Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Attraktiv Hemtjänst Program som pågår 2014-2022.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Attraktiv Hemtjänst Program som pågår 2014-2022."— Presentationens avskrift:

1 Attraktiv Hemtjänst Program som pågår

2 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

3 Hemtjänstuppdraget Våren 2013 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att utreda förändrat arbetssätt och styrsystem inom hemtjänsten för att utveckla Göteborgs- modellen. Utredningen resulterade i en rapport och våren 2014 beslutade kommunstyrelsen om en strategiplan för hemtjänsten. Strategiplanen = program för Attraktiv Hemtjänst Kommunstyrelsen gav, våren 2013, stadsledningskontoret ett uppdrag att utreda förändrat arbetssätt och styrsystem inom hemtjänsten för att utveckla Göteborgsmodellen. Arbetet kallades ”hemtjänstuppdraget” och avslutades med en rapport och ett antal förlag till beslut. Utredningen är tillgänglig för alla att ta del av. Kommunstyrelsen fattade våren 2014 beslut enligt förslagen i rapporten och antog en strategiplan för hemtjänsten. PS. 5 mars beslutade KS om Attraktiv Hemtjänst, KF 20 mars. Strategiplanen är nu omsatt i ett program för Attraktiv hemtjänst. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

4 Program för Attraktiv Hemtjänst
Beslutade av både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Program för Attraktiv Hemtjänst Mål Den enskildes inflytande och självbestämmandet ska öka Medarbetarna inom hemtjänsten ska uppfatta yrket attraktivt Strategier Införa rambeslut* Införa välfärds-teknologi** Införa IT-stöd för verksamheten Skapa goda arbetsplatser Utredningsuppdraget kommer ursprungligen från KS. Beslut togs i KS 5 mars och KF 20 mars 2014. Efter att utredningen var klar, bemannades uppdraget med en samordnare, fyra strategiansvariga, en ekonom och en kommunikationsstrateg. Programmet Attraktiv hemtjänst har två politiskt beslutade mål – brukarnas inflytande och självbestämmande ska öka, samt att undersköterskor, biståndshandläggare och enhetschefer inom hemtjänsten ska uppfatta yrkena attraktivt. Målen ska uppnås genom fyra strategier: Införa rambeslut, välfärdsteknologi och IT-stöd, samt skapa goda arbetsplatser. Istället för att biståndsbesluten anger förutbestämda insatser ska de framöver ange tid per månad att planera insatser för. Beslut och insatser kommer närmare de äldre. Därmed får undersköterskorna en ny roll och mer ansvar i form av att utarbeta och planera insatserna ihop med den äldre. Detta ska dokumenteras i en genomförandeplan. Och den nya bedömningen av individens behov görs med stöd av ett nationellt fackspråk. Både den här planeringen, nya dokumentationskrav samt behovet av metodutveckling ger möjligheter för undersköterskor som vill satsa på en ny karriär. Fakta/Exempel på strategiernas betydelse Införa rambeslutet: Arbetssättet blir tydligare när biståndsbedömningen utgår från individens behov. Den äldre och kontaktpersonalen planerar hur och till vad tiden ska användas. Införa välfärdsteknologi: Ökar livskvalitén genom att fler alternativ erbjuds för att tillgodose äldres behov. Tillsyn via kamera är ett exempel. Införa IT-stöd: Ger förutsättningar för likvärdig vård och omsorg. Bidrar till enhetliga arbetssätt och processer. Mobil IT som exempelvis mobiltelefoner/surfplattor ger tillgång till aktuell dokumentation och möjlighet att dokumentera ihop med den äldre. Skapa goda arbetsplatser: Utveckla förutsättningarna för chefernas ledarskap, till exempel genom bättre och verksamhetsinriktade introduktionsprogram för nya chefer. Projekt och aktiviteter * Individuell ramtid istället för beslut om vilka insatser man ska få ** Ett ex är trygghetskameran, dvs tillsyn på distans HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

5 Programmet sträcker sig över åtta år
HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

6 Tillsammans kan vi göra skillnad
HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

7 Hur tar vi oss dit Vi utmanar gamla mönster, är innovativa och redo att tänka nytt Tillsammans skapar vi den attraktiva hemtjänsten; den enskilde, medarbetare och chefer HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

