Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”La-Scala domen” EG-domstolens dom 12 juli 2001 Mål C-399/98

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”La-Scala domen” EG-domstolens dom 12 juli 2001 Mål C-399/98"— Presentationens avskrift:

1 ”La-Scala domen” EG-domstolens dom 12 juli 2001 Mål C-399/98
Nationell lagstiftning enligt vilken den som har bygglov och en godkänd plan för markexploatering direkt kan uppföra anläggningar mot att en avgift avräknas. Nationell lagstiftning enligt vilken offentlig myndighet kan förhandla med den enskilde om innehållet i de administrativa rättsakter som berör densamme.

2 Bicoccaprojektet Privat initiativ. Renovering av Scala ingick.
Storskalig exploatering i Milano av Pirelli m.fl. såsom markägare i syfte att ombilda industriområde. Privat initiativ. Renovering av Scala ingick. Exploateringsavtal där exploatörerna överlät sekundära tätbebyggelse- anläggningar till kommunen mot att offentligrättsliga avgifter avräknades.

3 Sammanfattning Viktigt att syftena med upphandlingsdirektiven säkerställs. Definitionen av bygg- och anläggnings-kontrakt enligt gemenskapens direktiv avgörande. Nationella bestämmelser om direkt utförande av anläggningsarbeten som del av regelverk för stadsplanering hindrar inte att upphandlingsdirektiven skall tillämpas.

4 Förhållandet att markägaren är avtalspart gör inte att rättsförhållandet skall betraktas på annat sätt än just ett avtalsrättsligt förhållande. De ekonomiska villkoren i avtalet innebär att myndigheter utför en motprestation. Det krävs inte att myndighetens avtalspart är entreprenör. Det räcker att han kan garantera prestationen. Det är tillräckligt om exploatören genom avtal förpliktas att upphandla enligt upphandlingsdirektiven.

5 Slutsatser Se till att det finns möjlighet till konkurrens.
Betrakta exploateringsavtal som en entreprenadupphandling om kommunaltekniska anläggningar skall överföras till kommunen. Upphandling om inte hyresobjektet är uppfört vid avtalstillfället. Marknadsmässiga priser vid markförsäljningar till exploatör.

6 Hur gör man ? Exploateringsavtal utan kommunalteknik
Kommunaltekniken upphandlas: Förhandlad upphandling utan annonsering med en anbudsgivare 3 kap. 15§ p1. / 6 kap. 2b § LOU ? Synnerliga skäl för direktupphandling ?

7 Andra alternativ Förordnande enligt 6 kap.22 PBL
Anbudstävling (jmf småhus) Formgivningstävling 5 kap. 28§ / 6 kap.18§ LOU I framtiden ”Konkurrenspräglad dialog”


Ladda ner ppt "”La-Scala domen” EG-domstolens dom 12 juli 2001 Mål C-399/98"

Liknande presentationer


Google-annonser