Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Krishanteringssystemet & grundläggande lagar. VAD KAN HÄNDA?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Krishanteringssystemet & grundläggande lagar. VAD KAN HÄNDA?"— Presentationens avskrift:

1 Krishanteringssystemet & grundläggande lagar

2 VAD KAN HÄNDA?

3 Krishanteringssystemet

4 Grundprinciper Ansvarsprincipen Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden, skall ha motsvarande ansvar under kris- och krigssituationer Likhetsprincipen En verksamhets organisation och lokalisering skall så långt som möjligt överensstämma i fred, kris och krig Närhetsprincipen Kriser skall hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället

5 Sektorsansvar - eller verksamhetsansvar – är varje myndighets och organisations ansvar för sitt eget område, ex. inom livsmedelssektorn har Livsmedelsverket ansvar för kontroll av livsmedel, och Statens veterinärmedicinska anstalt har ansvar för en uthållig livsmedels- produktion. Sektorsansvaret gäller alltid och i alla situationer. Sektorsansvaret finns på olika nivåer. En myndighet bedriver sin myndighetsutövning på antingen lokal nivå (Arbetsförmedlingen), regional nivå (Landstinget/Regionen) eller central nivå (Post- och tele- styrelsen). Det ser därför olika ut frånsektor till sektor vad gäller uppbyggnad och företrädare på de olika nivåerna. Sektorsansvar

6 Geografiskt områdesansvar 290 kommuner21 länsstyrelserRegeringen med departement, 26 centrala myndigheter Övriga centrala aktörer Lokal nivåRegional nivåNationell nivå

7 Geografiskt områdesansvar Innebär att: initiera samverkan (mellan kommuner, län etc.) samordna verksamhet samordna information till allmänhet och media efter beslut av regeringen prioritera och inrikta statliga och internationella resurser (gäller enbart för Länsstyrelsen)

8 Krishantering ur ett underifrånperspektiv Förmågan byggs underifrån. Först när det inte går att hantera krisen på lokal nivå, stöder regional och central nivå. Nationell nivå Regional nivå Lokal nivå

9 Nationell nivå Geografiskt områdesansvar Regeringen har geografiskt områdes- ansvar på Nationell nivå. Kansliet för krishantering Leds av chefstjänstemannen för krishantering Kansliet arbetar med - omvärldsbevakning, analys och rapportering - krishantering och kriskommunikation - strategisk planering

10 är placerad under statsministerns statssekreterare, ska utveckla, samordna och följa upp krishanteringsarbetet, ska vid kriser säkerställa att arbetet dras igång och sker samordnat. att den politiska ledningen ges de underlag som behövs för att regeringen ska kunna agera i sina olika roller vid krishantering. Chefstjänstemannen för krishantering

11 Länsstyrelsens roll Ansvara för en gemensam regional lägesbild Stödja länets aktörer Ha ett regionalt råd för skydd mot olyckor och krisberedskap Upprätta regionala risk- och sårbarhetsanalyser Följa upp kommunernas tillämpning av lag 2006:544 Rapportera till MSB Länsstyrelsen ska Beakta sitt geografiskta områdesansvar Ha en ”tjänsteman i beredskap” Upprätta en ledningsfunktion Vara sammanhållande och verka för samordning Geografiskt områdesansvar Se Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap

12 Geografiskt områdesansvar Kommunen verkar för nätverksbyggande Krishanteringsråd Kommunen verkar för att kunna ge en samlad information till allmänhet och media vid en extraordinär händelse Kommunen skall kunna ge länsstyrelsen en samlad lägesrapport.

13 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

14 Extraordinär händelse?  Avviker från det normala  Innebär allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner eller överhängande risk för sådana störningar  Kräver skyndsamma insatser av kommunen eller landstinget.

15 Kommunen ska …  Sammanställa en risk- och sårbarhetsanalys  Ha en av fullmäktige antagen plan för hantering av extraordinära händelser  Ha en krisledningsnämnd  Utbilda och öva personal och förtroendevalda  Kunna rapportera till Länsstyrelsen vid en kris  Samverka med andra aktörer inom det geografiska området, både före och under en kris  Samordna information till allmänhet och media under en kris

16 … och kommunen får …  Bistå, eller begära bistånd från annan kommun  Ge begränsat ekonomiskt stöd till enskild

17 Risk- och sårbarhetsanalyser Plan för hantering av extraordinära händelser Krisledningsnämnd Geografiskt områdesansvar Bistå annan kommun Stöd till enskild Rapportera krisberedskapsläget Utbildning och övning SFS nr. 2006:544 Att komma ihåg!

18 Plan för hantering av extraordinära händelser Samlad beskrivning av det förebyggande och förberedande krisberedskapsarbetet samt en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras. Politiskt beslutat dokument som ska fastställas i början av varje mandatperiod. Krishanteringsplan

19 Kompletterande dokument Mallar m.m. Åtgärdslistor Resursförteckning Telefonkatalog vid kriser Instruktioner Larmlistor Krishanteringsplan


Ladda ner ppt "Krishanteringssystemet & grundläggande lagar. VAD KAN HÄNDA?"

Liknande presentationer


Google-annonser