Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energi Regional energisamverkan EnergiIntelligent Dalarna Regional klimat- och energistrategi Möten med kommunerna Erfarenhetsutbyte inom nätverken Regional.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energi Regional energisamverkan EnergiIntelligent Dalarna Regional klimat- och energistrategi Möten med kommunerna Erfarenhetsutbyte inom nätverken Regional."— Presentationens avskrift:

1 Energi Regional energisamverkan EnergiIntelligent Dalarna Regional klimat- och energistrategi Möten med kommunerna Erfarenhetsutbyte inom nätverken Regional energisamverkan EnergiIntelligent Dalarna Regional klimat- och energistrategi Möten med kommunerna Erfarenhetsutbyte inom nätverken www.energiintelligent.se

2 Dalarnas energianvändning ökar …

3 Dalarnas energibalans 2005 Tillförsel GWhAnvändning GWh Fossila bränslen 6 700Transporter 3 200 El - kärnkraft 3 700Processindustri 7 700 El - vatten mm 3 700 Industri - övriga 1 700 Bioenergi 3 000Bostäder/service 5 400 Övrigt 900. Totalt 18 000Totalt 18 000

4 Utmaningen: Scenario 2050 - 10% fossila bränslen och ingen kärnkraft (beräkning 2005 Dalarna) Tillförsel GWhAnvändning GWh Fossila bränslen 700 Transporter 3 200 El - kärnkraft 0Processindustri 7 700 El - vatten mm 4 000Industri - övriga 1 700 Bioenergi 3 000Bostäder/service 5 400 Övrigt 800. Totalt 8 500Totalt 18 000* * Anm: 2005 års energianvändning

5 Hur mycket energi behöver vi 2020, 2050? Energieffektivisering = ”Gör samma sak” med effektivare teknik! EU mål 20 % effektivisering från 2005 till 2020. Möjligt med 50 % i de flesta användningar till 2050 … Bostäder: Teknik, vitvaror, lampor... Billigt! Ger 10 - 25 %; Isolering, styrsystem … Befintlig teknik vid renovering 50 %. Transporter: Bilar, lastbilar … Byts vart 20:e år, 2 ggr till 2050! 50 % Industri: Processindustri; Energikrävande … nya processer 40 % Övrig industri: Stora lokaler … dito bostäder 50 % Tumregel: Halvering till 2050

6 Tillsynen är ett av verktygen att nå målen DELMÅL –Energieffektiviteten i Dalarna skall öka med 1,5 – 2,5 % per år till 2010 = 20% till 2020. ÅTGÄRD –Tillsynsprojekt inom energi, riktat till industrier, följa upp energianvändningen.

7 Grund för energitillsyn ”Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheten till återanvändning och återvinning. I första hand skall förnybara energikällor användas.” Miljöbalken 2:5 ”Kravet enligt 5 § gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Nyttan av skyddsåtgärder ska jämföras med kostnaderna.” Miljöbalken 2:7 Om en energieffektiviseringsåtgärd inte är orimligt dyr kan tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen eller kommunen) kräva att den genomförs

8 Tillsyn av verksamheternas energiförbrukning Hur gör vi? Kunskapskravet Egenkontroll Bästa möjliga teknik

9 Riktat till företagen Seminarium för Länsstyrelsens tillsynsobjekt En professorMan kan spara 80%! Ett företag Det var inte svårt! Två konsulter Så här kan man göra! Enkät för kartläggning skickades ut Besök för att följa upp kartläggningen Begäran om kompletteringar Olika efter det… Uppföljning av nyckeltal mm

10 Riktat till tillsynsmyndigheterna Grundutbildning –Vad är en kWh? Hur räknar man payofftider? Gemensamma tillsynsbesök –Erbjudande till kommunerna Fördjupningsdag –Titta och klättra omkring, räkna och fundera Metodstöd –Steg för steg Checklistor Uppföljande handläggarträffar –Diskussioner och nyheter

11 Sammantaget upplägg Energiseminarium Energikartläggning Grundutbildning tillsynsmyndigheter Energitillsyn inledningsvis med konsult Besök på Länsstyrelsens tillsynsobjekt Besök efter önskemål tillsammans med kommunen Begäran om kompletteringar Praktisk utbildningsdag Metodstöd för tillsyn Konsultlista Uppföljande handläggarträffar Slutrapport 2009:11

