Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energieffektiviserings direktivet Anette Persson, Avdelningen för Främjande Energimyndigheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energieffektiviserings direktivet Anette Persson, Avdelningen för Främjande Energimyndigheten."— Presentationens avskrift:

1 Energieffektiviserings direktivet Anette Persson, Avdelningen för Främjande Energimyndigheten

2 EU2020-strategin Energi 2020 Handlingsplan för energieffektivis ering Nytt en.eff direktiv … … Infrastruktur- paketet Färdplan till ett koldioxidsnålt energisystem 2050 … Det nya direktivet kommer formellt att antas hösten 2012 20/20/20-målen Utgör 1 av 5 mål Energieffektivitet högst prioriterade området av 5 Byggnader och industri I fokus

3 Direktivet om byggnaders energiprestanda Eko-design Märkning av energirelaterade produkter Märkning av däck Energitjänstedirektivet Kraftvärmedirektivet … Det finns redan mycket EU-lagstiftning kring energieffektivisering

4 Varför behövs ett nytt energieffektiviseringsdirektiv?

5 20%-målet bedöms inte kunna nås med befintliga åtgärder

6 Vad innehåller det nya energieffektiviseringsdirektivet och vad innebär det för Sverige?

7 Innehållet i direktivet 1(3) Övergripande mål Vägledande nationellt mål för energieffektivisering Effektivare energianvändning Långsiktig strategi för byggnadsrenovering Renovering av statliga myndigheters byggnader Offentliga sektorn uppmuntras att anta energieffektivitetsplaner, införa energiledningssystem och använda energiprestanda-avtal Vid inköp ska statliga myndigheter välja produkter, tjänster och byggnader med hög energiprestanda. Övriga offentliga aktörer uppmuntras att göra detta

8 Innehållet i direktivet 2(3) Effektivare energianvändning forts. Kvotpliktssystem eller andra policyåtgärder (t ex nationellt energieffektiviseringsprogram) som ger 1,5% årlig energibesparing i slutanvändarledet Krav på energibesiktningar och energiledningssystem Individuell mätning av el, värme, kyla och varmvatten för hushållsbruk Fakturor som redovisar faktisk förbrukning Insatser för effektiv energianvändning hos små förbrukare, tex hushållskunder

9 Innehållet i direktivet 3(3) Effektivare energitillförsel Främjande av effektiv värme och kyla genom krav kopplade till kraftvärme och utnyttjande av spillvärme Effektiv omvandling, överföring och distribution av energi Information och utbildning mm Krav på information och utbildning Certifiering av energitjänsteleverantörer vid behov Främja energitjänstemarknaden Undanröja hinder för energieffektivisering Finansiering och tekniskt stöd

10 Vad händer nu? Direktivet antas formellt hösten 2012 Tiden för genomförande är 18 månader från det att direktivet trätt i kraft. En preliminär sluttidpunkt för genomförandet är 1 april 2014 Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen och Boverket har fått i uppdrag att bistå regeringskansliet i genomförandet av direktivet Energimyndigheten deltar i 4 av totalt 6 arbetsgrupper på regeringskansliet för genomförandet Energimyndigheten har ett särskilt uppdrag att lämna förslag till alternativet till kvotpliktssystem

11 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Energieffektiviserings direktivet Anette Persson, Avdelningen för Främjande Energimyndigheten."

Liknande presentationer


Google-annonser