Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Attraktiv Hemtjänst Om rambeslut för dig som handläggare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Attraktiv Hemtjänst Om rambeslut för dig som handläggare."— Presentationens avskrift:

1 Attraktiv Hemtjänst Om rambeslut för dig som handläggare

2 Vår dag tillsammans! Kl 13.00 Välkommen! Presentationsrunda Kl 13.15 Varför rambeslut? Vad är rambeslut? Kl 14.00 Kaffe Kl 14.15 Forts Gruppdiskussion. Hur fatta rambeslut? Exempel Kl 15.30 Gruppdiskussion/övning Kl 16.00 Hur göra i Treserva? Kl 16.20 Avslutning och utvärdering

3 VARFÖR RAMBESLUT?

4 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 4 Våren 2013 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att utreda förändrat arbetssätt och styrsystem inom hemtjänsten för att utveckla Göteborgsmodellen. Hemtjänstuppdraget

5 Göteborgsmodell från 2009 ”Rambeslut service” 5 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Serviceinsatser – valfrihet inom ramen för målsättningen Omsorgsinsatser – inflytande

6 Göteborgsmodellen - Beslut om service i tid, omsorg i insats 6 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Beslut om service i timmar Beslut om promenad och dusch 1 g/vecka Service = inköp, tvätt, städ Omsorg = promenad, dusch Förfogar över servicetid Får promenad och dusch 1 g/vecka Hemtjänsten kan utföra annat på servicetiden än planerat utifrån Elsas dagsform/väderlek

7 Varför rambeslut hemtjänst 2015? 7 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Uppdrag till stadsledningskontoret att förslå att den enskildes självbestämmande och inflytande kan omfatta mer än service. Förslaget inriktas på att så långt det är möjligt låta den enskilde bestämma över vad som ska göras och hur. Dessutom skulle den enskilde kunna göra olika val olika dagar. Kommunfullmäktige beslutat om att beslut om all hemtjänst, inte bara service, ska fattas som rambeslut i tid.

8 Nu beslut om hemtjänst i tid 8 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Beslut om hemtjänst i timmar Service och omsorg Förfogar över hemtjänsttid Hemtjänsten kan utföra annat än planerat utifrån Elsas dagsform/väderlek

9 Upplägg och målbild 9 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Successivt införande i stadsdelarna när beslut går ut och nytt beslut ska fattas samt vid nyansökningar. När stadsdelarna ska börja fatta rambeslut är bara denna beslutstyp valbar i Treserva. Alla nya beslut om hemtjänst ska senast den 1 jan 2016 fattas som rambeslut. Alla beslut om hemtjänst ska senast den 1 januari 2017 vara fattade som rambeslut.

10 10 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Utgångspunkter: Merparten av de som får hemtjänst klarar att planera vad som ska utföras, hur och när tillsammans med sin kontaktpersonal för att få sina behov tillgodosedda. De som fått beslut om hemtjänst har rätt att få stöd och hjälp med det den enskilde tycker att han eller hon behöver utifrån beslutets målsättning.

11 Rambeslut och ÄBIC 11 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN KF också fattat beslut om att arbeta behovsinriktat och systematiskt. Betyder att vi ska införa en nationell modell för handläggning och genomförande, Äldres behov i Centrum ÄBIC). Modellen ger stöd i att kvalitetssäkra rambeslut. Vi ”får” en process och ett gemensamt språk med strukturerad dokumentation för att kartlägga, bedöma och följa upp behov.

12 Behovsinriktat o systematiskt 12 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Gå ifrån ”insatsstyrd hemtjänst” - handläggare och hemtjänsten utreder respektive planerar utifrån förutbestämda insatser i den befintliga organisationen, ”Det här kan du få”. Till behovsinriktad hemtjänst - den enskildes egen uppfattning om sina aktuella svårigheter och resurser i livsföringen behöver lyftas fram ”Vad behöver du?”.

13 Start 2015 och framåt! 13 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Ökat självbestämmande Behovsinriktat och systematiskt arbetssätt Praktisera Utbildning ÄBIC/IBIC Utbildning rambeslut

14 VAD ÄR RAMBESLUT?

15 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 15 Handläggare fattar rambeslut om hemtjänst i tid. Den enskilde och kontaktpersonalen kommer överens om vilka insatser som ska utföras. Kontaktpersonal får en ny arbetsuppgift i dialog med den enskilde. Ökat fokus på uppföljning och utvärdering. Ny modell ÄBIC införs 2016. Vad är de viktigaste förändringarna?