12 Granskning av kartläggning ElFossiltBioFjärrvärmeTOTALT 20 TRÄVARORMWh Siljan wood 150000 Hedlunds trävaror 629330623108 29707 Rågsvedens såg 9886245517575 29916 Hedin sågverk 9000350040000 52500 Setra Horndalssåg 400094021000 25940 Balungstrands Sågverk 4041113614897 20074 Lingheds Sågverk AB 33936989420 13511 Boda Såg i Dalarna AB 2306 12014 14320 Impregna AB 2620162 928012062 Dooria 28573343 6200 Björbo Snickeri 148320369 1872 Moelven 1427812043924 58322 EB Hedlund 856 4000 4856

13 Jämförelse inom branschen är viktig

14 Granska kartläggningen Ventilation anpassad och optimerad? Tillvaratas spillvärme? Uppvärmningen –effektiv? –byta olja och el? Belysning där det behövs och med så effektiv som möjligt Tryckluft, byt ut i första hand Optimerad drift på pumpar och motorer Elförbrukning, har de koll? Det som inte är klart skall utredas och åtgärder föreslås

15 Inspektion Tog många kort Allmänna foton för minnesanteckningarna. Det blir många ventilationssystem, aerotemprar, pumpar o.s.v. TILLSYNSBESÖKET

16 Inspektion Vad är detta? Hur mycket körs den? Anteckna effekter, de bör uppskatta driftstider. Är detta den mest energieffektiva centrifugen? Om inte, utred utbyte! TILLSYNSBESÖKET

17 Inspektion Hur ofta är ni här? Känna! 22 grader, är det nödvändigt? Varför är det tänt? Vad säger andra regler? Arbetsmiljö TILLSYNSBESÖKET

18 Inspektion Sådana här sitter lite överallt Aerotemp Kan även vara vattenburen värme Utspridda sådana visar ofta på ett snuttifierat energitänk Utred hela energiförsörjningen Byta ut olja, utred Generella energieffektiviseringsåtgärder TILLSYNSBESÖKET

19 Inspektion Besök, en frågar och en antecknar Bilder är mycket bra att ha efteråt Frågor och svar, sammanfattning på plats Vanligt med ett behov av övergripande utredning

20 TILLSYNSBESÖKET Efter Inspektionen Råanteckningar skrev sekreterare Formell begäran den andra Väntade med att skicka ut protokoll och begäran tills vi hade lite underlag. Bra! Osäkert först Uppskattade tips från andra anläggningar

21 Resultat exemplet Nordbet KARTLÄGGNING Värmeväxlare används ej, vet ej varför Kan inte se några förbättringsmöjligheter Inget planerat EFTER TILLSYN Byte olja till fjärrvärme, minska 60 kubik olja per år Byte lysrörsarmaturer sparar 12 MWh per år Luftsluss, besparing 35 MWh per år Med åtgärderna, minskning 5,5% Uppföljningen visade på 37%

22 Tillsyn, exempel Nordbet Hur började ert arbete med energieffektivisering? Det började med att vi fick krav på oss att utreda det som inte framkommit i kartläggningen. Det vill säga efter tillsynsbesöket. Hur har tillsynsprojektet om energi påverkat ert arbete? Det gjorde att vi anslöt till fjärrvärmen vilket vi inte tänkt från början. Hur har ni arbetat? Tycker egentligen inte att vi arbetat med frågan. Vi har bara bestämt att vi skulle göra det som verkade bra.

23 RESULTAT

24 Uppföljning av nyckeltal Redovisning av total energiförbrukning, elförbrukning och företagsspecifikt nyckeltal ex. MWh per producerad enhet –Ger oss kvitto om åtgärder vidtas och får effekt –Stämma av mot delmålet –Möjlighet att prioritera tillsynen rätt –Möjlighet att jämföra anläggningarna med varandra –Egentligen för tidigt att prata om resultat

25 Förändring av nyckeltal

26 Få kunde ange siffror på åtgärderna Endast 10% av företagen visste vad åtgärderna skulle ge i MWh Energi totalt (MWh)720690 Kartläggning Identifierad förbättringsmöjlighet479046,6% Planerade förbättringar274783,8% Kartläggning + tillsyn Identifierad förbättringsmöjlighet536537,4% Planerade förbättringar301104,2%

27 Vanligaste identifierade åtgärder

28 Planerade åtgärder

29 Effekt av tillsynsinsats Jämförelse mellan företag som bara kartlagt och de som kartlagts och besökts Hade kartläggningen och analysen varit komplett hade det sett annorlunda ut Identifierade åtgärder Planerade åtgärder Kartläggning 11493 Efter tillsyn 305164

