Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lokal arbetsplan Hedlunda Skola 2007/2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lokal arbetsplan Hedlunda Skola 2007/2008."— Presentationens avskrift:

1 Lokal arbetsplan Hedlunda Skola 2007/2008

2 NORMER OCH VÄRDEN 1 METOD UTE Veckans medhjälpare får en checklista för att komma ihåg sina uppgifter. Det sätts in i det dagliga schemat. Fritids inkluderas i arbetet. INNE Varje elev ser till att det är städat runt bänken. Varje elev får en grundkurs i städningsrutiner i både klassrum och matsal vid läsårets början och kontinuerligt under året. MÅL Lära sig visa respekt för och omsorg om vår närmiljö. SYFTE Eleverna lär sig bli aktsamma om material vi använder sett ur såväl ett ekonomiskt som ett trivsel- perspektiv. På sikt lär sig eleverna visa respekt för miljön i ett vidare perspektiv. UPPFÖLJNING Utvärdering sker i varje klassråd och i elevrådet. En stående punkt på dagordningen är ordning på skolan: skolgård, klassrum och matsal.

3 NORMER OCH VÄRDEN 2 MÅL Träna eleverna att leva sig in i och förstå andra människors situation, även utanför den närmaste gruppen. Samt utveckla en vilja att handla också med deras bästa för ögonen. METOD Vi arbetar efter Lions Quest-modellen i respektive klass (social kompetens). Åldersblandat arbete i tvärgrupper 40 min/vecka. Vi har ett gemensamt fadderbarn för hela skolan. Pengar till den verksamheten jobbar vi ihop genom olika aktiviteter. Vi arbetar för att främja en inkludering av barn med särskilda behov. SYFTE För att lära oss känna solidaritet och samhörighet. UPPFÖLJNING Avstämning i slutet av höstterminen. Större utvärdering i slutet av lå. Kontakten med fadderbarnsorg ger eleverna en kontinuerlig utvärdering

4 NORMER OCH VÄRDEN 3 MÅL Aktivt motverka kränkande behandling av individer eller grupper. METOD Vi arbetar med Lions Quest-materialet (social kompetens). Åldersblandat arbete. Konflikter mellan barnen hanteras omedelbart. Vi uppmuntrar eleverna till att lösa små konflikter själva. Vår gemensamma syn är att ”Alla barn är allas barn.” SYFTE För att alla elever ska känna trygghet och samhörighet. UPPFÖLJNING Trivseln utvärderas vid klassråd, elevråd och utvecklingssamtal.

5 KUNSKAPER 4 MÅL Utveckla ett rikt och nyanserat språk samt förstå betydelsen av att vårda sitt språk. METOD Vi arbetar med Lions Quest-materialet. Vid konflikter talar vi ut om händelsen och när vi ber om ursäkt så klargör vi vad det är vi ber om ursäkt för Vi arbetar med språket och språkbruket i våra klassråd genom att eleverna lär sig be om ordet, argumentera och att lyssna. Hemmet kontaktas vid behov. SYFTE För att eleverna ska lära sig sätta ord på sina känslor och kommunicera med varandra utan att använda sig av svordomar, nedvärderande uttryck, gå till handgripligheter m.m. UPPFÖLJNING Eleverna får utvärdera på klassråden hur språkbruket bland dem är. Även på elevråden är språkbruket en stående punkt på dagordningen och utvärdering sker.

6 KUNSKAPER 5 MÅL Eleverna ska lära sig utforska, lära och arbeta. Både självständigt och tillsammans med andra, för att därmed känna trygghet, arbetsglädje och lita till sin egen förmåga. METOD Vi lär eleverna arbeta efter en forskarmodell med utgångspunkt från den nivå där de själva befinner sig. Se bilaga 1 Vi arbetar med att vidga begreppet matematik. SYFTE Lära eleverna att det finns många metoder att inhämta, bearbeta och sammanställa kunskap på. UPPFÖLJNING Utvärdering sker efter utfört arbete tillsammans med eleverna. Samt enskilda reflektioner i sina loggböcker.

7 JAKTEN PÅ FAKTA – ett sätt att lära
SKRIV FRÅGOR Vad? Var? Varför? Hur? Vad äter delfiner? Var finns det delfiner? Varför hoppar delfiner? Hur gammal kan en delfin bli? VÄLJ ÄMNE Jag vill lära mig om delfiner. 3 LETA EFTER SVAREN I faktaböcker I tidningar Gör en intervju Använd datorn Ring till någon som vet Studera verkligheten Titta på tv eller video Titta på bilder GÖR EN TANKEKARTA JAKTEN PÅ FAKTA – ett sätt att lära 5 REDOVISA Gör en bok Berätta för klassen Gör en väggtidning Gör en affisch Hitta på ett eget sätt 4 ARBETA MED SVAREN Skriv en text Rita bilder till texten Klistra in foton 6. UTVÄR-DERING Bilaga 1