16 Då och nu 16 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN ”Rambeslut service” och beslut om omsorgsinsatser Rambeslut hemtjänst Handläggare utreder, bedömer, tar fram mål fattar beslut om service i timmar/vecka, samt beslut om omsorgsinsatser med frekvens/tidsåtgång. Servicetid dokumenteras på beslutsmeddelande. Handläggare utreder, bedömer, tar fram mål och fattar beslut om hemtjänst i timmar/vecka. Hemtjänsttid dokumenteras på beslutsmeddelande. Avgiftshandläggare beräknar avgift utifrån beslutad total tid för hemtjänst. Kontaktpersonal tar fram genomförandeplan utifrån beslut/uppdrag för servicetimmar/vecka, samt beslut/uppdrag för omsorgsinsatser med frekvens/tidsåtgång. Kontaktpersonal tar fram genomförandeplan utifrån beslut/uppdrag utifrån hemtjänst i timmar/vecka. Genomförandeplanen beskriver hur och när service och omsorgsinsatser ska utföras, samt hur servicetid ska fördelas, t.ex. städning varje vecka. Genomförandeplanen beskriver vilka insatser som ska utföras, hur och när de ska utföras, samt hur all tid ska fördelas.

17 Då och nu 17 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN ”Rambeslut service” och beslut om omsorgsinsatser Rambeslut hemtjänst Handläggare tar emot genomförandeplan och följer upp mot behov/beslut. Handläggare tar emot genomförandeplan och följer upp mot behov/beslut med stöd av ett antal uppföljningsfrågor. Insatser utförs enligt genomförandeplan och schemaläggning. Serviceinsatser kan bytas ut mot andra insatser, även omsorgsinsatser, ” i stunden” (t.ex. utifrån dagsform) så länge det inte strider mot målsättning i beslutet. Insatser utförs enligt genomförandeplan och schemaläggning. Alla insatser kan bytas ut mot andra insatser ” i stunden”( t.ex. utifrån dagsform) så länge det inte strider mot målsättning i beslutet. Handläggare följer upp och utvärderar beslut. Kontaktpersonal följer upp och utvärderar genomförandeplan. Handläggare följer upp och utvärderar beslut. Handläggare får metodstöd för utvärdering av rambeslut. Kontaktpersonal följer upp och utvärderar genomförandeplan.

18 Alltid fatta rambeslut? 18 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Målsättningen är att så många som möjligt ska få rambeslut. I vissa fall kan det vara aktuellt att den enskilde får ett insatsbeslut. Om du som handläggare bedömer att det är mer lämpligt. Den enskilde önskar ett insatsbeslut. Avslagsbeslut ska fattas i insatser för att göra det tydligt för den enskilde vad som avslås och varför.

19 Välja fritt? Njae…… 19 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

20 Inflytande och självbestämmande 20 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Den enskilde planerar tillsammans med kontaktpersonal när genomförandeplanen upprättas vad som ska utföras inom den beviljade tiden så länge det är förenligt med bedömning av behov och mål i beslutsunderlaget och medarbetarnas arbetsmiljö. Den enskilde har också rätt att ha önskemål, och få stöd och hjälp med andra insatser än de som finns beskrivna i den upprättade genomförandeplanen (till exempel utifrån dagsform) så länge det inte strider mot målsättningen med beslutet.

21 Inflytande och självbestämmande 21 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Den enskilde ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp ska ges. Det exempelvis vara möjligt för den enskilde att dela upp den beviljade tiden så att ”underhållsstädning” utförs varje eller varannan vecka istället för var tredje vecka. Den enskilde kan inte välja vem som ska vara kontaktpersonal. All personal ska ha tillräcklig kompetens för sitt uppdrag.

