Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKÄRSÄTRA SKOLAS FRITIDSHEM

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKÄRSÄTRA SKOLAS FRITIDSHEM"— Presentationens avskrift:

1 SKÄRSÄTRA SKOLAS FRITIDSHEM
Varmt och hjärtligt välkommen till: L Med glädje, mod och engagemang skapar vi trygghet för ett lärande för Dig och Din framtid

2 Välkommen till Skärsätra skolas fritidshem
Denna informationsfolder har vi tagit fram för att informera Dig om fritidshemmets uppdrag. Om du undrar över någonting, tveka inte att komma och fråga! Varma hälsningar, personalen Skärsätra är en F-5 skola belägen i ett naturskönt område på Lidingö. Skärsätra skola består av 307 elever, fördelade på tretton åldershomogena klasser, och 50 personal. Skolan är organiserad i mindre enheter för att varje barn och vuxen ska känna trygghet och tillhörighet. Fritidshemmet – ett viktigt komplement till skolverksamheten och en möjlighet till en rikare fritid. Samarbete mellan fritidshemmen sker i olika former, bland annat ordnas gemensamma aktiviteter vid flera tillfällen per år. Under loven då elevantalet kan variera slås ofta avdelningarna ihop. ÖPPETTIDER Fritidshemmet är öppet mellan klockan Gemensam öppning i E-huset, Gemensam stängning i E-huset,

3 Våra hemvist: Hus A & B Hus C Hus E Hus F 1C 08-731 38 89 1D
Här arbetar: Gunnel Doxner & Sanna Klint 1D Här arbetar: Catharina Hedlund, Kristine Löfstedt & Parivash Kheyrabadi Åk 2 Här arbetar: Maud Linder, Elise Råman Delin, Signe Roos och Jonas Wingård Hus E FSK GUL Här arbetar: Carin Lewandrowski, & Bertil Martvall FSK BLÅ Här arbetar: Nancy Augustsson, Anna Furuvik & Anna-Lena Hultin 3D Här arbetar: Anna Walheim & Mattis Maninen Hus F 3C Här arbetar: Johanna Hellsten & Lisa Koikeroinen 3E Här arbetar: Susanne Lindén Bjurven & Vanessa Grimlund

4 FRITIDSHEMMETS UPPDRAG
Vårt mål är att erbjuda en verksamhet där barnen känner sig trygga samtidigt som den är rolig, spännande och intresseväckande. En viktig uppgift för fritidshemmets verksamhet är att utveckla barnens självkänsla och sociala identitet. Verksamheten ska sträva efter att tillgodose det enskilda barnets behov i relation till gruppen som helhet. Vad innebär fritidshemspedagogik Demokratisk kultur Balans mellan fri och styrd verksamhet Mångsidigt innehåll Egna val Lek Upplevelsebaserad kunskap Så här arbetar vi för att fullfölja vårt uppdrag Vi som arbetar på fritidshemmen ser barnen under en stor del av dagen och har på så sätt ett helhetsperspektiv på barnens utveckling där omsorg och pedagogik går hand i hand. Vi ska vara goda förebilder för barnen och värna om respekt och förståelse för varandra. Genom detta vill vi hjälpa barnen att utveckla en god social kompetens och ett gott kamratskap där glädje och trygghet ska prägla verksamheten. För att barnen ska känna sig delaktiga och känna att de har inflytande över sin egen tid ska demokrati och medbestämmande vara själklara inslag i fritidshemsverksamheten. Vi strävar efter att ge barnen en väl genom tänkt pedagogisk verksamhet där både gruppen och varje individ ska få den stimulans som motsvarar dess behov. Här är samarbetet med fritidshemmet och barnets föräldrar en viktig förutsättning.

5 Skapande (Bild, drama, dans, musik, ateljé)
Fritidshemmets uppdrag Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. Skapande (Bild, drama, dans, musik, ateljé) Fysisk aktivitet Lek Utflykter Skolverket, 2011 Det är viktigt att barnen får möjlighet att lära känna sin närmiljö och dess olika möjligheter. Skolverket, 2011 Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Skolverket, 2011 Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolverket, 2011

6 Vad står det i LÄROPLANEN, Lgr 11?
Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidigare skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Skolan ska vara ett stöd för familjen i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbete måste därför ske i samarbete med hemmen. En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsform. Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet.

