Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göran Konstenius Kungl. biblioteket

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göran Konstenius Kungl. biblioteket"— Presentationens avskrift:

1 Göran Konstenius Kungl. biblioteket
KB - Digisam, E-boken och den egna digitaliseringen Göran Konstenius Kungl. biblioteket Göteborg

2 Föredragets upplägg ABM-samverkan kring digitalisering av kulturarvet
Bibliotekssamarbeten kring digitalisering KB och E-boken KB – digitalisering och digital insamling

3 Kungl. biblioteket? KB lyder under två departement - Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet KB:s huvudsakliga uppgifter är att: Utifrån lagen om pliktexemplar samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla svenskt tryck och audiovisuellt material Vara ett forskningsbibliotek, främst inom humaniora och samhällsvetenskap Främja infrastrukturen i det svenska forskarsamhället, samt bidra till utvecklingen av det offentligt finansierade biblioteksväsendet

4 Allmänt om KB:s digitala plattform
KB bygger en leverantörsoberoende plattform för digitala resurser inklusive e-böcker KB är en av innehållsleverantörerna till plattformen KB arbetar nationellt för digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvsinformation

5 Nationell digitaliseringsstrategi (Kulturdepartementet)
Den nationella strategin 2012–2015 är styrande för digitaliseringsarbetet för de statliga kulturinstitutioner som samlar, bevarar och tillgängliggör kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation Målet med strategin är att kulturella verksamheter, samlingar och arkiv i ökad utsträckning ska bevaras digitalt och tillgängliggöras elektroniskt för allmänheten. En viktig utgångspunkt för strategin är att uppfylla de åtaganden som Sverige gjort om det europeiska digitala biblioteket Europeana. Konkreta digitaliseringsplaner: Alla statliga institutioner som samlar, bevarar och tillgängliggör kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation ska ha en plan för digitalisering och digital tillgänglighet.

6 Ett nationellt samordningskansliet för digitalisering inrättas 2011 (Digisam)
Digisam ska följa upp och utvärdera arbetet med strategin, KB ingår i Digisams styrgrupp (Högsta cheferna för KB, RA, RAÄ och företrädare för museerna) Digisam arbetar med den digitala kedjan: Styrning, produktion, bevarande och användbarhet. Gemensam terminologi, gemensam mall för myndigheternas digitaliseringsplaner Infrastruktur (Libris, K-samsök, NAD), informationsflöden och aggregering. Ansvars- och rollfördelning inom det statliga kulturarvsområdet – ex långsiktigt digitalt bevarande.

7 Önskat resultat 2016? Alla 24 mynd/inst arbetar i enlighet med fastställda digitaliseringsplaner En gemensam lösning för långsiktigt digitalt bevarande är definierad och planerad Det finns nationella digitaliseringsanläggningar/ kompetenscentra med stabil finansiering för olika typer av medier Stora statliga sektorsövergripande digitaliseringsprojekt rullar på Nationellt kompetenscenter för upphovsrättsfrågor är etablerat En ”virtuell handbok” har skapats och används som stöd i digitaliseringsprojekt inom Kulturarvsområdet Fler institutioner levererar mer data till Europeana Fler gör mer data fritt tillgängligt i öppna format och system

8 Sammanfattning - den digitala kulturarvsstrategin inom ABM handlar om…
Att se kulturarvet som ett oavsett A,B eller M om att skapa en sammanhållen öppen och användarvänlig struktur Att kulturarvet ska kunna brukas av alla, och att digitalisering är vägen dit Att Europeana utgör en samlad europeisk portal att maximera samhällsnyttan i det som digitaliseras inom ABM-sektorn

9 Bibliotekssamarbeten kring digitalisering

10 KB:s bibliotekssamarbeten – några nedslag
Förhandlar avtal för att ge lärosätena tillgång till elektroniska tidskrifter (Bibsamkonsortiet) Arbetar för open access – fri tillgång till den vetenskapliga publiceringen (Expertgruppen för Open Access) Främjar samarbete kring digitala arbetsflöden (Expertgruppen för digitalisering) Utlyser medel för utvecklingsprojekt kopplat till digitalisering (Libris styrgrupp, Expertgruppen för digitalisering är rådgivande) Librisutvecklingen sker löpande i nära samarbete med bilioteken (Libris styrgrupp)

11 KB och E-boken

12 2011 - KB får ett utökat uppdrag
”Myndigheten ska vidare verka för utveckling och samordning av digitala tjänster och system inom biblioteksväsendet”. Förordning (2011:942) Nytt uppdrag inkluderar nya bibliotekstyper (andra än forskningsbiblioteken) med sinsemellan skilda fokus och utvecklingsområden E-boksfrågan i fokus för folkbiblioteken Digitalisering, lagring och digital förmedling viktigt för specialbiblioteken Skolbiblioteken värnar om sin möjlighet till utveckling (digitala resurser till skolbiblioteken en del i detta) KB behöver lära sig mer om E-boken och tillsätter en utredning (utredningar tillsätts parallellt för kartläggning av folkbibliotekens, skol- och specialbibliotekens behov)

13 Hur ser E-bokslandskapet ut ?
Utredningen ”När kommer boomen” görs Samfinansierat med Bilioteksföreningen Slutsatser och förslag: Litet utbud, brist på enhetlig teknik och standarder och dåliga affärsmodeller hindrar utvecklingen - det saknas en sammanhållen struktur Ett av förslagen: KB kan tillhandahålla en samlad katalog där E-böcker och äldre digitaliserade böcker kan sökas fram och presenteras på ett ändamålsenligt sätt

14 Litteraturutredningen 2012
Förslag Litteraturutredningen: SKL förhandlar med förlagen för kommunernas räkning föreslår ”[…] att regeringen förtydligar uppdraget i den del som handlar om Libris och anger att KB via den nationella bibliotekskatalogen Libris ska göra litteratur i elektronisk form tillgänglig för förmedling via det allmänna biblioteksväsendet.” KB ställer sig positiva till Litteraturutredningens förslag och tillsätter en förstudie för att konkretisera en nationell infrastruktur för e-böcker. Förstudien Sammanhållet nationellt system för distribution av e-böcker till bibliotek (John Augustsson) föreslår att KB I väntan på ett E-boksuppdrag och i linje med Litteraturutredningens förslag arbetar för att via Libris tillgängliggöra fria e-resurser inkluderat fria e-böcker

15 Uppdrag att inleda en försöksverksamhet med att tillgängliggöra e-böcker
KB har av Regeringen fått i uppdrag att inleda en försöksverksamhet med att tillgängliggöra e-böcker. KB rekryterar en samordnare för uppdraget. KB kommer att utföra uppdraget som en integrerad del i pågående utveckling av den nationella biblioteksinfrastrukturen Den plattform som byggs kommer att vara leverantörsoberoende Försöksverksamheten med att tillgängliggöra e-böcker kommer att ske i nära samarbete med biblioteken Mer information kommer så fort samordnaren är på plats.

16 KB – digitalisering och digital insamling

17 Några nedslag i KB:s digitala samlingar
E-plikt Audiovisuella arkivet Tidningsdigitalisering Digitalisering av SOU EOD – E-books on demand Kulturarw3

18 Alltså… KB har omfattande digitala samlingar, digitaliseringsprojekt samt insamling av digitalt material Upphovsrätten begränsar tillgängligheten Gränssnitt på plats för visst material och utveckling pågår för bland annat gränssnitt mot dagstidningar


Ladda ner ppt "Göran Konstenius Kungl. biblioteket"

Liknande presentationer


Google-annonser