Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2013 Källa: Statistikcentralen 7.11.2014 samt Kommunförbundets beräkningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2013 Källa: Statistikcentralen 7.11.2014 samt Kommunförbundets beräkningar."— Presentationens avskrift:

1 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2013 Källa: Statistikcentralen 7.11.2014 samt Kommunförbundets beräkningar

2 Skatteinkomster Verksamh. och inv. kassaflöde Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2012-2013 (inkl. särredovisade affärsverk) förändr. % Statsandelar Årsbidrag Avskrivningar och nedskrivn. Räkenskapsperiodens resultat Verksamhetsutgifter Kommuner och samkommuner: Investeringsutgifter Minskning av långfristiga lån Likvida medel 31.12. 21.11.2014/hp 2012 md € 2013 md € förändr. % Kommuner: 2012 md € 2013 md € Lånestock 31.12. Ökning av långfristiga lån Källa: Statistikcentralen Verksamhetsbidrag -37,44 19,32 -1,98 8,07 1,79 -2,40 -0,36 -4,59 -1,48 4,20 2,4 6,9 2,7 50,3 9,3 2,4 11,3 22,9 -33,87 19,32 -1,69 8,07 1,35 -1,90 -0,31 -3,78 -1,36 3,37 2,8 6,9 2,7 53,3 8,8 1,5 11,8 29,0 13,81 12,6 12,26 12,8 2,41 24,9 2,14 28,0 -25,80 2,5 -26,34 3,1 -34,83 20,64 -0,89 8,29 2,07 -2,07 0,37 -3,83 -1,52 4,35 13,84 2,73 -27,17 -38,35 20,64 -1,09 8,29 2,69 -2,63 0,44 -4,70 -1,65 5,16 15,55 3,02 -26,45

3 Orsakerna bakom ökningen av kommunalskatteredovisningarna år 2013 - därav augustis månads ”rättelse” (engångsrat) 21.11.2014/hp 223 Den redovisade kommunalskatten 2013, milj. € Ändring 2012-2013, %6,7 varav, milj. €: 1 120 Ändringen sammanlagt 2012-2013, milj. € 17 966 - Övriga faktorer (bl.a. ökning av lönesumman)313 - Korrigering av fördelningsandelen (”rytmstörning”)474 - Redovisningsreformen: jan -> dec (engångsrat)200 - Höjningen av kommunernas skattesatser133

4 Antal kommuner sammanlagt 21.11.2014/hp Ackumulerat underskott Årsbidrag: Md euro euro/invånare Årets resultat, md euro Md euro Lånestock: euro/invånare i % av avskrivnigarna Antal kommuner (enligt resp. års kommunindelning) : Antal kommuner (kommunindelningen 2013) : Årsbidrag negativt Årsbidrag < avskrivningar Årsbidrag negativt Årsbidrag < avskrivningar 1) Inkluderar en bokföringsmässig vinst på ca. 950 miljoner euro som huvudstadsregionens kommuner erhållit p.g.a. grundandet av samkommunen Helsinforsregionens miljötjänster (HRM) Uppgifter om kommunernas ekonomi åren 2007-2013 Inkl. affärsverk. Källa: Statistikcentralen 2,02 382 0,74 8,21 1 548 416 2007 2,07 380 0,37 13,84 2 540 320 2013* 1,94 363 0,62 8,69 1 631 415 2008 30 28 1,82 340 0,30 9,84 1 839 348 2009 22 54305730 108789080 1557814195 135100123109 2,48 461 1,83 1) 10,52 1 957 342 2010 5 8 63 75 145 2,07 384 0,43 11,00 2 037 336 2011 32 36 64 73 118 18616117811958147 12816111910348139 1,35 249 -0,31 12,27 2 261 336 2012 77 84 82 91 71 241 231

5 - 2000 Alla kommuner 40001-100000 10001- 20000 2001- 6000 20001- 40000 100001- 6001- 10000 Antal invånare 21.11.2014/hp % Förändring i kommunernas verksamhetsbidrag och skattefinansiering åren 2012-2013 enligt kommunstorlek, % 1) Verksamhetsbidraget utgör skillnaden mellan verksamhetsinkomster och verksamhetsutgifter och skall täckas med skattefinansiering Källa: Statistikcentralen

6 21.11.2014/hp Kommunernas årsbidrag 1997-2013, €/inv. Enligt kommunstorlek Källa: Statistikcentralen

7 21.11.2014/hp Kommunernas årsbidrag, avskrivningar och investeringar Hela landet, €/invånare Källa: Statistikcentralen

8 21.11.2014/hp Negativt 0 – 99 % 100 – 199 % 200 – 558 % (30) (131) (124) (35) © Kuntarajat: MML landskapscentrum Kommunernas årsbidrag i procent av avskrivningar år 2013 Källa: Statistikcentralen Årsbidraget räcker inte till avskrivningarna i 161 kommuner ( i fasta Finland 155 och på Åland 6 kommuner) Landets medeltal 100 %

9 - 2000 Alla kommuner 40001-100000 10001- 20000 2001- 6000 20001- 40000 100001- 6001- 10000 21.11.2014/hp Antal invånare 31.12.2013 Kommunernas årsbidrag enligt kommunstorlek Årsbidrag i procent av avskrivningar 2011-2013 Källa: Statistikcentralen

10 20132012Alla kommuner: 21.11.2014/hp Kommunernas årsbidrag enligt landskap Årsbidrag i procent av avskrivningar åren 2012-2013 Källa: Statistikcentralen

11 21.11.2014/hp Källa: Statistikcentralen 1) År 2010 innehåller poster i anslutning till grundandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) Kommunernas och samkommunernas årsbidrag, avskrivningar och investeringar, md €

12 21.11.2014/hp Den kommunala sektorns årsbidrag och räkenskapsperiodens resultat åren 1997-2013, md € Källa: Statistikcentralen. År 2010 innehåller räkenskapsperiodens resultat den bokföringsmässiga försäljningsvinst på cirka 950 miljoner euro som kommunerna i huvudstadsregionen fick då samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) bildades.

