Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energimyndigheten Enheten för Hållbara Bränslen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energimyndigheten Enheten för Hållbara Bränslen"— Presentationens avskrift:

1 Energimyndigheten Enheten för Hållbara Bränslen
Allmänt om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

2 Bakgrund För att biodrivmedel och flytande biobränslen ska betraktas som hållbara ska de uppfylla ett antal hållbarhetskriterier. Direktiv och lag Till grund ligger ett EU-direktiv om främjande av förnybar energi, det så kallade förnybartdirektivet eller RED.* I Sverige har direktivet genomförts i och med införandet av lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.** Info *RED står för: Renewable Energy Directive **Fasta bränslen omfattas inte av varken direktivet eller den svenska lagen.

3 § Styrmedel i Sverige § I Sverige är hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen skattebefriade. De är också elcertifikatberättigade.

4 Vem berörs? Skattskyldiga för bränsle som helt eller delvis utgörs av biodrivmedel eller flytande biobränsle, eller Den som använder flytande biobränsle som varken utgör eller ingår i bränsle som är skattepliktigt.

5 Biodrivmedel I handeln säljs biodrivmedel vanligen som en blandning av olika komponenter av biologiskt och fossilt ursprung. Här är några exempel på vad de kan ingå i: Etanol E85 ED95 Bensin Biodiesel & syntetdiesel FAME Diesel Biogas Fordonsgas

6 Flytande biobränslen Utgörs till största delen av tallbeckolja råtallolja rapsolja palmolja, samt vegetabiliska och animaliska avfallsoljor Flytande biobränslen används som extrabränsle av värmeverk, kraftvärmeverk, och inom pappersmassaindustrin.

7 Hållbarhetskriterier
För att anses hållbara ska biodrivmedel och flytande biobränslen uppfylla ett antal hållbarhetskriterier, dessa innebär att: Växthusgasutsläppen ska minskas med minst 35 % Det är förbjudet att avverka naturskog Det är förbjudet att odla råvaror i naturliga och icke naturliga gräsmarker med hög biologisk mångfald Det är förbjudet att odla råvaror i våtmarker och torvmark Det är förbjudet att odla råvaror i områden med höga kollager

8 Spårbarhet Det finns också ett krav på spårbarhet av bränslet. Detta betyder att det ska gå att spåra biobränslen hela vägen i produktionskedjan och se till att hållbarhetskriterierna uppfylls av alla som ingår (t.ex. leverantörer och underleverantörer) i varje steg.

9 Produktionskedjan Ilustration: Bo Reinerdahl Kontrollsystemet (blå pil) säkerställer växthusgasminskning och spårbarhet genom hela produktionskedjan (gröna pilar). Pilen till EU representerar den nationella rapporteringen till EU-kommissionen.

10 Kontrollsystemet För att kunna uppfylla hållbarhetskriterierna ska företaget inrätta rutiner som säkerställer hållbarhet och spårbarhet. Företaget ska granskas av en oberoende granskare vars kompetens och oberoende ska intygas.

11 Hållbarhetsbesked Hållbarhetsbeskedet intygar att företaget har tillräckliga rutiner för att uppfylla hållbarhetskriterierna Hållbarhetsbesked är ett krav för skattebefrielse och elcertifikat

12 Utfärdar hållbarhetsbesked
Utövar tillsyn av lagen om hållbarhetskriterier Tar in en årlig rapportering om hanterade hållbara mängder från berörda Deltar i internationella samarbeten såsom REFUREC, CA-RES och standardisering Bistår Näringsdepartementet i arbetet kring hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

13 Utsläppsminskning 2011 Biodrivmedel Flytande biobränslen
Total utsläppsminskning under 2011 uppgick till ton koldioxidekvivalenter Total utsläppsminskning under 2011 uppgick till ton koldioxidekvivalenter För mer detaljerad information läs vår rapport Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen 2011 som finns på vår hemsida!

14 Läs gärna mer om oss och om hållbarhetskriterier!
eller kontakta oss på Enheten för hållbara bränslen Telefon: Mån. 09:30-11:30 Tis.-Fred. 09:30-15:30


Ladda ner ppt "Energimyndigheten Enheten för Hållbara Bränslen"

Liknande presentationer


Google-annonser