Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientlagen och informationsplikten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientlagen och informationsplikten"— Presentationens avskrift:

1 Patientlagen och informationsplikten
Vårdpersonalens skyldighet att informera patienten förtydligas och utökas i patientlagen. Detta material är en fördjupning i patientlagens kapitel om den utökade informationsplikten. Om patienterna ska bli mer delaktiga i sin vård krävs en god kommunikation mellan vårdpersonalen och patienten. Det finns därför också några bilder om patientlagens bestämmelser kring delaktighet och samtycke.

2 Förslag på diskussionsfrågor
Vad ställer informationsplikten för krav på oss? Vilka utmaningar och svårigheter ser vi? Vilka möjligheter ser vi? Hur ser vi till att patienter och anhöriga förstår och kommer ihåg den information de får? Är det något i vårt arbetssätt som behöver förändras? Har vi rutiner för att anpassa information till patientens situation? Vilken kunskap har vi för att anpassa informationen? Får informationen ta den tid som behövs?

3 Informationsplikten utvidgas och förtydligas
Patienten ska få relevant information om - sitt hälsotillstånd - de metoder som finns för undersökning, vård och behandling - de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning - när hon eller han kan förvänta sig att få vård - det förväntade vård- och behandlingsförloppet - risker för komplikationer och biverkningar eftervård metoder för att förebygga sjukdom eller skada Vårdpersonalens skyldighet att informera gäller redan i dag men förtydligas och utvidgas i patientlagen. Det är vårdgivarens ansvar att organisera verksamheten så att hälso- och sjukvårdspersonalen kan uppfylla sin informationsskyldighet. God information till patienter ökar bland annat följsamheten till ordinationer som till exempel läkemedelsbehandling, det vill säga patienten väljer i större utsträckning att följa de råd och ordinationer som de får exempelvis vid ett läkarbesök. Bristande information kan uppfattas som bristande respekt eller dåligt bemötande. Det framgår inte minst av patientklagomålen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och patientnämnderna. Information ska lämnas när det är aktuellt i det enskilda fallet. En patient som avstår viss vård och behandling ska få information om vilka konsekvenser det kan medföra.

4 Patienten ska även få information om
möjligheten att välja behandlingsalternativ och vårdgivare möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt vårdgarantin möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård utanför landet Exempelvis är det inte relevant att informera om vårdgarantin om vården kan erbjudas direkt. Diskutera: Vad betyder det här för oss? Denna information ska ges när det är aktuellt i det enskilda fallet.

5 Samtycke Hälso- och sjukvård får endast ges om patienten samtycker
Samtycke kan lämnas skriftligt, muntligt eller genom handlande Patienten ska vid en nödsituation få sjukvård även om hon eller han inte är i stånd att ge sitt samtycke Om en patient avstår från viss vård och behandling ska han eller hon få information om vilka konsekvenser det kan få Barns inställning till viss vård ska klarläggas Hälso- och sjukvård får endast ges om patienten samtycker. Patienten kan lämna sitt samtycke muntligen eller skriftligen och kan när som helst ta tillbaka sitt samtycke. Beslutsunderlag ska presenteras så att patienten kan fatta beslut. Det är viktigt att ge barnet utrymme att få uttrycka sin åsikt. Barnets inställning ska stå i relation till dennes ålder eller mognad.

6 Delaktighet Vården ska utformas och genomföras i samråd med patienten
Hänsyn tas till patientens önskemål och förutsättningar Närstående ska få möjlighet att medverka om lämplighet, sekretess eller tystnads-plikt inte hindrar detta

7 Barn ska ges möjlighet till delaktighet
Bestämmelser om barns inflytande över sin vård införs i lagen Barn ska få möjlighet att uttrycka sin inställning till den aktuella vården eller behandlingen Barns delaktighet ska underlättas Barnets bästa ska vara vägledande i ställningstaganden som behöver göras inom hälso- och sjukvårdens verksamheter. Vad som är barnets bästa avgörs i varje enskilt fall. Både hälso- och sjukvårdpersonal och vårdnadshavare bör ge barnet möjlighet att uttrycka sin inställning. Barnets inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. Både hälso- och sjukvårdpersonal och vårdnadshavare bör underlätta barnets delaktighet i hälso- och sjukvården. Barn har samma rätt till information som vuxna. Informationen ska anpassas efter barnets ålder och mognadsgrad. I dag finns det inga uttryckliga bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen som gäller barn och deras inflytande över sin egen vård. Det finns dock bestämmelser om barns inflytande i medicinska frågor i speciallagstiftningen.

8 Informationen ska anpassas
…till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar Det gäller även information till vårdnadshavare och andra närstående Barn har samma rätt till information Den som ger informationen ska vara säker på att mottagaren förstått informationens innehåll och betydelse Mottagarens önskan om att avstå från information ska respekteras Informationen ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar. Det innebär bland annat att hälso- och sjukvårdspersonalen, om det behövs, ska använda tolk när de informerar. Med ”andra individuella förutsättningar” menas till exempel funktionsnedsättning, utbildning, könsidentitet, religion och andra omständigheter som kan påverka hur informationen bör ges. Mottagarens önskan om att avstå från information ska respekteras. Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen. Informationen ska lämnas skriftligen om det behövs eller om han eller hon ber om det. På så sätt kan den som fått informationen gå tillbaka i efterhand och till exempel kontrollera vissa detaljer eller andra uppgifter.

