Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen ”Tid för Kultur” 2009/10:3  Nya nationella kulturpolitiska mål  Ny analysmyndighet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen ”Tid för Kultur” 2009/10:3  Nya nationella kulturpolitiska mål  Ny analysmyndighet."— Presentationens avskrift:

1 Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen ”Tid för Kultur” 2009/10:3  Nya nationella kulturpolitiska mål  Ny analysmyndighet för uppföljning  Kulturbryggan i stället för Framtidens Kultur  Skapande skola byggs ut (åk 4-9)  Kungliga Biblioteket blir samordnande huvudman för biblioteken  Ny musikplattform

2 Ny kulturpolitik forts.  Rikskonserter läggs ner. Riksteatern och Riksutställningar ska ge expertstöd och förlorar medel fr.2011  Fortsatt satsning på kulturella och kreativa näringar med 3- årsstöd á 20 milj/år  Ökad satsning på kultur och hälsa  Nationell strategi för digitalisering av kulturarvsmaterial  Portföljmodellen/ kultursamverkansmodellen Förändring av statens stöd till kulturverksamhet på regional nivå - utredning, Chris Heister, 22.2

3 Nya kulturpolitiska mål Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken:  främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor,  främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,  främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,  främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,  särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

4 Portföljmodellen- kultursamverkansmodellen  Staten överlåter genom en avtalsförhandling åt regioner/landsting och kommuner i samverkan med det civila samhället att avgöra satsningarna på kultur  Staten behåller ett övergripande strategiskt ansvar

5 Vad bör uppnås?  Bidra till ökad måluppfyllelse av de kulturpolitiska målen  Skapa utrymme för regionala prioriteringar och variationer  Kulturell och konstnärlig förnyelse och bättre tillvaratagande av resp. regions möjligheter  Ökat regionalt engagemang för kulturen- besluten flyttas närmare medborgarna  Nya samarbetsytor mellan kulturområdet och andra regionala ansvarsområden

6 Varför Norrbotten?  Norrbotten förklarat sig beredda att arbeta enligt ny modell  Länge och målmedvetet arbetat med att ta fram en strategi för arbetet med kulturfrågor i dialog med länets kommuner  God dialog landsting- kommuner i kulturarbetet  Väl utvecklat samarbete med Västerbotten och andra län  Med Norrbotten får modellen en geografisk spridning  Norrbotten som glesbygdslän ger med tillämpning av modellen viktiga erfarenheter för framtiden

7 Kultursamverkansmodellen (portföljen)  Införs successivt i hela landet från 2011 utifrån att vissa kriterier ska vara uppfyllda ( kulturplan, etablerade former för samverkan landsting- kommuner, goda kontakter med civilsamhälle och kulturutövare)  De statliga anslagen förs samman till ett gemensamt anslag  Samma verksamhetsområden som idag  Landstingen tar successivt över den statliga förvaltningsuppgiften att fördela statsbidrag till olika regionala kulturverksamheter

8 Kultursamverkansmodellen §§  Villkor för medelsanvändningen anges i förordning från 1 januari 2011  Respektive landsting tar fram fleråriga kulturplaner i samverkan med länets kommuner och efter samråd med kulturlivet i länet och det civila samhället  Nivån på medeltilldelningen till resp. län beslutas av Statens Kulturråd efter samråd med övriga berörda myndigheter och med utgångspunkt i kulturplanerna

9 Kulturplanernas innehåll  Beskrivningar av prioriteringar för regional kulturverksamhet  Mål och inriktningar för de aktuella verksamheterna  Översiktlig beskrivning om hur verksamheterna ska finansieras  3- åriga planer, börjar med 2 plus 2

10 Vilka medel ingår? Medel till  Regionala kulturinstitutioner inom teater, dans, musik och museiverksamhet  Konsulentmedlen för dans, bildkonst, mångkultur teater, hemslöjd  Regional arkivverksamhet  Länsbiblioteken (KB fördelar)  Film- regionala resurscentra  Hemslöjdsmedlen

11 Vilka medel ingår inte? Bland andra:  Skapande skola- medel  Utvecklingsmedel  Kulturmiljöanslagen  Medel till försvarshistorisk museiverksamhet  Fria scenkonstens bidrag samt arrangörsstöd  Bidrag till bild och formområdet  Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling av internationellt kulturutbyte och samarbete  Folkbildningsanslagen (ej i utredningen) Successiv infasning, dialog

12 Inför arbetet med kulturplanen  Statens Kulturråd tar fram ekonomisk planeringsram där stödbeloppet från staten anges  I planen ska anges vilka insatser som planeras 1)Vid oförändrad nivå 2) Vid ökning med 10 % 3) Vid minskning med 10 %

13 Förutsättningar  Statsbidrag endast till sådan verksamhet som medfinansierias av landsting, kommun eller annan huvudman  Syftet med statsbidraget är att säkerställa varierat regionalt kulturutbud präglat av mångfald och kvalitet tillgängligt för alla

14 Vad innebär det för oss i NLL?  Landstinget tar över fördelningen av de anvisade statliga medlen  Behov av konkreta, gemensamma prioriteringar för Norrbotten som sträcker sig över längre period  Utökat samarbete mellan landsting- kommuner- civilsamhället både för tjänstemän och politiker. Kulturplan måste arbetas fram.  Utveckla kulturkompetensen både hos tjänstemän och politiker  Skärpa uppföljningsarbetet

15 Vad mer?  Nya rutiner för samverkan mellan landsting- kommuner- civilsamhälle, formalisera det som redan finns och är bra  Nödvändig utveckling av rutiner för det politiska arbetet i den nya processen- fler politiker involveras i beslut om kultur  Behovet av kommunledningarnas delaktighet

16 Preliminär väg för beslut om kultursamverkansmodell (portfölj)  utredningen presenterades 22.2  remissomgång c:a 3 månader  nya beslut kopplade till utredningens förslag behandlas bland annat undantag från lokaliseringsprincipens tillämpning  slutligt beslut tidigast oktober  Fastställd kulturplan november 2010


Ladda ner ppt "Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen ”Tid för Kultur” 2009/10:3  Nya nationella kulturpolitiska mål  Ny analysmyndighet."

Liknande presentationer


Google-annonser