Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

10.8.2015 2,7 1,5 18,2 6,4 1,5 2,4 27,8 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,2 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,2 STATEN skatteinkomster 39,3 STATEN skatteinkomster.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "10.8.2015 2,7 1,5 18,2 6,4 1,5 2,4 27,8 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,2 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,2 STATEN skatteinkomster 39,3 STATEN skatteinkomster."— Presentationens avskrift:

1 ,7 1,5 18,2 6,4 1,5 2,4 27,8 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,2 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,2 STATEN skatteinkomster 39,3 STATEN skatteinkomster 39,3 Statsandelar 8,2 Finansiering för lagstadgade uppgifter Moms och Övriga skatter Skatt på kapitalinkomster Skatt på förvärvsinkomster Fastighets- skatt Samfunds- skatt Skattefinansieringen år 2014, md €

2 Ändring, % Samfundsskatt Fastighetsskatt Skatter sammanlagt Kommunalskatt Samfundsskatt Fastighetsskatt Skatter sammanlagt Samfundsskatteprocent Kommunalskatt Skatteslag Andel av samfundsskatt, % Skatteprocent, genomsn. Kommunernas skatteinkomster , md € Källa: Åren Statistikcentralen, åren uppskattning Kommunförbundet 1) Överföringen av finansieringsansvaret för arbetsmarknadsstödet till kommunerna har kompenserats genom att kommunernas samfundsskatteandel höjts med 1,81 procentenheter fr.o.m ,97 1,31 1,36 20,64 6,7 8,2 7,2 6,8 24, ,49 19,38 18,19 1,47 1,51 21,18 1,3 12,0 11,0 2,6 20, ,56 19,74 18,70 1,32 1,63 21,65 0,6 -16,5 1,2 -0,6 20,0 2016** 30,92 2) 19,84 18,58 1,58 1,61 21,77 2,1 7,1 6,5 2,9 20,0 2015** 36,87 1) 19,84 2) Den tillfälliga höjningen av kommunernas samfundsskatteandel på fem procentenheter tar slut år 2016

3 Kommunernas skatteinkomster Löpande priser enligt kommunernas bokslut, md € Källa: Åren Statistikcentralen, prognos för åren Kommunförbundet

4 Kommunernas skatteinkomster , md € fasta och löpande priser 1) Deflaterade med prisindex för basservicen Källa: Åren Statistikcentralen Prognos för åren Kommunförbundet.

5 Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats Aritmetiskt medeltal Vägt medeltal enligt den beskattningsbara inkomsten

6 År Genomsnitt-Förändr.Aritme-Antal kommunerHögstaLägsta lig inkomst-fråntisktinkomstskatte-%:inkomst- skatte-föreg. årmedeltalstegsjönkskatte-% Kommunernas inkomstskattesatser åren ) I antalet år 2009 ingår inte sammanslagna kommuner. 1) Vägts med de beskattningsbara inkomster som mots. den skatt som skall betalas ,040, ,0015, ,780, ,7515, ,670, ,7515, ,650, ,7515, *19,840, ,5016,50 18,44 18,33 18,19 18,15 20, ,120, ,0016,0018, ,290, ,0016,0018, ,390, ,0016,0018, ,450, ,0016,0019, ,540, ,0016,0019, ,590, ,0016,5019, ,970, ,0016,2519, ,160, ,5016,2519, ,240, ,7516,2519, ,380, ,0016,2520, ,740, ,5016,5020,36

7 Kommunernas inkomstskattesatser åren

8 % Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats och antal kommuner som höjt skattesatsen åren Antal kommuner Antal kommuner som höjt skattesatsen (i antalet år 2009 ingår inte sammanslagna kommuner) Genomsnittlig inkomstskattesats

9 Antal kommuner enligt inkomstskattesats 2015 (sammanlagt 317 kommuner)

10 Inkomstskattesats 2015: 19,50 – 20,25 (78) 20,50 – 20,75 (80) 21,75 – 22,50 (34) 16,50 – 19,25 (28) 21,00 – 21,50 (97) © Kuntarajat: MML Kommunernas inkomstskattesatser år 2015 Källa: Kommunförbundets förfrågan Landets genomsnittliga skattesatser: - vägt medeltal 19,84 % - aritmetiskt medeltal 20,53 % Lägsta: = landskapscentrum Högsta:

11 /hp = genomsn. Ink.sk. -% Md. € 17,7 Löner 81,3 120,2 Pensioner 27,6 Övrigt 11,3 95,2 18,5 19,38 % Avdrag sml. 25,0: - löntagarens försäkr.avg. 5,3 - avdrag för ink. förvärv. 4,2 - pens.inkomstavdrag 6,0 - förvärvsinkomstavdrag 6,3 - grundavdrag 2,8 - övriga avdrag 0,4 120,2 Avdrag från skatten -0,8 Debiterad skatt = 14,71 % av förvärvsink. = Effektiv skatte- grad 2013 Debiterad kommunalskatt Hela landet år 2013, md. euro

12 % Kommunalskattesatsen 1998–2015 Genomsnittlig effektiv skattegrad (Den debiterade kommunalskatten i proportion till förvärvsinkomsterna) Inkomstskattesatsen (Vägt medelvärde för kommunernas skatte- satser) Många kommuner har kompenserat effekten av höjda avdrag genom att höja sin inkomstskattesats. Trots att den nominella skattesatsen blivit högre, har den effektiva skattegraden rentav sjunkit.

