Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till visning av Cosmic R8.0

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till visning av Cosmic R8.0"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till visning av Cosmic R8.0
Nyheter i Cosmic R8 .0 Välkommen till visning av Cosmic R8.0

2 Framtiden Nyheter i Cosmic R8 .0 Remiss Läkemedel Dokumentation
Mars 2015 R8.0 Mars 2016 R8.1 Mars 2017 R8.2 Så ser framtiden ut med nya uppdateringar av Cosmic Dokumentation

3 Uppgradering till R8.0 Nyheter i Cosmic R8 .0
Planeras att genomföras under en helg i slutet av mars 2015 Cosmic är avstängt hela helgen med läskopia tillgänglig Avbrottsrutiner används under avstängningsperioden Efterregistrering sker då systemet är tillgängligt igen Alla som jobbar i Cosmic kommer att drabbas av avbrottet även om man inte jobbar med remisser. Avbrottsrutiner - finns det uppdaterade rutiner för avbrott? Är de kända av alla medarbetare? Här är det viktigt att påtala att avbrottsrutiner när COSMIC inte är i drift, finns uppdaterade och tillgängliga ute i de olika verksamhetsområdena. Viktigt att enheterna tar fram rutiner för efterregistrering. Planera för extra personal som kan göra inregistrering den 23/3.

4 Varför uppgradering? Nyheter i Cosmic R8 .0
Helt ny remissmodul med funktioner som har efterfrågats av verksamheten Förbättrad användarvänlighet Förenklade och förbättrade arbetsflöden. Lyft fram fördelarna, och poängtera att de är resultatet av önskemål från verksamheterna. När den nya remissmodulen är på plats och i drift kommer detta innebära enklare och snabbare flöden i arbetet med remisser.

5 Utbildningsalternativ
Nyheter i Cosmic R8 .0 Utbildningsalternativ Lektioner (”knapputbildning”) 3 timmar E-lärande Presentation 1 timme Utgångspunkten är att alla tar till sig den nya funktionaliteten Detta är de utbildningsalternativ som finns Utbildning 3 timmar, även kallat knapputbildning. Lämplig för sekreterare, läkare eller de som jobbar mycket med remisser Visning 1 timme med mer en information om nyheterna. Lämplig för de som vill veta nyheterna i R8, för de som har kontakt med remisser men inte jobbar med dem utan kanske bara läser dem typ sjuksköterskor, kassapersonal. E-lärande ett alternativ till Utbildning 3 timmar. Lämpligt för de som inte har tid att avvara 3 timmar på en gång eller vid repetition.

6 E-lärande material Nyheter i Cosmic R8 .0 Utbildning i Pingpong
Cosmic Övning Presentationsfilm, Manualer och Instruktionsfilmer som finns på Navet- Cosmic Pingpongutbildningen ger en bekräftelse på att man har genomfört E-lärandet. Filmerna ger samma kunskap med den dokumenteras inte För de som inte når Navet och pingpong så kan de nå filmerna i R8 projektet via sina projektledare. PÅTALA MED TYDLIGHET ATT DET ÄR SAMMA FILMER I PINGPONG OCH PÅ NAVET

7 Nya menyval för Remiss Nyheter i Cosmic R8 .0
Menyrad Remiss är ny och har flera menyval Skicka remiss Inkommande remisser Registrera remiss Utgående remiss Patientens svarsremiss

8 Remisstyper Nyheter i Cosmic R8 .0
Vy Registrera remiss OBS!! Beroende på vilken användarroll och arbetsplats man har, kan man se olika många remisstyper. Vissa enheter/användare ser bara två. Exempel på detta är de enheter som inte tar emot privat vårdbegäran, eller inte använder sig av konsultationsremisser. Nu finns tre remisstyper Privat vårdbegäran (Patienten söker själv) Vårdbegäran ( Läkare skriver remiss) Konsultationsremiss används företrädesvis inom sluten vård

9 Flikar för remiss, journal, läkemedel och labsvar
Nyheter i Cosmic R8 .0 Flikar för remiss, journal, läkemedel och labsvar Varje vy där du öppnar upp remissen har egna flikar som man lätt kan hoppa emellan. Remiss, Journal, Läkemedelslista och Labsvar,

10 Dela fönster Nyheter i Cosmic R8 .0
Ikonen med gröna pilar gör att du kan se både Remiss-, Journal-, Läkemedel- och Labsvarsfliken i samma vy. Sida vid sida.

