Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbarhetskriterier – Möjlighet eller hinder för lignocellulosa? 18 maj 2011 - Stockholm Per Wollin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbarhetskriterier – Möjlighet eller hinder för lignocellulosa? 18 maj 2011 - Stockholm Per Wollin."— Presentationens avskrift:

1 Hållbarhetskriterier – Möjlighet eller hinder för lignocellulosa? 18 maj 2011 - Stockholm Per Wollin

2 Agenda Bakgrund till hållbarhetskriterierna Övergripande bestämmelser Etanol från lignocellulosa Frågor

3 Bakgrund Förnybartdirektivet 2009/28/EG Syfte –Uppnå Kyoto-protokollets mål att minska CO2- utsläppen –Trygga energiförsörjningen –Säkra investeringar (långsiktighet) –Öka användningen av förnybar energi

4 Direktivets krav på hållbarhet Växthusgasminskning jmf med fossil motsvarighet Skydd av områden med hög biologisk mångfald Skydd av områden med höga kolförråd Frivilliga kriterier –Sociala hållbarhetsaspekter

5 Kontrollsystem Tre sätt att visa hållbarhet -Frivilliga certifieringssystem -Bilaterala avtal -Nationella system

6 Svenska systemet

7 Det svenska regelverket HBKL = Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier HBKF = Förordningen (2010:1532) om hållbarhetskriterier HBKFS = Föreskrifter (2011:1) om hållbarhetskriterier

8 Hållbarhetskriterierna (HBKL 1-2 kap) Råvara till biobränslen som ska anses hållbara får inte produceras på mark som 1 jan 2008 utgjorde naturskog, gräsmark med hög biologisk mångfald, naturskyddsområden, utsedda skyddsområden med sällsynta, hotade eller utrotningshotade ekosystem eller arter Råvara till biobränslen som ska anses hållbara får inte produceras på mark som 1 jan 2008 utgjordes av våtmark eller kontinuerligt beskogade områden och som inte längre utgör det när råvara skördas eller avverkas

9 Hållbarhetskriterierna Råvara till biobränslen som ska anses hållbara får inte produceras på mark som 1 jan 2008 utgjorde torvmark, såvida det inte visas att odling, skörd eller avverkning av råvaran inte medför dränering av tidigare odikad mark

10 Hållbarhetskriterierna Växthusgasminskningen

11 Restprodukt och avfall Om bränslet tillverkas från en industriell restprodukt eller ett avfall (annat än från jordbruk, vattenbruk, fiske och skogsbruk): behöver enbart uppfylla kriteriet om växthusgasminskning Avfall: ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med, Restprodukter: material som kvarstår efter en slutförd process, vars huvudsyfte inte är att producera detta material,

12 Minskningen av växthusgasutsläpp Tre alternativ för bestämning av utsläppsminskning Använda ett normalvärde för hela produktionskedjan (HBKFS bilaga 2- 3) Beräkna ett faktiskt värde för hela produktionskedjan Använda en kombination av delnormalvärden och faktiska värden för produktionskedjan (HBKFS bilaga 4 och 5)

13 Förändrad markanvändning Odling Transport av råvara Produktion av mellanprodukt Transport av mellanprodukt Produktion av bränsle Transport av färdigt bränsle Tankstation Utsläpp från odling (eec) Utsläpp från bearbetning (ep) Utsläpp från transport och distribution (etd) - kraftvärme -Avskiljning och lagring av CO 2 -Förbättrande jordbruksmetoder -Avskiljning och lagring av CO 2 -Förbättrande jordbruksmetoder

14 Normalvärden Typ av produktionskedja för biodrivmedel Normalvärde för växthusgasminskningen Etanol av vetehalm85% Etanol av virkesavfall74% Etanol av odlad skog70% Fischer–Tropsch-diesel av virkesavfall95% Fischer–Tropsch-diesel av odlad skog93% DME av virkesavfall95% DME av odlad skog92% Metanol av virkesavfall94% Metanol av odlad skog91% MTBE, den andel som utgörs av förnybara energikällor samma som normalvärdet för den produktionskedja för metanol som används vid framställningen

15 Krav på spårbarhet mer administration – hinder? Spårbarhet – beroende på om råvaran klassas som restprodukt eller ej –Råvara odlad för biodrivmedelsproduktion ska spåras till den mark den odlats på –Råvara som utgörs av restprodukt från skogsbruk ska spåras till den mark råvaran odlades på skogsindustri ska spåras till den plats restprodukten uppkommer

16 Skillnad på ”spannmålsetanol” och ”cellulosasetanol” – Möjlighet? Växthusgasreduktionen kan bli mer värdefull då nya drivmedelslagen ställer krav på minskning av utsläpp Biodrivmedel som framställts från ligno cellulosa eller cellulosa från icke-livsmedel räknas dubbelt för att uppnå kvotplikter i de länder som har kvotplikt Räknas dubbelt i vid uppfyllandet av det svenska målet

17 Biograce Projekt för harmonisering av växthusgasberäkningar www.biograce.net Beräkningsverktyg Standardvärden/emissionsfaktorer Workshop 31 maj i Stockholm

18 FRÅGOR? hbk@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se/hbk

19 Delnormalvärden Typ av produktionskedja för biodrivmedel e ec [gCO 2eq /MJ] e p -e ee [gCO 2eq /MJ] e td [gCO 2eq /MJ] e p -e ee +e ec +e td [gCO 2eq /MJ] Etanol av vetehalm37212 Etanol av virkesavfall117422 Etanol av odlad skog617225 Fischer–Tropsch-diesel av virkesavfall1034 Fischer–Tropsch-diesel av odlad skog4026 DME av virkesavfall1045 DME av odlad skog5027 Metanol av virkesavfall1045 Metanol av odlad skog5027 MTBE, den andel som utgörs av förnybara energikällor samma som delnormalvärdet för den produktionskedja för metanol som används vid framställningen

20 Livscykelutsläpp i produktionskedjan E = e ec + e l + e p + e td + e u – e sca – e ccs – e ccr – e ee Delnormalvärden för odling, bearbetning och transport Teknologi under utveckling Beräknas enligt beslut 2010/335/EU Sätts till 0 för biobränslen Beräknas med ep


Ladda ner ppt "Hållbarhetskriterier – Möjlighet eller hinder för lignocellulosa? 18 maj 2011 - Stockholm Per Wollin."

Liknande presentationer


Google-annonser