13 Hur förändringar i kommunernas inkomstskattesatser påverkat kommunernas skatteinkomster , mn € (Genomsn. inkomstskattesats år ,51 och år ,84) mn € %-enh. Förändr. i skattesats Ändringarna i skattesatserna åren medför 2,3 md euro i ökade skatteinkomster år ,11 0,26 0,08 0,17 0,10 0,06 -0,09 0,10 0,11 0,07 0,05 0,02 0,09 0,05 0,38 0,19 0,08 0,14 0,

14 Uppskattning av skattelindringarnas inverkan (netto) på kommunalskatten , mn € mn € De skattelindringar som gjorts åren minskar kommunernas skatteinkomster med drygt 3,3 md euro år Av skattebortfallet har över 800 mn euro inte kompenserats mn €

15 Hur skattelindringar och förändringar i kommunernas inkomstskattesatser påverkat kommunalskatten , md € md € Förändring som beror på ändrade skattesatser, kumulativt belopp Skattebortfall p.g.a. skattelindringar, kumulativt belopp Icke kompenserade skattebortfall, kumulativt belopp (åren ,8 md €)

16 Skatteinkomster och statsbidrag 1) i kommuner och samkommuner åren ,md € (Löpande priser) Statsbidragen för olika år är inte direkt jämförbara och de har därmed korrigerats. För åren har de ökat med statsbidragsposterna enligt statens bokföring, såsom sysselsättningsstödet till kommunerna och enhetsprisfinansieringen till samkommunerna. På grund av statsandelsreformerna är uppgifterna för åren ändå inte helt jämförbara med tidigare år. Yrkeshögskolornas finansieringsansvar flyttades över till staten år 2015, vilket innebär att nivån för åren inte är direkt jämförbara med tidigare år. Kompensering av lättnader i beskattningen i form av höjning av statsandelarna påverkar statsandelsnivån fr.o.m. år År 2016 utgör kompensationernas andel av statsbidragen till 2,5 md euro (23 %).

17 Skatteinkomster och statsbidrag 1) i kommuner och samkommuner åren , i fasta priser indexerade (1990=100) Statsbidragen för olika år är inte direkt jämförbara och de har därmed korrigerats. För åren har de ökat med statsbidragsposterna enligt statens bokföring, såsom sysselsättningsstödet till kommunerna och enhetsprisfinansieringen till samkommunerna. På grund av statsandelsreformerna är uppgifterna för åren ändå inte helt jämförbara med tidigare år. Yrkeshögskolornas finansieringsansvar flyttades över till staten år 2015, vilket innebär att nivån för åren inte är direkt jämförbara med tidigare år. Kompensering av lättnader i beskattningen i form av höjning av statsandelarna påverkar statsandelsnivån fr.o.m. år År 2016 utgör kompensationernas andel av statsbidragen till 2,5 md euro (23 %).

18 Verksamhetsutgifter samt skatteinkomster och statsbidrag 1) i kommuner och samkommuneråren , i fasta priser indexerade (1990=100) Statsbidragen för olika år är inte direkt jämförbara och de har därmed korrigerats. För åren har de ökat med statsbidragsposterna enligt statens bokföring, såsom sysselsättningsstödet till kommunerna och enhetsprisfinansieringen till samkommunerna. På grund av statsandelsreformerna är uppgifterna för åren ändå inte helt jämförbara med tidigare år. Yrkeshögskolornas finansieringsansvar flyttades över till staten år 2015, vilket innebär att nivån för åren inte är direkt jämförbara med tidigare år.

19 /hp 3) Kommunens utjämningsavdragsprocent för den del som överstiger utjämningsgränsen är 30 + den överstigande delens naturliga logaritm. GrankullaFasta Finland, medeltal Kalkylerade skatteinkomster 1) = 3 515,90 €/inv. = utjämningsgräns (100 %) Utjämning av statsandelar år 2015 på basis av skatteinkomster (år 2013), €/inv. Kalkylerade skatte- inkomster 1) €/inv €/inv. Utjämnings- tillägg 2) Kalkylerade skatte- inkomster 1) €/inv. Utjämningsavdrag 3) = (7 058 – 3 515,90)*38,17 % €/inv €/inv €/inv. Merijärvi 1) I de kalkylerade skatteinkomsterna beaktas kalkylerad kommunalskatt, kommunens andel av samfundsskattens avkastning samt hälften av kärnkraftverkens kalkylerade fastighetsskatt. 2) Kommunens utjämningstillägg är 80 % av skillnaden mellan utjämningsgränsen och kommunens kalkylerade skatteinkomster

20 /hp Utjämning av statsandelar på basis av skatteinkomster åren milj. € Betalare: milj. € Kommuner, st. Sammanlagt: milj. € Kommuner, st. Mottagare: Åren med tre års och åren med två års eftersläpning. Åren övre gräns för utjämning 15 % av kalkylerade skatteinkomster. År 2006: utjämningsavdraget sänktes från 40 % till 37 %, utjämningsgränsen höjdes från 90 % till 91,86 %, kraftverk enligt allmän fastighetsskatte-%. Från och med 2010 har utjämningsnettot lagts till alla kommuners statsandelar i proportion till invånarantalet. År 2012 fastighetsskatten utlämnad ur utjämningsgrunderna. År 2015 höjdes utjämningsgränsen till 100 %. Utjämningsavdragsprocenten = 30 + den överstigande delens naturliga logaritm. Hälften av kärnkraftverkens fastighetsskatt beaktas i utjämningsgrunderna. Utjämningen finansieras genom en minskning av statsandelen för kommunal basservice. Källa: FM/Kommunavdelningen


Ladda ner ppt "10.8.2015 2,7 1,5 18,2 6,4 1,5 2,4 27,8 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,2 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,2 STATEN skatteinkomster 39,3 STATEN skatteinkomster."

Liknande presentationer


Google-annonser