Miljögruppen har sammanställningar. Energiförbrukning – finns per byggnad i kundportalen. Miljögruppen har sammanställning årsvis per byggnad. Där vi är hyresgäst och har upprättat avtal. Underlag: statistik

15 Slutsats och förslag till beslut
Slutsats: Förslag till beslut:

16 9. Miljöaspekter och uppfyllande av miljömål

17 KTH:s betydande miljöaspekter och områden för övergripande miljömål
Utbildning Forskning Samverkan Energianvändning Upphandling och användning av varor och tjänster Kemikaliehantering Avfall Transporter Instruktion: visa här vilka områden skolan/UF har satt mål inom.

18 Skolans/universitetsförvaltningens detaljerade miljömål
Beskriv mål samt status för målet t.ex. Uppfyllt, pågår, försenat Mål Status Kommentar Xxxxx Pågår Pågår enligt tidplan, delmål uppfyllt Yyyyyy Försenat Ej slutfört pga… Underlag: Utvärdering av miljömål

19 Slutsats och förslag till beslut
Slutsats: Förslag till beslut:

20 10. Status för avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder
Instruktion: Gäller ej avvikelser i samband med revisioner utan de som rapporterats in via webbformuläret på intranätet, eller har rapporterats på annat sätt. Avvikelser: Har avvikelser rapporterats in och vad är status. Korrigerande åtgärder: Vilka korrigerande åtgärder har genomförts för att åtgärda avvikelserna? Förebyggande åtgärder: Vilka förebyggande åtgärder görs inom miljöarbetet? T.ex. riskbedömningar, utbildningsinsatser och annat. Underlag: avvikelserapporter

21 Slutsats och förslag till beslut
Slutsats: Förslag till beslut:

22 11. Utbildning, medvetenhet och kompetens
Instruktion: Beskriv hur/vilken utbildning som genomförts Beskriv hur kompetens säkerställs för vissa nyckelpersoner/nyckelroller. Hur många på skolan/universitetsförvaltningen har genomgått webbutbildningen i miljö? Finns ytterligare behov av utbildning? Underlag: statistik/deltagarlistor från genomförda utbildningar

23 Slutsats och förslag till beslut
Slutsats: Förslag till beslut:

24 12. Förändrade förhållanden, inklusive utveckling av lagar och andra krav som kan relatera till KTH:s miljöaspekter Instruktion: Förändringar i verksamheten beskrivs och om dessa har betydelse för miljöarbetet/påverkan på miljön. Tex nya avdelningar, fler anställda, fler kemikalier, större mängder kemikalier, ombyggnationer/nybyggnationer. Finns förändringar i lagkrav eller andra krav som berör verksamheten? Underlag: uppdateringar av lagkrav och genomgång av förändringar i verksamheten

25 Slutsats och förslag till beslut
Slutsats: Förslag till beslut:

26 13. KTH:s miljöpolicy Instruktion: Förklara miljöpolicyn i stora drag (Ett krav i ISO 14001). Beskriv hur miljöpolicyn har kommunicerats i skolan/universitetsförvaltningen och var den finns tillgänglig. Beskriv hur skolan/universitetsförvaltningen uppfyller miljöpolicyn. Finns frågor, synpunkter?

27 KTH:s miljöpolicy Kungliga Tekniska högskolan är Sveriges äldsta och största tekniska universitet. Vi ska bidra till en hållbar utveckling genom utbildning, forskning, samverkan och genom att minska vår egen miljöbelastning. KTH ska: Ha en identitet och ett varumärke som förknippas med ett gediget arbete för miljö och hållbar utveckling. Vara en plats där frågor om miljö och hållbar utveckling presenteras och debatteras och där olika discipliner, synsätt och aktörer möts. Ha medarbetare, studenter, alumni och samarbetspartners som bidrar till hållbar utveckling genom att de utvecklar, sprider och tillämpar teknik, metoder, synsätt och kunskaper som beaktar detta. Uppmuntra och utbilda medarbetare och studenter till miljömedvetenhet i och utanför verksamheten. Ständigt och systematiskt förebygga förorening och förbättra miljöprestanda. Hushålla med energi, varor och material samt ställa miljökrav på inköp och upphandlingar. Följa de miljölagar och krav som vi omfattas av. Informera och redovisa vårt miljöarbete både internt och externt.

28 Slutsats och förslag till beslut
Slutsats: Förslag till beslut:

29 14. Miljöorganisation och resurser
Instruktion: Beskriv skolans miljöorganisation. Vilka roller finns i miljöarbetet, skolchef, miljöombud, miljögrupp, kemikalieansvariga med flera. Vilka resurser finns för miljöarbetet, personer, tid, pengar etc. Har man uppfyllt verksamhetsuppdrag från rektor (fd rektorskontrakt) där det står att skolorna/UF ska se till att resurser finns för att arbeta med miljöledningssystemet. Se intranätet för mer information här. Är resurserna tillräckliga, har man uppfyllt verksamhetsuppdraget från rektor – kan vara en slutsats och förslag till beslut.

30 Slutsats och förslag till beslut
Slutsats: Förslag till beslut:

31 15. Rekommendationer till vidare arbete och förbättringar
Instruktion: Beskriv förslag till förbättringar och åtgärder inom miljöledningssystemet, t.ex. investeringar, resurser (ekonomiska och personella), projekt, eller andra idéer. Sammanfattning utifrån slutsatser och förslag till beslut.

32 16. Övrigt

33 17. Nästa möte Instruktion: Förslag på tidpunkt för nästa möte Förslag till februari (ledningens genomgång) och september (ledningens uppföljning) för kommande år.

34 18. Mötet avslutas


Ladda ner ppt "Xxx skolans/universitetsförvaltningens miljöledningssystem Möte ÅÅMMDD"

Liknande presentationer


Google-annonser