Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Attraktiv Hemtjänst Om rambeslut för dig som handläggare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Attraktiv Hemtjänst Om rambeslut för dig som handläggare."— Presentationens avskrift:

1 Attraktiv Hemtjänst Om rambeslut för dig som handläggare

2 Vår dag tillsammans! Kl Välkommen! Presentationsrunda Kl Varför rambeslut? Vad är rambeslut? Kl Kaffe Kl Forts Gruppdiskussion. Hur fatta rambeslut? Exempel Kl Gruppdiskussion/övning Kl Hur göra i Treserva? Kl Avslutning och utvärdering

3 VARFÖR RAMBESLUT?

4 Hemtjänstuppdraget Våren 2013 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att utreda förändrat arbetssätt och styrsystem inom hemtjänsten för att utveckla Göteborgsmodellen. Kommunstyrelsen gav, våren 2013, stadsledningskontoret ett uppdrag att utreda förändrat arbetssätt och styrsystem inom hemtjänsten för att utveckla Göteborgsmodellen. Arbetet kallades ”hemtjänstuppdraget” och avslutades med en rapport och ett antal förslag till beslut. Bakgrunden var inte så nöjda brukare, resultat under snitt i brukarundersökningar, men också bättre förutsättningar för medarbetarna för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare eftersom vi har stora pensionsavgångar framöver och många som kommer att behöva hemtjänst. Kommunstyrelsen fattade våren 2014 beslut enligt förslagen i rapporten och antog en strategiplan för hemtjänsten. (5 mars beslutade KS om Attraktiv Hemtjänst och KF 20 mars). Strategiplanen är omsatt i ett program för Attraktiv hemtjänst som sträcker sig tom Att införa rambeslut är en del i denna plan för hemtjänsten. Vi alla fick ett uppdrag! HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

5 Göteborgsmodell från 2009 ”Rambeslut service”
Serviceinsatser – valfrihet inom ramen för målsättningen Omsorgsinsatser – inflytande Utgångspunkten var att fokusera på självbestämmande och utgå från Göteborgsmodellen. Den enskilde får en servicetid/vecka att förfoga över och möjlighet att dela upp t.ex. ”treveckorsstädning” på städning varje vecka fast kortare tid. Göteborgsmodellen kan liknas vid rambeslut för specifikt serviceinsatser. Den så kallade basmenyn togs fram som ett stöd för att visa på vad den enskilde kan välja att använda sin tid till. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

6 Göteborgsmodellen - Beslut om service i tid, omsorg i insats
Beslut om service i timmar Beslut om promenad och dusch 1 g/vecka Service = inköp, tvätt, städ Omsorg = promenad, dusch Förfogar över servicetid Får promenad och dusch Hemtjänsten kan utföra annat på servicetiden än planerat utifrån Elsas dagsform/väderlek Omsorgsbesluten fattades som ”insatsbeslut” med mer preciserad beskrivning av vad som beviljats och vad som ska utföras, inte sällan beskrivet med antal tillfällen, dagligen osv. Dessa insatsbeslut kunde vara mer eller mindre detaljerade. I många stadsdelar har servicetiden som den enskilde kunnat förfoga över begränsats om man valt att upphandla servicetjänster eller organisera sig i servicegrupper som bara utför service. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

7 Varför rambeslut hemtjänst 2015?
Uppdrag till stadsledningskontoret att förslå att den enskildes självbestämmande och inflytande kan omfatta mer än service. Förslaget inriktas på att så långt det är möjligt låta den enskilde bestämma över vad som ska göras och hur. Dessutom skulle den enskilde kunna göra olika val olika dagar. Kommunfullmäktige beslutat om att beslut om all hemtjänst, inte bara service, ska fattas som rambeslut i tid. Det finns många tolkningar av vad självbestämmande är. Vi som arbetar i hemtjänsten har fått politikernas uppdrag att öka självbestämmande för de som får hemtjänst genom att ge dessa personer möjlighet att bestämma över sin hemtjänsttid. Det är upp till oss att arbeta med hur vi på bästa sätt ska se till att de som har hemtjänst får den möjligheten. Uppdraget är att påbörja att införa rambeslut våren 2015. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

8 Nu beslut om hemtjänst i tid
Beslut om hemtjänst i timmar Service och omsorg Förfogar över hemtjänsttid Hemtjänsten kan utföra annat än planerat utifrån Elsas dagsform/väderlek HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

