Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TMALL 0141 Presentation v 1.0 Rapport Sverige Lillehammer 20150302-0303.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TMALL 0141 Presentation v 1.0 Rapport Sverige Lillehammer 20150302-0303."— Presentationens avskrift:

1 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Rapport Sverige Lillehammer 20150302-0303

2 2 Övergripande organisationsstruktur

3 3 Varför förändring? Syftet är att skapa en enklare struktur och en organisation rustad inför de utmaningar som ställs på verksamheten, chefer och medarbetare. Förändringen ska: stärka den regionala närvaron och vår tillgänglighet förstärka förmågan att planera underhållet i ett nationellt perspektiv utveckla oss som beställare säkra ett tillgängligt och verksamhetsnära specialiststöd stärka förmågan att på ledningsnivå hantera störda lägen värna både väg och järnväg bidra till ett trafikslagsövergripande arbetssätt

4 4 Underhåll 2015 cUH Järnvägs- system Väg- system Nationell leveranssamordning Teknik och miljö Biträdande cUH Beställarrollen Verksamhetsstyrning Kommunikation HR Underhållsdistrikt Mitt Underhållsdistrikt Väst Underhållsdistrikt Öst/Stockholm Underhållsdistrikt Syd Underhållsdistrikt Nord

5 5 Vägsystem och järnvägssystem Förvaltar anläggningen och ansvarar för funktionell och teknisk tillståndsbedömning Ansvarar för strategier för hur väg- och järnvägssystemet ska underhållas Ansvarar för nationell planering, beställning och mottagande av anläggning för att uppnå Underhållsdistrikt Ansvarar för att hålla väg- och järnvägssystemet tillgängligt med avtalad kvalitet Samordnar och genomför avhjälpande och förebyggande underhåll. Tar fram underlag om anläggningarnas status och medverkar vid planeringen av åtgärder

6 6 Teknik och Miljö Ger stöd i teknik- och miljöfrågor Förvaltar och utvecklar standard och regelverk för väg- och järnvägssystemet Tar fram tekniska, säkerhets- och miljömässiga krav Ansvarar för Forskning och Innovation Nationell leveranssamordning Ansvarar för samordning av störningar inom flera underhållsdistrikt. Ansvarar för dialog och uppföljning av punktlighet. Ansvarar för samordning av dialog med järnvägsföretagen. Verksamhetsstyrning Har ett funktionellt ansvar inom områdena ekonomi, kvalitet och säkerhet. Ansvarar för Verksamhetsplanering och uppföljning Säkerställer effektiva och ändamålsenliga arbetssätt, ansvarar för ve4rksamhetsutveckling

7 7 Övergripande organisationsstruktur

8 8 Planerings (Samhälles) uppgifter och leveranser upplevs otydliga både inom Samhälle och i andra delar av Trafikverket. Den nya planeringsprocessen medför nya krav om bättre framförhållning och snabbare process. Det utökade kravet på samråd med tågoperatörerna i tågplaneprocessen behöver införas i verksamheten. Bakgrunden till Planering 2016

9 9 Kund Användare av transportsystemet, medborgare och näringsliv Uppdragsgivare, regering och länsplaneupprättare Leverantörer, konsulter och entreprenörer Samarbets- partner, kommuner, regioner, akademi Andra intressenter, markägare, närboende Leveransen sker när den kommer till nytta för kunden Trafikverkets leveranser Resultatorientering Tillsammans levererar vi varje dag god tillgänglighet som ger samhällsnytta och utvecklar samhället (Resmål 2016)

10 10 Organisation Verksamhetsområde Planering Planering Stefan Engdahl Planering Stefan Engdahl Nationell planering Lennart Kalander Nationell planering Lennart Kalander Expertcenter rekrytering pågår Expertcenter rekrytering pågår Trafik Catrine Carlsson Trafik Catrine Carlsson Nationell stab Regioner Nationella avdelningar HR Roger Essbrant Verksamhetsstyrning Maria Lindkvist Dädeby Region Syd Lennart Andersson Region Syd Lennart Andersson Region Väst Håkan Wennerström Region Väst Håkan Wennerström Region Öst Einar Schuch Region Öst Einar Schuch Region Stockholm Helena Sundberg Region Stockholm Helena Sundberg Region Mitt Catherine Kotake Region Mitt Catherine Kotake Region Nord Arnold Vonkavaara Region Nord Arnold Vonkavaara Transportkvalitet Pär Gustafsson Transportkvalitet Pär Gustafsson Kundtjänst Carin Ahnlund Kommunikation Niclas Härenstam

11 11 Nya befattningar för att klara leveranserna –första steget regionala enheterna samt nationella utredarbefattningar Identifiera och beskriva kompetenskrav för dessa befattningar Undersöka möjligheten till karriärtrappor/utvecklingstrappor för någon eller några befattningar Ta fram standardiserade behovs- och kravanalyser för varje befattning Befattningar

12 12 Biträdande utredare Utredare N R NR N R Nationellt Regionalt Uppdragsledare Senior Uppdrags- ledare Utredare specialområde NR N N N Sakkunnig Utredartrappa

13 13 Översyn HR arbetet i Trafikverket

14 14 HRs processer och tjänster i Trafikverket, Tre grundpelare Designa, utveckla processer och tjänster Utveckla relevanta verktyg och metodik Expertstöd Implementera och stötta processer och tjänster Råd och stöd i personal frågor Verksamhets- nära HR HR strategi HR center Leverera administrativa tjänster Statistik Support till medarbetare och chefer HR center

15 15 Lite grus i maskineriet……ny HR direktör Verksamheten behöver ses över – omtag! Nuläges- analys Ansvars- fördelning HR:s pelare Identifiera HR- processer / HR tjänster Djupdyk utvalda HR- processer/ HR- tjänster

16 16 Djupdyk i utvalda HR-processer Strategisk kompetensförsörjning Verksamhetsnytta: Rätt kompetens på rätt plats i rätt tid Förutsättningar: Vilken kompetens behövs? Strategiskt arbete med att, attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla Gemensam inriktning för Trafikverkets kompetensförsörjning Tydlig strategi för kompetensförsörjning Systemstöd (mallar, sammanställningar och analyser) Omvärldsbevakning makrotrender för kompetens Resultat: Gemensam inriktning för de närmaste tre åren Treårig kompetensförsörjnings- och bemanningsplan som kopplas till en aktivitetsplan

17 17. Attraktivitetsarbete Verksamhetsnytta: Skapar förutsättningar för att täcka Trafikverkets kompetensbehov Förutsättningar: Kompetens- och bemanningsplaner på kort och lång sikt, tydligt beskrivna målgrupper Trender om vad personer prioriterar hos arbetsgivare Tydliga budskap Internt, kultur, arbetsmiljö och ledarskap Resultat: Önskat antal ansökningar till olika befattningar

18 18. Talangutvärdering Verksamhetsnytta: Trafikverket kan visa på tydliga karriärvägar och individuella utvecklingsmöjligheter som följer Trafikverkets framtida behov. Förutsättningar: Definition av ”talang på Trafikverket” Systemstöd Framtagna talangprogram tex juniorrådgivare Resultat: Ökad intern attraktivitet


Ladda ner ppt "TMALL 0141 Presentation v 1.0 Rapport Sverige Lillehammer 20150302-0303."

Liknande presentationer


Google-annonser