Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunalekonomins utveckling till år 2018 Källa: Basservicebudgeten 15.9.2014 samt Kommunförbundets beräkningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunalekonomins utveckling till år 2018 Källa: Basservicebudgeten 15.9.2014 samt Kommunförbundets beräkningar."— Presentationens avskrift:

1 Kommunalekonomins utveckling till år 2018 Källa: Basservicebudgeten 15.9.2014 samt Kommunförbundets beräkningar

2 Lönesumman Inkomstnivå Konsumentpriser BNP, volymförändring Kommunernas kostnadsnivå Prognoser i april 2014 (BSP): 16.9.2014/hp Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2012-2013 Statistikcentralen, prognoser för åren 2014-2018 BSB 15.9.2014 Förändring, %: Lönesumma Inkomstnivå Arbetslöshetsgrad BNP, volymförändring Konsumentpriser Kommunernas kostnadsnivå Statsandelsindex Kommunernas inkomstnivå Arbetslöshetsgrad 2018 1,8 1,9 2,0 2013 1,0 8,2 1,5 1,8 3,0 1,8 2014 1,3 8,4 1,5 1,1 1,5 1,2 2015 1,8 8,3 1,7 1,5 1,2 0,6 1,1 2016 1,8 1,5 -1,40,51,4 2,5 2,0 7,5 0,5 2,2 8,2 0,9 1,4 8,6 1,7 1,2 8,5 2,2 1,5 8,2 1,4-1,20,01,21,4 1,91,80,91,11,5 2012 3,2 7,7 2,8 3,4 3,8 3,6 -1,0 3,4 3,2 7,7 -1,5 3,4 2,5 8,1 1,9 1,5 1,8 2017 1,8 1,7 1,8 2,4 7,5 1,8 1,9 1,4 2,4 1,8 7,8 1,4 1,7 2,01,31,23,21,52,0 2,2 7,8 1,8 1,7 1,5 1,8

3 Kommunernas och samkommunernas bruttoutgifter, md € - Löner Sammanlagt -Inköp - Övr. personalutgifter - Övr. verksamhetsutg. Förändring, %: - Understöd Investeringar Ränteutgifter Verksamhetsutgifter Utgifter sammanlagt -Löner Verksamhetsutgifter 16.9.2014/hp 2018**2013*2014**2015**2016**20122017** 1) Källa: Åren 2012–2013 Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren 2014–2018 enligt BSB 15.9.2014. 4,8 16,89 47,38 4,99 2,73 17,02 4,64 0,64 42,10 2,8 1,7 2,8 3,9 16,38 43,39 4,96 2,36 13,90 4,70 0,30 38,39 2,4 0,6 2,5 3,6 16,32 45,99 4,90 2,43 14,41 6,90 0,31 38,78 6,0 -0,4 1,0 3,7 16,15 43,95 4,83 2,61 14,94 4,61 0,34 38,99 -4,5 -1,0 0,5 4,3 16,40 45,02 4,88 2,65 15,58 4,64 0,40 39,98 2,4 1,5 2,5 5,4 16,29 42,36 4,85 2,24 13,39 4,59 0,33 37,44 5,1 4,1 5,0 4,2 16,62 46,07 4,92 2,69 16,25 4,64 0,49 40,94 2,3 1,4 2,4 0,470,780,730,47 0,670,47 1) Fr.o.m. år 2014 påverkas utgiftsnivån av bolagiseringen av kommunala affärsverk och bolagiseringen av yrkeshögskolor - Inköp

4 Kommunernas och samkommunernas verksamhetsutgifter: Förändringar 2001-2018, % Förändring i kommunernas kostnadsnivå (Mätt med prisindex för basservicen) Volymförändring 1) Värdeförändring 2014-18* Volym 1) : 1,9 % 0,4 % 1,0 % Kostnadsnivå: 3,2 % 1,4 % 1,4 % Värde: 5,1 % 1,8 % 2,4 % % Genomsnittlig förändring/år: 2001-13 Källa: Åren 2000-2013 Statistiscentralen. Uppskattningarna för åren 2014 – 2018 enligt BSB 15.9.2014. 16.9.2014/hp 1) Av volymförändringen beror cirka 1 procentenhet på demografiska förändringar. 2) 2) Åren 2014 och 2015 dämpas utgiftsökningen av bolagiseringen av kommunala yrkeshögskolor och affärsverk. 2) 2014-18 *Värdeförändring exkl. bolagiseringseffekter

5 1)Uppgifterna för år 1997 är inte jämförbara med tidigare år bl.a. på grund av huvudmannamodellen inom undervisningsväsendet Förändring i kommunernas och samkommunernas verksamhetsutgifter 1991–2018, procent % 2) 16.9.2014/hp Källa: Åren 1991-2013 Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren 2014–2018 enligt BSB 15.9.2014. 1)2) 2) Åren 2014-2015 dämpas ökningen av verksamhetsutgifterna av bolagiseringen av kommunala yrkeshögskolor och affärsverk.

