Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Attraktiv Hemtjänst Ökat inflytande och självbestämmande för brukarna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Attraktiv Hemtjänst Ökat inflytande och självbestämmande för brukarna"— Presentationens avskrift:

1 Attraktiv Hemtjänst Ökat inflytande och självbestämmande för brukarna
Attraktiv arbetsplats för medarbetarna Information till pensionärsråd

2 Hemtjänstuppdraget Våren 2013 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att utreda förändrat arbetssätt och styrsystem inom hemtjänsten för att utveckla Göteborgs- modellen. Utredningen resulterade i en rapport och våren 2014 beslutade kommunstyrelsen om en strategiplan för hemtjänsten. Strategiplanen = program för Attraktiv Hemtjänst Kommunstyrelsen gav, våren 2013, stadsledningskontoret ett uppdrag att utreda förändrat arbetssätt och styrsystem inom hemtjänsten för att utveckla Göteborgsmodellen. Arbetet kallades ”hemtjänstuppdraget” och avslutades med en rapport och ett antal förlag till beslut. Utredningen är tillgänglig för alla att ta del av. Kommunstyrelsen fattade våren 2014 beslut enligt förslagen i rapporten och antog en strategiplan för hemtjänsten. PS. 5 mars beslutade KS om Attraktiv Hemtjänst, KF 20 mars. Strategiplanen är nu omsatt i ett program för Attraktiv hemtjänst. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

3 Program för Attraktiv Hemtjänst
Beslutade av både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Program för Attraktiv Hemtjänst Mål Den enskildes inflytande och självbestämmandet ska öka Medarbetarna inom hemtjänsten ska uppfatta yrket attraktivt Strategier Införa rambeslut* Införa välfärds-teknologi** Införa IT-stöd för verksamheten Skapa goda arbetsplatser Utredningsuppdraget kommer ursprungligen från KS. Beslut togs i KS 5 mars och KF 20 mars 2014. Efter att utredningen var klar, bemannades uppdraget med en samordnare, fyra strategiansvariga, en ekonom och en kommunikationsstrateg. Programmet Attraktiv hemtjänst har två politiskt beslutade mål – brukarnas inflytande och självbestämmande ska öka, samt att undersköterskor, biståndshandläggare och enhetschefer inom hemtjänsten ska uppfatta yrkena attraktivt. Målen ska uppnås genom fyra strategier: Införa rambeslut, välfärdsteknologi och IT-stöd, samt skapa goda arbetsplatser. Istället för att biståndsbesluten anger förutbestämda insatser ska de framöver ange tid per månad att planera insatser för. Beslut och insatser kommer närmare de äldre. Därmed får undersköterskorna en ny roll och mer ansvar i form av att utarbeta och planera insatserna ihop med den äldre. Detta ska dokumenteras i en genomförandeplan. Och den nya bedömningen av individens behov görs med stöd av ett nationellt fackspråk. Både den här planeringen, nya dokumentationskrav samt behovet av metodutveckling ger möjligheter för undersköterskor som vill satsa på en ny karriär. Fakta/Exempel på strategiernas betydelse Införa rambeslutet: Arbetssättet blir tydligare när biståndsbedömningen utgår från individens behov. Den äldre och kontaktpersonalen planerar hur och till vad tiden ska användas. Införa välfärdsteknologi: Ökar livskvalitén genom att fler alternativ erbjuds för att tillgodose äldres behov. Tillsyn via kamera är ett exempel. Införa IT-stöd: Ger förutsättningar för likvärdig vård och omsorg. Bidrar till enhetliga arbetssätt och processer. Mobil IT som exempelvis mobiltelefoner/surfplattor ger tillgång till aktuell dokumentation och möjlighet att dokumentera ihop med den äldre. Skapa goda arbetsplatser: Utveckla förutsättningarna för chefernas ledarskap, till exempel genom bättre och verksamhetsinriktade introduktionsprogram för nya chefer. Projekt och aktiviteter * Individuell ramtid istället för beslut om vilka insatser man ska få ** Ett ex är trygghetskameran, dvs tillsyn på distans HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