22 Vad handlar delaktighet om? 22 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Steg 1 – fundera själv på ordet delaktighet, vilka associationer får du? Skriv ner minst tre. Steg 2 – rita en stor ring, en ”sol”, skriv delaktighet i mitten. Rita ”strålar” från cirkeln där ni skriver era associationer. Steg 3 - prata ihop er i gruppen om era tankar kring begreppet. Till exempel: Vad innebär delaktighet? På vilket sätt kan delaktighet vara viktigt för de personer ni möter i arbetet? Hur kan ni stödja personer till ökad delaktighet? Steg 4 – varje grupp delar med sig av sina diskussioner

23 HUR FATTA RAMBESLUT?

24 Upprätta beslutsunderlag – Ny ÄO mall i Treserva. Ny hemtjänstmall FH. Utreda behov. Fatta beslut -Rambeslut fattas i antal timmar/vecka -Insatsbeslut om den enskilde önskar, handläggaren bedömer samt vid avslag delvis avslag. - Ny beslutstyp och insatstyp i Treserva. Fatta beslut -Rambeslut fattas i antal timmar/vecka -Insatsbeslut om den enskilde önskar, handläggaren bedömer samt vid avslag delvis avslag. - Ny beslutstyp och insatstyp i Treserva. Bedöma - Bedöma tid, gemensam modell för bedömning av tid tas fram, gälla från 1/1 2016.. Bedöma - Bedöma tid, gemensam modell för bedömning av tid tas fram, gälla från 1/1 2016.. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Aktiviteter i vård- och omsorgsprocessen som påverkas - sammanfattning Formulera uppdrag - Ny uppdragsmall i Treserva ÄO. Ny uppdragsmall för FH hemtjänst. - Uppdrag i antal timmar per vecka samt övrig info. Formulera uppdrag - Ny uppdragsmall i Treserva ÄO. Ny uppdragsmall för FH hemtjänst. - Uppdrag i antal timmar per vecka samt övrig info. Handläggarens ansvar för regelbunden uppföljning och utvärdering - Handläggaren stämmer av genomförandeplan mot beslutsunderlag/rambeslut. - Handläggaren har ansvar för att brukarnyttan utvärderas, d.v.s. att säkerställa att den enskildes behov tillgodosetts. Modell för utvärdering tas fram under våren, webbaserad plattform. Handläggarens ansvar för regelbunden uppföljning och utvärdering - Handläggaren stämmer av genomförandeplan mot beslutsunderlag/rambeslut. - Handläggaren har ansvar för att brukarnyttan utvärderas, d.v.s. att säkerställa att den enskildes behov tillgodosetts. Modell för utvärdering tas fram under våren, webbaserad plattform.

25 Ansökan 25 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inga begränsningar i vad den enskilde kan ansöka om eller krav på preciserad ansökan. ”Svara” på ansökan viktigt för att den enskilde ska förstå ja el nej? Den enskilde kan förtydliga, ändra eller komplettera sin ursprungliga ansökan. Nytt: Detta kallar vi att ansökan är tydliggjord och det finns nu en rubrik för detta i mallen för beslutsunderlag (utredning).

26 Beslutsunderlag (tidigare utredning) 26 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Nytt: ÄO - använd mallen för alla beslutstyper, men hoppa över allt om beräkna tid. FH – ny mall som endast avser hemtjänst (kan användas för andra beslutstyper också). Nytt: Ett par rubriker slagits samman, hjälptexter har förtydligats bl.a. för att fokusera på nuläge och effekter, samt att hålla isär vad som är den enskildes uppfattning, andras uppfattning och handläggarens bedömning. Nytt: Kommunikationsstöd - ny rubrik (ingen koppling rambeslut, lagts till utifrån nya föreskrifter). Arbeta med mål som tidigare - målfokus nästa år med ÄBIC/IBIC.

27 Aktuell situation 27 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Fokusera på att lyssna till och beskriva vilka effekter sjukdomar och funktionsnedsättningar har här och nu, vad effekterna leder till och betyder för den enskilde i vardagen. Låt inte nuläget ”försvinna” i beskrivningar av vad som varit. Det ska framgå vem som säger vad i din utredning. Är det den enskildes uppfattning, andras uppfattning eller dina iakttagelser som handläggare? Om den enskilde inte uttrycker hur han eller hon uppfattar sina behov ska skälen till detta dokumenteras.

28 Bedömning av behov 28 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Omfattning och frekvens av stöd ska alltid bedömas individuellt. Nytt: Bedöm vilka behov som ska tillgodoses utan att beskriva insatser. Om du som handläggare bedömer att frekvens, morgon, kväll är en viktig del i din bedömning av vilka behov som ska tillgodoses beskriv behoven med frekvens o.s.v.

