Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EUD:s rättstolkning – problem och principer “En Domare-Magt, självständig under Lagarna, men ej självhärskande över dem”?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EUD:s rättstolkning – problem och principer “En Domare-Magt, självständig under Lagarna, men ej självhärskande över dem”?"— Presentationens avskrift:

1 EUD:s rättstolkning – problem och principer “En Domare-Magt, självständig under Lagarna, men ej självhärskande över dem”?

2

3

4 Problem i skapelsen UPK – EUD är fördragens yttersta väktare med uppgift att säkerställa att “lag och rätt följs” (art 19.1 FEU) men… -Folkrätten är en svag form av rättsordning -EU-rätten är officiell och likvärdig på 23 språk (jfr AN § 41) -Fördragen är ramfördrag och sällan detaljerade -EU-rätten saknar utförliga förarbeten -Fördrag och rättsakter är kompromisser -EU är en ung och ofullständig rättsordning

5 I begynnelsen var folkrätten… • Wienkonventionen om traktaträtten art 31 “En traktat skall tolkas ärligt i överensstämmelse med den gängse meningen av traktatens uttryck sedda i sitt sammanhang och mot bakgrund av traktatens ändamål och syfte.” 1. Språklig 2. kontextuell 3. teleologisk (ratio legis, jfr AN § 59)

6 Och EUD sade “varde ljus”– från folkrättsligt till konstitutionellt operativsystem via tolkningsprinciper och nationella domstolar Den genetiska koden: “en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken” • 1. Direkt effekt ”För att avgöra om bestämmelserna i ett internationellt fördrag har en [direkt effekt] måste deras anda, uppbyggnad och avfattning beaktas. EEG-fördragets mål, som är att upprätta en gemensam marknad vars funktion direkt berör medborgarna i gemenskapen, innebär att fördraget är något mer än ett avtal som enbart skapar ömsesidiga skyldigheter mellan de avtalsslutande staterna… Slutsatsen av detta måste bli att gemenskapen utgör en ny rättsordning inom folkrätten till vars förmån staterna, låt vara på begränsade områden, har inskränkt sina suveräna rättigheter och som inte enbart medlemsstaterna utan även dessas medborgare lyder under.” • 2. EU-rättens företräde • 3. EU-rättens spärrverkan • 4. Skydd av grundläggande fri- och rättigheter på EU-nivå • 5. Ett framväxande europeiskt medborgarskap (från homo economicus till homo politicus)

7 All I need is a miracle -falsk änglasång? • EU:s skadeståndsskyldighet • Bristande EU-kompetens • Skyddet av grundläggande rättigheter mot EU:s institutioner (yttrande 2/94) • Access to justice och enskildas locus standi inför EUD • Defensiv tolkning av den fria rörligheten (Franzén och Hanner)

8 Bot och bättring? • En offensiv tolkning av EU:s grundläggande värden i Kadi och Al Barrakat fallen • En pådrivande tolkning av rättigheter i förhållande till Europadomstolen - ne bis in idem från Esbroeck till Zolothukin • Återvändo till offensiv tolkning av den fria rörligheten (t.ex. Rosengren)

9 EUD är från Mars, HD (mfl) från Venus Problem i svenska domstolar • Språklig tolkning trots flerspråkighet och autonoma definitioner • Atomistisk snarare än systematisk tolkning (Wermdö krog) • Teleologisk tolkning – subjektiv (svensk, dock AN § 54) eller objektiv (EUD)? • Domstolarnas konstitutionella roll - rättighetsjuridik ingen svensk paradgren (självständighet eller självhärskande)


Ladda ner ppt "EUD:s rättstolkning – problem och principer “En Domare-Magt, självständig under Lagarna, men ej självhärskande över dem”?"

Liknande presentationer


Google-annonser