Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stuprör och hängrännor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stuprör och hängrännor"— Presentationens avskrift:

1 Stuprör och hängrännor
Sektorövergripande planering för attraktiv och hållbar livsmiljö Eva Hägglund Sveriges Kommuner och Landsting

2 Stuprör och hängrännor
Nya frågor med andra perspektiv än de sektorbetonade har kommit i fokus, kvalité, jämställdhet, attraktivitet, livsmiljö osv Det ställer högre krav på samordning och tydlighet i både verksamhet och politik. Skrift framtagen utifrån att vi tror på att samverkan lönar sig i längden. Vi försöker hitta nya samverkanformer inom kommuner, mellan kommuner - näringsliv - medborgare. Men också mellan alla sektorer som finns inom kommunens förvaltningar. Skriften bygger på goda exempel och de framgångsfaktorer som presenterar i varje objekt.

3 Samverkan kräver goda förutsättningar
Ledarskap Lerum: Rullande översiktsplanering i projektform Växjö: Politisk enighet om fossilbränslefri kommun Budget Aneby: Omorganisation ledde till bättre ekonomistyrning Umeå: Årshjul och styrhjul för nödvändig förändring Organisation Härryda: Organisation utan facknämnder gynnar samverkan Örebro: Omorganisation för tydlig styrning och resurseffektivitet Botkyrka: Organisation med medborgaren i fokus Ledarskapet har stor betydelse för gränsöverskridande samverkan ska fungera., samverkan måste vara legitimerad, ledningens attityd, det är stor skillnad på att leda och att administrera en verksamhet. Politisk eller tjänstemän förstå beslut som är entydiga ska kunna genomförs beslut /resurser ska vilja genomföra Budget, ekonomiska incitament för samverkan är starka, mycket budgetarbete bygger dock på kortsiktigt revirtänkande, t ex bara det att ha ett budgetsystem som tillåter överföringar av anslag till nästa år. Det är viktigt att tänka besparing istället för kostnad, en isatt kr kan ge två tillbaka. Nu finns ju olika typer av bokslut t ex välfärdsbokslut som breddar arbetssättet. Organisation måste gynna sektorövergripande arbete både på politisk och tjänstmanna nivå. Problem med revirtänkande och brist på helhetssyn. Finns ju många olika organisationer, lika många som kommuner. Härryda - utan nämnder och au Örebro – från kommundelar till sektorsnämnder program och drift Botkyrka – traditionell organisation men med medborgaren i fokus

4 Samverkan kräver goda förutsättningar
Metoder och verktyg Helsingborg: Tillit till partner – recept för lyckat resultat Landskrona: Cultural planning – metod med kultur i vidare mening Malmö: Tematiska frågor för samarbete Individuella incitament Utvärdering och uppföljning – Forskning och utveckling Uthållig kommun Den Goda Staden Partnerskap för hållbar samhällsutveckling Metoder och verktyg ambitionen att räkna upp olika metoder men det blev för många, ”Lär känna din ort”. Återkommer till det! Individuella incitament, det måste var roligt och givande inte som en belastning och plikt. Uppskattning vid initiativ till samverkan Uppföljning och uppskattning av goda resultat i samverkan Ordentligt avsatt tid för samverkan Legitimering från ledningen att samverka Kunskapsutbyte mellan professioner som ger ett mervärde Den egna yrkesrollen måste tas på allvar – allas lika värde En sorts lagkänsla måste skapas Utvärdering och uppföljning Tittat på utvärdering av tre projekt som syftar till bättre samverkan

5 Reflektioner Vilja och uppdrag
Det måste finnas en vilja och ett tydligt uppdrag från ledningen, den politiska och / eller förvaltningsledningen, att samarbeta och att samverka. Långsiktigt arbete Precis som i många andra frågor måste det finnas en långsiktighet, en trygghet i att spelreglerna håller över tid. Vilja och uppdrag Det måste finnas en vilja och ett tydligt uppdrag från ledningen, den politiska och/eller förvaltningsledningen, att samarbeta och att samverka. Kommer initiativet underifrån måste det i vart fall finnas acceptans hos ledningen för ett sådant arbetssätt. Det är viktigt att det finns en dialog mellan politiker och tjänstemän och att de går i takt. Långsiktigt arbete Precis som i många andra frågor måste det finnas en långsiktighet, en trygghet i att spelreglerna håller över tid. Det kan till exempel innebära ett långsiktigt ledarskap och en tydlig politisk vision. Även om majoritetsförhållandena i kommunen växlar kan det finnas en gemensam uppslutning kring arbetsformerna. Det kan finnas fördelar med att inte omorganisera i onödan. En stabil organisation kan ge arbetsro och trygghet och därmed möjliggöra andra kreativa lösningar.

