Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.kb.se Kungl. bibliotekets roll i ett nytt bibliotekslandskap Biblioteksdagarna i Malmö, 12 maj 2006 Gunnar Sahlin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.kb.se Kungl. bibliotekets roll i ett nytt bibliotekslandskap Biblioteksdagarna i Malmö, 12 maj 2006 Gunnar Sahlin."— Presentationens avskrift:

1 www.kb.se Kungl. bibliotekets roll i ett nytt bibliotekslandskap Biblioteksdagarna i Malmö, 12 maj 2006 Gunnar Sahlin

2 www.kb.se Vad skall KB göra?

3 www.kb.se KB:s uppdrag och verksamhetsområden 1.Samla in, beskriva och bevara det tryckta (och digitala) kulturarvet 2. Tillgängliggöra materialet genom att vara ett forskningsbibliotek 3. Nationell samordning av informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning

4 www.kb.se Färdriktning mot 2010 •Visionsarbete med mål, strategiska områden, verksamhetsplaner, styrande värderingar och uppföljning •”2010 är KB en ledande aktör inom svensk biblioteksutveckling, en drivande aktör på den europeiska biblioteksarenan och en betydelsefull aktör inom hela det internationella biblioteksarbetet.”

5 www.kb.se Styrande värderingar •Öppna dörrar •Handlingskraft •Spetskompetens •Serviceanda •Attraktiv arbetsplats

6 www.kb.se Vilka strategiska utvecklingsområden skall KB arbeta med?

7 www.kb.se Strategiska utvecklingsområden i Färdriktning 2010 •Insamling, beskrivning och bevarande av digitalt material •Tillgång till samlingar och tjänster •Sveriges nätbibliotek •Omvärldskontakter och samarbete •Organisations- och personalutveckling

8 www.kb.se Högprioriterade utvecklingsområden för kulturarvet •Digitala leveranser – förberedelser för en e-pliktlag •Digitalisering – Accessprogrammet, Litteraturbanken och andra insatser •Långsiktigt bevarande av digitalt material - digitala pliktleveranser, webbinsamling och digitaliserat material

9 www.kb.se Sveriges nätbibliotek och bibliografisk utveckling I •Libris samkatalog och fjärrlån Alltmer betydelsefulla stödinstrument för forskning och utbildning •Samsök, en nationell portal Tas nu i drift och förbättrar sökmöjligheterna •Flödet av bibliografiska poster Utmaning och möjligheter för biblioteken Effektiviserar katalogiseringsarbetet Ger internationell presentation av svensk forskning

10 www.kb.se Sveriges nätbibliotek och bibliografisk utveckling II •Stöd till rationaliseringar vid forskningsbiblioteken Katalogiseringöversyner och åtgärder Libris som lokalt utlåningssystem •Nationellt konsortium för e-licenser •Högskolornas e-publicering genom Open Access

11 www.kb.se Säkerheten för samlingarna Ökad risksituation för bibliotek, arkiv, museer Omfattande säkerhetsinsatser Investeringar och personalkostnader Inventeringar Nationellt och internationellt samarbete, bl.a. med rapportering

12 www.kb.se Hur skall detta genomföras?

13 www.kb.se •För att klara dessa utmaningar – utveckling, drift, investeringar, personalkostnader - inom de strategiska utvecklingsområdena är det nödvändigt med ett omfattande internt utvecklingsarbete, förbättrat samarbete inom bibliotekssektorn men också att utveckla samarbetet med andra aktörer, nationellt och internationellt, utanför den nationella bibliotekssektorn.

14 www.kb.se Organisationsutveckling Tidigare steg Administration och andra interna stödfunktioner Information Budgetprocessen och kostnadsöversyner Projektutveckling Utgångspunkter i förändringen teknisk utveckling - internationalisering - servicebehovet samordning – utveckling - effektivitet - kontakter med omvärlden. Särskilda områden nationell samordning och utveckling, publika verksamheter, tryckta och digitala pliktleveranser, digitalisering, bevarande främst långsiktigt bevarande av digitalt material och ansvarsfördelning av samlingarna.

15 www.kb.se Organisationsutveckling forts. Organisationsstrukturer Övergripande ledningsstruktur och ledningsorganisationens arbetssätt Former för samordning av arbetet mellan enheter/avdelningar Hur ansvaret fördelas och ges tydliga gränser Arbetsordning, ansvarsfördelning och delegeringar Hur respektive enhet bör se ut Organisationsförslag, beslut, genomförande och fortsatt utveckling Tidskeden:översyn och övergripande beslutvåren 2006 detaljorganisation och genomförandehösten 2006

16 www.kb.se Andra åtgärder inom KB •Kommunikationerna med omvärlden ny grafisk profil, ny webb, nyhetsbrev utveckla kontaktytorna, m.m. •E-myndighet och 24-timmarsmyndigheten utveckla ekonomi-, personal-, besluts- och uppföljningssystemen •Kompetensförsörjning Spetskompetens och kompetensutveckling Projektledning

17 www.kb.se Samarbetet inom bibliotekssektorn •Fortsätta de samarbetskanaler som redan är upparbetade men inte vara rädda för att göra omprövningar. •Finna nya vägar för konkret samarbete och samtidigt våga göra prioriteringar

18 www.kb.se Kulturrådet och Kungl. biblioteket •Inga förändringar i myndigheternas uppdrag Återkommer om myndigheternas olika insatser •Samarbete i Nabis och kring konkreta utvecklingsprojekt Jourhavande bibliotekarie/Fråga biblioteken Licenser för e-tidskrifter och databaser Regionssamarbete

19 www.kb.se Intensifierat nationellt samarbete utanför bibliotekssektorn •Riksarkivet och Statens Ljud- och Bildarkiv •Andra myndigheter, främst Verva •ABM-sektorn genom ABM-centrum •Förlag och andra informationsproducenter

20 www.kb.se Det internationella engagemanget ökar •Konkret samarbete med de europeiska nationalbiblioteken (CENL) European Digital Library •EU-kommissionen i:2010 Digital Library EU-projekt •Aktivt deltagande i ett flertal internationella organisationer •Det bibliografiska flödet skapar nya samarbeten

21 www.kb.se Ett bibliotekslandskap i förändring innebär stora utmaningar •Svåra vägval i teknikutvecklingen •Hantera kompetenskraven •Flexibilitet •Våga pröva nya vägar • Finna nya vänner och behålla de gamla


Ladda ner ppt "Www.kb.se Kungl. bibliotekets roll i ett nytt bibliotekslandskap Biblioteksdagarna i Malmö, 12 maj 2006 Gunnar Sahlin."

Liknande presentationer


Google-annonser