8 9 300 personer får hemtjänst
Självbestämmande och inflytande ska öka för de cirka personer som får hemtjänst för att de på egen hand inte klarar sin vardag. Vad som är viktigt är inte samma för alla. Även den som behöver stöd av andra ska kunna behålla sina egna vanor och bestämma över sin vardag. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

9 265 handläggare 2 600 medarbetare i hemtjänsten
Nästan medarbetare arbetar med att handlägga och utföra hemtjänst. 2 900 medarbetare ska i sitt arbete öka individens självbestämmande och inflytande i vardagen. För att det ska vara möjligt krävs att det känns viktigt och attraktivt att arbeta med hemtjänst. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

10 Ökat inflytande och självbestämmande
Interna Målgrupper Pensionärsrådet Funktionshinderrådet Områdeschefer ”Utifrån mina behov, kan jag välja hur och med vad, jag vill få hjälp” Sektorschefer Leg personal Kommunikatörer Ekonomer, IT, HR Verksamhets-utvecklare SAS Enhetschefer Undersköterskor Socialsekreterare Biståndshandl. SDN-politiker KS-politiker Tjänsteansvariga Intraservice, IT, utveckling Möjliggörare Slutmålgrupp Äldre m hemtjänst Yngre m hemtjänst IT-leverantörer Anhöriga Media Framtida brukare Myndigheter och andra vårdgivare Framtida medarbetare HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Externa

11 Uppfatta yrket attraktivt
”Jag trivs och är stolt över mitt jobb” Interna Målgrupper IT Ekonomer Kommunikatörer HR Enhetschefer Socialsekreterare Biståndshandläggare SDN-politiker KS-politiker Sektorschefer Områdeschefer Enhetschefer Tjänsteansvariga Intraservice, IT, utveckling Undersköterskor Möjliggörare Slutmålgrupp Medarbetare är i två perspektiv då de både är möjliggörare för ökat självbestämmande men även slutmålgrupp för att uppfatta yrket attraktivt. Framtida medarbetare IT-leverantörer Myndigheter och andra vårdgivare Media HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Externa

12 Vad är de viktigaste förändringarna för den enskilde?
Förfoga över sin biståndsbedömda tid Komma överens med kontaktpersonalen om vilka insatser som ska göras HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

13 Vad är de viktigaste förändringarna för biståndshandläggning/myndighetsutövning?
Fatta rambeslut = inte besluta om hemtjänstinsatser Den enskilde och kontaktpersonalen kommer överens om vilka insatser som ska göras Ökat fokus på uppföljning och utvärdering Nytt redskap införs – ÄBIC/IBIC HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

14 Vad är de viktigaste förändringarna för medarbetare inom hemtjänsten?
När rambeslut införs får undersköterskorna en ny arbetsuppgift när genomförandeplanen görs; i dialog med den enskilde komma fram till vilka insatser som behövs. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

15 Fördjupning Vad är aktuellt inom strategierna?

16 Vad händer nu? Information om Attraktiv Hemtjänst för berörda målgrupper På attraktivhemtjanst.goteborg.se finns information om Attraktiv Hemtjänst tillgänglig för alla. Senaste nytt, PowerPoint-presentationer etc. Nyhetsbrev ca en gång i månaden till EC, OC, kommunikatörer, IT- och HR-strateger Spin-off för berörda enhetschefer och områdeschefer hösten 2015 Kick-off för berörda enhetschefer och områdeschefer 24/ HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

17 Aktuellt i ”Införa rambeslut” våren 2015
Införa rambeslut: Utbildningar (rambeslut, samtalsmetodik, utvärderingsmetod) Ta fram metod för utvärdering och beräkning av tid till den 1/1 2016 Ta fram metodstöd och utvärderingsmodell för rambeslut Revidera riktlinjer för hemtjänst Införa ÄBIC: Anpassning av Treserva för införande av ÄBIC under 2016. Nätverk för processledare ÄBIC Lokal processledare för ÄBIC deltar i nätverk Lokala utbildare utbildar handläggare och hemtjänst i SDF i rambeslut Ordna vikarier så att medarbetare kan gå utbildning (hemtjänst och handläggare) Rekrytera omsorgshandledare Säkerställa att handläggare, enhetschefer och medarbetare i hemtjänsten kan arbeta med rambeslut Säkerställa att samtliga brukare med hemtjänst har en aktuell genomförandeplan CENTRALT VIA SLK Socialstyrelsen kommer att under 2015 se över modell ÄBIC med målsättning kunna användas också inom funktionshinder. LOKALT PER SDF HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