4 De fyra strategierna Införa rambeslut: Arbetssättet blir tydligare när biståndsbedömningen utgår från individens behov. Beslut anges i antal timmar per vecka i stället för insatser. Införa välfärdsteknologi: Ökar livskvaliteten genom att fler alternativa tjänster erbjuds för att tillgodose den enskildes behov. Införa IT-stöd för verksamheten: Ger förutsättningar för likvärdig vård och omsorg. Bidrar till enhetliga arbetssätt. Skapa goda arbetsplatser: Utveckla förutsättningarna för chefernas ledarskap, gemensam introduktionsutbildning för medarbetare, satsning på utbildning och nya karriärvägar, exempelvis den nya tjänsten omsorgshandledare. Utvecklingsarbetet arbetar utifrån fyra strategier; Införa rambeslut: Idag utgår biståndsbedömningen från vilka insatser den enskilde har behov av. I det nya arbetssättet kommer biståndsbedömningen att utgå från individens behov och ange antal timmar istället för som idag specificerade insatser. Brukaren ska i dialog med sin kontaktpersonal komma fram till vilka insatser som är lämpliga för att behoven ska tillgodoses, hur insatserna ska utföras samt hur tiden ska fördelas. Resultatet ska dokumenteras i en genomförandeplan. Införa välfärdsteknologi som ett alternativ till traditionell hemtjänst: Ökar livskvalitén genom att fler alternativa tjänster erbjuds för att öka självständighet och integritet. Med start i år kommer personer med hemtjänst att kunna erbjudas tjänster via välfärdsteknologi. Den första att lanseras är en trygghetskamera som gör det möjligt för personer med hemtjänst att få tillsyn på distans via en webbkamera. Trygghetskamera är ett komplement till ordinarie tillsyn och är en valfri tjänst. Det är en ”tittin”, ungefär som vid ett ordinarie tillsynsbesök. Införa IT-stöd för verksamheten: Ger förutsättningar för likvärdig vård och omsorg. Moderna och mobila it-stöd möjliggör bättre planering av verksamheten och möjlighet för personalen att tillsammans med den enskilde dokumentera och planera genomförandeplan. Ger ökad delaktighet och ökad kvalitet. Skapa goda arbetsplatser: Utveckla förutsättningar för ledarskap, satsning på utbildning och nya karriärvägar, ny tjänst Omsorgshandledare är ett exempel. Satsningen innehåller även gemensam introduktionsutbildning för medarbetare inom hemtjänsten vilket ger en god grund och kommer vara lika för hela staden, något som höjer säkerheten både för den enskilde i hemmet och för våra medarbetare HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

5 9 300 personer får hemtjänst
Självbestämmande och inflytande ska öka för de cirka personer som får hemtjänst för att de på egen hand inte klarar sin vardag. Vad som är viktigt är inte samma för alla. Även den som behöver stöd av andra ska kunna behålla sina egna vanor och bestämma över sin vardag. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

6 265 handläggare 2 600 medarbetare i hemtjänsten
Nästan medarbetare arbetar med att handlägga och utföra hemtjänst. 2 900 medarbetare ska i sitt arbete öka individens självbestämmande och inflytande i vardagen. För att det ska vara möjligt krävs att det känns viktigt och attraktivt att arbeta med hemtjänst. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

7 Vad är de viktigaste förändringarna för den enskilde?
Förfoga över sin biståndsbedömda tid Planera tillsammans med kontaktpersonalen om vilka insatser som ska göras Möjlighet att välja tjänster med stöd av välfärdsteknologi HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

8 Vad är de viktigaste förändringarna för biståndshandläggning/myndighetsutövning?
Rambeslut = antal timmar per vecka Den enskilde och kontaktpersonalen planerar tillsammans vilka insatser som ska göras Ökat fokus på uppföljning och utvärdering HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

9 Vad är de viktigaste förändringarna för medarbetare inom hemtjänsten?
När rambeslut införs får undersköterskorna en ny arbetsuppgift när genomförande- planen görs; i dialog komma fram till vilka insatser som behövs. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

10 Hur tar vi oss dit? Vi utmanar gamla mönster, är innovativa och redo att tänka nytt Tillsammans skapar vi den attraktiva hemtjänsten; den enskilde, medarbetare och chefer HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

11 Milstolpar Programmet sträcker sig över åtta år. Målår 2022.
Långsiktighet Utveckla former för dialog med brukare, medarbetare och medborgare – hur ska vi forma och utveckla hemtjänsten? HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

12 Trygghetskamera Tillsyn på distans via en webbkamera
Tjänsten riktar sig till personer med behov av tillsyn – både dag och natt Första välfärdsteknologiska tjänsten från Göteborgs Stad En möjlighet för användare att själva bestämma En del av Trygghetsjourens utbud tillsammans med Trygghetslarm/Trygghetstelefon - en samlad utförare med samlade rutiner. Grundar sig i det tidigare pilotprojektet Nattfrid.

13 Vad innebär trygghetskamera?
Vad innebär trygghetskamera? Ökad trygghet, inflytande, valfrihet och kontinuitet för den enskilde (IVO) Trygghetskamera bygger på frivillighet. Bättre arbetsmiljö för omvårdnadspersonal Mer tid kan nu läggas på omsorgsinsatser hos de som har mest behov. Resurser frigörs Trygghetskamera frigör resurser som kan återinvesteras i verksamheten. Minskade kostnader och bättre miljö Minskad transporttid och frigjord tillsynstid. En del av biståndshandläggarens och hemtjänstens verktygslåda. Varför trygghetskamera, efterfrågad! Och vad innebär det för verksamheterna.

14 Tidsplan TRYGGHETSKAMERA INFÖRS… STEGINFÖRANDE Okt 2014 Nov 2014 2015
Feb 2015 Mars 2015 April 2015 Sep 2015 Alla stadsdelar kan erbjuda tjänsten Trygghetskamera TRYGGHETSKAMERA INFÖRS… Steginförande planeras Rutiner, info Information om steginförande SDF:er (3st), Inköp av system och material Utbildning till Trygghetsjour Trygghetskamera steginförs i Angered, Norra Hisingen och Örgryte-Härlanda STEGINFÖRANDE

15 Införa rambeslut Mer information kommer i september… på ny PPT
HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

16 Kerstin Karlsson Samordnare av program Attraktiv Hemtjänst Tel e-post:


Ladda ner ppt "Attraktiv Hemtjänst Ökat inflytande och självbestämmande för brukarna"

Liknande presentationer


Google-annonser