8 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE
6 METOD Vi har ett elevråd som representeras av minst en elev per klass. Elevrådet träffas 1 gång/mån tillsammans med rektor. De äldsta eleverna hjälper de yngsta med att redogöra det som sagt i elevrådet för den egna klassen. Stående punkt på elevrådet: Delge varandra om aktuella händelser, arbetsområden m.m som sker i den egna klassen. Regelbundna klassråd i varje klass. Eleverna får, i den mån det är möjligt, vara delaktiga i planering, utformning och utvärdering av det egna lärandet. Eleverna väljer själva ämne vid fri forskning och aktivitet vid fri lek. Elevens val förläggs under en sammanhängande period. MÅL Eleverna ska få ta ett allt större ansvar för det egna arbetet och skolmiljön, samt få ett reellt inflytande på utbildningens utformning. SYFTE För att lära eleverna arbeta i demokratiska former så att de kan påverka, ta ansvar och vara delaktiga. UPPFÖLJNING Utvärdering sker kontinuerligt vid varje klass- och elevråd. Elever och lärare utvärderar tillsammans efter varje avslutat arbetsområde.

9 SKOLA OCH HEM 7 MÅL Samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att vi tillsammans kan utveckla innehåll och verksamhet. METOD Utvecklingssamtal där man gemensamt sätter upp mål för varje elev och sedan utvärderar dem. Veckobrev med aktuell information. Gemensamt föräldramöte för alla klasser i början på höstterminen. Dessutom ett föräldramöte på vårterminen. Skolråd med representanter för föräldrar från varje årskurs och förskoleavdelning samt rektor och personal. Skolrådsrepresentanterna byts ut vartannat år. Cirkulationsmappar med protokoll från elevråd, skolråd mm skickas hem så att hemmen får ta del av informationen. SYFTE Vi vill tillsammans skapa de bästa möjliga förutsättningar för barns och ungdomars utveckling och lärande. UPPFÖLJNING Av utv.samtal följs upp vid nästkommande utv.samtal Skolråd och elevråd dokumenteras.

10 ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN
8 MÅL Förtroendefullt samarbete mellan förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. METOD Fritidspersonalen är inne i skolan om möjlighet finns. Tvärgrupper Fadderverksamhet där elever i år 5 samarbetar med förskoleklassen. Blivande förskoleklass inbjuds till aktiviteter på vårterminen. Lärare och elever i år 5 samarbetar med mottagande lärare och elever på Forsdalaskolan. SYFTE Berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. UPPFÖLJNING Utvärdering efter varje läsår. Fadderverksamheten utvärderas kontinuerligt av eleverna.

11 SKOLAN OCH OMVÄRLDEN MÅL
9 SKOLAN OCH OMVÄRLDEN MÅL Varje elev ska få inblick i närsamhällets arbets-, förenings- och kulturliv METOD Studiebesök De äldre eleverna praktiserar på olika arbetsplatser. Besök på skolan av olika föreningar, företag, branscher. SYFTE Eleverna ska få underlag för att välja fortsatt utbildning och förankra det i det omgivande samhället. UPPFÖLJNING Utvärdering sker efter varje aktivitet som finns uppräknad under metoder.

12 BEDÖMNING OCH BETYG MÅL
10 BEDÖMNING OCH BETYG MÅL Utveckla elevernas ansvar för sina studier och förmågan att själv bedöma sina resultat i förhållande till den egna arbetsprestationen. METOD Utvecklingssamtal Eleverna är med och formar målen för sin inlärning Portfolio (se bilaga 2) SYFTE Vi ska främja elevernas kunskapsutveckling. UPPFÖLJNING Utv.samtal utvärderas vid nästa utv.samtal. Eleverna är med och utvärderar sina mål vid utvecklingssamtalen och efter avslutat arbetsområde.

13 PORTFOLIO Bilaga 2 MÅL Synliggöra elevens utveckling för elev, föräldrar och personal Ge eleven möjlighet till egen reflektion och bedömning Öka elevens ansvar för sin egen inlärning METOD Visningsportfolion utgör underlag för utvecklingssamtal. Alla arbeten i visningsportfolion ska vara försedda med inträdesbiljett. Innehåll: IUP, årligt självporträtt, presentation, arbeten som visar måluppfyllelse, elevvalda arbeten, lärarvalda arbeten, dokumentation av läsning (band med inlästa texter, läsjournal och bokrecension), skrivarbeten och bildarbeten SYFTE Stärka elevens jag-uppfattning och öka förståelsen för den egna inlärningen. UPPFÖLJNING Utvärdering vid läsårets slut.


Ladda ner ppt "Lokal arbetsplan Hedlunda Skola 2007/2008."

Liknande presentationer


Google-annonser