9 Upplägg och målbild Successivt införande i stadsdelarna när beslut går ut och nytt beslut ska fattas samt vid nyansökningar. När stadsdelarna ska börja fatta rambeslut är bara denna beslutstyp valbar i Treserva. Alla nya beslut om hemtjänst ska senast den 1 jan 2016 fattas som rambeslut. Alla beslut om hemtjänst ska senast den 1 januari 2017 vara fattade som rambeslut. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

10 Utgångspunkter: Merparten av de som får hemtjänst klarar att planera vad som ska utföras, hur och när tillsammans med sin kontaktpersonal för att få sina behov tillgodosedda. De som fått beslut om hemtjänst har rätt att få stöd och hjälp med det den enskilde tycker att han eller hon behöver utifrån beslutets målsättning. Viktiga utgångspunkter när vi arbetar med rambeslut. Merparten av de som bedömts ha behov av och rätt till hemtjänst kan och ska få bestämma över sin vardag och hemtjänst. Oavsett diagnos/funktionsnedsättning kan den enskilde i någon grad förfoga över sin tid, framföra önskemål om hur ha eller hon vill ha det i sin vardag. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

11 Rambeslut och ÄBIC KF också fattat beslut om att arbeta behovsinriktat och systematiskt. Betyder att vi ska införa en nationell modell för handläggning och genomförande, Äldres behov i Centrum ÄBIC). Modellen ger stöd i att kvalitetssäkra rambeslut . Vi ”får” en process och ett gemensamt språk med strukturerad dokumentation för att kartlägga, bedöma och följa upp behov. Planeringen var att i Göteborg skulle modellen även kunna omfatta personer med funktionsnedsättning, Individens behov i Centrum, IBIC. I årsskiftet 2014/15 fick Socialstyrelsen i uppdrag att anpassa/utveckla modellen till att också omfatta vuxna med funktionshinder, därför avvaktar Göteborg med eget utvecklingsarbete. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

12 Behovsinriktat o systematiskt
Gå ifrån ”insatsstyrd hemtjänst” - handläggare och hemtjänsten utreder respektive planerar utifrån förutbestämda insatser i den befintliga organisationen, ”Det här kan du få”. Till behovsinriktad hemtjänst - den enskildes egen uppfattning om sina aktuella svårigheter och resurser i livsföringen behöver lyftas fram ”Vad behöver du?”. ÄBIC planeras att införas i Göteborg under 2016. EX I stället för att koppla en ansökan om stöd i t.ex. måltidssituationen direkt till insatsen matdistribution, behöver handläggaren gå igenom hur den enskilde genomför olika aktiviteter som hör ihop med måltidssituationen. Det kan handla om att planera för matlagning eller inköp, handla, hantera pengar, ta sig till och från affären, lyfta och bära, tillaga mat, duka fram och plocka undan, diska eller att äta. Vi ”får” en process och ett gemensamt språk med strukturerad dokumentation för att kartlägga, bedöma och följa upp behov. Du som utförare kommer att bli berörd av både detta gemensamma språk, den strukturerad dokumentationen med tydliga målsättningar. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

13 Ökat självbestämmande Behovsinriktat och systematiskt arbetssätt
Start 2015 och framåt! Ökat självbestämmande Behovsinriktat och systematiskt arbetssätt Praktisera Utbildning ÄBIC/IBIC Utbildning rambeslut HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

14 VAD ÄR RAMBESLUT?

15 Vad är de viktigaste förändringarna?
Handläggare fattar rambeslut om hemtjänst i tid. Den enskilde och kontaktpersonalen kommer överens om vilka insatser som ska utföras. Kontaktpersonal får en ny arbetsuppgift i dialog med den enskilde . Ökat fokus på uppföljning och utvärdering. Ny modell ÄBIC införs 2016. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

