Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2003-03-27 Elcertifikat –den svenska modellen FERA styrelseseminarium 2003-03-27 Nils Andersson Vattenfall AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2003-03-27 Elcertifikat –den svenska modellen FERA styrelseseminarium 2003-03-27 Nils Andersson Vattenfall AB."— Presentationens avskrift:

1 2003-03-27 Elcertifikat –den svenska modellen FERA styrelseseminarium 2003-03-27 Nils Andersson Vattenfall AB

2 2 2003-03-27 2 EU:s målsättning för förnybar elproduktion • EU:s mål är att 22% av elkonsumtionen 2010 utgörs av förnybar el • ”RES-E direktivet” anger ”referensvärden för nationella indikativa mål” för medlemsländerna

3 3 2003-03-27 3 Den politiska processen •2000Ds – ekonomiska förutsättningar för elprod från förnybara energikällor •2000Riksdagen beslutar att ett kvotbaserat system för handel med gröna certifikat ska införas •okt 2001 Utredning om elcertifikat klar •juni 2002 Energiproposition tagen i riksdagen; principbeslut elcert •juni 2002 Ds - Lag om elcertifikat, hearing i aug. •dec 2002 Ny lagrådsremiss •jan 2003 Proposition om elcertifikatlag till riksdagen •2 april 2003 Lagförslaget taget i riksdagen (s,v,c) •april 2003 Förordningar och föreskrifter antas formellt •1 maj 2003 Lag om elcertifikat träder i kraft •2004Kontrollstation 1. Bl a översyn av kvotnivå och sanktionsnivåns storlek och konstruktion

4 4 2003-03-27 4 Idén med gröna certifikat Elmarknad El från förnybar energi Miljönytta certifikat 1 MWh Certifikatsmarknad Intäkter El 1 MWh Kvot/ skattelättnad/ etc Kan rätt utformat utgöra ett kostnadseffektivt sätt att gynna förnybar elproduktion

5 5 2003-03-27 5 Det svenska elcertifikatsystemet i korthet •Syfte att främja ny förnybar elproduktion •Kvotbaserat certifikatsystem –Möjlighet för förnybar elproduktion att ge ut certifikat per MWh el – vind, vatten, bio –Skyldighet för slutkunder/ elleverantörer att inneha certifikat •10 TWh ny förnybar el till 2010 - kvot ökar från 7,4-16,9% •Elintensiv industri får kvotplikt 0 från starten •Certifikatpriset begränsas inledningsvis nedåt av ett garantipris och uppåt av en sanktionsavgift –60-175 kr/MWh under 2003, 50-240 under 2004 •Ett certifikat har obegränsad giltighetstid •Elcertifikat bör bedömas som finansiella instrument •Systemet svenskt men målsättning att etablera internationell marknad

6 6 2003-03-27 6 Några datum att hålla reda på 200320042005 1 mars Deklaration till STEM av försåld el 2003 till kvotpliktiga slutkunder 1 april STEM annulerar elcertifikat för kvotperioden 2003 1 oktober Deadline anmälning som frivilligt kvotpliktiga till STEM för 2004. 2002 1 juli deadline registrering av anläggningar för cert från 1 maj 15 juni Första elcertifikaten utfärdas ”KONTROLLSTATION” ? 15 maj Deadline registrering som kvotpliktig till STEM 1 maj Lagen träder i kraft, slutkunder kan börja faktureras

7 7 2003-03-27 7 Organisationer/ funktioner på certifikatsmarknaden Svenska Kraftnät -Utfärda certifikat -Publicera certpriser -Tillhandahålla certregister Energimyndigheten -Övergripande systemansvar -Registrering av anläggningar -Register över kvotpliktiga -Kontroll av kvotuppfyllelse Kvotpliktiga -Slutkunder & elleverantörer Certifikatberättigade -Vatten/ bio/ vind mm Marknadsplats cert MYNDIGHETER MARKNADEN elcert Certregister elcert