18 Aktuellt i ”Skapa goda arbetsplatser” vår 2015
Säkerställa användningen av Kompetensmodellen, nya planeringsverktyg i Word och Excel Ta fram förslag på beräkningsmodell för hemtjänstersättning Webbaserad introduktionsutbildning klar i maj 2015 Strategisk plan och aktiviteter för marknadsföring av vård- och omsorgsyrken Beställa utbildningar genom Vuxenutbildningsförv. för att öka andelen grund- och vidareutbildade medarbetare Ta fram chefsförsörjningsplan Utreda ny roll som ”Planerare” Ansökan till ESF – kompetensutveckling inom hälsoteknik Driva implementeringen av Kompetensmodellen – arbeta med karriärvägar Delta i arbetsgrupper i de centrala uppdragen Använda och följa upp introduktionsutbildningen för sommarvikarier och nyanställda Börja arbeta med att erbjuda goda arbetsplatser vad gäller lokaler, teknik mm. Göra det möjligt för medarbetare i hemtjänsten att studera grund-/vidareutbildning CENTRALT VIA SLK Länk till Kompetensmodellens planeringsverktyg på Personalingången: LOKALT PER SDF HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

19 Aktuellt i ”Införa IT-stöd för verksamheten” vår 2015
Ta fram en mer detaljerad process utifrån den beslutade, gemensamma planeringsprocessen på övergripande nivå Installera, anpassa och testa det upphandlade, kommungemensamma IT-stödet för att planera och följa upp tid Införa det nya IT-stödet i stadsdelsförvaltningarna Ta fram centrala rekommendationer inför inköp av IT-utrustning och support Delta i arbetsgrupper inom införandeprojektet Planera för och bemanna lokalt införandeprojekt i samråd med det centrala införandeprojektet Avvakta inköp av IT-utrustning och support som stödjer ett mobilt arbetssätt tills centrala rekommendationer är klara CENTRALT VIA SLK IT-stödet för att planera och följa upp utförd tid heter Kompanion, se LOKALT PER SDF HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

20 Aktuellt i ”Införa välfärdsteknologi” vår 2015
Tjänsten Trygghetskamera införs Förstudie GPS-larm genomförs, klar i maj för beslut i styrgrupp om fortsatt hantering Starta upphandling av digitala trygghetslarm Utveckla modell för införande av tjänster via välfärdsteknologi som stödjer våra processer Genomföra behovs- och nyttoanalys, efterfrågan på vad som kan bli framtida tjänster Delta i arbetsgrupper i de centrala uppdragen Införa den nya tjänsten Trygghetskamera CENTRALT VIA SLK Kostnads- nyttoanalys - finna de goda effekterna, positiv nytta för den enskilde, verksamhet och ekonomi LOKALT PER SDF HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

21 Ytterligare info Vad innebär Attraktiv Hemtjänst för den enskilde, medarbetarna och organisationen?

22 Vad gör vi för den enskilde?
Aktiviteter som påbörjas Vad gör vi för den enskilde? Mål ökat inflytande och självbestämmande Hemtjänstbeslutet anges i tid för att möta behov inom aktuella livsområden Nya tjänster via teknik som alternativ till traditionell hemtjänst ska erbjudas, t ex trygghetskamera = tillsyn på distans Ökad delaktighet och ökad kvalitet genom införande av mobila IT-stöd så att personalen tillsammans med den enskilde kan dokumentera och ta del av aktuell dokumentation Medarbetare med rätt kompetens för att än bättre möta den enskildes behov (kompetensutveckling) Den enskilde och kontaktpersonalen planerar hur och till vad tiden ska användas Den enskilde ska ha en aktuell genomförande-/arbetsplan Mäta och följa upp så att den enskilde betalar endast för utförd tid (ny hemtjänsttaxa, IT-stöd) Nyanställa minst 350 undersköterskor per år till 2020 (personalprognos) Bättre planering kan ge mer tid för den enskilde och möjliggör en högre person-/tidskontinuitet (IT-stöd med karta/ruttoptimering) Vi skapar förutsättning för likvärdig vård och omsorg med IT-stöd som stödjer enhetliga arbetssätt och processer Ökad kontinuitet av kompetens, genom att bemanningsoptimeringen ökar andelen utbildad personal HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