16 Då och nu ”Rambeslut service” och beslut om omsorgsinsatser
Rambeslut hemtjänst Handläggare utreder, bedömer, tar fram mål fattar beslut om service i timmar/vecka , samt beslut om omsorgsinsatser med frekvens/tidsåtgång. Servicetid dokumenteras på beslutsmeddelande. Handläggare utreder, bedömer, tar fram mål och fattar beslut om hemtjänst i timmar/vecka. Hemtjänsttid dokumenteras på beslutsmeddelande. Avgiftshandläggare beräknar avgift utifrån beslutad total tid för hemtjänst. Kontaktpersonal tar fram genomförandeplan utifrån beslut/uppdrag för servicetimmar/vecka, samt beslut/uppdrag för omsorgsinsatser med frekvens/tidsåtgång. Kontaktpersonal tar fram genomförandeplan utifrån beslut/uppdrag utifrån hemtjänst i timmar/vecka. Genomförandeplanen beskriver hur och när service och omsorgsinsatser ska utföras, samt hur servicetid ska fördelas, t.ex. städning varje vecka. Genomförandeplanen beskriver vilka insatser som ska utföras, hur och när de ska utföras, samt hur all tid ska fördelas. I denna tabell jämförs hur vi arbetat hitintills och hur vi ska arbeta framöver. Vad blir skillnaden och vad är likadant som idag? Med blått vad som är skillnad. Ex på bild som kan tas bort. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

17 Då och nu ”Rambeslut service” och beslut om omsorgsinsatser
Rambeslut hemtjänst Handläggare tar emot genomförandeplan och följer upp mot behov/beslut. Handläggare tar emot genomförandeplan och följer upp mot behov/beslut med stöd av ett antal uppföljningsfrågor. Insatser utförs enligt genomförandeplan och schemaläggning. Serviceinsatser kan bytas ut mot andra insatser, även omsorgsinsatser, ” i stunden” (t.ex. utifrån dagsform) så länge det inte strider mot målsättning i beslutet. Insatser utförs enligt genomförandeplan och schemaläggning. Alla insatser kan bytas ut mot andra insatser ” i stunden”( t.ex. utifrån dagsform) så länge det inte strider mot målsättning i beslutet. Handläggare följer upp och utvärderar beslut . Kontaktpersonal följer upp och utvärderar genomförandeplan. Handläggare följer upp och utvärderar beslut . Handläggare får metodstöd för utvärdering av rambeslut. Kontaktpersonal följer upp och utvärderar genomförandeplan. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

18 Alltid fatta rambeslut?
Målsättningen är att så många som möjligt ska få rambeslut. I vissa fall kan det vara aktuellt att den enskilde får ett insatsbeslut. Om du som handläggare bedömer att det är mer lämpligt. Den enskilde önskar ett insatsbeslut. Avslagsbeslut ska fattas i insatser för att göra det tydligt för den enskilde vad som avslås och varför. Det kan handla om att den enskilde har behov som behöver tillgodoses med insatser som inte bör kunna bytas ut mot andra insatser för att målsättningen ska nås. Det kan t ex röra sig om personer som riskerar att bli vräkta om städningen av bostaden inte utförs regelbundet eller personer som behöver stöd i att sköta sin egen hälsa för att inte fara illa. Har du stött på sådana personer? Du som handläggare kan då enligt ansökan behöva besluta om insatser som ska tillgodose den enskildes behov. Demensdiagnos är inte = insatsbeslut. Oavsett diagnos/funktionsnedsättning kan den enskilde i någon grad förfoga över sin tid, framföra önskemål om hur ha eller hon vill ha det i sin vardag. Det är först om den enskilde riskerar att fara illa som insatsbeslut kan vara mer lämpligt. Om insatsbeslut är mer lämpligt kan också komma fram vid uppföljning av ett rambeslut och av genomförandeplan. Den enskilde kanske önskar insatsbeslut av någon anledning, kanske tycker det verkar krångligt, otydligt eller annat och ska då kunna få ett insatsbeslut istället för ett rambeslut. Om du ska avslå den enskildes ansökan helt eller delvis måste du fatta avslagsbeslutet i insatser för att göra det tydligt för den enskilde vad som avslås och varför. På så vis underlättar du också för den enskilde att överklaga beslutet. Underlättar också för den enskilde om han eller hon vill överklaga beslutet. Rambeslut kan fattas också vid delvis avslag om du bedömer att den enskilde kommer att planera in insatser eller byta ut insatser som är förenliga med vad du bedömt som behov som ska tillgodoses. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

19 Välja fritt? Njae…… Finns det inga begränsningar för den enskildes självbestämmande? HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

