Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Attraktiv Hemtjänst Program som pågår 2014-2022. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Attraktiv Hemtjänst Program som pågår 2014-2022. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN."— Presentationens avskrift:

1 Attraktiv Hemtjänst Program som pågår 2014-2022

2 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

3 3 Våren 2013 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att utreda förändrat arbetssätt och styrsystem inom hemtjänsten för att utveckla Göteborgs- modellen. Utredningen resulterade i en rapport och våren 2014 beslutade kommunstyrelsen om en strategiplan för hemtjänsten. Strategiplanen = program för Attraktiv Hemtjänst Hemtjänstuppdraget

4 Program för Attraktiv Hemtjänst 4 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Införa rambeslut* Införa välfärds- teknologi** Införa IT-stöd för verksamheten Skapa goda arbetsplatser Mål Den enskildes inflytande och självbestämmandet ska öka Medarbetarna inom hemtjänsten ska uppfatta yrket attraktivt Beslutade av både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige * Individuell ramtid istället för beslut om vilka insatser man ska få ** Ett ex är trygghetskameran, dvs tillsyn på distans

5 Programmet sträcker sig över åtta år 5 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

6 Tillsammans kan vi göra skillnad 6 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

7 7 Vi utmanar gamla mönster, är innovativa och redo att tänka nytt Tillsammans skapar vi den attraktiva hemtjänsten; den enskilde, medarbetare och chefer Hur tar vi oss dit

8 9 300 personer får hemtjänst 8 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

9 265 handläggare 2 600 medarbetare i hemtjänsten 9 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

10 Ökat inflytande och självbestämmande 10 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Målgrupper Interna Externa Slutmålgrupp Möjliggörare Äldre m hemtjänst Yngre m hemtjänst Pensionärsrådet Funktionshinderrådet SAS Enhetschefer Undersköterskor Socialsekreterare Biståndshandl. Anhöriga Media Tjänsteansvariga Intraservice, IT, utveckling SDN- politiker Områdeschefer Sektorschefer Framtida medarbetare IT-leverantörer Framtida brukare KS-politiker Kommunikatörer Ekonomer, IT, HR Verksamhets- utvecklare Leg personal ”Utifrån mina behov, kan jag välja hur och med vad, jag vill få hjälp” Myndigheter och andra vårdgivare

11 Uppfatta yrket attraktivt 11 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Målgrupper Interna Externa Slutmålgrupp Möjliggörare Media Tjänsteansvariga Intraservice, IT, utveckling SDN- politiker Sektorschefer Områdeschefer Enhetschefer IT-leverantörer Framtida medarbetare KS-politiker HR Enhetschefer Socialsekreterare Biståndshandläggare Undersköterskor Ekonomer ”Jag trivs och är stolt över mitt jobb” Kommunikatörer IT Myndigheter och andra vårdgivare

12 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 12 Förfoga över sin biståndsbedömda tid Komma överens med kontaktpersonalen om vilka insatser som ska göras Vad är de viktigaste förändringarna för den enskilde?

13 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 13 Fatta rambeslut = inte besluta om hemtjänstinsatser Den enskilde och kontaktpersonalen kommer överens om vilka insatser som ska göras Ökat fokus på uppföljning och utvärdering Nytt redskap införs – ÄBIC/IBIC Vad är de viktigaste förändringarna för biståndshandläggning/myndighetsutövning?

14 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 14 När rambeslut införs får undersköterskorna en ny arbetsuppgift när genomförandeplanen görs; i dialog med den enskilde komma fram till vilka insatser som behövs. Vad är de viktigaste förändringarna för medarbetare inom hemtjänsten?

15 Fördjupning Vad är aktuellt inom strategierna?

16 Vad händer nu? 16 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Information om Attraktiv Hemtjänst för berörda målgrupper På attraktivhemtjanst.goteborg.se finns information om Attraktiv Hemtjänst tillgänglig för alla. Senaste nytt, PowerPoint-presentationer etc.attraktivhemtjanst.goteborg.se Nyhetsbrev ca en gång i månaden till EC, OC, kommunikatörer, IT- och HR-strateger Spin-off för berörda enhetschefer och områdeschefer hösten 2015