7 Delaktighet och inflytande
 Fritidshemmet ska skapa situationer där barnen får möjlighet att påverka fritidshemmets innehåll på ett för dem konkret sätt. Skolverket, 2007 Alla som arbetar i skolan ska främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön. Skolverket, 2011 Fritidstavlan Ett aktivt val Ett aktivitetsschema På Skärsätra skolas fritidshem får våra elever vara med och påverka innehållet på ett för dem konkret sätt genom bl.a. våra fritidstavlor. Eleverna får aktivt gör egna val bland de aktiviteter vi erbjuder under vår verksamhet. ● Det är dock viktigt att inte bara det inflytande som sker vid gruppaktiviteter stärks utan även barnets inflytande över sina egna aktiviteter.” Skolverket, 2007

8 För att uppnå en god kvalitet på våra fritidshem
arbetar vi kring följande prioriteringsområden: TRYGGHET Genom: - Regler och rutiner Kontinuerlig dialog med hemmet Se varje individ RESPEKT Det är självklart att: Barn och personal har ett bra bemötande mot andra barn och vuxna Vi löser konflikter tillsammans med barnen genom dialog och sträva efter att de med stigande ålder kan klara av att lösa konflikter på egen hand. Ofta diskutera innebörden av kamratskap Barnen är aktsamma om vår yttre och inre miljö Vi använder ett vårdat språk Träna barnen i att visa hänsyn och respektera varandras olikheter. - Vi har nolltolerans mot kränkande behandling LIVSGLÄDJE genom att barnen får: Positiv uppmärksamhet varje dag Mycket tid till lek SOCIAL KOMPETENS genom att vi låter barnen: Ingå i olika gruppkonstellationer Få frihet under ansvar Öva på konflikthantering Få möjlighet och träning i att föra fram sina idéer och lyssna på andra Ta ansvar för undanplockning och städning Uppmuntras i att vara goda förebilder KUNSKAP Genom pedagogik och metodik bredda och fördjupa barnens teoretiska, praktiska och sociala kunskap och kompetens. FÖR ATT MÄTA OCH UTVECKLA VÅR KVALITET PÅ FRITIDSHEMMEN ARBETAR VI KONTINUERLIGT MED: Enkäter till både barn och föräldrar Utvecklingssamtal Kvalitetsredovisning Gemensamma mål och styrdokument Engagerad personal med bred kompetens Nätverksträffar för all personal inom kommunens fritidshem

9 Återkommande inslag i vår verksamhet:
Vi går ut i naturen för att ge barnen naturupplevelser och för att lära dem att vara rädd om vår miljö. Det ges möjlighet till varierade aktiviteter och att dra sig tillbaka för vila. Vi arbetar dagligen med konfliktlösning och att stärka barnens självkänsla. Inom fritidshemmets verksamhet uppmuntras och erbjuds barnen daglig fysisk aktivitet. Vi går regelbundet till gymnastiksalen för att ge barnen utrymme för rörelse men även för att lära sig att följa regler och ta hänsyn till andra. Hantverksarbete och skapande verksamhet erbjuder vi barnen så att de får prova på olika tekniker och material. Vi tycker det är viktigt att presentera olika upplevelser som kan ge barnet en aha-upplevelse. …och mycket mer. För att ta del av vilka aktiviteter vi erbjuder just denna veckan, läs våra veckobrev, följ verksamheten genom våra aktivitetstavlor eller fråga oss bland personalen! Lovverksamhet På loven har vi möjlighet att få vara med barnen under hela dagen vilket bäddar för andra slags aktiviteter än under vanliga veckor. Tonvikten ligger fortfarande på lek (organiserat och friare), skapande verksamhet, ute verksamhet och social träning men på loven har vi dessutom möjlighet att åka på utflykter och planera in upplevelser av annat slag än under vardagarna. För oss personal på fritidshemmen är det viktigt att vi planerar lovens program utifrån barnens önskemål. Då vi planerar verksamheten utifrån önskemål och barnantal kan dessa program variera något. För att dessa program skall vara genomförbara är det viktigt att ni anmäler om Ert barn skall vistas på fritids under loven eller inte.

10 Lekens betydelse för barns utveckling
Leka är livet! Leken är det viktigaste i barnens sociala utveckling och inlärning. I leken tränar barnen sin kreativitet och fantasi och utvecklar sitt samspel med andra barn i olika åldrar. Genom leken utvecklas förmågan till abstrakt tänkande. Barnen lär sig samarbete, empati och konfliktlösning samt ömsesidighet och respekt för varandra. Vi vuxna måste ge barnen tid och möjlighet att leka. Leken innehåller även möjligheter för barnen att utvecklas känslomässigt, motoriskt och intellektuellt. Barns självkänsla och identitet utvecklas i samspel med andra. I en väl fungerande grupp har barnen glädje av varandra. De lär av varandra, stödjer varandra och utvecklar en levande social gemenskap. I gruppen tränas även den sociala identiteten där man är någon på både gott och ont. Där man upplever vänskap, solidaritet och gemenskap. Samvaro i grupp är central i fritidshemmet men det är också viktigt att verksamheten utformas så det bli en bra balans mellan enskilda barns behov i relation till gruppen i helhet. En väl utvecklad förmåga till abstrakt tänkande är en förutsättning för att man ska klara de krav som ställs i utbildningssystemet och i arbetslivet. Tillsammans men andra barn lär de sig att hantera konflikter och lösa dem på positivt sätt. I gruppen finns möjlighet för barnen att känna igen sig varandra samtidigt som de ser och uppskattar varandras olikheter.

11


Ladda ner ppt "SKÄRSÄTRA SKOLAS FRITIDSHEM"

Liknande presentationer


Google-annonser