29 Bedömning av tid 29 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Nytt: Gör en bedömning av hemtjänstens omfattning i tim/min per vecka. Beräkna tid på samma sätt som idag, det vill säga bedöm tidsåtgång för att tillgodose den enskildes behov. Nytt: Hur du som handläggare kommit fram till tidsåtgången ska dokumenteras i tidberäkningsmall i den enskildes akt. Om behov av tid du bedömt förändras utifrån den totala tiden – bedöm och fatta nytt beslut precis som idag.

30 Beslut i tid 30 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Nytt: Beslut om hemtjänst ska fattas i timmar/minuter per vecka (inte i hundradelar) för beslutsperioden. I Treserva anges dock tiden i timmar/hundradelar per vecka. I beslutet ska ett så kallat återkallelseförbehåll beskrivas, det vill säga att beslutet kan komma att ändras om den enskildes behov och förutsättningar ändras under beslutsperioden. Nytt: En besvärshänvisning ska alltid skickas med beslutet eftersom den enskilde kan vilja överklaga delar av beslutet, till exempel antal timmar/minuter per vecka. Om du bedömer att du kommer att bevilja ansökan och om inget nytt framkommit behöver du inte kommunicera ditt beslutsunderlag. Den enskilde kan ändå överklaga beslutet. Då har du möjlighet att rätta ev. felaktigheter.

31 Beslut 31 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Nytt: Rambeslut i tid omfattar stöd och hjälp dag – kväll. Nattillsyn, tillsyn via kamera, trygghetslarm, avlösning och ledsagning är egna beslutstyper som tidigare. Rambeslut om hemtjänst ska utformas så att det framgår vad den enskilde ansökt om och att den enskilde fått sin ansökan beviljad. Nytt: Beslutet ska hänvisa till de behov och den målsättning som finns beskrivna i beslutsunderlaget och som den enskilde ska få ta del av. Beslutsunderlaget och beslutet anger ramarna för den enskildes stöd och hjälp.

32 Rambeslut hemtjänst 32 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN ANSÖKAN Du har ansökt om xxxx, xxxxx, xxxxx…… BESLUT Din ansökan 2015-xx-xx om ovan har beviljats av stadsdelsnämnden enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen under perioden 2015-xx-xx - 2015-xx-xx. Det betyder att du får hemtjänst x tim och x min/vecka under beslutsperioden. Du har rätt till hemtjänst eftersom dina behov av stöd och hjälp inte kan tillgodoses på annat sätt. Ett beslutsunderlag bifogas. Beslutsunderlaget är en beskrivning av dina behov utifrån din ansökan, handläggarens bedömning och de mål du tagit fram med handläggaren. Beslutet om hemtjänst är utformat som ett rambeslut. Det betyder att du förfogar över din hemtjänsttid. Vi erbjuder dig att tillsammans med en kontaktpersonal i hemtjänsten planera vad du behöver stöd och hjälp med och på vilket sätt, men också hur du vill fördela dina timmar. Din planering måste vara förenlig med bedömning av behov och mål i beslutsunderlaget. Planeringen sammanställs av din kontaktpersonal i en genomförandeplan. Du har också rätt att få andra insatser än de som sedan finns beskrivna i genomförandeplanen, till exempel utifrån din dagsform, så länge dina önskemål inte strider mot mål i beslutsunderlaget. Du kan även ändra hur du vill fördela din tid, men det måste du meddela hemtjänsten i förväg. Detta beslut förses med ett så kallat återkallelseförbehåll. Det betyder att detta beslut kan komma att ändras av oss om dina behov eller förutsättningar förändras under beslutsperioden. Samt besvärshänvisning!

33 Behov kontra insats 33 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN ”Behov av matdistribution på grund av en stroke.” I stället för att koppla en ansökan om stöd i t.ex. måltidssituationen direkt till insatsen matdistribution kan det handla om andra behov av stöd ….. Hur kan du beskriva behov istället för insats?

34 Uppdrag 34 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Nytt: ÄO - använd mallen för alla beslutstyper, men hoppa över allt om beräkna tid. FH – ny mall som endast avser hemtjänst. Nytt: Vad du skrivit i beslutsunderlaget följer med över till uppdraget. Ett tydligt och bra uppdrag från dig som handläggare underlättar för utföraren. Vad är relevant för utföraren att veta om den enskilde? Nytt: Hemtjänsttiden ska formuleras i timmar/minuter per vecka (inte i hundradelar) till utförare av hemtjänst. Om du bedömt behov av dubbelgång ange i vilka moment och bedömd tid.