6 Reflektioner Förankrat arbetssätt
I ett samverkansarbete är det viktigt att få med sig alla berörda. Det gäller därför att förankra arbetssättet hos såväl politiker som förvaltningsorganisationen. Metoder och verktyg Det finns många olika metoder och verktyg. Vilka man använder beror på situation och utgångsläge, vilken fråga som ska lösas, kommunstorlek eller organisation, etc. Förankrat arbetssätt I ett samverkansarbete är det viktigt att få med sig alla berörda. Det gäller därför att förankra arbetssättet hos såväl politiker som förvaltningsorganisationen. Det handlar också om att skapa en dialog med näringslivet, civilsamhället och medborgarna och att förankra frågorna där. För att samarbetet ska fungera och bli effektivt krävs en kultur av öppenhet och tillit, där man känner sig trygg att ställa frågor – även dumma – och där det finns utrymme för att utbyta erfarenhet och information samt att vara lyhörd för andras perspektiv. Det är viktigt att skapa en sorts lagkänsla med gemensam plattform och målbild, där olika professioner och värderingar respekteras. Metoder och verktyg Det finns många olika metoder och verktyg. Vilka man använder beror på situation och utgångsläge, vilken fråga som ska lösas, kommunstorlek eller organisation, etcetera. Av exemplen framgår att man bland annat kan använda sig av styrdokument som balanserade styrkort eller budgetarbetet som samarbetsarena. Andra sätt att främja samverkan är utbildning och tvärsektoriella nätverk av såväl informell som formell karaktär. För att försäkra sig om att processerna varit framgångsrika är det viktigt att utvärdera och följa upp arbetet. En omvärldsanalys är betydelsefull för att få en gemensam bild av kommunen i förhållande till omvärlden, kunskap om vilka yttre faktorer som påverkar eller kommer att påverka kommunen de närmaste åren, liksom kunskap om egna styrkor och svagheter. Erfarenheter visar att svåra problem och tuffa utmaningar i många kommuner har bidragit till att skapa och få respons på kreativa lösningar.

7 Reflektioner Tillräcklig tid
Samverkansprocessen måste få ta tid! Ledningen och individen får inte uppleva att samverkan stjäl tid det uppfattas som en naturlig del av arbetet. Effektivitet leder till vinst Ett gott samverkansarbete resulterar ofta i effektiviseringsvinster. På sikt kan det resultera i att organisationen arbetar smartare – inte mer. Det gäller att hitta sin förbättringspotential. Tillräcklig tid Samverkansprocessen måste få ta tid. Det måste finnas utrymme för att förankra processen och att prata sig samman. Ledningen och individen får inte uppleva att samverkan stjäl tid från ordinarie arbetsuppgifter. Däremot ska den uppfattas som en naturlig del av arbetet. Effektivitet leder till vinst Ett gott samverkansarbete resulterar ofta i effektiviseringsvinster. På sikt kan det resultera i att organisationen arbetar smartare – inte mer. Det gäller att hitta sin förbättringspotential. Många försöker hitta lösningen genom en total omorganisation, men det är inte alltid det mest effektiva sättet. Ibland kan en mindre projektgrupp utifrån en specifik fråga vara en enkel och framgångsrik lösning. Många små steg kan vara att föredra framför ett stort språng.

8 Reflektioner Personlig vilja
Hos den enskilde individen måste det finnas en vilja att samarbeta. Därtill måste det finnas en legitimitet och uppskattning från chefen. Personlig vilja Hos den enskilde individen måste det finnas en vilja att samarbeta. Därtill måste det finnas en legitimitet och uppskattning från chefen. Samverkansarbetet måste uppmärksammas och belönas i samma utsträckning som specialistuppgifter. Det är viktigt för den enskilde att det även i samverkansgrupper finns tydliga roller och en tydlig ansvarsfördelning. En viktig framgångsfaktor kan vara eldsjälar som lägger ner ett stort personligt engagemang. Men ett arbete som i allt för hög grad bygger på enskilda personer är sårbart och det behövs en struktur som möjliggör kontinuitet.

9 Det är inte nödvändigt att gå från stuprör till hängrännor
Det är inte nödvändigt att gå från stuprör till hängrännor. Ett bra resultat kräver båda!


Ladda ner ppt "Stuprör och hängrännor"

Liknande presentationer


Google-annonser