30 ERFARENHETER

31 Erfarenheter från själva tillsynen Mycket stor variation i kunskap och ambition Helomvändning på flera företag, från noll till stort intresse Svårt ibland att få pengar för energirelaterade investeringar Vissa ber att få ett föreläggande! Tidsbrist och personalbrist ofta orsaker till att inget gjorts på energiområdet Många tror att el är bättre än olja Större företag oftast bättre än mindre Osäker framtid gör investeringar svårare

32 Erfarenheter från själva tillsynen forts… Vanliga brister Ingen översyn av ventilationsutrustning Ingen värmeåtervinning på frånluft För mycket belysning, dåliga armaturer eller felaktigt placerade, belysningen tänd när lokalen är tom För varmt i lokaler där personal endast vistas korta stunder Inget helhetstänkande Fortsätter elda olja för att man tror att det är så mycket problem med pellets Ingen läcksökning av tryckluft, ej funderat på alternativ Dålig värmeåtervinning från torkarna i sågverk Maskiner är inte varvtalsstyrda (ex luftning)

33 Erfarenheter av energitillsynen allmänt Störst besparingspotential finns inom stödprocesser De flesta företagen som inte jobbat med energieffektivisering innan kan spara en hel del utan att investera en enda krona På i stort sett alla företag har nya tänkbara effektiviseringsåtgärder hittats vid tillsynsbesöken Många är dåliga på att tillvarata spillvärme

34 Reflektion från en kommun Grundutbildning och gemensamma inspektioner mkt bra Svårt med rimlig kravnivå, stöd behövs Borde tryckt mer på miljönytta kontra kostnad Energitillsynen hamnar ofta i lönsamhetsfällan Tillsynen har inte skilt sig från annan tillsyn Haft en tydligare tidsplan för varje steg Ibland fel kontaktperson, annan än miljöansvarig

35 Reflektion från Länsstyrelsen Kartläggning bara steg 1 Kriterier för kartläggning och analys/plan –Målet kunde utgjort frågan, 20% till 2020 Arbetat branschvis och gjort klart Inriktat oss på att kraven handlar om Bästa möjliga teknik Bättre dokumentation av uppgifter i handlingar –Kunde skapat en åtgärdsbank –Lättare att stämma av vad som gjorts Samarbetat med Näringslivsenheten

36 Hur skall vi gå vidare? Nyckeltal bra underlag Vilka företag jobbar på bra? Vilka skall vi prioritera? Alla bör ha en åtgärdsplan/Energiplan som kan följas upp. Målet 20% till 2020, istället för 3 års payofftid Svårt att klara, förlänga tiden, ej sänka ambitionsnivån. Bedömningar från fall till fall

37 Hur kan man prioritera tillsynen? Tillsynsobjekt Små energiförbrukare Energirådgivning ev. samarbete tillsyn Medelstora företag Tillsyn Stora industrier Tillsyn, utvecklad och med nationellt stöd

38 Prioritering bland de medelstora Andra styrmedel mot samma mål, bra Tillsynen på de som inte genomför Kartläggning-Analys-Åtgärder Vi behöver Energimyndighetens/NV:s vägledning Analys av vilka branscher som: –Har störst förbrukning –Använder fossila bränslen –Har stor effektiviseringspotential –Nyckeltal för att jämföra

39 Målet kan utgöra frågan

40 Vilka åtgärdskrav skall vi ställa? Omvända checklistan…. Utfasa olja och el för uppvärmning Tillvarata spillvärme Optimera ventilation och värmeåtervinning på frånluft Byta belysning till mest energieffektiv Byt ut tryckluftssystem Optimera drift på pumpar och motorer Klimatskal för att minska energiförluster

41 Till er som skall börja nu… Det är roligt med tillsyn på energihushållning! –Det går att mäta –Det går att jämföra –Det finns morötter för företagen –Det finns massor för företagen att göra –Det finns enkla saker för företagen att göra –Det går att följa upp –Det går att nå målet 20% till 2020 –Energimyndigheten som tillsynsvägledare kan bli början på något bra


Ladda ner ppt "Energi Regional energisamverkan EnergiIntelligent Dalarna Regional klimat- och energistrategi Möten med kommunerna Erfarenhetsutbyte inom nätverken Regional."

Liknande presentationer


Google-annonser