17 Aktuellt i ”Införa rambeslut” våren 2015 17 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Införa rambeslut: Utbildningar (rambeslut, samtalsmetodik, utvärderingsmetod) Ta fram metod för utvärdering och beräkning av tid till den 1/1 2016 Ta fram metodstöd och utvärderingsmodell för rambeslut Revidera riktlinjer för hemtjänst Införa ÄBIC: Anpassning av Treserva för införande av ÄBIC under 2016. Nätverk för processledare ÄBIC Lokal processledare för ÄBIC deltar i nätverk Lokala utbildare utbildar handläggare och hemtjänst i SDF i rambeslut Ordna vikarier så att medarbetare kan gå utbildning (hemtjänst och handläggare) Rekrytera omsorgshandledare Säkerställa att handläggare, enhetschefer och medarbetare i hemtjänsten kan arbeta med rambeslut Säkerställa att samtliga brukare med hemtjänst har en aktuell genomförandeplan CENTRALT VIA SLK LOKALT PER SDF

18 Aktuellt i ”Skapa goda arbetsplatser” vår 2015 18 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Säkerställa användningen av Kompetensmodellen, nya planeringsverktyg i Word och Excelplaneringsverktyg Ta fram förslag på beräkningsmodell för hemtjänstersättning Webbaserad introduktionsutbildning klar i maj 2015 Strategisk plan och aktiviteter för marknadsföring av vård- och omsorgsyrken Beställa utbildningar genom Vuxenutbildningsförv. för att öka andelen grund- och vidareutbildade medarbetare Ta fram chefsförsörjningsplan Utreda ny roll som ”Planerare” Ansökan till ESF – kompetensutveckling inom hälsoteknik Driva implementeringen av Kompetensmodellen – arbeta med karriärvägar Delta i arbetsgrupper i de centrala uppdragen Använda och följa upp introduktionsutbildningen för sommarvikarier och nyanställda Börja arbeta med att erbjuda goda arbetsplatser vad gäller lokaler, teknik mm. Göra det möjligt för medarbetare i hemtjänsten att studera grund-/vidareutbildning LOKALT PER SDF CENTRALT VIA SLK

19 Aktuellt i ”Införa IT-stöd för verksamheten” vår 2015 19 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Ta fram en mer detaljerad process utifrån den beslutade, gemensamma planeringsprocessen på övergripande nivå Installera, anpassa och testa det upphandlade, kommungemensamma IT-stödet för att planera och följa upp tid Införa det nya IT-stödet i stadsdelsförvaltningarna Ta fram centrala rekommendationer inför inköp av IT-utrustning och support Delta i arbetsgrupper inom införandeprojektet Planera för och bemanna lokalt införandeprojekt i samråd med det centrala införandeprojektet Avvakta inköp av IT-utrustning och support som stödjer ett mobilt arbetssätt tills centrala rekommendationer är klara LOKALT PER SDF CENTRALT VIA SLK

20 Aktuellt i ”Införa välfärdsteknologi” vår 2015 20 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Tjänsten Trygghetskamera införs Förstudie GPS-larm genomförs, klar i maj för beslut i styrgrupp om fortsatt hantering Starta upphandling av digitala trygghetslarm Utveckla modell för införande av tjänster via välfärdsteknologi som stödjer våra processer Genomföra behovs- och nyttoanalys, efterfrågan på vad som kan bli framtida tjänster Delta i arbetsgrupper i de centrala uppdragen Införa den nya tjänsten Trygghetskamera LOKALT PER SDF CENTRALT VIA SLK

21 Ytterligare info Vad innebär Attraktiv Hemtjänst för den enskilde, medarbetarna och organisationen?

22 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 22 Vad gör vi för den enskilde? Mål ökat inflytande och självbestämmande Hemtjänstbeslutet anges i tid för att möta behov inom aktuella livsområden Nya tjänster via teknik som alternativ till traditionell hemtjänst ska erbjudas, t ex trygghetskamera = tillsyn på distans Ökad delaktighet och ökad kvalitet genom införande av mobila IT-stöd så att personalen tillsammans med den enskilde kan dokumentera och ta del av aktuell dokumentation Medarbetare med rätt kompetens för att än bättre möta den enskildes behov (kompetensutveckling) Den enskilde och kontaktpersonalen planerar hur och till vad tiden ska användas Den enskilde ska ha en aktuell genomförande- /arbetsplan Mäta och följa upp så att den enskilde betalar endast för utförd tid (ny hemtjänsttaxa, IT-stöd) Nyanställa minst 350 undersköterskor per år till 2020 (personalprognos) Bättre planering kan ge mer tid för den enskilde och möjliggör en högre person- /tidskontinuitet (IT-stöd med karta/ruttoptimering) Vi skapar förutsättning för likvärdig vård och omsorg med IT-stöd som stödjer enhetliga arbetssätt och processer Ökad kontinuitet av kompetens, genom att bemanningsoptimeringen ökar andelen utbildad personal Aktiviteter som påbörjas 2014-2015

