Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energimarknadsinspektionens roll i Europa Yvonne Fredriksson GD Energimarknadsinspektionen Gasdagarna Trollhättan, 2012-10-24.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energimarknadsinspektionens roll i Europa Yvonne Fredriksson GD Energimarknadsinspektionen Gasdagarna Trollhättan, 2012-10-24."— Presentationens avskrift:

1 Energimarknadsinspektionens roll i Europa Yvonne Fredriksson GD Energimarknadsinspektionen Gasdagarna Trollhättan, 2012-10-24

2 Det europeiska samarbetet •Internationellt samarbete mellan regulatorerna har alltid funnits men har ökat signifikant de senaste åren •Genom tillkomsten av det tredje paketet i allmänhet, och förordning 713/2009/EG angående inrättande av ACER i synnerhet, har det europeiska samarbetet formaliserats och fått en mer bindande struktur •Samarbete utövas på olika nivåer, Ei är aktiv på alla nivåer: – International Cooperation of Energy Regulators (ICER) – Agency for Cooperation of (European) Energy Regulators (ACER) – Council of European Energy Regulators (CEER) – regional nivå (Gas Regional Initiativ/Energy Regional Initiativ) – Nordic Energy Regulators (NordREG) 2012-10-24Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen 2

3 Council of European Energy Regulators (CEER) •CEER bildades år 2000 •CEER är en icke-vinstdrivande organisation upprättad under belgisk lag •Att vara medlem i CEER är helt frivilligt •Målsättningen är att underlätta utvecklingen av en enhetlig, konkurrenskraftig, effektiv och långsiktig europeisk energimarknad •CEER samarbetar tätt med ACER och många frågeställningar som förut hanterades inom CEER har nu flyttats till ACER 2012-10-24Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen 3

4 European Regulators Group for Electricity and Gas (ERGEG) •ERGEG bildades 2003 via Kommissionens beslut 2003/796/EG om inrättande av Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för el och gas •ERGEG upphävdes genom Kommissionens beslut 2011/280/EU från och med den 1:a juli 2011 •ERGEG:s roll togs då över av ACER. CEER övertog då konsumentfrågorna från ERGEG. 2012-10-24Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen 4

5 Agency for Cooperation of Energy Regulators (ACER) •ACER etablerades genom förordning 713/2009/EG om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter •Har rättspersonlighet och kontor i Ljubljana (Slovenien) •Eftersom ACER är en ”agency” som lyder direkt under Kommissionen är deltagande inte frivilligt, alla medlemsstater måste utse en behörig myndighet som representeras i ACER och som arbetar enligt ACER:s riktlinjer •Tillsynsmyndigheterna har direkt inflytande via Board of Regulators där alla formella beslut fattas med enkel majoritet (enhällighet eftersträvs dock) 2012-10-24Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen 5

6 2012-10-24Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen 6

7 2012-10-24Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen 7 Board of Regulators Gas Working Group TF LNG and storage (CEER) Electricity Working Group Task Force Infrastructure Electricity Network and Market Task Force Electricity Tariffs Task Force Market Integrity and Transparency Working group Implementation, Monitoring and Procedures Working Group Remit Working Group

8 ACER:s uppgifter är inriktade på fyra områden 1.Stödja utvecklingen av gemensamma regler och initiativ genom Framework Guidelines (FG) och Network Codes (NC) 2.Energiinfrastruktur - ACER ger yttranden om TSO:s planer för nätutbyggnad som ska följa de som fastställs på EU-nivå 3.Övervaka energimarknaden - ACER:s uppdrag är att övervaka energimarknaderna inklusive grossisthandeln. ACER följer upp medlemsstaternas genomförande av lagstiftningen och marknadsutvecklingen generellt samt vidtar åtgärder om länderna inte gör det som åtagits. 4.ACER samordnar de regionala initiativen - konkreta insatser på regional nivå i syfte att uppnå en större integrering av nationella marknader på regional nivå. 2012-10-24Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen 8

9 Åtgärder på EU nivå – inre marknaden •Genomförande av det tredje energimarknadspaketet: – Detaljerad samordning och harmonisering av gränsöverskridande handel – Verktyg – Framework Guidelines och Network Codes – Aktörer - Tillsynsmyndigheterna genom ACER, TSO:ernas samarbetsorganisationer ENTSO-E (el) och ENTSOG (gas), medlemsstaterna och Kommissionen genom kommittéförfarandet •EU:s beslut om en fullt integrerad energimarknad till 2014 •Inom kort ska kommissionen publicera rekommendationer om den inre energimarknaden med specifika rekommendationer per medlemsstat för att uppnå en harmoniserad inre energimarknad 2014 2012-10-24Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen 9