20 Inflytande och självbestämmande
Den enskilde planerar tillsammans med kontaktpersonal när genomförandeplanen upprättas vad som ska utföras inom den beviljade tiden så länge det är förenligt med bedömning av behov och mål i beslutsunderlaget och medarbetarnas arbetsmiljö. Den enskilde har också rätt att ha önskemål, och få stöd och hjälp med andra insatser än de som finns beskrivna i den upprättade genomförandeplanen (till exempel utifrån dagsform) så länge det inte strider mot målsättningen med beslutet. Vad måste höra ihop med beslut och mål , men den enskilde ska tillfälligt kunna byta ut insatser. Vad måste handla om tjänster eller uppgifter som en yngre, frisk person utan funktionsnedsättning normalt kan utföra själv. Uppgifter som trädgårds- eller fastighetsskötsel ingår inte och inte uppgifter som i övrigt kräver särskild fackkunskap inom andra yrkesområden. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

21 Inflytande och självbestämmande
Den enskilde ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp ska ges. Det exempelvis vara möjligt för den enskilde att dela upp den beviljade tiden så att ”underhållsstädning” utförs varje eller varannan vecka istället för var tredje vecka. Den enskilde kan inte välja vem som ska vara kontaktpersonal. All personal ska ha tillräcklig kompetens för sitt uppdrag. Den enskilde kan inte välja när (specifik tid och dag) men ska kunna påverka när insatser utförs så långt det går . Den enskilde ska ha möjlighet att dela upp sin tid för ”underhållsstädning” om han eller hon vill det. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

22 Vad handlar delaktighet om?
Steg 1 – fundera själv på ordet delaktighet, vilka associationer får du? Skriv ner minst tre. Steg 2 – rita en stor ring, en ”sol”, skriv delaktighet i mitten. Rita ”strålar” från cirkeln där ni skriver era associationer. Steg 3 - prata ihop er i gruppen om era tankar kring begreppet. Till exempel: Vad innebär delaktighet? På vilket sätt kan delaktighet vara viktigt för de personer ni möter i arbetet? Hur kan ni stödja personer till ökad delaktighet? Steg 4 – varje grupp delar med sig av sina diskussioner HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

23 HUR FATTA RAMBESLUT?

24 Aktiviteter i vård- och omsorgsprocessen som påverkas - sammanfattning
Upprätta beslutsunderlag – Ny ÄO mall i Treserva. Ny hemtjänstmall FH. Utreda behov. Bedöma Bedöma tid, gemensam modell för bedömning av tid tas fram, gälla från 1/ Fatta beslut Rambeslut fattas i antal timmar/vecka Insatsbeslut om den enskilde önskar, handläggaren bedömer samt vid avslag delvis avslag. Ny beslutstyp och insatstyp i Treserva. Formulera uppdrag Ny uppdragsmall i Treserva ÄO. Ny uppdragsmall för FH hemtjänst. - Uppdrag i antal timmar per vecka samt övrig info. En övergripande bild för att vi ska överblick vilka aktiviteter i vård och omsorgsprocessen som påverkas av rambeslut. Vi går därefter igenom varje moment för sig. Ex på bild som kan hoppas över. Handläggarens ansvar för regelbunden uppföljning och utvärdering - Handläggaren stämmer av genomförandeplan mot beslutsunderlag/rambeslut. Handläggaren har ansvar för att brukarnyttan utvärderas, d.v.s. att säkerställa att den enskildes behov tillgodosetts. Modell för utvärdering tas fram under våren, webbaserad plattform. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

25 Ansökan Inga begränsningar i vad den enskilde kan ansöka om eller krav på preciserad ansökan. ”Svara” på ansökan viktigt för att den enskilde ska förstå ja el nej? Den enskilde kan förtydliga, ändra eller komplettera sin ursprungliga ansökan. Nytt: Detta kallar vi att ansökan är tydliggjord och det finns nu en rubrik för detta i mallen för beslutsunderlag (utredning). Den enskilde kan formulera sin ansökan i insatser (städ, dusch, promenader), i frekvens/omfattning (2 gånger per dag, timmar) eller för att tillgodose ett behov (jag klarar inte min personliga hygien). Vad den enskilde ansöker om är extra viktigt att klargöra när vi fattar rambeslut för den enskildes rättssäkerhet. Fick jag JA till det jag ansökte om eller inte? Du som utförare kan få vägledning i att ta fram insatser med den enskilde utifrån vad den enskilde ansökt om och fått bifall till. Behov kan uttryckas som behov av stöd och hjälp med att göra olika aktiviteter i det vardagliga livet. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