11 Skicka remiss utan svarskrav
Nyheter i Cosmic R8 .0 Skicka remiss utan svarskrav Vy Skicka remiss Bocka i ”Inget svar nödvändigt” Påtala även att du i förekommande fall kan bocka i Akut, Prioritet och Betalningsförbindelse. (Betalningsförbindelsen syns inte i den stora skärmdumpen pga att patienten inte är utomlänspatient. Men i förstoringen finns den)

12 Remissmall Nyheter i Cosmic R8 .0 VY Skicka remiss
Remissmall Här finns det olika mallar beroende på vilken enhet remissen skickas till. Det är mottagande enhet som bestämmer hur mallarna ska se ut. Detta för att minska behovet av att begära/skicka kompletteringar. För att kunna skriva remissen måste man aktivt öppna varje sökord Samtycke Frågeställning Klinisk diagnos Anamnes Status Tolkbehov Telefon/sökare till remittent Övrig information

13 Länka in journalanteckning
Nyheter i Cosmic R8 .0 Länka in journalanteckning Skicka remiss Vy Skicka remiss. I Fliken Journal markerar du den journal som är aktuell ( här kan du också högerklicka och välja Lägg till länk) Nere i högra hörnet finns en knapp ”Lägg till länk” tryck där. (När du lagt till en länk ändras denna knapp till ”Ta bort länk”) I fliken Remiss ser du nu vilka länkar som du skickat med.

14 Skicka remiss och svar osignerat
Nyheter i Cosmic R8 .0 Skicka remiss och svar osignerat Vy Skicka remiss Vissa roller kan få behörighet att skicka osignerat. Rutiner på enheterna avgör. I högra hörnet finns två knappar ”Skicka osignerad” eller ”Klar för signering”

15 Filter Nyheter i Cosmic R8 .0 Inkommande remiss Blå
Utgående remiss Gul Genom att klicka på ikonen med den lilla pilen expanderar du vyn så att du får fram sökfunktionerna. Man har valt olika färger på remisserna för att minska risken för missförstånd. Blå för Inkommande och gul för Utgående remiss. Möjlighet att skapa personliga filter finns. När filter skapas är det viktigt att stå på Vald patient. Sen väljer man hur man vill filtrera. Först efter det ska Alla patienter väljas. Om filtret ska sparas är det viktigt att du sparar utan att ha datum ifyllda. Om man skapar personliga filter kan de tas fram utan att man måste expandera vyn.

16 Hantera remisser Nyheter i Cosmic R8 .0
Om man vill jobba med flera remisser markeras dessa och tryck Hanteraknappen. Fortsättning på nästa bild

17 Ny vy för att hantera remisser
Nyheter i Cosmic R8 .0 Ny vy för att hantera remisser Vy; Hantera utgående remisser Kan även göras i Inkommande remisser. (Man har i föregående vy markerat de remisser som man vill jobba med). Knapparna visar att du har fler remisser att jobba med.

18 Komplettera remiss tills den är accepterad
Nyheter i Cosmic R8 .0 Komplettera remiss tills den är accepterad Försöka förstora detta!!! Vy Utgående remiss När man kompletterat en remiss visas ikonen Uppdaterad information ”Papper på varandra” OBS !!!!! TA INTE UPP KOMPLETTERING AV PAPPERSREMISS// ENLIGT BRITT

19 Begäran om komplettering
Nyheter i Cosmic R8 .0 Begäran om komplettering Vy Inkommande remiss Ikonen Begäran om kompletterande information avisar att det är begärt komplettering av remissen. Denna funktion kommer att kräva nya rutiner för bevakning av kompletteringar.

