Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Införa rambeslut 1 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Införa rambeslut 1 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN."— Presentationens avskrift:

1 Införa rambeslut 1 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

2 Deltagare i att förbereda 2 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Förberedelse (rambeslut, mallar, utbildning - upplägg, innehåll och material, anpassa Treserva): Information och dialog i berörda områdes och enhetschefer ÄO o FH, (1;e socialsekreterare FH) Två processledare ÄBIC/stadsdel/biståndsenhet – arbetsgrupper, arbete på hemmaplan, nätverksmöten regelbundet Synpunkter från representant 1:e socialsekreterare samt EC FH myndighet samt hemtjänst, EC ÄO hemtjänst, SAS Intraservice – anpassa Treserva till rambeslut i Göteborgs Stad samt delta i CGI:s anpassning av Treserva till ÄBIC för användarkommunerna Arbetsgrupp för att ta fram modell för utvärdering

3 3 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

4 4

5 Rambeslut hemtjänst 5 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Kommunfullmäktige beslutat om att beslut om all hemtjänst, inte bara service, ska fattas som rambeslut i tid. Bakgrunden uppdrag till stadsledningskontoret att förslå utformning av biståndsbeslut så att den enskildes självbestämmande och inflytande kan omfatta mer än service. Förslaget skulle inriktas på att så långt det är möjligt låta den enskilde bestämma över vad som ska göras och hur. Dessutom skulle den enskilde kunna göra olika val olika dagar. KF också fattat beslut om att arbeta behovsinriktat och systematiskt Stöd i modellen ÄBIC - vi ”får” en process och ett gemensamt språk med strukturerad dokumentation för att kartlägga, bedöma och följa upp behov.

6 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 6 Förfoga över sin biståndsbedömda tid för hemtjänst Komma överens med kontaktpersonalen om vilka insatser som ska göras. Vad är de viktigaste förändringarna för den enskilde?

7 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 7 Handläggare fatta rambeslut om hemtjänst i tid, beslutar inte om service – och omsorgsinsatser. Kontaktpersonal en ny arbetsuppgift i dialog med den enskilde komma fram till vilka insatser som behövs utifrån beslutets/uppdragets målsättning. Ökat fokus på uppföljning och utvärdering. Nytt redskap införs – ÄBIC/IBIC 2016. Vad är de viktigaste förändringarna för medarbetarna?

8 Nytt arbetssätt 8 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Den enskilde och kontaktpersonal planerar vad som ska göras, hur och när – ”beslut” flyttas från handläggare till den enskilde och kontaktpersonal. Det goda samtalet, ge den som behöver stöd i självbestämmande Förändrat arbetssätt som kräver handledning.

9 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 9 En ny roll som stödjer enhetschefen i den vardagliga arbetsledningen och verksamhetsutvecklingen: Handleda undersköterska/stödassistent i det nya arbetssättet: handleda i att planera, genomföra och dokumentera samtal med den enskilde inför att upprätta och följa upp den enskildes genomförandeplan. Pedagogiskt stödja och utveckla kontaktpersonalen till att bli kunniga, trygga och självständiga i det förändrade arbetssättet. Delar i rollen är att stärka statusen för undersköterskor/stödassistenter och ge redskap för ett utvecklat arbetssätt. Omsorgshandledare

10 Inflytande och självbestämmande 10 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Den enskilde planerar tillsammans med kontaktpersonal när genomförandeplanen upprättas vad som ska utföras inom den beviljade tiden så länge det är förenligt med bedömning av behov och mål i beslutsunderlaget och medarbetarnas arbetsmiljö. Den enskilde har också rätt att ha önskemål, och få stöd och hjälp med andra insatser än de som finns beskrivna i den upprättade genomförandeplanen (till exempel utifrån dagsform) så länge det inte strider mot målsättningen med beslutet.

11 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 11 Den enskilde ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp ska ges. Det ska exempelvis vara möjligt för den enskilde att dela upp den beviljade tiden så att ”underhållsstädning” utförs varje eller varannan vecka istället för var tredje vecka. Den enskilde kan inte välja vem som ska vara kontaktpersonal. All personal ska ha tillräcklig kompetens för sitt uppdrag. Inflytande och självbestämmande

12 12 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Utgångspunkter: Merparten av de som får hemtjänst klarar att planera vad som ska utföras, hur och när tillsammans med sin kontaktpersonal för att få sina behov tillgodosedda. De som fått beslut om hemtjänst har rätt att få stöd och hjälp med det den enskilde tycker att han eller hon behöver utifrån beslutets målsättning.

13 Bedöma tid och fatta beslut 13 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Handläggaren beräknar tid på samma sätt som idag, det vill säga bedömer tidsåtgång för att tillgodose den enskildes behov. Förslag till gemensam modell för att beräkna tid vara klar 1 januari 2016. Rambeslut om hemtjänst utformas så att det framgår vad den enskilde ansökt om och att den enskilde fått sin ansökan beviljad. Beslutet hänvisa till de behov och den målsättning som finns beskrivna i beslutsunderlaget. Beslutsunderlaget och beslutet anger ramarna för den enskildes stöd och hjälp. Avgift för hemtjänst tas ut i dagsläget ut i förhållande till antal beviljade timmar. Ett förslag till ny taxa kommer att tas fram och förslagsvis gälla från 2017-01-01. Den nya taxan kommer att utgå från utförd tid istället för beviljad tid.

14 Följa upp och utvärdera 14 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Handläggare bedömer om genomförandeplanen utgår från beslutsunderlag/uppdrag samt ger förutsättningar att nå målet. Utvärdering är extra viktigt för att säkra den enskildes rättssäkerhet i förhållande till rambeslutet. Handläggaren ska försäkra sig om att den enskilde har möjlighet till självbestämmande och inflytande i genomförandet och är tillfreds med resultatet och nyttan av insatserna. Utvärdering ska ske tre månader efter beslutet eller dessförinnan vid kortare beslut, samt en gång om året. Metodstöd för utvärdering är under arbete.

15 Införa rambeslut 15 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Successivt införande i stadsdelarna när beslut går ut och nytt beslut ska fattas samt vid nyansökningar. Introduktion/utbildning april – september och därefter handledning. Alla nya beslut om hemtjänst ska senast den 1 jan 2016 fattas som rambeslut. Alla beslut om hemtjänst ska senast den 1 januari 2017 vara fattade som rambeslut.

16 Tidplan rambeslut (nya beslut) - om KF fattar beslut om riktlinjerna 11/6. 16 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 12 juni AFH och Norra Hisingen 19 oktober Centrum, Västra Göteborg och Västra Hisingen 26 oktober Lundby, Majorna-Linné och Östra Göteborg 2 november Örgryte-Härlanda och Angered.

17 Start 2015 och framåt! 17 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Ökat självbestämmande Behovsinriktat och systematiskt arbetssätt Praktisera Utbildning ÄBIC/IBIC Utbildning rambeslut


Ladda ner ppt "Införa rambeslut 1 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN."

Liknande presentationer


Google-annonser