Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Underlag till modul 12A Markpackning Underlaget framtaget/ omarbetat av Marie Lundberg, HS Konsult, 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Underlag till modul 12A Markpackning Underlaget framtaget/ omarbetat av Marie Lundberg, HS Konsult, 2012."— Presentationens avskrift:

1 Underlag till modul 12A Markpackning Underlaget framtaget/ omarbetat av Marie Lundberg, HS Konsult, 2012

2 Varför är markstrukturfrågan viktig? Bild från Undvik markpackning, Greppa Näringens Praktiska råd 14-1

3 Svenskt jordbruks utsläpp av växthusgaser 2009 Naturvårdsverket 2010 National inventory report 2011 Sweden

4 Lustgasavgång från marken Ammonium NH 4 + Nitrat NO 3 - N2N2 N2ON2O NON2ON2O Nitrifikation Denitrifikation Kräver god tillgång på syre och ammonium NH 4 + Kräver syrefattig miljö Parametrar som påverkar: Tillgång på kväve Syretillgång och markfukt Temperatur

5 Markens huvudsakliga beståndsdelar Bild från Undvik markpackning, Greppa Näringens Praktiska råd 14-1

6 Olika jordar Bild från Marklära av Lambert Wiklander.

7 Enkelkornjordar Speciellt sandjordar räknas till jordar med enkel kornstruktur. Denna lätta jord består till största delen av enkelkorn. Sandkorn är ”alltid packade” och därmed mindre känsliga för packning, men när skador uppstår är de mycket svåra att reparera. Bild från Marklära av Lambert Wiklander.

8 Jord med aggregatstruktur Lerjord består av lerpartiklar (kolloider) som är klistrade samman till små aggregat. Aggregaten kan förstöras av högt tryck (markpackning), men återuppbyggas igen (tar lång tid) Bild från Marklära av Lambert Wiklander.

9 Genomsläpplighet Foto: SBU makropor mikropor

10 Vatten- och gastransporter i stora och små markporer Leder undan 1 liter vatten per dygn Leder undan 10000 liter vatten per dygn

11 Packning påverkar dragkraft Dragkraftsmotstånd på hösten efter olika packning på våren Källa: Håkansson, 2000 Tidigt = tidig vår på blöt mark Normalt = vårbruk med ”upptorkad” mark Körintensitet på våren

12 Beräknad risk för packning på 50 cm djup vid körning med 8 tons hjullast Källa: Fakta Jordbruk Nr 8 1999

13 Tryckfördelning Trycket i markytan fortplantar sig nedåt i profilen via isobarer Källa: Håkansson, 2000

14 Tryckfördelning i torr och våt jord Källa: Johan Arvidsson, 2005

15 Ringtryck ›Samma traktor - olika ringtryck Källa: Håkansson, 2000

16 Hjullast ›Samma ringtryck - olika hjullast Källa: Håkansson, 2000

17 Rätt tryck till rätt däck! Lågt tryck Högt tryck Normalt tryck

18 Dubbelmontage jämfört med enkelmontage Källa: Arvidsson, 2001 100-200 kp 40 - 100 kp 20 - 40 kp Hjullast 2 500 kg, ringtryck 60 kPa

19 Antalet axlar har betydelse Källa: Arvidsson & Keller 2004

20 Band ›Band medför inte garanterat lägre marktryck, vilket beror på viktöverföring vid dragarbete Källa: Arvidsson, 2001

21 Flera överfarter ›Störst packningseffekt vid första överfarten. ›Flera överfarter ökar packningen men med avtagande effekt. Deformation Antal överfarter

22 Fasta körspår i vall ArbetsbreddSkördeförluster Liten arbetsbredd (6-8 m) utan autostyrning 20 % Stor arbetsbredd (14-15 m) utan autostyrning 9 % Stor arbetsbredd med autostyrning/fasta körspår (14,5 m) 4 % Simulering av körskador i vall (5 skördar) Källa: Ole Green, Aarhus Universitet

23 Marktryck vid plöjning Källa: Arvidsson, 2001

24 Vad luckrar jorden? ›Mekanisk luckring Homogen luckring Ej effekt i alven (undantag alvluckring) ›Frost /tjäle Horisontell luckring/jordartsberoende ›Torka luckrar Vertikal luckring Kraftig (isär på lerjord)

25 Olika jordar ”fryser” olika! Lera med heterogen tjälstruktur Sand med homogen tjälstruktur Bild från Marklära av Lambert Wiklander.

26 Maskar Maskar är med och skapar ”motorvägar” för vatten- och luft i markprofilen Maskar gynnas av: ›God tillgång på föda Skörderester Stallgödsel Gröngödsling ›Bra livsrum och ro för fortplantning Lång vegetationsperiod Jordvila Skonsamma bearbetningar Foto: SBU

27 Körintensitet Källa: Håkansson, 2000

28 Markpackning - Summering ›Alvpackning svår att åtgärda och långvarig - MÅNGA år. ›Alvpackningen är svagt korrelerad till jordart. ›Packningsskador i matjorden är väl korrelerad med jordart ›Matjord kan åtgärdas men är kostsammast. ›Risk för markpackning större på våren och sent på hösten - markfukt. ›Rekommendation: 3 ton hjullast

29 Åtgärder ›Väl fungerande markavvattning ›Optimera ringtrycket ›Begränsa hjullasten ›Minimera överfarterna ›Öka mullhalten


Ladda ner ppt "Underlag till modul 12A Markpackning Underlaget framtaget/ omarbetat av Marie Lundberg, HS Konsult, 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser