Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förnybartdirektivet och Handlingsplan för förnybar energi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förnybartdirektivet och Handlingsplan för förnybar energi"— Presentationens avskrift:

1 Förnybartdirektivet och Handlingsplan för förnybar energi
ENERGISEMINARIUM SERO – Svensk Vindkraftförening 7 maj 2010 Paul Westin Enhetschef Analysavdelningen

2 Direktivets ”tidslinje” i Sverige
Direktivet slutförhandlas december 2008 Flera regeringsuppdrag till myndigheter årsskiftet 2008/09, (underlag till handlingsplan/prognos, ursprungsgarantier, tillträde till nät, tröskeleffekter) Propositionerna En sammanhållen energi- och klimatpolitik, med nya energi- och klimatpolitiska mål. Prop. 2008/09:162 och Prop. 2008/09:163. Särskilda uppdrag till myndigheter (biogasstrategi, elcertifikat, m.m.) Direktivet publicerades i juni 2009, Mall för handlingsplan slutet av juni 2009 Prognos redovisades till Regeringen 1 dec 2009, till KOM före jul 2009. 1 februari 2010 redovisades handlingsplansunderlag till regeringen Propositioner om förnybar energi i mars 2010 Höjt mål och vidareutveckling av elcertifikatsystemet, Prop. 2009/10:133 Genomförande av direktiv om förnybar energi, Prop. 2009/10:128 Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, Prop. 2009/10:164 Energimyndighetens redovisning av andra uppdrag under våren 2010 (biogasstrategi, elcertifikat) Sveriges nationella handlingsplan från regeringen till KOM senast 30 juni 2010 Direktivet ska i huvudsak vara implementerat i nationell lagstiftning 5 dec 2010 Första uppföljning ska göras av medlemsstaterna till sista december 2011.

3 Uppdraget om handlingsplan
Redovisa förslag till nationell handlingsplan (det visade sig bli en mall att fylla i, som var oerhört omfattande) Redovisa nivåer på sektorsmål och åtgärder (vi har prognostiserat sektorsmål, diskuterat transportsektorsmålet vs fossiloberoende fordronsflotta) Beakta klimat- och energieffektiviseringsaspekter i valet av åtgärder. (Prognosen visar på måluppfyllelse, vi har inte föreslagit nya styrmedel, eller styrmedelsförändringar, endast ett solvärmemål) En särskild redogörelse för biogas (men regeringen gav ett särskilt uppdrag om en biogasstrategi) Hur forskning och innovation kan bidra till uppfyllandet av målet Presentera prognoser över utvecklingen av andelen förnybar energi Uppdraget ska genomföras efter samråd med Naturvårdsverket, Boverket, SIKA och Vägverket. Synpunkter ska inhämtas från berörda myndigheter och organisationer. (Vi samrådde mycket brett!) Vi fick också i uppdrag att gå igenom direktivets artiklar och göra en bedömning huruvida de redan kan anses implementerade i svensk rätt och uppmärksamma regeringen på om det fanns luckor.

4 Mål och prognos 2020 (%) 2005 2020 Mål Prognos Värme & Kyla 53,7 -
62,1 El 50,9 62,9 Transport 4,0 10 13,8 Övergripande mål 39,8 (41,4) 49 (50) 50,2

5 Vägledande förloppet / Prognos

6 Några antaganden Värmepumpar
Fanns ej med i Eurostats beräkning av 2005 års andel (Sverige 39,8). Med värmepumpar omkring 41-42% år 2005. Finns med i våra prognoser och vi antar att all geotermisk och hydrotermisk VP är godkänd, att 50% av aerotermisk VP är godkänd (ty frånluftvärme får ej räknas) och att 40% av stora VP i fjärrvärme är godkänd (ty avloppsvattenvärme får ej räknas) Hållbarhetskriterier Vårt antagande är att alla biodrivmedel (och alla fasta biobränslen) uppfyller hållbarhetskriterier. Troligen ingen marknad för ohållbara biodrivmedel. Brasklapp avseende den enorma osäkerhet kring hur hållbarhetskriterier kan slå på prisutveckling och handelsströmmar. Avfall 50 % förnybart (ett konservativt antagande)

7 Sammantaget summerar det redovisade överskottet från samtliga medlemsstater till 64 TWh.
Av dessa redovisar Spanien ett överskott på 31,4 TWh och Tyskland 16,3 TWh. Sveriges prognostiserade överskott är ca 5 TWh. Underskottet summerar till ca 23 TWh. Italien redovisar det största prognostiserade underskottet på 14 TWh. Nettoöverskott blir 41 TWh. Det motsvarar ett överskott på 0,3 procentenheter.

