Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam elmarknad Norden och Europa – hur långt borta i tiden?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam elmarknad Norden och Europa – hur långt borta i tiden?"— Presentationens avskrift:

1 Gemensam elmarknad Norden och Europa – hur långt borta i tiden?
Yvonne Fredriksson GD Energimarknadsinspektionen Nationella vindkraftkonferensen 2012 Kalmar maj

2 Internationellt samarbete
Vad kan vi förvänta oss på EU nivå? Frivilligt samarbete inom CEER (Council of European Energy Regulators) Formaliserat samarbete inom ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) Hur kan Norden fortsätta att vara Europas främsta elmarknad? Samarbete inom NordREG

3 Tre pelare för europeisk energipolitik enligt Lissabonfördraget
Försörjningstrygghet Konkurrens Energiomställning Klimat

4 EU:s inre marknad för energi Mål och inriktning
Integrering av energimarknaderna i Norden och Europa ger en effektivare resursanvändning och ökad försörjningstrygghet till nytta för kunderna Marknadsintegration och nätutbyggnad underlättar integrering av förnybar elproduktion motsvarande EU:s mål Ökad marknadsintegration i Norden och Europa kräver samordning och harmonisering

5 Åtgärder på EU nivå – inre marknaden
Genomförande av tredje energimarknadspaketet Detaljerad samordning och harmonisering av gränsöverskridande handel Verktyg - ramriktlinjer (Framework Guidelines) och nätverkskoder (Network Codes) Aktörer - Tillsynsmyndigheterna genom ACER, de systemansvarigas samarbetsorganisationer ENTSO-E (el) och ENTSOG (gas), medlemsstaterna och Kommissionen genom den s.k. kommittologiprocessen EU:s beslut om en fullt integrerad energimarknad till 2014 (toppmötet 2011)

6 Den nya rollfördelningen
Kommissionen (KOM) ger uppdrag till ACER att ta fram ramverk för gränsöverskridande handel med el och gas - Framework Guidelines (FG) Olika FG för olika marknadsfunktioner – nätanslutning, flaskhalshantering osv. ACER tar fram förslag i samarbete med nationella tillsynsmyndigheter – konsultation med intressenter Förslagen godkänns av ACER Board of Regulators (där EI ingår) och överlämnas till KOM för godkännande

7 Övrig relaterad verksamhet
EU:s Regionala Initiativ (RIG) Regionala införandeprojekt - piloter för EU-lösningar Sverige liksom övriga Norden, Polen och Tyskland ingår i region Norra Europa för el Regionöverskridande införandeprojekt - Day ahead, Intra day, Forward, Kapacitetsberäkning London Forum - CEER driver flera projekt för att främja konsumenternas ställning Initiativ kring smarta mätare – smarta elnät

8 Slutsatser Genom Framework Guidelines och Network Codes kläs EUs legala regelverk i form av direktiv och förordningar på med mer detaljerade bestämmelser Detta är ett sätt att skapa den inre marknaden för el/gas i Europa EU:s marknadsintegration påverkar oss Därför är arbetet med ramriktlinjer och nätverkskoder den process genom vilken vi kan påverka hur den framtida marknaden ska fungera

9 Vidareutveckling av den nordiska elmarknaden
NordREG - Samarbete på frivillig grund mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna Fokusområden En gemensam nordisk slutkundsmarknad Utveckla den nordiska råkraftmarknadens funktion Samarbete kring nätinvesteringar Kunskapsutbyte beträffande nätreglering

10 En gemensam nordisk slutkundsmarknad till 2015
Mål och nytta Likartade processer och regler ger sänkta inträdesbarriärer för nya aktörer En gemensam marknad effektivare än fyra nationella Ökat utrymme för nischade produkter då kundbasen blir större - tillfälle att göra marknaden mer kundvänlig Principer Ska vara enkelt för elhandlare att agera över gränserna Marknaden ska vara öppen för alla kunder Tillräckligt kundskydd oavsett elhandlare Kritiska frågor först - Allt behöver inte harmoniseras

11 Marknadsmodell – Supplier Centric
NordREG förordar en supplier centric modell Vad menar vi när vi säger supplier centric? Kunden ska i de flesta fall vända sig till elhandlaren Modellen innebär inte att elnätsföretagen förlorar all kontakt med kunden Kunden ska kunna vända sig till elnätsföretagen i strikt nätrelaterade frågor, t.ex. elkvalitet NordREG’s styrelse beslöt i december 2011 att förorda obligatorisk samfakturering, dvs elhandlaren ska även fakturera kunderna för nätkostnaderna

12 Var står vi nu? Nordisk slutkundsmarknad – målet står fast och anpassning av regler pågår Europeisk inre marknad i EU 2014 – målet står fast men anpassningen av infrastrukturen till ökad elproduktion av förnybar el är ansträngd

13 Tack för uppmärksamheten!
För mer info:


Ladda ner ppt "Gemensam elmarknad Norden och Europa – hur långt borta i tiden?"

Liknande presentationer


Google-annonser