26 Beslutsunderlag (tidigare utredning)
Nytt: ÄO - använd mallen för alla beslutstyper, men hoppa över allt om beräkna tid. FH – ny mall som endast avser hemtjänst (kan användas för andra beslutstyper också). Nytt: Ett par rubriker slagits samman, hjälptexter har förtydligats bl.a. för att fokusera på nuläge och effekter, samt att hålla isär vad som är den enskildes uppfattning, andras uppfattning och handläggarens bedömning. Nytt: Kommunikationsstöd - ny rubrik (ingen koppling rambeslut, lagts till utifrån nya föreskrifter). Arbeta med mål som tidigare - målfokus nästa år med ÄBIC/IBIC. Vid införande av ÄBIC/IBIC nya mallar. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

27 Aktuell situation Fokusera på att lyssna till och beskriva vilka effekter sjukdomar och funktionsnedsättningar har här och nu, vad effekterna leder till och betyder för den enskilde i vardagen. Låt inte nuläget ”försvinna” i beskrivningar av vad som varit. Det ska framgå vem som säger vad i din utredning. Är det den enskildes uppfattning, andras uppfattning eller dina iakttagelser som handläggare? Om den enskilde inte uttrycker hur han eller hon uppfattar sina behov ska skälen till detta dokumenteras. Våga skriva kortare om sjukdomar eller funktionsnedsättningar! Våga välja bort att skriva om ”gammalt”! Det kan tyckas självklart och enkelt, men börjar du meningar med NN berättar … kan delar av utredningen tydligare bli NN:s egen berättelse. Beskriv utan att bedöma/värdera vad som sägs av den enskilde, av andra och ev. egna iakttagelser som handläggare. Din bedömning dokumenterar du först under avsnitt Bedömning. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

28 Bedömning av behov Omfattning och frekvens av stöd ska alltid bedömas individuellt. Nytt: Bedöm vilka behov som ska tillgodoses utan att beskriva insatser. Om du som handläggare bedömer att frekvens, morgon, kväll är en viktig del i din bedömning av vilka behov som ska tillgodoses beskriv behoven med frekvens o.s.v. Behov kan uttryckas som behov av stöd och hjälp med att till exempel: röra sig inomhus/utomhus, sköta kroppsvård, tvätta sig, klä sig, sköta toalettbehov, äta, dricka, handla, tvätta, städa, bereda måltider, följa dagliga rutiner, delta i olika former av aktiviteter, umgänge och gemenskap o.s.v. Beskrivning av behov i verbform, behov av att ”göra” i det vardagliga livet, kan hjälpa dig som handläggare att inte beskriva insatser. Bedömning av behov i frekvens kan handla om att du bedömer att för att tillförsäkra just denna person skälig levnadsnivå bedömer du behov av stöd och hjälp med att till exempel duscha varje dag, tre gånger i veckan osv. Det ska framgå varför du bedömt denna frekvens i förhållande till skälig levnadsnivå. Anger du frekvens i beslutsunderlaget måste det också framgå till utförare. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

29 Bedömning av tid Nytt: Gör en bedömning av hemtjänstens omfattning i tim/min per vecka. Beräkna tid på samma sätt som idag, det vill säga bedöm tidsåtgång för att tillgodose den enskildes behov. Nytt: Hur du som handläggare kommit fram till tidsåtgången ska dokumenteras i tidberäkningsmall i den enskildes akt. Om behov av tid du bedömt förändras utifrån den totala tiden – bedöm och fatta nytt beslut precis som idag. I avvaktan på en modell för att beräkna tid för hemtjänst som ska vara framtagen 1 januari 2016 beräknar du som handläggare tid på samma sätt som idag. Även om det innebär att du måste tänka i ”dagens insatser” för att komma fram till den totala tiden. Det är den enskildes och utförarens ansvar att tillsammans planera utifrån den enskildes behov och önskemål i ett helhetsperspektiv! En individuell bedömning ska alltid göras utifrån vad som bedöms vara en normal livssituation för personer i motsvarande ålder, viktigt för personer under 65 år med behov av hemtjänst. Den beviljade tiden ska motsvara de enskildes faktiska behov av stöd, d.v.s. tiden ska inte innehålla transporttid, tid för dokumentation m.m. Om den enskildes behov och total hemtjänsttid förändras under beslutsperioden gör du som handläggare på samma sätt som tidigare. Det vill säga om det vid uppföljning framkommer att behovet har förändrats och den enskilde gör en ny ansökan gör du en ny bedömning av behov och hemtjänsttid samt fattar nytt beslut. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