13 21.11.2014/hp Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde samt ökningen av lånestocken inom den kommunala sektorn åren 1997-2013, md € Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde är ett mellanresultat i finansieringsanalysen. Ett negativt belopp (underskott) beskriver att utgifter antingen måste täckas genom en minskning av de likvida medlen eller genom ökning av lånestocken. Ett positivt belopp (överskott) beskriver hur stor andel av kassaflödet som blir kvar till nettoutlåning, låneamorteringar och förstärkandet av kassan. 1) Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde = Internt tillförda medel + Investeringar, netto Internt tillförda medel = Årsbidrag + extraordinära poster, netto + korrektivposter till internt tillförda medel Källa: Statistikcentralen

14 21.11.2014/hp Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde är ett mellanresultat i finansieringsanalysen. Ett negativt belopp (underskott) beskriver att utgifter antingen måste täckas genom en minskning av de likvida medlen eller genom ökning av lånestocken. Ett positivt belopp (överskott) beskriver hur stor andel av kassaflödet som blir kvar till nettoutlåning, låneamorteringar och förstärkandet av kassan. Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde samt ökningen av lånestocken inom den kommunala sektorn, kumulativt från år 1997, md € 1) Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde = Internt tillförda medel + Investeringar, netto Internt tillförda medel = Årsbidrag + extraordinära poster, netto + korrektivposter till internt tillförda medel Källa: Statistikcentralen.

15 21.11.2014/hp Kommunernas lånestock och likvida medel 1991-2013, €/invånare Källa: Statistikcentralen

16 (41) 1 000 – 2 500 (99) 2 501 – 4 000 (30) Över 4 000 Under 1 000 (150) 21.11.2014/hp © Kuntarajat: MML Landskapscentrum Kommunernas lånestock 31.12.2013, €/inv. Källa: Statistikcentralen Landets medeltal 2 540 €/inv.

17 - 2000 Alla kommuner 40001-100000 10001- 20000 2001- 6000 20001- 40000 100001- 6001- 10000 21.11.2014/hp Kommunernas lånestock enligt kommunstorlek åren 2000, 2012 och 2013, euro/invånare Källa: Statistikcentralen Antal invånare 31.12.2013

18 20132012Alla kommuner: 21.11.2014/hp Källa: Statistikcentralen Kommunernas lånestock enligt landskap åren 2012-2013, euro/invånare

19 21.11.2014/hp Kommunernas och samkommunernas lånestock och likvida medel 1991-2013, md € Källa: Statistikcentralen

20 13,5 14,3 15,5 16,8 18,0 18,9 19,8 30,2 12,7 20,8 22,8 24,6 21.11.2014/hp 25,5 27,4 Kommunkoncernens lånestock åren 2000-2013, md € Källa: Statistikcentralen

21 Kommunkoncernens lånestock 31.12.2013, €/inv. (65) 2 500 – 4 000 (93) 4 001 – 6 000 (52) Över 6 000 Under 2 500 (110) 21.11.2014/hp © Kuntarajat: MML Landskapscentrum Källa: Statistikcentralen Landets medeltal 5 544 €/inv.

22 21.11.2014/hp (78) Överskott: © Kuntarajat: MML Underskott: (107)500 – 1 500 €/inv. (57)över 1 500 €/inv. (26) under 500 €/inv.(52) över 500 €/inv. under 500 €/inv. Landskapscentrum Kommunernas ackumulerade över-/ underskott 31.12.2013, €/inv. Landets medeltal 1 290 €/inv. Källa: Statistikcentralen Kommuner med underskott 78 st. (I fasta Finland 76 och på Åland 2 kommuner)

23 21.11.2014/hp Kommunernas ackumulerade över-/underskott enligt kommunstorlek 1997-2013, €/inv. Källa: Statistikcentralen

24 Definition på kriskommun enligt statsandelslagen Gränsvärden för nyckeltalen Utredning bör göras, om »Underskottet i bokslutet > 1000 €/inv. och i föregående bokslut > 500 €/ inv. (4 kommuner uppfyllde åren 2012/13 underskottskriteriet. Av dessa har Lavia och Jalasjärvi tidigare varit föremål för utredning. Honkajoki och Vimpeli nya kommuner där utredning skall verkställas.) Eller om i de två senaste boksluten 1.Årsbidraget är negativt (exkl. prövningsbaserat) och 2.Skatteprocenten minst 0,5 %-enheter högre än landets vägda medeltal (gränsvärden åren 2012 och 2013 20,00 %) och 3.lånestocken/invånare överskrider landets medeltal med minst 50 procent (gränsvärden år 2012 3 394 €/inv. och år 2013 3 814 €/inv.) och 4.Balansräkningen uppvisar underskott och 5.Soliditeten < 50 % och 6.Den relativa skuldsättningen >50% (Ingen kommun uppfyllde samtliga 6 villkor åren 2012/13) 21.11.2014/hp


Ladda ner ppt "Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2013 Källa: Statistikcentralen 7.11.2014 samt Kommunförbundets beräkningar."

Liknande presentationer


Google-annonser