10 Varför en inre marknad? •Målet med EU i allmänhet är att åstadkomma en harmoniserad, konkurrensutsatt, transparent och öppen EU omfattande marknad. •Bara på det sätt kommer alla EU medborgare ha samma utvecklingsmöjligheter och kan åtnjuta samma välfärdsnivå •Att skapa en fullt integrerad energimarknad är en del i detta arbete •Att erbjuda de Europeiska konsumenterna ett val mellan olika leverantörer till jämlika priser och att ge alla företag obegränsat tillträde till den Europeiska marknaden är ett strategiskt instrument för att uppnå den inre marknaden 2012-10-24Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen 10

11 Vad är en FG och en NC? •Framework Guidelines (FG) är ett icke bindande dokument som upprättas av ACER på Kommissionens begäran. •ENTSOG/ENTSO-E bör tillämpa FG som utgångspunkt för de bindande Network Codes (NC) de ska drafta. •Koderna är bindande och har direkt effekt i alla medlemsstater (jämförbar med europeiska förordningar) •Tolkningsförträdde i förhållande till stridiga nationella bestämmelser •Inga nationella implementeringsåtgärder får tas •Rättsgrund för såväl FG som NC är direktiv 73/2009/EG samt förordning 715/2009/EG 2012-10-24Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen 11

12 Den nya rollfördelningen (1) •Art. 8(6) i förordning 715/2009/EG innehåller en förteckning över de områden där FG bör tas fram •Kommissionen ger i uppdrag till ACER att inom sex månader lämna in en FG med klara och objektiva principer för utarbetande av en kod (art. 6(2)) •Arbetet sker på arbetsgruppsnivå där experter från ACER och nationella tillsynsmyndigheter samarbetar •ACER ska på ett öppet och transparent sätt under en period på minst två månader samråda med stamnätsoperatörernas organisation ENTSO och andra berörda intressenter (art. 6(3)) 2012-10-24Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen 12

13 Den nya rollfördelningen (2) •När FG är inlämnad ska Kommissionen uppmana ENTSOG att utarbeta en kod som överensstämmer med FG inom tolv månader (art. 6(6)) •Inom tre månader efter mottagandet av en kod ska ACER hålla ett formellt samråd med berörda parter, ACER ger ett yttrande till ENTSOG (art. 6(7)) •ENTSOG får ändra koden efter ACER:s yttrande och lämna in den på nytt till ACER (art. 6(8)) •När ACER har förvissat sig om att koden överensstämmer med FG lämnar de den till Kommissionen och rekommenderar att den antas (art. 6(9)) 2012-10-24Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen 13

14 Den nya rollfördelningen (3) •Godkännande inom ACER sker först på Gas Working Group- nivå och sedan är det Board of Regulators som, på ACER direktörens förslag, fastställer den slutgiltiga lydelsen av en FG •Medlemsstaterna och Kommissionen slutförhandlar och antar rättsakten genom kommittéförfarande •Efter kommittéförfarandet ska koden publiceras i EU:s officiella tidning (EUT) och träda i kraft 20 dagar senare •Det är viktigt att notera att alla koder har samma verkan som en förordning, direkt effekt och tolkningsföreträde 2012-10-24Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen 14

15 Vad är kommittéförfarandet? (1) •Kommittéförfarandet är den formella beteckningen men i praktiken används oftast ordet kommittologi (efter the engelska begreppet comitology) •Ett system av kommittéer bestående av medlemstaternas experter som bistår Kommissionen i dess utövande av sina genomförandebefogenheter •Utgångspunkten är att ansvaret för att europeiska rättstakter ska genomföras ligger hos medlemsstaterna •I Lissabonfördraget har reglerna för kommittologi ändrats •Kommissionen har fått vissa genomförandebefogenheter – Delegerade akter ex art. 290 FEUF – Genomförande akter ex art: 291 FEUF 2012-10-24Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen 15

16 Vad är kommittéförfarandet? (2) •I varje rättsakt anges vilken typ av förfarande som ska tillämpas (se t.ex. art 51 i naturgasdirektivet 73/2009/EU eller art. 28 i naturgasförordning 715/2009/EU) •Delegerade akter används för åtgärder med allmän räckvidd som syftar till att ändra icke väsentliga delar av en rättsakt som antagits genom medbeslutandeförfarandet (art. 289 FEUF) Kommittologin tillämpas inte utan kontroll sker i efterhand (art. 290 FEUF) •Kommittologin ska tillämpas inom områden där enhetliga genomförandebestämmelser krävs (art. 291 FEUF) •I förordning 182/2011/EU fastställs regelverket kring de olika kommittologiförfaranden mer detaljerat 2012-10-24Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen 16