30 Beslut i tid Nytt: Beslut om hemtjänst ska fattas i timmar/minuter per vecka (inte i hundradelar) för beslutsperioden. I Treserva anges dock tiden i timmar/hundradelar per vecka. I beslutet ska ett så kallat återkallelseförbehåll beskrivas, det vill säga att beslutet kan komma att ändras om den enskildes behov och förutsättningar ändras under beslutsperioden. Nytt: En besvärshänvisning ska alltid skickas med beslutet eftersom den enskilde kan vilja överklaga delar av beslutet, till exempel antal timmar/minuter per vecka. Om du bedömer att du kommer att bevilja ansökan och om inget nytt framkommit behöver du inte kommunicera ditt beslutsunderlag. Den enskilde kan ändå överklaga beslutet. Då har du möjlighet att rätta ev. felaktigheter. Utgångspunkten är att den enskilde förfogar över hemtjänsttid under en fyra veckorsperiod, ”en månad”, vilket också är den period som debitering av avgift utgår ifrån. Den enskildes avgift beräknas alltid utifrån genomsnittligt antal timmar/månad så att avgiften blir densamma oavsett hur kort eller lång månaden är. För att genomsnittlig tid ska kunna räknas fram per automatik måste tiden anges i timmar/hundradelar per vecka i Treserva. Avgift för hemtjänst tas ut i dagsläget ut i förhållande till antal beviljade timmar samt den enskildes inkomster och boendekostnad. En ny taxa kommer att tas fram och gälla från Den nya taxan kommer att utgå från utförd tid istället för beviljad tid. Beroende på hur ansökan varit kan den enskilde vara missnöjd med ett beslut som handläggaren bedömer som ett bifall. ….Det finns andra myndigheter som skickar med besvärshänvisning vid samtliga beslut. Arbetssättet innebär att den enskilde kan välja att överklaga antalet timmar i ett bifallsbeslut Hur förvaltningsrätten kommer att ställa sig till den typen av överklagningar vet vi inte. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

31 Beslut Nytt: Rambeslut i tid omfattar stöd och hjälp dag – kväll. Nattillsyn, tillsyn via kamera, trygghetslarm, avlösning och ledsagning är egna beslutstyper som tidigare. Rambeslut om hemtjänst ska utformas så att det framgår vad den enskilde ansökt om och att den enskilde fått sin ansökan beviljad. Nytt: Beslutet ska hänvisa till de behov och den målsättning som finns beskrivna i beslutsunderlaget och som den enskilde ska få ta del av. Beslutsunderlaget och beslutet anger ramarna för den enskildes stöd och hjälp. Vi ska se beslutsmeddelandet ur den enskildes perspektiv, det vill säga förklara vad ett rambeslut innebär även om vissa delar berör hur utföraren ska arbeta. I beslutet ska den enskilde informeras om att han eller hon förfogar över den beviljade tiden och erbjudas att, tillsammans med kontaktpersonalen i hemtjänsten, upprätta en genomförandeplan. I genomförandeplanen ska dokumenteras vilka insatser som ska utföras, hur de ska utföras och hur den beviljade tiden ska fördelas under en längre schemaperiod. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

