Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förskolor och skolor i Nacka – i en klass för sig Förskoleklass, grundskoleutbildning och skolbarnsomsorg Kvalitetsredovisning för förskoleverksamhet och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förskolor och skolor i Nacka – i en klass för sig Förskoleklass, grundskoleutbildning och skolbarnsomsorg Kvalitetsredovisning för förskoleverksamhet och."— Presentationens avskrift:

1 Förskolor och skolor i Nacka – i en klass för sig Förskoleklass, grundskoleutbildning och skolbarnsomsorg Kvalitetsredovisning för förskoleverksamhet och utbildning i Nacka kommun år 2008, antagen av Utbildningsnämnden i april 2009

2 Nackas mål är att ge varje elev: möjlighet att utvecklas maximalt ett stimulerande lärande inflytande över sin utveckling trygghet, ordning och arbetsro tydlig information om hur det går för dem stora valmöjligheter vid val av och skola 2 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

3 Hur undersöker kommunen kvaliteten? Föräldrar och elever tillfrågas i kundundersökning Observationer av pedagoger från andra kommuner Självvärderingar visar medarbetarnas syn Prov- och betygsresultat samt annan resultatstatistik Kvalitetsredovisningar från skolor Fördjupade utvärderingar och analyser 3 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

4 Kvalitetsmätningar ska… stimulera och utveckla verksamheten visa om verksamheten utvecklas mot de mål som nämnden satt upp och ge underlag för beslut ge föräldrar och elever information 4 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

5 Starka sidor Matematikresultaten i skolår tre är goda och har utvecklats positivt över tid. Föräldrar med barn i skolår två instämmer i högre grad än tidigare och än i andra kommuner i att fritidshemmen uppmuntrar och tränar barnen att klara sig själv i vardagen. Föräldrarna är också mer nöjda med informationen från fritidshemmet. Både föräldrar och elever i skolår fem och åtta instämmer i högre grad än tidigare i kundundersökningens frågor om utveckling och lärande. 5 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

6 Elever i åttan är nöjda i högre grad än tidigare Källa: Svar från elever i skolår åtta i grundskolan i kundundersökningen..6 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

7 Elever stimuleras till utveckling och lärande, utifrån förutsättningar och behov Källa: Föräldrars svar i kundundersökningen 2009. 7 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

8 Starka sidor Skolorna arbetar för att individualisera undervisningen. Individuella planeringar görs utifrån varje elevs behov. Kunskapsmålen är i fokus. Olika former av IT-hjälpmedel utvecklar undervisning och kommunikation. Eleverna som lämnar grundskolan får goda betyg. Fler elever får VG eller MVG i slutbetyget än tidigare. Avvikelsen mellan resultat i nationellt prov och slutbetyg följer samma mönster som i riket. 8 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

9 Nackas grundskoleelever får höga betyg. Fler når målen i alla ämnen. Källa: Skolverkets statistik för elever som gick ut skolår 9 i kommunala skolor. SALSA - värdet tar hänsyn till elevsammansättningen. 9 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

10 Eleverna får bra betyg i de flesta ämnen Källa: Skolverkets statistik för elever som gick ut skolår 9 i skolor i Nacka 2008. 10 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

11 Starka sidor, forts Särskolornas verksamhet har utvecklats positivt och fått ökat fokus på lärande. Kundundersökningen visar på vissa förbättringar när det gäller elevers inflytande, särskilt bland elever i skolår åtta som i högre grad svarar att de är med och planerar arbetet i skolan. Trygghet och arbetsro får goda omdömen av föräldrar och elever, och resultaten ligger över genomsnittet för undersökningen totalt. 11 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

12 Starka sidor, forts Andelen föräldrar som får sitt förstahandsval av grundskola har ökat jämfört med tidigare. Alla skolor deltar i kommunens utvärdering. Svarsfrekvensen i den senaste kundundersökningen steg och var mellan 79 och 98 procent i olika svarsgrupper, vilket visar på ett stort engagemang från såväl skolor som föräldrar och elever. 12 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

13 Förbättringsområden  Färre föräldrar än tidigare är nöjda med förskoleklassen. Fortfarande är dock de flesta nöjda.  Matematikresultaten har försämrats det senaste året i skolår åtta och nio, visar prov- och betygsresultat.  Skillnaderna i resultat mellan könen fortsätter att vara tydliga. Pojkar tycker också mindre grad än flickor att det är roligt i skolan. 13 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

14  Pedagogerna stödjer eleverna, men följer i mindre grad upp de egna arbetsmetoderna Källa: Medarbetarnas svar i självvärderingar genomförda 2006-2008 i grundskolor i Nacka. 14 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

