Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fosforförluster från jordbruksmark - underlag till modul 11B Fosforstrategi Johan Malgeryd, Katarina Börling och Anuschka Heeb, Jordbruksverket, Jenny.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fosforförluster från jordbruksmark - underlag till modul 11B Fosforstrategi Johan Malgeryd, Katarina Börling och Anuschka Heeb, Jordbruksverket, Jenny."— Presentationens avskrift:

1 Fosforförluster från jordbruksmark - underlag till modul 11B Fosforstrategi Johan Malgeryd, Katarina Börling och Anuschka Heeb, Jordbruksverket, Jenny Henriksson, HS Östergötland Henrik Nätterlund, HIR Malmöhus

2 Utbytbart P Fosfor i marken Löst P Svåromsättbart organiskt P Lättomsättbart organiskt P Löst P Mineralbundet P Partikulärt P

3 Fosfor - ett svårfångat näringsämne 2 000 kg/ha finns i marken 2000 15-20 kg/ha tas upp av grödan 20 0,4 kg/ha förluster 0,4 ›I snitt gödslar vi med 13 kg P/ha och år MEN 5 % av arealen får >60 kg/ha! ›Överskott på ca 2 kg/ha i snitt* ›Förlusterna varierar mellan 0,05 och 4 kg/ha ›Framför allt platsbundna orsaker, t.ex. jordart ›Nederbörd och avrinnings- mönster påverkar också i hög grad *avser växtnäringsbalanser på gårdsnivå enligt SCB

4 Fosforförluster i typområdena (långtidsmedel) Källa: Kyllmar & Stjernman Forsberg, SLU

5 Fosforgödsling i balans? Källa: Faruk Djodjic, SLU

6 När är det stor risk för fosforförluster? ›I. På lerjordar ›Packning  dålig markstruktur ›Stående vatten ›Torksprickor på sommaren  risk för snabb transport och inre erosion om det blir mycket nederbörd, framför allt efter fosforgödsling om gödseln inte fått god kontakt med jorden ›II. När dräneringen inte fungerar ›Stående vatten på fältet  leraggregat slammas upp och för med sig partikelbunden fosfor ›Sämre gröda som inte klarar att ta upp lika mycket näring ›III. På sluttande mark med mo/mjäla eller lerjord ›Yterosion som kan utvecklas till rännilar ›Höstharvning kan förvärra problemen (  slätare markyta, plogtiltor och andra mindre håligheter som kan magasinera vatten ”försvinner”)

7 När är det stor risk för fosforförluster? ›IV. Efter spridning av stall- och mineralgödsel ›Häftiga regn eller snösmältning innan gödseln har brukats ner och kommit i kontakt med jorden kan ge stora förluster ›Torksprickor på sommaren  ”raka rör” ner till dräneringen ›Sluttande mark  risk för ytavrinning ›V. Vid höga P-AL-tal i marken ›Särskilt om marken innehåller lite Fe och Al som kan binda fosforn, dvs. har låg bindningskapacitet. Förhöjda P-AL-tal innebär också att den eroderade jorden innehåller mera fosfor.

8 Stående vatten – makroporflöde Stående vatten ›Marken är vattenmättad – aggregat slammas upp och löst fosfor frigörs. ›Stående vatten triggar makro- porflöde. ›Vattnet transporteras snabbt i makroporerna. De små porerna är inaktiva. ›Sambandet mellan makropor- flöde och fosforförluster är ännu oklart.

9 Stående vatten pga. dålig dränering

10 Ytvattenerosion - ett underskattat problem Fosforförluster ”Våra studier i avrinningsområden indikerar att 90 % av fosforförlusterna kan härstamma från 10 % av arealen och ske under 1 % av tiden. I dräneringsrör och vattendrag blandas yt- och grundvatten på ett dynamiskt sätt, vilket påverkar fosforkoncentrationerna. Från lerjordar kan de fina partiklarna transporteras mycket lång väg i vattnet” Förluster av bekämpningsmedel ”Kraftiga åskregn under försommaren ger ofelbart stora fynd av bekämpningsmedel i våra typområden för miljöövervakning – Vi har sett att ytvattenerosion är orsaken till en stor del av dessa förluster. Dräneringssystemen och makroporflöde har befunnits vara den huvudsakliga transportvägen för en rad pesticider med varierade egenskaper” Docent Barbro Ulén, SLU Agr.D. Jenny Kreuger, SLU

11 Ytavrinning i samband med snösmältning Foto: Anuschka Heeb

12 Höstharvning kan öka risken för yterosion

13 Erosion i höstvete, april 2006 Erosionen har börjat på grannens fält och fortsätter ned mot ett vattendrag

14 Erosion i hjulspår Ingen erosion Foto: Örjan Folkesson Erosion i hjulspår

15 Erosion vid dräneringsbrunn Foto: Anuschka Heeb

16 Vattenflöde direkt ner i den trasiga brunnen

17 Dåligt rensad brunn klarar inte allt vatten vid kraftig avrinning

18 Dags att rensa diket nedströms! Foto: Anuschka Heeb

19 Erosion i dikesslänter Foto: Anuschka Heeb

20 Djupa torksprickor i lerjord på sommaren Foto: Johan Malgeryd

21 Åtgärder för att fånga fosforn ›När kan vi fånga fosforn? ›Vilka åtgärder finns? - bildexempel

22 När kan vi fånga fosforn? 1. Anpassa fosfortillförseln 2. Minska risken att fosfor lämnar åkern 3. Fånga fosfor som lämnat åkern

23 Åtgärder för att stoppa erosionen Stoppa erosionen i fältet - då blir skadan minst  Vårplöj där det är möjligt  Förbättra dräneringen  Minska markpackningen  Undvik tiltpackning/harvning på hösten efter plöjning  Anlägg ett avskärande dike med ytvattenintag i erosionskänsliga områden där rännilar brukar uppstå  Plöj och så vinkelrätt mot släntlutningen  Anlägg en gräsbevuxen yta runt ytvattenintag  Odla vall om du kan Skyddszonen har många uppgifter Eventuell yterosion stoppas Vändning och fälttransporter kan ske utan packning och grödskador på fältet Hjälper till att hålla avstånd vid t.ex. gödselspridning och jord- bearbetning Sprutning och gödsling kan göras med mindre risk för vattenföro- rening

24 En väl etablerad höstgröda minskar risken för erosion Foto: Örjan Folkesson

25 Obearbetat har minskat erosionen jämfört med bearbetat Foto: Olof Pålsson, HIR Malmöhus

26 Reducerad jordbearbetning Foto: Örjan Folkesson Växtmaterial i markytan hindrar jordpartiklarna från att flytta på sig och minskar därmed risken för erosion

27 En gräsbevuxen kant eller anpassad skyddszon runt brunnen kan minska förlusterna av partikelbunden fosfor Gräs runt dräneringsbrunn

28 Täckdikning Foto: Anuschka Heeb

29 Anläggning av kalkfilterdike Foto: Anuschka Heeb

30 Strukturkalkning Foto: Johan Malgeryd

31 Skyddszon som fångat upp eroderat material Foto: Katarina Börling

32 Nyanlagt tvåstegsdike hösten 2014 Foto: Anuschka Heeb

33 Damm som samlar fosfor Foto: Johan Malgeryd


Ladda ner ppt "Fosforförluster från jordbruksmark - underlag till modul 11B Fosforstrategi Johan Malgeryd, Katarina Börling och Anuschka Heeb, Jordbruksverket, Jenny."

Liknande presentationer


Google-annonser