Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer 10-10-06 Open access – en översikt. Del 3 Presentation för GUB:s personal 2011-10-26 Jan Hagerlid, Kungliga biblioteket, samordnare för OpenAccess.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer 10-10-06 Open access – en översikt. Del 3 Presentation för GUB:s personal 2011-10-26 Jan Hagerlid, Kungliga biblioteket, samordnare för OpenAccess.se."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer 10-10-06 Open access – en översikt. Del 3 Presentation för GUB:s personal 2011-10-26 Jan Hagerlid, Kungliga biblioteket, samordnare för OpenAccess.se

2 Sidnummer 10-10-06 Ny strategi för OpenAccess.se, maj 2011 Open access innebär både ökad synlighet för forskaren - liksom för lärosätet, finansiären och landet - och ökad tillgänglighet till forskningsresultaten för både forskare och andra som har intresse av att ta del av forskningen. Detta är viktiga frågor för Sverige som forskningsnation vilket understryks ytterligare av några starka tendenser i forskningssystemets utveckling: - Intensifierad globalisering av forskningen genomförande och användning - Skärpt global konkurrens med forskningsexcellens mellan lärosäten och mellan länder - Starka krav på ökad samhällsrelevans och nyttiggörande av forskningen - Snabb utveckling mot en alltmer datorbaserad och digitalt förmedlad vetenskap, ”e-science”

3 Sidnummer 10-10-06 Strategi - prioriteringar Mål Programmet ska främja fri tillgänglighet på Internet för de arbeten som produceras av forskare, lärare och studenter genom att stödja open access-publiceringen vid svenska universitet och högskolor. Prioritering Den främsta prioriteten för programmet är att bidra till att öka andelen fritt tillgängliga forskningspublikationer på webben. Förutsättningarna blir allt bättre för att under de närmaste åren nå en brytpunkt då mer än hälften av den årliga produktionen av svenska, publikt finansierade, forskningspublikationer är fritt tillgänglig

4 Sidnummer 10-10-06 Strategi : kvalitetskrav Kvalitetskrav Utvecklingen mot en ökad fri tillgänglighet ska främjas med full hänsyn till andra viktiga krav som kan och bör ställas på det vetenskapliga publiceringssystemet: - Det ska garantera den vetenskapliga kvalitén och främja kvalitetshöjning - Det ska vara ekonomiskt hållbart, klara av en ökad produktion av forskning inom rimliga kostnader - Det ska vara effektivt och smidigt, både för författare och användare - De vetenskapliga publikationerna ska vara tillgängliga även på lång sikt

5 Sidnummer 10-10-06 Strategi - medel Medel Programmet ska understödja både publicering i OA-tidskrifter och parallellpublicering i öppna lärosätesarkiv. De båda vägarna kompletterar varandra under överskådlig tid. Utvecklingen kan främjas av: - Tydliga krav på open access från lärosäten och forskningsfinansiärer - Information till forskare om open access för att öka förståelsen av värdet av open access - Enkla och kraftfulla tjänster som underlättar forskares parallellpublicering - Avtal och ekonomiska lösningar som underlättar forskares publicering i OA- tidskrifter, både lokalt och nationellt t ex genom konsortiet för e-licenser

6 Sidnummer 10-10-06 Strategi - policy Mål: Verka för att det utformas en nationell OA-policy... En av regeringen fastställd nationell OA-policy skulle ge tyngd och tydlighet åt det fortsatta arbetet med open access. Sverige skulle därmed också uppfylla kraven från Europeiska rådets beslut 2007 [1] Programmet är berett att ta en aktiv del i ett sådant arbete. …. Skrivelse inlämnad oktober 2011

7 Sidnummer 10-10-06 Skrivelse till regeringen ”Open access-utvecklingen drivs framåt av en spontan rörelse inom forskar- och biblioteksvärlden och av egna initiativ från myndigheter och lärosäten. - Men open access är en fråga av så stor samhällelig vikt att det därutöver skulle behövas en nationell policy, konstaterar styrgruppen i skrivelsen. En sådan policy skulle öka samordningen, kraften och tempot i utvecklingen.” Policyn bör ange att ett tydligt mål inom forskningspolitiken ska vara att främja en övergång till en open access-modell. Den ska slå fast vilka mål man vill uppnå genom att stödja open access och hur dessa mål relaterar till andra mål för utvecklingen av svensk forskning och högre utbildning. Vilka åtgärder som behövs, vem som bör ha ansvaret för dessa och hur olika aktörer ska samverka för att främja en utveckling mot open access, ska också framgå.