35 Ex på ”ramarna” för uppdraget 35 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN BESKRIVNING AV UPPDRAGET Anna har behov av stöd och hjälp för att ta sig upp ur sängen, klä på och av sig och att hålla rent i sitt kök, samt att handla till följd av att hon inte kan röra sig självständigt och obehindrat efter en höftfraktur. Anna har också behov av stöd och hjälp med att duscha vilket hon är van vid att göra tre gånger per vecka för att känna sig ren och fräsch. Den sammantagna bedömningen är därför att Anna har behov av hemtjänst i en omfattning av 13 tim/vecka. MÅL/SYFTE Anna vill känna sig trygg i olika vardagsmoment efter att ha ramlat i bostaden. Anna vill så snart det är möjligt kunna sköta sin personliga omsorg och sitt hem utan stöd och hjälp. Anna vill på sikt kunna handla själv.

36 Följa upp 36 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Ta del av genomförandeplanen och stäm av mot beslutsunderlaget/uppdraget. Nytt stödfrågor: Beskrivs ”vad” som ska utföras, insatser, utifrån behov och målbeskrivning i beslutsunderlaget/uppdraget? (Kan man utläsa vad som ska utföras, ex morgonhjälp, dusch, frukost, etc). Beskrivs mål/delmål utifrån mål i beslutsunderlaget/uppdraget? Beskrivs ”när” insatser ska utföras? (Finns tydlig planering för när angivna insatser ska utföras; veckodagar, tidsangivelser, hur tiden är fördelad mellan insatserna.) Beskrivs ”hur” insatser ska utföras? (Finns tydlig beskrivning av hur man ska utföra insatserna.)

37 Utvärdera 37 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Du som handläggare har ansvar för att utvärdera beslutet. Utvärdering är extra viktigt för att säkra den enskildes rättssäkerhet i förhållande till rambeslutet. Nytt: Utvärdering ska ske tre månader efter beslutet eller dessförinnan vid kortare beslut, samt en gång om året. Nytt: Metodstöd för utvärdering är under arbete – samma metodstöd gäller vid utvärdering av både rambeslut och insatsbeslut. Mer om detta senare!

38 Inflytande och självbestämmande 38 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Svårigheter med rambeslut? Möjligheter med rambeslut?

39 HUR GÖRA I TRESERVA?

40 Beslutstyp 40 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Beslutstyperna service respektive omsorg har ersatts med rambeslut hemtjänst. FH har fått en ny beslutstyp nattillsyn, har tidigare legat som insatstyp. Obs I de fall det finns pågående beslut om hemtjänst som vid förändrade behov eller i samband med att beslutet går ut ska du avsluta det gamla beslutet och fatta nytt beslut med rätt från och med datum. Det är viktigt att det inte blir glapp mellan besluten eller att de överlappar varandra!

41 Insatstyp 41 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Insatstyperna service och omsorg har ersatts med hemtjänstinsats. Insatstypen matdistribution måste av tekniska skäl finnas kvar för att vara möjlig att använda i de ärenden där en sådan insats ska utföras.

42 Samma beslutstyp för insatsbeslut 42 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Om den enskilde önskar ett insatsbeslut eller om du som handläggare bedömer att insatsbeslut är mest lämpligt använder du ändå beslutstyp rambeslut. I din dokumentation i beslutsunderlag, beslut och i uppdrag beskriver du sedan behov och insatser. Du ska dokumentera varför insatsbeslut fattats istället för rambeslut. Du väljer valbara händelsetyper under fliken Händelser för att registrera att den enskilde önskar insatsbeslut alternativt att du bedömt det som mest lämpligt.

43 Uppföljning och utvärdering 43 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Andra nya valbara händelsetyper är Uppföljning av genomförandeplan samt och Utvärdering.

44 Programmet sträcker sig över åtta år 44 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

45 Tillsammans kan vi göra skillnad 45 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

46 Charlotte Nyberg Projektledare införa rambeslut och IBIC charlotte.nyberg@stadshuset.goteborg.se 031-368 05 76 Attraktiv Hemtjänst


Ladda ner ppt "Attraktiv Hemtjänst Om rambeslut för dig som handläggare."

Liknande presentationer


Google-annonser