15 Förbättringsområden, forts  Modersmålsundervisningen är uppskattad av eleverna, men behöver utvecklas när det gäller undervisningsformer och information. Undervisningen kopplas inte ihop med elevens övriga utbildning eller avstämningstillfällen.  Elevers inflytande behöver utökas. Eleverna svarar dock i högre grad än föräldrar att de är med och planerar.  Alltför få föräldrar och elever tycker att de får tydlig information om lärandet. 15 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

16 Förbättringsområden, forts  Andelen elever som har arbetsro har ökat, men är fortfarande långt från målet.  På några skolor är det jämförelsevis många elever som inte känner att de vuxna aktivt motverkar att någon behandlas illa.  Eleverna tycker i högre grad än tidigare att de fått del av kultur i skolan. Kulturverksamhet kan dock användas mer som drivkraft i det pedagogiska arbetet. 16 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

17 Kulturverksamhet i förskola/skola? Källa: Svar på frågan om jag/mitt barn får ta del av kulturverksamhet av god kvalitet, Kundundersökningen 2009. 17 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

18 Förbättringsområden, forts  Några skolor utvecklar ambitiöst karriärutveckling för alla, men arbetet behöver spridas till fler skolor. 18 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

19  Var fjärde elev och förälder är inte nöjd med vägledningen i grundskolan Källa: Svar på frågan: Jag är nöjd med den information och vägledning som jag/mitt barn får inför framtida utbildningsval (olika formuleringar anges), kundundersökning 2009 (vux 2008). Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008 19

20 Åtgärder för ökad måluppfyllelse Skolor bör..  Använda och dra nytta av forskningsresultat.  Pedagoger bör i högre grad dokumentera och följa upp arbetsmetoder för att utveckla dem.  Utveckla arbetet med karriärutveckling.  Ta vara på kultur som drivkraft i det pedagogiska arbetet. 20 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

21 Åtgärder för ökad måluppfyllelse Skolor bör..  Göra elever mer delaktiga i verksamheten.  Fortsätta utveckla informationen om lärandet till föräldrar och elever.  Vara flexibla och anpassa verksamheten efter efterfrågan så att föräldrars och elevers val av skola kan tillgodoses.  Skolor där jämförelsevis många elever inte tycker att vuxna motverkar att någon behandlas illa eller där många tycker att de inte behandlas väl behöver vidta åtgärder. 21 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

22 Åtgärder för ökad måluppfyllelse Kommunen ska…  Satsa på forskning och utveckling för att sprida forsknings- resultat och goda pedagogiska insatser i kommunen.  Ta fram förslag för utveckling av modersmålsundervisningen  Ordna inspirationsseminarier för arbetet med kultur i förskola och skola.  Genomföra studie av matematikundervisningen.  Se över tidsplanen för skolors kvalitetsredovisningar för att skapa bättre förutsättningar för kvalitetsarbetet. 22 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

23 Åtgärder för ökad måluppfyllelse Frågor för riksdag, regering och Skolverket  Nationella lösningar och nationellt stöd krävs på flera förbättringsområden.  Nationella styrdokument - många planerade förändringar bra, med exempelvis tydligare mål.  Utbildning av tillräckligt med pedagoger. 23 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

24 Hot och möjligheter Det ekonomiska läget Förändringar i nationell styrning IT-utvecklingen Globalisering Hållbar utbildning Rekrytering av utbildad personal Demografisk utveckling och kundval Engagerade föräldrar och elever Tydligt och genomtänkt system 24 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

25 Hur ligger det till på min skola? Gäller de starka sidorna och förbättringsområdena också oss? Vad kan vi göra för att förbättra vår måluppfyllelse? Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

26 Denna kvalitetsredovisning visar att Nacka har mycket god kvalitet i verksamheten, och att vi i många fall har resultat som ligger bättre till än andra jämförbara kommuner. Vi ska förstås alla glädjas åt de goda resultaten, men samtidigt är det viktigt att vi inte slår oss till ro utan fortsätter att utveckla verksamheten. Tillsammans kan vi ta nästa steg i utvecklingen mot en ännu bättre förskola och skola för alla barn och unga i Nacka! Ur förordet till kvalitetsredovisningen Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008


Ladda ner ppt "Förskolor och skolor i Nacka – i en klass för sig Förskoleklass, grundskoleutbildning och skolbarnsomsorg Kvalitetsredovisning för förskoleverksamhet och."

Liknande presentationer


Google-annonser