6 Källa: Åren 2012-2013 Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren 2014–2018 enligt FM 2.9.2014. Förändring, %: Samfundsskatt Fastighetsskatt Skatter sammanlagt Kommunalskatt Samfundsskatt Fastighetsskatt Skatter sammanlagt Samfundsskattesats Kommunalskatt Skatteslag Andel av samfundsskatten,% Inkomstskattesats, genomsn. Kommunernas skatteinkomster 2012–2018, md € (Hållbarhetsberäkningen, kommunernas skattesatser oförändrade 2014–2018) 16.9.2014/hp 20,38 1,45 1,68 23,51 3,3 4,1 2,0 3,2 20,0 2018** 30,30 19,74 17,97 1,31 1,36 20,63 6,6 8,2 7,2 6,8 24,5 2013* 29,49 19,38 18,25 1,39 1,51 21,15 1,6 6,1 10,9 2,5 20,0 2014** 35,56 19,74 18,46 1,47 1,59 21,52 1,2 5,8 5,2 1,8 20,0 2015** 36,36 1) 19,74 19,05 1,31 1,62 21,98 3,2 -11,2 1,9 2,1 20,0 2016** 30,30 19,74 16,84 1,21 1,27 19,32 3,9 -26,9 5,7 1,3 24,5 2012 28,34 19,24 19,73 1,39 1,65 22,77 3,5 6,5 1,9 3,6 20,0 2017** 30,30 19,74 1) Överföringen av finansieringsansvaret för arbetsmarknadsstödet till kommunerna har kompenserats genom att kommunernas samfundsskatteandel höjts med 1,81 procentenheter fr.o.m. 2015

7 Nedskärningarna i statsandelen för kommunal basservice* åren 2012-2017, mn € -108 15.9.2014 hp = Besluten minskar statsandelarna under regeringsperioden (år 2015) med 1,4 md euro dvs. ca 15 %, på årsnivå På grund av nedskärningarna för åren 2012-2017 går kommunerna miste om statsandelar för basservice på 6,9 miljarder euro Kvittning av nyttan av höjda fastighetsskattegränser (48 mn €) och avgifter (40 mn €) samt slopande av den behovsprövade höjningen av statsandelen (20 mn €) * - bl.a social- och hälsovård samt förskola och grundl.utbildning - därutöver UKM:s nedskärningar på 92 mn euro år 2013, 77 mn euro år 2014 och 102 mn euro år 2015.

8 Kommunernas och samkommunernas ekonomi, md € (uppskattningar enligt hållbarhetsberäkningen) Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Statsandelar för driftsek. Övr. finans. poster, netto Investeringar, netto Räk.periodens resultat Avskrivningar Lånestock Likvida medel Finansieringsresultat 2) Extraordin. poster, netto Årsbidrag 2) Finansieringsresultat = Internt tillförda medel + investeringar, netto Internt tillförda medel = Årsbidrag + extraordinära poster, netto + rättelseposter till internt tillförda medel. Internt tillförda medel 16.9.2014/hp Rättelseposter till internt tillförda medel 2013*2018**2014**2015**2016**20122017** Källa: Åren 2012–2013 Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren 2014–2018 enligt BSB 15.9.2014. -26,43 20,63 8,28 0,21 -3,55 0,43 -2,62 15,56 5,16 -1,09 -0,60 0,37 2,69 -30,30 23,51 8,27 -0,05 -3,50 -1,31 -3,00 25,71 4,93 -2,25 -0,45 0,27 1,42 2,461,24 -26,88 21,15 8,09 0,21 -3,16 1,21 -2,72 17,21 5,19 -0,82 -1,60 1,37 2,56 2,34 -27,95 21,52 7,96 0,24 -3,46 -0,63 -2,70 19,13 5,15 -1,87 -0,48 0,30 1,77 1,59 -28,69 21,98 8,08 0,18 -3,50 -0,99 -2,80 21,28 5,06 -2,14 -0,45 0,27 1,54 1,36 -25,80 19,32 8,07 0,20 -3,47 -0,36 -2,40 13,81 4,20 -1,98 -0,55 0,25 1,79 1,49 -29,43 22,77 8,14 0,09 -3,50 -1,06 -2,90 23,41 4,99 -2,10 -0,45 0,27 1,58 1,40 1) Bolagiseringen av kommunala affärsverk förbättrar räkenskapsperiodens resultat år 2014 med uppskattningsvis omkring 1 miljard euro.

9 Källa: Åren 1997-2013 Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren 2014-2018 BSB 15.9.2014. 1) Skattefinansiering = skatteinkomster + statsandelar (enligt kommunernas bokslut). Kommunernas och samkommunernas verksamhetsutgifter och skattefinansiering 1997-2018 Löpande priser indexerade, 1997=100 16.9.2014/hp

10 Den kommunala sektorns årsbidrag, avskrivningar och investeringar 1) 1991–2018, md € (uppskattningar enligt hållbarhetsberäkningen) Källa: Åren 1991-2013 Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren 2014-2018 enligt BSB 15.9.2014. 1) Investeringar, netto = Investeringsutgifter – finansieringsandelar – inkomster från försäljning av anläggningstillgångar. 16.9.2014/hp

11 Statsandelsnedskärningarna år 2012–2017 och deras inverkan på kommunsektorns årsbidrag 16.9.2014/hp Utan de nedskärningar i statsandelarna för kommunal basservice som gjordes 2012–2017 skulle den kommunala ekonomin vara i balans 2014–2018 (årsbidraget i förhållande till avskrivningarna i genomsnitt 113 %) Källa: Åren 2000–2013 Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren 2014–2018 enligt BSB 15.9.2014.

12 16.9.2014/hp Verksamhetsutgifternas inverkan på årsbidraget: Den kommunala sektorns årsbidrag och avskrivningar, md € Uppskattad förändring i kommunalekonomins kostnadsnivå, % Verksamhetsutgifternas nominella ökning enl. BSB, % 20182015 1) 2016 1,91,1 2,80,5 1,5 2,5 Källa: Åren 2000-2013 Statistiscentralen. Uppskattningarna för åren 2014 – 2018 enligt BSB 15.9.2014. 2017 1,7 2,4 1) År 2015 dämpas utgiftsökningen av bolagiseringen av kommunala yrkeshögskolor och affärsverk. Utan denna minskning skulle verksamhetsutgifterna år 2015 öka med 2,5 %

13 16.9.2014/hp Källa: Åren 1997-2013 Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren 2014-2018 enligt BSB 15.9.2014 Kommunsektorns årsbidrag och räkenskapsperiodens resultat år 1997–2018, md € (löpande priser) (uppskattningar enligt hållbarhetsberäkningen) År 2010 innehåller räkenskapsperiodens resultat den bokföringsmässiga försäljningsvinst på cirka 950 miljoner euro som kommunerna i huvudstadsregionen fick då samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) bildades. År 2014 förbättrar bolagiseringen av kommunala affärsverk räkenskapsperiodens resultat med omkring 1 miljard euro.

14 Kommunernas och samkommunernas lånestock och likvida medel 1991–2018, md € (uppskattningar enligt hållbarhetsberäkningen) Källa: Åren 1991-2013 Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren 2014-2018 enligt BSB 15.9.2014. 16.9.2014/hp

15 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde samt ökningen av lånestocken inom den kommunala sektorn åren 1997-2018, md € (uppskattningar enligt hållbarhetsberäkningen) Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde är ett mellanresultat i finansieringsanalysen. Ett negativt belopp (underskott) beskriver att utgifter antingen måste täckas genom en minskning av de likvida medlen eller genom ökning av lånestocken. Ett positivt belopp (överskott) beskriver hur stor andel av kassaflödet som blir kvar till nettoutlåning, låneamorteringar och förstärkandet av kassan. 1) Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde = Internt tillförda medel + Investeringar, netto Internt tillförda medel = Årsbidrag + extraordinära poster, netto + korrektivposter till internt tillförda medel Källa: Åren 1997-2013 Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren 2014-2018 enligt BSB 15.9.2014.

16 16.9.2014/hp Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde är ett mellanresultat i finansieringsanalysen. Ett negativt belopp (underskott) beskriver att utgifter antingen måste täckas genom en minskning av de likvida medlen eller genom ökning av lånestocken. Ett positivt belopp (överskott) beskriver hur stor andel av kassaflödet som blir kvar till nettoutlåning, låneamorteringar och förstärkandet av kassan. Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde samt ökningen av lånestocken inom den kommunala sektorn, kumulativt från år 1997, md € (uppskattningar enligt hållbarhetsberäkningen) 1) Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde = Internt tillförda medel + Investeringar, netto Internt tillförda medel = Årsbidrag + extraordinära poster, netto + korrektivposter till internt tillförda medel Källa: Åren 1997-2013 Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren 2014-2018 enligt BSB 15.9.2014.


Ladda ner ppt "Kommunalekonomins utveckling till år 2018 Källa: Basservicebudgeten 15.9.2014 samt Kommunförbundets beräkningar."

Liknande presentationer


Google-annonser