23 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 23 Vad gör vi för medarbetaren? Mål uppfatta yrket attraktivt Systematiskt arbetssätt utifrån behov kallat Äldres behov i centrum (ÄBIC) Ta fram metodstöd för rambeslut = beslut i tid istället för beslut om insats Tekniktjänster i hemtjänsten. Utbildning i vald välfärdsteknologi, t ex trygghetskamera Kompetensmodell - karriärvägar, kom- petensutveckling och bra IT-stöd, ger ökad delaktighet och kvalitet och höjer statusen på jobben inom vård och omsorg Införa nya begrepp för arbetstid: direkt och indirekt brukartid (ej kringtid) Utbilda i och införa ÄBIC, samtalsmetodik, rambeslut Ny karriärväg som omsorgshandledare för undersköterskor Bättre planering ger mer tid för brukarna Introduktionsutbildning för nya medarbetare Anpassa verksam- hetssystemet Treserva till ÄBIC Mobilt IT-stöd med karta och ruttoptimering kan ge mer tid för den enskilde och minskad stress för medarbetare Den enskilde och kontaktpersonalen planerar hur och till vad tiden ska användas Ökade förutsättningar för delaktighet och effektiv tidsanvändning genom mobila IT-stöd Marknadsföra vård- och omsorgsyrkena Inköp och support av relevant, mobil teknisk utrustning Förbättra enhetschefers förutsättningar för ett nära, tydligt ledarskap IT-stöd som ger till- gång till aktuell doku- mentation och möjlig- het att dokumentera ihop med den enskilde Ev ny roll/tydliggöra rollen som planerare Aktiviteter som påbörjas 2014-2015

24 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 24 Vad gör vi för organisationen? Nöjda brukare och nöjda medarbetare Ny, gemensam beräkningsmodell för hemtjänstersättning – utgå ifrån utförd tid Nya tjänster via teknik som alternativ till traditionell hemtjänst ska erbjudas, t ex trygghetskamera Bättre planering kan ge mer tid för den enskilde och möjliggör en högre person- /tidskontinuitet (IT-stöd med karta /ruttoptimering) Medarbetare med rätt kompetens för att än bättre möta brukarnas behov Höjd status på jobb inom vård och omsorg genom bra IT-stöd, rätt kompetens och karriärvägar (metodhandledare) Ökad kontinuitet av kompetens, genom att bemanningsoptimeringen ökar andelen utbildad personal Ge förutsättning för likvärdig vård och omsorg med IT-stöd som stödjer enhetliga arbetssätt och processer Nyanställa minst 350 undersköterskor per år till 2020 (personalprognos) Samverka med Vård- och omsorgscollege för att möta framtida rekryteringsbehov Tydligare arbetssätt via biståndsbedöming/ÄBIC (utgår från individens behov) Marknadsföra vård- och omsorgsyrkena – enklare rekrytering Utifrån kompetensmodellen ta tillvara och utveckla kompetens. Kompetensförsörjningsplan för att öka andelen utbildade medarbetare Uppdatera kompetens- försörjningsplaner varje år Handlingsplan för hållbar och säker teknik Plan för chefsförsörjning Tillgång till aktuell och uppdaterad dokumentation via mobila IT-stöd ger insatser med rätt kvalitet Mobila IT-stöd ger ökad möjlighet till uppföljning på olika nivåer samt bättre underlag för jämförelse mellan förvaltn. Förbättra enhetschefers förutsättningar för nära/tydligt ledarskap (verksamhetsintro- duktion, kollegial handled- ning, trainee) Aktiviteter som påbörjas 2014-2015

25 Vill du veta mer om Attraktiv Hemtjänst? Kontakta oss gärna! Åsa Jahnsson, samordnare eller strategiansvariga: Gisela Askne, införa rambeslut Helle Mikkelsen, införa IT-stöd Åsa Ericson, införa välfärdsteknologi Margaretha Häggström, skapa goda arbetsplatser Ulrika Cedervall, kommunikation Stadsledningskontoret Attraktiv Hemtjänst Attraktivhemtjanst.goteborg.se


Ladda ner ppt "Attraktiv Hemtjänst Program som pågår 2014-2022. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN."

Liknande presentationer


Google-annonser