23 Vad gör vi för medarbetaren?
Aktiviteter som påbörjas Vad gör vi för medarbetaren? Mål uppfatta yrket attraktivt Systematiskt arbetssätt utifrån behov kallat Äldres behov i centrum (ÄBIC) Ta fram metodstöd för rambeslut = beslut i tid istället för beslut om insats Tekniktjänster i hemtjänsten. Utbildning i vald välfärdsteknologi, t ex trygghetskamera Kompetensmodell - karriärvägar, kom-petensutveckling och bra IT-stöd, ger ökad delaktighet och kvalitet och höjer statusen på jobben inom vård och omsorg Införa nya begrepp för arbetstid: direkt och indirekt brukartid (ej kringtid) Utbilda i och införa ÄBIC, samtalsmetodik, rambeslut Ny karriärväg som omsorgshandledare för undersköterskor Bättre planering ger mer tid för brukarna Introduktionsutbildning för nya medarbetare Anpassa verksam-hetssystemet Treserva till ÄBIC Mobilt IT-stöd med karta och ruttoptimering kan ge mer tid för den enskilde och minskad stress för medarbetare Den enskilde och kontaktpersonalen planerar hur och till vad tiden ska användas Ökade förutsättningar för delaktighet och effektiv tidsanvändning genom mobila IT-stöd Marknadsföra vård- och omsorgsyrkena Inköp och support av relevant, mobil teknisk utrustning Förbättra enhetschefers förutsättningar för ett nära, tydligt ledarskap IT-stöd som ger till-gång till aktuell doku-mentation och möjlig-het att dokumentera ihop med den enskilde Ev ny roll/tydliggöra rollen som planerare Socialstyrelsen arbetar för att ÄBIC ska kunna gälla alla åldrar HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

24 Vad gör vi för organisationen?
Aktiviteter som påbörjas Vad gör vi för organisationen? Nöjda brukare och nöjda medarbetare Ny, gemensam beräkningsmodell för hemtjänstersättning – utgå ifrån utförd tid Nya tjänster via teknik som alternativ till traditionell hemtjänst ska erbjudas, t ex trygghetskamera Bättre planering kan ge mer tid för den enskilde och möjliggör en högre person-/tidskontinuitet (IT-stöd med karta /ruttoptimering) Medarbetare med rätt kompetens för att än bättre möta brukarnas behov Höjd status på jobb inom vård och omsorg genom bra IT-stöd, rätt kompetens och karriärvägar (metodhandledare) Ökad kontinuitet av kompetens, genom att bemanningsoptimeringen ökar andelen utbildad personal Ge förutsättning för likvärdig vård och omsorg med IT-stöd som stödjer enhetliga arbetssätt och processer Nyanställa minst 350 undersköterskor per år till 2020 (personalprognos) Samverka med Vård- och omsorgscollege för att möta framtida rekryteringsbehov Tydligare arbetssätt via biståndsbedöming/ÄBIC (utgår från individens behov) Marknadsföra vård- och omsorgsyrkena – enklare rekrytering Utifrån kompetensmodellen ta tillvara och utveckla kompetens. Kompetensförsörjningsplan för att öka andelen utbildade medarbetare Uppdatera kompetens-försörjningsplaner varje år Handlingsplan för hållbar och säker teknik Plan för chefsförsörjning Tillgång till aktuell och uppdaterad dokumentation via mobila IT-stöd ger insatser med rätt kvalitet Mobila IT-stöd ger ökad möjlighet till uppföljning på olika nivåer samt bättre underlag för jämförelse mellan förvaltn. Förbättra enhetschefers förutsättningar för nära/tydligt ledarskap (verksamhetsintro-duktion, kollegial handled-ning, trainee) HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

25 Vill du veta mer om Attraktiv Hemtjänst? Kontakta oss gärna!
Åsa Jahnsson, samordnare eller strategiansvariga: Gisela Askne, införa rambeslut Helle Mikkelsen, införa IT-stöd Åsa Ericson, införa välfärdsteknologi Margaretha Häggström, skapa goda arbetsplatser Ulrika Cedervall, kommunikation Stadsledningskontoret Attraktiv Hemtjänst Attraktivhemtjanst.goteborg.se


Ladda ner ppt "Attraktiv Hemtjänst Program som pågår 2014-2022."

Liknande presentationer


Google-annonser