32 Samt besvärshänvisning!
Rambeslut hemtjänst ANSÖKAN Du har ansökt om xxxx , xxxxx, xxxxx…… BESLUT Din ansökan 2015-xx-xx om ovan har beviljats av stadsdelsnämnden enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen under perioden 2015-xx-xx xx-xx. Det betyder att du får hemtjänst x tim och x min/vecka under beslutsperioden. Du har rätt till hemtjänst eftersom dina behov av stöd och hjälp inte kan tillgodoses på annat sätt. Ett beslutsunderlag bifogas. Beslutsunderlaget är en beskrivning av dina behov utifrån din ansökan, handläggarens bedömning och de mål du tagit fram med handläggaren. Beslutet om hemtjänst är utformat som ett rambeslut. Det betyder att du förfogar över din hemtjänsttid. Vi erbjuder dig att tillsammans med en kontaktpersonal i hemtjänsten planera vad du behöver stöd och hjälp med och på vilket sätt, men också hur du vill fördela dina timmar. Din planering måste vara förenlig med bedömning av behov och mål i beslutsunderlaget. Planeringen sammanställs av din kontaktpersonal i en genomförandeplan. Du har också rätt att få andra insatser än de som sedan finns beskrivna i genomförandeplanen, till exempel utifrån din dagsform, så länge dina önskemål inte strider mot mål i beslutsunderlaget. Du kan även ändra hur du vill fördela din tid, men det måste du meddela hemtjänsten i förväg. Detta beslut förses med ett så kallat återkallelseförbehåll. Det betyder att detta beslut kan komma att ändras av oss om dina behov eller förutsättningar förändras under beslutsperioden. Samt besvärshänvisning! HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

33 Behov kontra insats ”Behov av matdistribution på grund av en stroke.”
I stället för att koppla en ansökan om stöd i t.ex. måltidssituationen direkt till insatsen matdistribution kan det handla om andra behov av stöd ….. Hur kan du beskriva behov istället för insats? ….. för att planera för matlagning eller inköp, handla, hantera pengar, ta sig till och från affären, lyfta och bära, tillaga mat, duka fram och plocka undan, diska eller att äta ….. Storgruppsfråga … Gruppdiskussion/övning 3-5 personer per grupp. Dela ut exempel, samma i alla grupper. Diskussion ca 20 min. Skriva sin bedömning på blädderblocksblad. Varje grupp redovisa sina diskussioner och sin bedömning. 5 min varje grupp. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

34 Uppdrag Nytt: ÄO - använd mallen för alla beslutstyper, men hoppa över allt om beräkna tid. FH – ny mall som endast avser hemtjänst. Nytt: Vad du skrivit i beslutsunderlaget följer med över till uppdraget. Ett tydligt och bra uppdrag från dig som handläggare underlättar för utföraren. Vad är relevant för utföraren att veta om den enskilde? Nytt: Hemtjänsttiden ska formuleras i timmar/minuter per vecka (inte i hundradelar) till utförare av hemtjänst. Om du bedömt behov av dubbelgång ange i vilka moment och bedömd tid. Det är viktigt att du tar dig tid att ta ställning till vilken information som behöver föras över till utföraren och utifrån det redigerar den text du fått med dig från beslutsunderlaget. Finns det uppgifter som du behöver ta upp med den enskilde om dessa ska föras över till utföraren? HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

35 Ex på ”ramarna” för uppdraget
BESKRIVNING AV UPPDRAGET  Anna har behov av stöd och hjälp för att ta sig upp ur sängen, klä på och av sig och att hålla rent i sitt kök, samt att handla till följd av att hon inte kan röra sig självständigt och obehindrat efter en höftfraktur. Anna har också behov av stöd och hjälp med att duscha vilket hon är van vid att göra tre gånger per vecka för att känna sig ren och fräsch. Den sammantagna bedömningen är därför att Anna har behov av hemtjänst i en omfattning av 13 tim/vecka.  MÅL/SYFTE Anna vill känna sig trygg i olika vardagsmoment efter att ha ramlat i bostaden. Anna vill så snart det är möjligt kunna sköta sin personliga omsorg och sitt hem utan stöd och hjälp. Anna vill på sikt kunna handla själv. Genomförandeplanen ska vara förenlig med, hänga ihop med beskrivning av uppdraget och mål/syfte. Genomförandeplanen beskriver vad som vanligtsvis ska utföras. ”Val i stunden” , att ha önskemål om att göra annat, byta ut insatser på sin tid, ska inte strida mot mål/syfte. Istället för att fråga dig själv kan jag tillgodose den enskildes önskemål i stunden ställ frågan varför skulle jag inte kunna tillgodose detta önskemål? Finns det något som hindrar? Vad skulle det kunna vara? HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