8 8 2003-03-27 8 Certifikatberättigade anläggningar Generellt certifikatsystem: 1 MWh el = 1 certifikat •Biobränslebaserad kraft. –Exakt vilka biobränslen som omfattas specificeras senare i förordning. Trädbränslen, avlutar mm kommer omfattas. Frågetecken för hushållsavfall. Torv omfattas när EU gett sitt godkännande •Vattenkraft – <1,5 MW –Återstart och som har varit ur drift före 1 juli 2001 –Ny vattenkraft (efter 31 dec 2002) –Höjd effektivitet i bef. anläggningar. Villkoren specificeras i STEMs föreskrifter –1,5-15 MW efter särskild prövning hos STEM •Vind –Certifikat plus övergångslösning (avtrappning av nuvarande miljöbonus) •Sol, geotermisk energi och vågenergi

9 9 2003-03-27 9 Kvotplikten Mål 10 TWh Kvotplikt –Från 7,6% 2003 till 16,9% 2010 –Första kontrollstationen 2004, möjlighet att öka målet till 15 TWh 2012 –Framtida kvoter i % kan justeras vid kontrollstationerna vartannat år

10 10 2003-03-27 10 Källa: Lag om elcertifikat Kvotplikt i % av förbrukning och antal TWh % Av dagens konsumtion är ca 100 TWh kvotpliktig Kvotplikten ökar från 7,4 % 2003 till 16,9 % år 2010

11 11 2003-03-27 11 Elintensiv industris undantag från kvotplikt •131 Järnmalmsgruvor •132 Andra metallmalmsgruvor •2111 Massaindustrin •2112 Pappers- och pappindustri •241 Baskemikalieindustri •271-273 Järn- och stålverk •274-275 Andra metallverk; gjuterier •265 Cementindustri och kalkbruk •237 Petroleumraffinaderier •Xxx Träskiveindustrin Kvotplikt 0 för el som förbrukas i tillverkningsprocessen. Baseras på SNI-koder (klassning av ”arbetsställen”)

12 12 2003-03-27 12 Kvotplikten för elleverantörer •Elanvändaren kvotpliktig vilket innebär skyldighet att 1 april varje år inneha elcertifikat i förhållande till sin förbrukning av el under föregående kalenderår •Elleverantören skyldig att hantera kvotplikten för elanvändarens elförbrukning om inte: –Elanvändaren anmält sig som ”frivilligt kvotpliktig” till STEM –Elanvändaren själv importerar eller producerar el som den förbrukar eller köper el direkt på den nordiska elbörsen. –Elanvändaren tillhör elintensiv industri •Enligt lagen får dock elleverantörer ta betalt för hanteringen av kvotplikten av elanvändarna. •Ersättningen måste dessutom särredovisas på elräkningen

13 13 2003-03-27 13 Hantering av kvotplikten för olika elanvändare Elleverantör som levererar el till slutkund Elanvändare som importerar, producerar eller köper el direkt från NordPool för egen förbrukning Elanvändare som är elintensiv industri Elanvändare som är frivilligt kvotpliktig from 2004 Elanvändare som ej är frivilligt kvotpliktig el plus elcertifikat elprod elimport el plus elcertifikat el ”el till tillverkningsprocessen” ”kontorsel” Elcertifikatskund Elcertifikat fr Nordpool

14 14 2003-03-27 14 Exempel på certifikatkostnad för slutkund

15 15 2003-03-27 15 Elcertifikat bör bedömas som finansiella instrument •Elcertifikathandeln omfattas bl a av: –Lagen om värdepappersrörelse •Tillstånd krävs för att yrkesmässigt tillhandahålla tjänster avseende elcertifikat •Tillstånd krävs ej för elcertproducent eller elleverantör som hanterar sin egen kvotplikt. –Insiderstrafflagen •Om handel på börs eller genom tillståndspliktig värdepappersrörelse •Finansinspektionen kommer att ha tillsyn över all handel med finansiella instrument på värdepappersmarknaden