20 Lägga till kommentar och uppföljning
Nyheter i Cosmic R8 .0 Lägga till kommentar och uppföljning Vy Inkommande remiss Ikoner som visas, från vänster till höger Akut Raden blir även rödmarkerad Prioritet Signeringsstatus Interna administrativa kommentarer (Syns bara i den egna enheten). Klicka på ikonen för att ange en administrativ kommentar för remissen, när det är gjort ändras ikonen till att innehålla ”textrader”, den visar då att det finns en intern administrativ kommentar för remissen. Uppföljning (datum).Om Uppföljning krävs, ses datum i kolumnen Uppföljningsdatum (se den högra röda ringen). Gul flagga innebär att ”Bevakningsdatum satt men ej ännu passerat”. Röd flagga ”Uppföljningsdatum är i dag eller har passerats.” (Vit flagga visar att en remiss befunnit sig i samma status under en längre tid. Visas bara i verksamhetsuppföljningen)

21 Förbättrat Svarsstatus
Nyheter i Cosmic R8 .0 Förbättrat Svarsstatus Vy Inkommande remisser Förbättrat Svarsstatus Separat Svarsstatus, möjlighet att filtrera finns. Det är nu en egen kolumn. Inget svar finns 0 Delsvar finns Slutsvar finns 2

22 Koppla ihop remisser som skall hanteras tillsammans
Nyheter i Cosmic R8 .0 Koppla ihop remisser som skall hanteras tillsammans Vy Hantera inkommande remisser Ikonen visar att det finns en koppling mellan remisser.

23 Remissloggen gör att man kan följa varje förändring i remissflödet
Nyheter i Cosmic R8 .0 Remissloggen gör att man kan följa varje förändring i remissflödet Genom att klicka på ikonen med klockan får du fram remisshistoriken i vyn. I kolumnen Värde kan du då se förändringarna. Vem har gjort vad med remissen, och när.

24 Återanvända avvisad remiss
Nyheter i Cosmic R8 .0 Återanvända avvisad remiss Vy Hantera utgående remiss Fliken Vårdbegäran Knappen Återanvänd Nytt fönster öppnas, och där ändrar du Mottagande enhet och tryck signera skicka OBS att remissmallen inte ändras utan du skickar enligt den remismall som du skickade första remissen med. OBS att remissmallen inte ändras. Den mall som användes då remissen skapades ligger kvar

25 Ny översikt Nyheter i Cosmic R8 .0
Finns under menyn Översikter – Mina översikter (Verksamhetsuppföljning kommer komma igång lite senare)

26 Förenklat flöde av konsultationsremiss
Nyheter i Cosmic R8 .0 Förenklat flöde av konsultationsremiss I Hantera inkommande remisser Acceptera konsultationsremiss denna ruta kommer upp, Tryck Ja. Ingen möjlighet att skapa nytt vårdåtagande finns, utan den kommer kopplas till befintligt vårdåtagande.

27 Remiss och vårdåtagande avslutas
Nyheter i Cosmic R8 .0 Remiss och vårdåtagande avslutas Vy Hantera inkommande remisser – Svar Delsvar eller Slutsvar Finns inget annat kopplat till remissen och Slutsvar markeras, så kommer Avsluta remiss och vårdåtagande att vara förvalt. Svaren hittas sedan i Patientens svarslista

28 Nyheter i Cosmic R8 .0 Andra nyheter i R8.0

29 Uppdateringar i datumfunktionaliteten
Nyheter i Cosmic R8 .0 Uppdateringar i datumfunktionaliteten Färre klick, OK-knappen har tagits bort OK-knappen har tagits bort och kalendern stängs när man valt datum, eller klickar utanför kalendern. När användaren förlänger datumintervallet i något av fälten Från eller Till följer det andra datumet automatiskt med och visar ett datum anpassat till det tillåtna sökintervallet.

30 Mindre scroll i rullgardinsmenyer
Nyheter i Cosmic R8 .0 Mindre scroll i rullgardinsmenyer Alla alternativ i rullgardinsmenyer visas nu utan att man behöver scrolla. Scrollisten ska bara synas om utrymmet på skärmen inte räcker till.