17 Teori överensstämmer inte med praktik (1) •Om koden inte uppfyller de i FG ställda kraven kan ACER uppmana ENTSOG att justera koden (art. 6(8)) •Är ENTSOG inte beredd att följa ACER:s rekommendationer kan ACER antingen ge ett negativt motiverat yttrande enligt art. 6(9) i förordning 715/2009/EG eller ett kvalificerat yttrande enligt art. 5 i förordning 713/2009/EG •Det finns två vägar att ta välja på: a) Kommissionen uppmanar ACER att utarbeta ett utkast till kod på grundval av FG och att lämna in den till kommissionen samt rekommenderar att den antas (art. 6(10)) b) Kommissionen kan på eget initiativ utarbeta och anta en kod (art 6(11)) 2012-10-24Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen 17

18 Teori överensstämmer inte med praktik (2) •I dessa situationer råder dock krav på ytterligare samråd med intressenter vilket fördröjer hela processen minst fyra månader •Den extra samrådsprocessen (där olika lobbyister försöker övertyga ACER eller Kommissionen en gång till) samt tidsvinsten kan bidra till att ENTSOG av strategiska skäl väljer att inte följa ACER:s rekommendationer •Kommissionen har därför nyligen (i ett brev till ACER i samband med ACER Rekommendation No. 02/2012 avseende CAM koden) tydliggjort att ACER i sådana fall där en kod inte uppfyller alla i FG ställda krav, men till största delen följer dem, kan ge en positivt yttrande och på så sätt undvika att processen fördröjs 2012-10-24Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen 18

19 Ei i ACER •Ei är en aktiv medlem i ACER och har representanter i BoR, EWG, GWG och i de flesta arbetsgrupper. •Beroende på bedömningen av hur viktig en fråga är för Sverige tillsätts en eller flera personer som ska vara med om att ta fram ett utkast, draft, eller lämna synpunkter på ett draft. •Ei:s resurser är begränsade vilket innebär att vi inte kan delta i alla arbetsgrupper. Våra synpunkter kan dock alltid läggas fram i diskussionerna på AGWG och slutligen BoR nivå. •Ei anstränger sig för att ha en konstruktiv dialog med svenska marknadsaktörer under hela processen och värnar svenska intressen när FG och koder utarbetas. 2012-10-24Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen 19

20 Process för utarbetandet av nätverkskoder 2012-10-24Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen 20 Kommissionen upprättar en lista med prioriteringar ACER förbereder icke- bindande framework guidelines Kommissionen granskar draft FG. Inte tillfredsställd, tillbaka till ACER eller gör egna FG Kommission uppmanar ENTSOG att drafta Nätverkskoden i överensstämmelse med FG ACER lämnar ett positivt yttrande till kommissionen ENTSOG anpassar nätverkskoden enligt ACERs önskemål ACER får yttra sig. Inte tillfredsställd, tillbaka till ENTSOG eller gör egna nätverkskoden ENTSOG skickar draft nätverkskoden till ACER Kommittéförfarandet påbörjas Nätverskoden träder i kraft och har samma verkan som förordningar, alltså direkt effekt.

21 Tidfrister för utarbetandet av koder 2012-10-24Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen 21

22 Ett konkret exempel på Ei:s roll och inflytande inom ACER (1) •Ett bra exempel på Ei:s inflytande i det europeiska samarbete är utarbetandet av balanseringskoden •ACER fick i uppdrag att med hänvisning till artikel 8(6-j) i förordning 715/2009/EG utarbeta FG för balansering •Regulatorer och ACER påbörjade ett intensivt samarbete som pågick under cirka ett halvt år •Under hela processen har Ei haft samråd med framförallt SvK men också med Swedegas och Energigas Sverige m.fl. för att kunna uppnå de bästa möjliga villkoren för Sverige •I slutänden innehöll det föreliggande dokument tyvärr bestämmelser kring bl. a. tillhandahållandet av information och hanteringen av line-pack som var oacceptabla för Ei 2012-10-24Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen 22

23 Ett konkret exempel på Ei:s roll och inflytande inom ACER (2) •Eftersom Ei:s representant i GWG inte fick gehör anordnades två dagar innan BoR ett telefonmöte med Ofgem (UK) där det tydliggjordes att Ei skulle rösta mot förslaget. Trots att det räcker med 2/3 majoritet är det enhällighet som eftersträvs •Först då fick vi gehör och kunde förändra skrivningen till förmån för Sverige så att förslaget kunde antas med enhällighet på BoR •Det är förstås inte alltid skarpt läge men i fall det finns ett behov har vi möjligheten och viljan att agera snabbt och effektivt •Vi arbetar således hårt för att förhandla fram villkor som är bra för den svenska naturgasmarknaden och dess aktörer 2012-10-24Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen 23

24 Tack för uppmärksamheten Du hittar presentationen på www.ei.sewww.ei.se För mer info: www.ei.se www.energy-regulators.eu www.acer.europa.eu www.icer.org 2012-10-24Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen 24


Ladda ner ppt "Energimarknadsinspektionens roll i Europa Yvonne Fredriksson GD Energimarknadsinspektionen Gasdagarna Trollhättan, 2012-10-24."

Liknande presentationer


Google-annonser