8 Energimyndighetens förslag (1)
att regeringen vidare klargör begreppet en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och efter vidare utredning överväger vilket sektorsmål som bör sättas för transportsektorn till (Minst 10 % enligt prop 2008/09:162, 2008/09:163) att regeringen överväger att anmäla prognostiserade värden för värme- och kyla, respektive el som Sveriges sektorsmål för dessa sektorer (utifrån prognosens implicerade sektorsandelar), och i övrigt redogör för andra relevanta mål för elsektorn (25 TWh ny förnybar el), respektive relevanta mål för bebyggelsen (t.ex. fasa ut fossil uppvärmning, effektivisering av energianvändningen) att regeringen tydliggör ansvaret för underlag till rapportering enligt artikel 22 (medlemsstaternas rapportering, första rapportering år 2011), exempelvis som en instruktionsändring för Energimyndigheten och regleringsbrevsuppdrag till berörda myndigheter, och att tillräckliga resurser för detta avsätts i kommande statsbudget inom utgiftsområdet Energi. att regeringen bör ge i uppdrag till Boverket och berörda myndigheter att utreda implementeringen av artiklarna 13.4 och 13.5 och 13.6 och främjande av förnybar energi genom byggregler och byggnormer.

9 Energimyndighetens förslag (2)
att regeringen bör ge i uppdrag till Energimyndigheten och berörda myndigheter efter samråd med berörda organisationer och företrädare för installatörer att utreda implementeringen av artikel 14.3 och 14.4 om säkerställande av certifieringssystem eller motsvarande kvalifikationssystem för installatörer, samt att information om dessa görs tillgänglig. att regeringen i enlighet med artiklarna 14.5 och 14.6 förtydligar Energimyndighetens informationsuppdrag inom energiområdet till att också, vid sidan om information om energieffektivitet tydligt handla om riktad information till bl.a. planerare, arkitekter. Detta kan ske dels genom ett breddat uppdrag till klimat- och energirådgivarna, men bör också inkluderas i myndighetens övriga främjande uppdrag på ett tydligare sätt. att regeringen skapar stabila förutsättningar för solvärme genom att anta ett installationsmål om en miljon kvadratmeter till år 2020, motsvarande 0,4 TWh. Energimyndigheten avser återkomma med ett fördjupat underlag i frågan. att tillståndsprocessen för etablering av ny förnybar elproduktion följs upp årligen och att det bör göras ytterligare översyn över processerna för nätanslutning/nätförstärkning/nätutbyggnad till följd av den höjda ambitionen i elcertifkatsystemet (enligt tidigare redovisat förslag i rapporten Konsekvenser för elkunden av en höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet, ER 2009:35)

10 Proposition om genomförande av direktivet om förnybar energi 2009/10:128
Regeringen avser ge Energimyndigheten i uppdrag i sin instruktion att följa utvecklingen och rapportering av förnybar energi, samt pekar på vikten av Eurostat-samarbetet (vi gör det redan, men skadar inte med tydlighet i myndighetens instruktion), Artikel 4, 22. Boverket bör tillsammans med Energimyndigheten få uppdrag att föreslå lämpliga åtgärder (bl.a. avseende byggregler) för alla typer av förnybar energi i bebyggelsen, Artikel 13 Energimyndigheten bör få i uppdrag att tillsammans med Boverket och Swedac ta fram förslag till nationellt samordnade system för certifiering eller motsvarande kvalifikationssystem, Artikel 14 Energimyndigheten bör få uppdrag om riktad information till planerare, arkitekter, m.fl. samt att regeringen tydliggör att myndighetens informationsuppdrag i lika hög grad rör förnybar energi som energieffektivisering., Artikel 14. Lagförslag Ursprungsgarantier, Artikel 15, Nätfrågor mm, Artikel 16 (Ellagen, Naturgaslagen)

11 Tack


Ladda ner ppt "Förnybartdirektivet och Handlingsplan för förnybar energi"

Liknande presentationer


Google-annonser