Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kulturpolitik Västra Götaland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kulturpolitik Västra Götaland"— Presentationens avskrift:

1 Kulturpolitik Västra Götaland

2 Dokument Reviderad kulturpolitisk strategi 2012 –
Ny Kulturplan Handlingsprogram och planer Uppdrag och stödstrukturer

3 Samverkansmodellen

4 Bakgrund Kulturutredningens betänkande 12 /2, 2009
Regeringens proposition ”Tid för Kultur” 10/9, 2009 Särskild utredare utsågs 29/10, 2009 Kultursamverkansutredningen klar 22/2, 2010 Förslag i budgetpropositionen oktober 2010

5 Budgetpropositionen 2011 fastställde
Samverkansmodellen ska Bidra till ökad måluppfyllelse av de nationella kulturpolitiska målen Ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer Staten ska fortsatt ha ett övergripande strategiskt ansvar för nationella kulturpolitiken

6 Förutsättningar Ny lag
Regional kulturplan, som tagits fram i samverkan med regionens kommuner och efter dialog med kulturliv och civilsamhälle Samverkan mellan stat och region/län Nationellt samverkansråd Ny anslagspost, anslag till regional kulturverksamhet

7 Anslag som omfattas Bidrag till regionala och lokala teater-, dans-, och musikverksamheter Regionala museer Regionala arkiv Konsulentverksamhet inom teater, dans, bildkonst, mångkultur och hemslöjd Filmresurscentrum Stöd till biblioteksverksamhet

8 Beslutsprocess Regionfullmäktige den 2 november
Insänd plan till Kulturrådet den 5 november Kulturrådets styrelse beslutade om medel till regional kulturverksamhet den 26 januari 2011, ( ) Framtid och utvecklingsdiskussioner med Statens kulturråd i februari

9 Ledord Samverkan Mänskliga rättigheter Kulturell infrastruktur
Kompetensförsörjning Vilar på Västra Götalands spets och bredd

10 Utvecklingsområden Filmens framtidsformer Dans Kulturarvsområdet
Bild och formområdet Ett tidskriftscentrum Den samtida musiken El Sistema Interkulturell pedagogik En plattform för ungas delaktighet Nationell plattform för arkitektur Musik Direkt Trappan

11 Uppföljning och utvärdering

12 Uppföljning och utvärdering
Uppföljning sker löpande genom att sammanställa information om indikatorer, nyckeltal, aktiviteter, budgetutfall Utvärdering sker vid särskilda tillfällen och innebär en djupare analys Kultursekretariatet arbetar med att förnya rutinerna för uppföljning och utvärdering av långsiktiga uppdrag, kulturstrategiska uppdrag och projekt En arbetsgrupp för uppföljning och utvärdering kommer att bildas med ekonom, utredare och kulturspecialist

13 Uppdragsprocess Utformning
Mål och indikatorer formuleras i dialog med verksamheterna Kulturnämnden beslutar om treåriga långsiktiga uppdrag och kulturstrategiska uppdrag Genomförande Aktörerna genomför planerade aktiviteter och processer Kontinuerlig uppföljning av uppdragen Utvärdering Kultursekretariatet utvärderar resultat och effekter, som ligger till grund för beslut i kulturnämnden om ett eventuellt nytt uppdrag

14 Besökare till elva museer
Kommentar: Figuren visar antalet besökare till elva museer i Västra Götaland , totalt och varav barn och unga. Besökssiffrorna är avrundade till jämna tusental. Fram till 2005 räknades antalet barn och unga genom skolbesök. Källa: Statistikdatabas för Västra Götaland:

15 Publik till sju scenkonstinstitutioner
Kommentar: Figuren visar antal personer som besökte sju scenkonstinstitutioner , totalt och varav barn och unga. Publiksiffrorna är avrundade till jämna tusental. Källa: Statistikdatabas för Västra Götaland:


Ladda ner ppt "Kulturpolitik Västra Götaland"

Liknande presentationer


Google-annonser