8 Sidnummer 10-10-06 Strategi – information och rådgivning Mål: Verka för att alla forskare i Sverige ska känna till vad OA-publicering är och förstå vad det innebär Delmål rör webbplats, informationsinsatser, forskarrättigheter i licensavtal, kompetensutveckling Aktiviteter: Enkät till lärosätena om arbetet med open access Möte i oktober : dialog mellan forskningsfinansiärer och lärosäten Utveckling av både webbplatsen openaccess.se och bloggen Open access i Sverige Uttalande om Elsevier’s nya policy vad gäller författares egenarkivering

9 Sidnummer 10-10-06 Strategi – infrastruktur och användartjänster Mål: Främja utvecklingen av en infrastruktur och användartjänster för open access i Sverige med hög användarvänlighet och kvalitet Delmål rör Swepub, parallellpublicering, svenska OA-tidskrifter, vetenskapliga monografier, anslutning till KB:s arbetsflöden för digital e-plikt och bevarande, länkning publikationer och data, användningsdata från öppna arkiv Aktiviteter: Utveckling av metadataformat och ämnesstruktur för SwePub i samverkan med SUHF, nya projekt startat om parallellpublicering, prioriteringar för utlysning 2012: SwePub-data som underlag för nya tjänster, användningsdata, identifierare

10 Sidnummer 10 OpenAIRE 3-årigt projekt med stöd inom det sjunde ramprogrammet för FoU Stöd till genomförandet av EU:s krav på OA inom ramprogrammet och ERC Skapa portal och helpdesk Ett nätverk för öppna arkiv i alla europeiska länder KB med OpenAccess.se är svensk nod Samarbete med VINNOVA och VR kring EU-forskning utvecklas

11 Sidnummer 11

12 Sidnummer 12 Open access-policy för KB Kungliga biblioteket undertecknade 2006 Berlindeklarationen, KB har därmed åtagit sig att främja fri tillgång på Internet till vetenskaplig information och kulturarv. Open access-principer berör flera delar av KB:s verksamhet och KB utvecklar därför en samlad policy för open access. Den ska skapa en bättre samordning inåt och tydligt förmedla myndighetens gemensamma hållning utåt.

13 Sidnummer 13 Open access-policy för KB KB stöder utvecklingen av open access-publicering inom högskolan både i form av öppna digitala arkiv vid lärosätena och av svenska vetenskapliga open access-tidskrifter. KB verkar för att svenska forskares open access-publicering underlättas inom ramen för nationella licenser för elektroniska tidskrifter. När KB digitaliserar icke upphovsrättskyddat material ur sina egna samlingar ska detta göras fritt tillgängligt på Internet, i undantagsfall med en viss fördröjning.

14 Sidnummer 14 Open access-policy för KB När KB:s medarbetare inom sin anställning publicerar sig i vetenskapliga tidskrifter och facktidskrifter ska de kräva rätten att göra sina artiklar fritt tillgängliga på Internet via KB:s webbplats senast inom 6 månader. De publikationer som KB ger ut ska som regel göras fritt tillgängliga på Internet utan fördröjning. I alla fall där det är tillämpligt, använder KB Creative Commons-licenser för att förtydliga villkoren för användningen av KB-publikationer. De metadata som KB producerar och sammanställer ska vara fritt tillgängligt att använda och återanvända utan restriktioner för tredje part.

15 Sidnummer 10-10-06 Open access och licenser Utvecklat samarbete mellan OpenAccess.se och e-licenser Styrgruppsdiskussionen Möte 31 mars -Författarrättigheter i licensavtal -Hybridavtal, open choce -Avtal med OA-förlag -Stöd för fria OA-tjänster

16 Sidnummer 10-10-06 16 OA-frågor i styrgruppen för licenser 1)Publiceringsavgifter + avräkning Förhandla om rabatt på publicerings-/författaravgifter på XX % för avtalsperioden som den deltagande institutionen och dess författare är med i. Förhandla om avräkning från licensavtalen (undvika s.k. ”double dipping) 2)Författarrättigheter - parallellpublicering Förhandla om rätten till parallellpublicering som del av licensavtalen – Embargo på 6 månader (i likhet med VR) är acceptabelt – Författarens version av post publicering är acceptabel 3)Licens med OA-förlag Initiera pilotprojekt inför 2012 för medlemskapsmodell med t.ex. BioMed Central, Hindawi, PLoS, SpringerOpen.

17 Sidnummer 10-10-06 Elseviers krav på separatavtal Elsevier är i princip ett ”grönt” förlag, man får lägga ut författarversionen Men: Om författaren styrs av ett open access-krav från en finansiär eller institution, så gäller inte detta. Då krävs ett separatavtal med Elsevier. Styrgruppen i OpenAccess.se – liksom många andra – har protesterat mot Elseviers hållning. I så fall bör frågan ingå när man preciserar författarrättigheter i licensavtal. Diskussion pågår – ang avtal med lärosäten. VR överväger. Se brevväxling: http://openaccess.kb.se/?p=408http://openaccess.kb.se/?p=408


Ladda ner ppt "Sidnummer 10-10-06 Open access – en översikt. Del 3 Presentation för GUB:s personal 2011-10-26 Jan Hagerlid, Kungliga biblioteket, samordnare för OpenAccess.se."

Liknande presentationer


Google-annonser