31 Osignerat och ovidimerat
Nyheter i Cosmic R8 .0 Osignerat och ovidimerat Meny Översikter vy Osignerat och Ovidimerat Ny Filtreringsfunktion Filtrering kan ske bl a på Anteckning, Ordination och Remissvar

32 Hämta patient – Min egen lista
Nyheter i Cosmic R8 .0 Hämta patient – Min egen lista Nytt kommentarsfält Tre nya ikoner i statuslisten Ingår inte i Min egen lista Ingår i Min egen lista Ingår i Min egen lista samt kommentar finns Yv Hämta patient Flik Min egen lista Kommentarerna syns bara för den som är inloggad. Tre nya ikoner i statuslisten enligt bilden.

33 Fraseditor och Stavningskontroll
Nyheter i Cosmic R8 .0 Fraseditor och Stavningskontroll Enklare att administrera fraser Stavningskontroll med global ordlista Fraseditor Nu kan varje enhet ha sina egna fraser. På måndagen när Cosmic R8 installerats kommer denna vara tom så när som på RÄDDA HJÄRNAN fraserna som läggs in centralt. Övriga fraser hanterar enheten själva. Central administration av stavningskontrollen Global ordlista samt användarspecifik ordlista (Import av extern ordlista till COSMIC stavningskontroll är möjlig Stavningskontroll i bakgrunden är möjlig, aktiveras via inställning Behörighet för att spara, editera och ta bort ord i den Globala ordlistan)

34 Term och språkförändringar
Nyheter i Cosmic R8 .0 Term och språkförändringar Tidigare term Ny term Kommentar Vårdgivare Vårdpersonal Socialstyrelsen rekommenderar Hälso- och sjukvårdspersonal men den kortare termen ”vårdpersonal” används i COSMIC:s gränssnitt Medicinskt ansvarig vårdgivare Medicinskt ansvarig personal Dessa termer blir en konsekvens av Socialstyrelsens rekommendation avseende ”vårdpersonal” som grundterm Huvudvårdgivare Ansvarig personal Vårdgivarinstruktion Vårdpersonalinstruktion Vårdenhet Medicinskt ansvarig enhet Standardvårdplan Standardiserad vårdplan Av Socialstyrelsen rekommenderad term Skyddad identitet Skyddade personuppgifter Alla vårdmottagare Alla patienter Blodsmitta Smitta Vårdmottagarelist Patientlist Nya termer i R8

35 Nya flikar i vårdprocessöversikten med förändrad funktionalitet
Nyheter i Cosmic R8 .0 Nya flikar i vårdprocessöversikten med förändrad funktionalitet Vy Översikter – Vårdprocessöversikt Flikarna är : Vårdbegäran Bedömning Svar Flytta åtgärder Ändra vårdåtagande

36 Spärr i remissmodulen Nyheter i Cosmic R8 .0 Inre spärr Yttrespärr
Denna vy är Inkommande remisser Remissen kommer alltid att vara ”öppen” för remitterande/remissmottagande enhet, men kan visas som spärrad för andra enheter. Detta gäller även remisser som skickas mellan två olika vårdgivare. Inre spärr Yttrespärr

37 Visa remissinformation i Besökslistan
Nyheter i Cosmic R8 .0 Visa remissinformation i Besökslistan Vy Översikter – Besökslistan Högerklicka på vald patient – välj Remissinformation

38 Räddaren i nöden? Nyheter i Cosmic R8 .0
Tryck F1 och du kan se Cosmic Användarmanualer

39 Var hittar man instruktionsfilmerna om R8 på Navet?
Nyheter i Cosmic R8 .0 Var hittar man instruktionsfilmerna om R8 på Navet? Kunskapsbanken -> Projekt-> Cosmic R8 version -> Utbildning-> Instruktionsfilmer om COSMIC R8

40 Nyheter i Cosmic R8 .0

41 Viktiga länkar och kontaktpersoner
Nyheter i Cosmic R8 .0 Viktiga länkar och kontaktpersoner Riktlinje för remissrutiner inom LUL Kvalitetshandboken Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2004:11 ”Ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården…” Cosmic på Navet Lokal projektledare Central projektledare Britt Ehrs Här kommer en sida med länkar som är bra att veta om, och olika ansvariga för remisser och remisshantering


Ladda ner ppt "Välkommen till visning av Cosmic R8.0"

Liknande presentationer


Google-annonser