Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.lvn.se PORTFÖLJ blev KOFFERT eller KULTUR- SAMVERKANSMODELL KULTURUTREDNINGEN SOU 2009:16 ”För att vitalisera kulturpolitiken … behöver samspelet mellan,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.lvn.se PORTFÖLJ blev KOFFERT eller KULTUR- SAMVERKANSMODELL KULTURUTREDNINGEN SOU 2009:16 ”För att vitalisera kulturpolitiken … behöver samspelet mellan,"— Presentationens avskrift:

1 www.lvn.se PORTFÖLJ blev KOFFERT eller KULTUR- SAMVERKANSMODELL KULTURUTREDNINGEN SOU 2009:16 ”För att vitalisera kulturpolitiken … behöver samspelet mellan, stat, landsting och kommun förnyas” TID FÖR KULTUR prop 2009/10:3 SPELA SAMMAN SOU 2010:11 ”En koffert med tydlig packsedel” Chris Heister

2 www.lvn.se KULTURSAMVERKANSUTREDNINGEN - SPELA SAMMAN SOU 2010:11 UTGÅNGSPUNKTER: Medborgarperspektivet – främja allas möjlighet att ta del av ett rikt och varierat kulturutbud Värna och utveckla den kulturella infrastrukturen Föra ansvar och befogenheter närmare länets invånare Förtydliga statens strategiska roll Ge utrymme för regional mångfald Ge möjligheter för kulturskapare att arbeta och utveckla sitt konstnärskap

3 www.lvn.se För att uppnå målen ska kulturpolitiken : • främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor, • främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, • främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, • främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan, • särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. NATIONELLA MÅL FÖR KULTUREN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

4 www.lvn.se KULTURSAMVERKANSUTREDNINGEN – SPELA SAMMAN Förslagen i korthet: •Statens stöd till regional kulturverksamhet samlas under ett anslag som uppgår till ca 1,2 miljarder (V-norrland ca 50 milj). • Treåriga regionala kulturplaner utgör grund för medelstilldelningen. •Planerna ska ha förankring hos kommunerna och tas fram efter dialog med civilsamhället och kulturlivet • Kulturrådet betalar ut medel till landstingen som fördelar bidrag till institutioner och annan verksamhet

5 www.lvn.se KULTURSAMVERKANSUTREDNINGEN – SPELA SAMMAN Förslagen i korthet (forts.) •Modellen införs fr.o.m. 2011 i fem län/regioner •Den bör vara helt genomförd senast 2015 •Ett samverkansråd inrättas med berörda statliga myndigheter •Lagändringar för att gynna länsöverskridande samverkan. Utvecklingsmedlen ska i första hand gå till länsöverskridande projekt.

6 www.lvn.se KULTURSAMVERKANSUTREDNINGEN KU 2009:02 Processen i Västernorrland ► Inriktningen är att kunna komma med i koffertmodellen 2012 ► Beslut i Regionala nämnden 2010-01-19 om start av arbete med regional kulturstrategi/-plan ► Kulturforum har en central roll (styrgrupp) Kulturforums arbete under 2010/-11 inriktas i huvudsak på arbetet med kulturplanen. ► Utgångspunkt: Befintliga styrdokument (bl. a länsvision för kulturen, Avsiktsförklaring Landstinget – Kulturrådet) ► Landstinget driver processen i samverkan med Kommunförbundet ► Arbetsgrupp, lokala samråd, dialogmöten, seminarier ► Förankring kommunalt och regionalt samråd med det civila samhället ► Parallellprocesser : RUP (Regional utvecklingsplan), Kulturarv nu

7 www.lvn.se KULTURSAMVERKANSMODELLEN - KOFFERTEN KU 2009:02 Kulturplanens innehåll - 7 områden får stöd - Medborgarna ska ha tillgång till … 1. verksamhet med teater, dans och musik 2. musieiverksamhet /kulturmiljöarbete 3. konst - och kulturfrämjande verksamhet 4. regional arkivverksamhet 5. filmkulturell verksamhet med inriktning barn och unga 6. hemslöjd sfrämjande verksamhet 7. regional biblioteksverksamhet - Koppling till bredare länsvisa utvecklingsstrategier (RUP, RTP m fl) - Nulägesbeskrivning av den regionala kulturverksamheten i länet - Analys av utvecklingsmöjligheter för kulturen i länet - En redogörelse för hur man avser att uppnå de nationella kulturpolitiska målen - Redogörelse för hur parter medverkar i genomförandet - Långsiktighet – treårsplaner - Ska vara möjliga att följa upp och utvärdera

8 www.lvn.se SCENKONSTBOLAGET/TEATER SCENKONSTBOLAGET/NORRDANS SCENKONSTBOLAGET/FILM SCENKONSTBOLAGET/MUSIK MURBERGET LÄNSMUSEET V-NORRLAND KONSULENTER/TEATER, DANS, KONST/SLÖJD LÄNSBIBLIOTEKET

9 www.lvn.se STATENS KULTURRÅD : Företräder staten i dialogen med landsting och regioner Fördelar statliga medel till respektive län Ansvarar för att alla berörda kulturområden finns med Bistår med stöd när det gäller kompetensutveck - ling och erfarenhetsut- byte regionalt och lokalt Ansvarar för uppföljning och återrapportering LANDSTINGEN : Företräder länet i Dialogen med staten Ansvarar för och sam- ordnar arbetet med att ta fram regionala kultur- planer Fördelar statliga medel och egna anslag direkt till regionala kulturverk- samheter i länet Ansvarar för länsvis återrapportering till Kul- turrådet KOMMUNERNA : Samverkar med lands- tingen i framtagandet av de regionala kultur- Planerna I vissa fall delat huvud- mannaskap och/eller finansiering av berörda institutioner och verk- samheter Stöd till den lokala kulturen Samverkar med lands- tinget i uppföljning av kulturplanen


Ladda ner ppt "Www.lvn.se PORTFÖLJ blev KOFFERT eller KULTUR- SAMVERKANSMODELL KULTURUTREDNINGEN SOU 2009:16 ”För att vitalisera kulturpolitiken … behöver samspelet mellan,"

Liknande presentationer


Google-annonser