36 Följa upp Ta del av genomförandeplanen och stäm av mot beslutsunderlaget/uppdraget. Nytt stödfrågor: Beskrivs ”vad” som ska utföras, insatser, utifrån behov och målbeskrivning i beslutsunderlaget/uppdraget? (Kan man utläsa vad som ska utföras, ex morgonhjälp, dusch, frukost, etc). Beskrivs mål/delmål utifrån mål i beslutsunderlaget/uppdraget? Beskrivs ”när” insatser ska utföras? (Finns tydlig planering för när angivna insatser ska utföras; veckodagar, tidsangivelser, hur tiden är fördelad mellan insatserna.) Beskrivs ”hur” insatser ska utföras? (Finns tydlig beskrivning av hur man ska utföra insatserna.) Du som handläggare gör en bedömning av om genomförandeplanen utgår från beslutsunderlag/uppdrag samt ger förutsättningar att nå målet. Om inte kontakta utföraren för förtydligande. Uppföljning av genomförandeplan är en händelse av betydelse och ska dokumenteras. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

37 Utvärdera Du som handläggare har ansvar för att utvärdera beslutet. Utvärdering är extra viktigt för att säkra den enskildes rättssäkerhet i förhållande till rambeslutet. Nytt: Utvärdering ska ske tre månader efter beslutet eller dessförinnan vid kortare beslut, samt en gång om året. Nytt: Metodstöd för utvärdering är under arbete – samma metodstöd gäller vid utvärdering av både rambeslut och insatsbeslut. Mer om detta senare! För att säkerställa den enskildes rättssäkerhet kräver rambeslut utvärdering av stöd och hjälp som den enskilde fått och om den enskildes behov har tillgodosetts. Det innebär att du som handläggare behöver försäkra sig om att den enskilde har möjlighet till självbestämmande och inflytande i genomförandet, samt att den enskilde är tillfreds med resultatet och nyttan av insatserna. Att bara följa upp att upprättad genomförandeplan svarar mot bedömda behov och beslut räcker inte för att säkerställa om insatserna haft önskad effekt och varit av god kvalitet. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

38 Inflytande och självbestämmande
Svårigheter med rambeslut? Möjligheter med rambeslut? Valfri bikupa Fråga personen brevid dig och svara också du. Ni får tio minuter. Ngn som vill dela med sig av sin bikupa? HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

39 HUR GÖRA I TRESERVA?

40 Beslutstyp Beslutstyperna service respektive omsorg har ersatts med rambeslut hemtjänst. FH har fått en ny beslutstyp nattillsyn, har tidigare legat som insatstyp.  Obs I de fall det finns pågående beslut om hemtjänst som vid förändrade behov eller i samband med att beslutet går ut ska du avsluta det gamla beslutet och fatta nytt beslut med rätt från och med datum. Det är viktigt att det inte blir glapp mellan besluten eller att de överlappar varandra! Guiden sid parallellt HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

41 Insatstyp Insatstyperna service och omsorg har ersatts med hemtjänstinsats. Insatstypen matdistribution måste av tekniska skäl finnas kvar för att vara möjlig att använda i de ärenden där en sådan insats ska utföras. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

42 Samma beslutstyp för insatsbeslut
Om den enskilde önskar ett insatsbeslut eller om du som handläggare bedömer att insatsbeslut är mest lämpligt använder du ändå beslutstyp rambeslut. I din dokumentation i beslutsunderlag, beslut och i uppdrag beskriver du sedan behov och insatser. Du ska dokumentera varför insatsbeslut fattats istället för rambeslut. Du väljer valbara händelsetyper under fliken Händelser för att registrera att den enskilde önskar insatsbeslut alternativt att du bedömt det som mest lämpligt. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

43 Uppföljning och utvärdering
Andra nya valbara händelsetyper är Uppföljning av genomförandeplan samt och Utvärdering. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

44 Programmet sträcker sig över åtta år
Det får ta tid! Rambeslut och ÄBIC inför vi under 2015 och 2016. Det innebär egentligen att vi börjat arbeta på nytt sätt. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

45 Tillsammans kan vi göra skillnad
Ingen quick fix! Otydligheter och svårigheter uppmärksamma tillsammans och ta fram lösningar! Projektledare och processledare i nätverk finns under införandet! HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

46 Charlotte Nyberg Projektledare införa rambeslut och IBIC Attraktiv Hemtjänst


Ladda ner ppt "Attraktiv Hemtjänst Om rambeslut för dig som handläggare."

Liknande presentationer


Google-annonser