16 16 2003-03-27 16 Kvotpliktsavgiften •STEM utdömer kvotpliktsavgift om ej kvoten uppfylls •150% av medelpriset på certifikat mellan 1 april till 31 mars dock maximalt 175 kr/ MWh för 2003 och 240 kr för 2004 •Fr o m 2005 tas sannolikt taket bort •Kvotpliktsavgiften är icke avdragsgill vilket kostnaden för inköp av elcertifikat är –Taknivån kommer i praktiken på 224 kr/MWh för 2004 och 307,2 kr/MWh för 2005.

17 17 2003-03-27 17 Utbudet TWh 6,4 TWh 5,2 TWh7,5 TWh Källa: Handel med elcertifikat, SOU 2001:77

18 18 2003-03-27 18 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 TWh Produktions- kostnad Befintlig Produktion Expansion av Bef. produktion Ny produktion Källa: Handel med elcertifikat, SOU 2001:77 Kostnaden för den elcertifikatberättigade produktionen ökande kvotplikt

19 19 2003-03-27 19 Vad blir priset på elcertifikat? 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 100 200 Avtagande garantipris Takpris (straffavgift) ? Några prispåverkande faktorer - efterfråga från Holland m fl - ledtider för ny prod. - sparande av cert - elpris - tekniska framsteg vind & svartlut - våtår/ torrår - biobränslepriser Kr/ MWh 224 327,2 Priset på lång sikt styrs av kostnaden för ny förnybar elproduktion

20 20 2003-03-27 20 Marknaden för elcertifikat •Mäklarmarknad inledningsvis med bilaterala avslut, börs etableras efter hand •Risk för att kvotpliktsavgiften blir prisstyrande under första året •Liten och ej likvid marknad, åtminstone i ett inledningsskede •Frågetecken vad gäller transparens –SvK kan tillhandahålla pålitligt index? –Etablering av börs? •Möjlighet för producenter att utöva marknadsmakt? •Fyll på… •Produkter på marknaden –Elcertifikat för omgående leverans (á vista /spot) –Elcertifikat för framtida leverans (terminer) Not: Kapitel 4.10 samt övergångsbestämmelserna 4.17

21 21 2003-03-27 21 Aktuella marknadsnoteringar Kr/MWh På kort sikt styrs priset även av aktörernas tradingstrategi Prisuppgifter från mäklare, endast små volymer har omsatts ännu

22 22 2003-03-27 22 Vattenfalls inställning •Vattenfall är positiv till ett rätt utformat system för handel med gröna certifikat för att stödja politiskt önskvärd elproduktion •Elcertifikat är en pålaga som är påförd av staten för att främja politiskt önskvärd elproduktion •Elcertifikatsystemet åsamkar oss kostnader som vi har rätt att ta ut* •Ambition att vara riskneutral och hantera detta som en pålaga vars kostnad för elkunden ska minimeras •Vattenfall ska agera för en välfungerande elcertifikatmarknad Not: Kapitel 4.10 samt övergångsbestämmelserna 4.17

23 23 2003-03-27 23 Aktörer på marknaden •Mindre elleverantörer utan egen elproduktion •”Frivilligt kvotpliktiga” företag •Vattenfall/ Sydkraft/ Fortum •Kommunala energibolag •Trading-bolag •Små elproducenter vind & vatten •Pappers- och massaindustrin Utbud Efterfråga 0%10% 0%1-5% 20%75% 10%7% 20%0% 50%1-5% Säljare Köpare Obs, endast uppskattningar


Ladda ner ppt "2003-03-27 Elcertifikat –den svenska modellen FERA styrelseseminarium 2003-03-27 Nils Andersson Vattenfall AB."

Liknande presentationer


Google-annonser