9 Informationen ska anpassas efter mottagarens ålder och mognad
Barn har samma rätt till information som andra Även mycket små barn kan ta till sig viss information Information ska utformas med omsorg och ges på ett hänsynsfullt sätt utifrån barnets mognad och situation Diskutera: Hur bemöter vi barn? Hur kan vi anpassa informationen till dem?

10 Information ska anpassas efter mottagarens erfarenhet
Tidigare erfarenhet av sjukvården Erfarenheter och förståelse för vad som händer i kroppen Diskutera: Finns det fler erfarenheter som har betydelse?

11 Information ska anpassas efter mottagarens språkliga bakgrund
Patienter som inte förstår eller talar svenska fullt ut har rätt till samma goda information som andra patienter Vårdpersonalen ska anlita tolk och har ett ansvar för att utforma sin information så att den blir tillgänglig för alla

12 Information ska anpassas efter mottagarens andra
individuella förutsättningar Utbildningsbakgrund Könsidentitet Religion Kognitiva och andra funktionsnedsättningar Livssituation Andra omständigheter som kan påverka hur informationen bör ges

13 Forskning visar att… …patienter glömmer procent av den medicinska informationen som ges av hälso- och sjukvårdspersonal Kessels, 2003 …hälften av informationen missförstås Anderson et al., 1979 …upp till 45 procent av patienterna inte kan redogöra för de största riskerna med sin operation trots att de ha skrivit på ett medgivande Graham, 2003

14 Förstå mig rätt- Teach-backmetoden
Personalen ber patienten att återberätta. …inte för att kontrollera patienten utan för att få en återkoppling om hur väl hen har förklarat. Personalen sammanfattar det som patienten har sagt. Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar metoden teach-back Film på Youtube om Teach-back (3:26 min) Teachback-metoden rekommenderas av Sveriges Kommuner och Landsting. Metoden går kort ut på att personalen under och efter mötet ber patienten att återberätta vad som sagts och vad man har kommit överens om. Det handlar inte om att kontrollera patienten utan att få en återkoppling på hur väl personalen har förklarat och för att försäkra sig om att patienten förstått det som har sagts. På Youtube finns flera bra exempel på teach-back-metoden.

15 Krav på skriftlig information
Många patienter har svårt att ta till sig den muntliga informationen som ges under besöket Informationen kan vara detaljerad och patienten är ofta i en ovan och svår situation Informationen ska lämnas skriftligen om det behövs med hänsyn till mottagarens individuella förutsättningar eller om personen ber om det Genom skriftlig information kan den som fått informationen gå tillbaka i efterhand och exempelvis kontrollera vissa detaljer eller andra uppgifter Tipsa patienten om E-tjänster på 1177.se via Mina vårdkontakter Inloggning via e-legitimation eller lösenord krävs. Via tjänsten eJournal på nätet kan patienten få direkt åtkomst till delar av sina journalanteckningar. Läsa upprättad Vårdplan Se utskrivningsanteckning efter slutenvård Se uppgifter om vårdkontakter Se utskrivna läkemedel

16 Informationsplikten, patientlagen, 2014-11-13
1177 Vårdguiden på webb se Tusentals artiklar om hälsa, sjukdomar, regler och rättigheter Temasidor med fakta, råd och stöd, reportage, krönikor och filmer. Till exempel barn och föräldrar, cancer, gravid, psykisk hälsa, stroke, tänder, sex och relationer, senior Ställ en anonym fråga till vårdpersonal Självtester E-tjänster Allt material produceras och kvalitetssäkras med experter på områden inom hälso- och sjukvård och tandvård i flera led Informationsplikten, patientlagen,

17 Använd 1177.se i mötet med patienten
Både innan, under och efter besök Tipsa patienter och anhöriga om att de kan läsa mer på webbplatsen 1177.se Skriv gärna ut artiklar om sjukdomar, undersökningar och behandlingar och dela ut i mötet med patienten Tipsa patienter om att man på sidan kan ta del av andras erfarenheter

18 Hjälp med informationssökning
Region Skånes sjukhusbibliotek och deras verksamheter för patientinformation kan hjälpa patienter och deras närstående att söka tillförlitlig information om sjukdomar och diagnoser på internet, i databaser samt i facklitteratur. Patientforum SUS (Lund och Malmö) Patientinformationscentrum PUC (Helsningborg) Informateket (Centralsjukhuset Kristianstad)

19 Informationskampanj till invånare och patienter
Temasidor om patientlagen publiceras på 1177.se den 2 januari Vårdguiden har uppdraget att utforma en kampanj om den nya lagen med start våren 2015 Kommer att leda till frågor från pålästa patienter, närstående och allmänhet Ställer krav på vården att snabbt hitta information och kunna svara på frågor Tema patientlagen kompletteras med särskild information på relevanta sidor. Sidor om cancer för tex information om Ny medicinsk bedömning. Tema Barn och föräldrar kompletteras med information om barns och föräldrars rättigheter.

20 Läs mer… ”Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig” Socialstyrelsen ”Min guide till säker vård” 1177.se (Handboken uppdateras just nu) Min guide till säker vård finns översatt till flera språk. Handboken finns också som Lättläst.


Ladda ner ppt "Patientlagen och informationsplikten"

Liknande presentationer


Google-annonser