Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

F-6 och fritidshem/fritidsklubb 2013/14

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "F-6 och fritidshem/fritidsklubb 2013/14"— Presentationens avskrift:

1 F-6 och fritidshem/fritidsklubb 2013/14
Skogshaga F-6 och fritidshem/fritidsklubb 2013/14

2 Förutsättningar Mångkulturell – ca 20% från andra länder
Stort engagemang Ökande måluppfyllelse Skolinspektionen säger: En skola med studiero och tillit mellan elever och vuxna Specialpedagoger & elevhälsa Behöriga ämneslärare SvA-undervisning och nyanlända

3 Skolan F-6

4 Arbetet i verksamheten
Forskning och beprövad erfarenhet: Skolledningen i klassrummen Kompetensutvecklingen utifrån identifierade behov IUP och pedagogiska planeringar Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – En läsande klass Likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling. Elevhälsans funktion

5 Förskoleklass Förskollärare och fritidspedagog ansvarar
Språkutvecklande arbetssätt; Bornholm, Trulle och Praxis-alfabetet. Utekul varje vecka – lärande i utemiljö. Här kopplas bokstäver till natur och miljö. Lek och lärande i samspel Förebyggande insatser från elevhälsan, tal- och språk, skolpsykolog och specialpedagog

6 Arbetet med nyanlända Mottagande i Hjärtat med hel skoldag och undervisning i alla ämnen. Arbete med kartläggning och klassplacering inom någon månad. Successivt ökande deltagande i klassen med modersmålsstöd och studiehandledning. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

7 Entreprenöriellt lärande
Mål; Att skapa nyfikna och kreativa elever Nuläge: Har vi några darlings to kill? Hur kommer vi till målet? Vilket är vårt nästa steg?

8 Måluppfyllelse åk 3 & 6 över tid

9 Måluppfyllelse äp

10

11 Måluppfyllelse äp

12 Betyg åk 6 vt 2014

13 Betyg vt 14 fortsättning

14 Måluppfyllelse Uppåtgående trend som dalar något våren Framför allt når våra elever inte de höga betygen. De allra flesta elever når målen i alla ämnen men få når de högsta betygen. Fler flickor än pojkar når målen Ämnesproven i åk 3 och 6. I åk 3 missar många elever en uppgift vilket ger lågt resultat. I åk 6 ligger vi högt och i princip alla elever når målen på ämnesproven. Specialpedagogiska insatser/kompensatoriska hjälpmedel Ämneslärarsystem/behöriga lärare Satsning språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt vilket ökat elevernas språkliga förståelse Påbörjat arbete med pedagogiska planeringar och formativ undervisning Arbete med IUP och omdömen ger information om elevens kunskapsutveckling.

15 Analys Insatser har gett resultat, bland annat iPads och andra kompensatoriska hjälpmedel – fler elever når målen. Ett ökat fokus på måluppfyllelse leder till ett bättre och lugnare arbetsklimat Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt har gett positiva effekter i flera ämnen Formativ undervisning med tydliga mål och återkoppling ger positiva resultat i klassrummet, både kunskapsmässigt och socialt. Elever som lär och som möts av höga förväntningar lyckas bättre och blir tryggare i skolan. Vi behöver särskilt ha pojkarna i fokus. Elevhälsans förebyggande arbete har gett resultat i elevernas lärande.

16 Fortsatt arbete – strategier & åtgärder
Formativ bedömning/undervisning kopplat till våra pedagogiska planeringar med tydlighet mot syfte – centralt innehåll och kunskapskrav där elever och vårdnadshavare vet vad som förväntas, hur de ska visa vad de kan och där de kan påverka arbetssätt, arbetsformer och innehåll. Samverkan Norra Staden kring Bedömning för lärande – Dylan Wiliams Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Att skriva sig till läsning – satsning på de yngre eleverna Fokus på pojkarnas lärande – ett utvecklingsområde som vi tänker vidare kring. Fortsatt utvecklingsarbete med iPads genom fortbildning Fokus lärande på konferenser och samtal med vårdnadshavare. Höga förväntningar leder till ökad måluppfyllelse enligt forskning. Möjlighet att besöka kollegor och förstelärare Fortsätta utveckla vårt elevhälsoarbete med tydliga ledstänger.

17 Våra fritidshem och vår fritidsklubb
Fritidshemmet Våra fritidshem och vår fritidsklubb

18 Måluppfyllelse De samtal med vårdnadshavare och elever som genomförs visar på en hög trivsel och nöjda barn/vårdnadshavare. Rastverksamhet som ger eleverna en ökad kvalitet på rasterna och minimerar konflikter. Styrd verksamhet på fritids och på klubben som erbjuder eleverna att pröva på nya saker Kompetensutvecklingsinsats kring föräldrasamtal under våren har varit positivt. Samverkan skola och fritidshem behöver utvecklas

19 Analys Bättre samverkan skola – fritidshem för att kunna vara ett komplement till skolan behövs. Elevhälsan behöver tydliggöras i fritidshemmet – en naturlig och tydlig funktion även här. Utvärdering av verksamheten måste förändras – hur vill vi göra? Bra att arbeta med föräldrasamtal. Fritidshemmets uppdrag – nya allmänna råd är välkommet

20 Fortsatt arbete, strategier & åtgärder
Samverkan skola och fritidshem genom en tydligare koppling mellan pedagogerna i skola och fritidshem. Gemensamma träffar för samtliga pedagoger med styrt innehåll skola – fritidshem så att fritids kan bli ett komplement till skolan. Utveckla elevhälsans arbete – mer förebyggande och främjande Deltagande i kommunens dialogdagar för att utveckla samverkan fritids - skola Allmänna rådet – kompetensutveckling under 2014/15 Planerade aktiviteter på fritids varje eftermiddag så att eleverna vet vad som förväntas

21 Likabehandlingsplanen
Kritik från Skolinspektionen. Vårt fortsatta arbete: ”Skolans plan mot kränkande behandling anger inte vilka åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling samt vilka av dessa åtgärder som ska genomföras under året och hur tidigare års planerade åtgärder har genomförts.”

22 Likabehandlingsplanen – analys för vårt fortsatta arbete:
Utvärdera tidigare års arbete. Identifiera utvecklingsområden tillsammans med eleverna i skolan och på fritidshem/fritidsklubb. Inhämta pedagogers och vårdnadshavares synpunkter – Detta behöver åtgärdas, när, hur ska utvärdering ske och så här gör vi. Teckna ner dessa i vår plan som ska förankras hos elever, medarbetare och vårdnadshavare Se till att arbetet blir systematiskt hos oss. Elevhälsan har ett särskilt ansvar kring detta. Planen revideras under hösten Delaktighet är viktigt för oss.


Ladda ner ppt "F-6 och fritidshem/fritidsklubb 2013/14"

Liknande presentationer


Google-annonser