Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Krishantering regionalt RSK LEH

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Krishantering regionalt RSK LEH"— Presentationens avskrift:

1 Krishantering regionalt RSK LEH 2011-01-19--20
Christina Boman Enheten för samhällsskydd och beredskap Länsstyrelsen Uppsala län

2 Länsstyrelsen, en diversehandel
Allmän förvaltning Allmänna val Bredband (It infrastruktur) Bygga och Bo Djurskydd Folkhälsa Hållbar samhällsplanering Integration Internationella kontakter Jakt och fiske Jämställdhet Kulturmiljö Klimat Landsbygd/Lantbruk Natur och miljö Näringsliv Miljö Samhällsskydd och beredskap Veterinär verksamhet Världsarv

3 Svenska krishanteringssystemets tre grundprinciper
Det svenska krishanteringssystemet har tre grundprinciper. Ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen. Ansvarsprincipen Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha det också under en krissituation. Det betyder att det är den vanliga sjukvården som har hand om vården även vid en kris och att kommunerna sköter skola och äldreomsorg, och så vidare. Likhetsprincipen Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som vid normala förhållanden – så långt det är möjligt. Verksamheten ska också, om det är möjligt, skötas på samma plats som under normala förhållanden.  Närhetsprincipen Med närhetsprincipen menas att en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Det är alltså i första hand den drabbade kommunen och det aktuella landstinget som ansvarar för insatsen. Först om de lokala resurserna inte räcker till blir det aktuellt med regionala och statliga insatser.

4 Lagar och förordningar
Förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion, 52-54§§

5 Information till allmänheten
Utbildning och övning Geografiskt områdesansvar Regional RSA Särskilt ansvar för krisberedskapen Risk och beredskapshänsyn i samhällsplaneringen Samverkan -angränsande län (ÖSAM) -kommuner (CeSam) -landsting -samhällsviktig verksamhet (Krishanteringsrådet) Rapportering Ledningscentral RSA Lägesbild Krypto Samordna information och Verksamhet (CeSam) innevånare studenter 8 kommuner Areal: Uppsala m2 60 % skogsmark Ca 25% jordbruk Ca 5 % är berg i dagen och övrig mark Resterande är bebyggd mark med tillhörande markområden Två tredjedelar av länets invånare bor i Uppsala kommun. Uppsala är residensstad Hargshamn- pellets från Baltikum till Solna värmeverk Bentonitlera till slutförvaret Forsmark Uppföljning LEH TIB/VB (upptäcka, verifiera, larma och informera) Information till allmänheten Höjd beredskap Inrikta och prioritera regeringsbeslut Verka för att grundläggande förmåga till civilt försvar uppnås Sammanhållande funktion på regional nivå

6 CeSam 2.0 Syfte: att ge stöd till operativa insatser som kräver bred samordning samt att säkerställa att korrekt och samstämmig information förmedlas till allmänheten. CeSam arbetar i perspektiven före, under och efter. Före: arbetsgrupper RSA, INFO, RSF, UTB, Admin Under: grön, gul, röd Efter: LL CeSam = Central samordning i C län Har aktiverats bl.a. i vid följande händelser Snöoväder Gävle december 1998, Millenieskiftet, Teleavbrott Uppsala oktober 2002, Tsunami 2005, Libanon krisen 2006. Mötesform: Uppbyggt kring de olika verksamheterna som deltar i gruppen. Ingen fast organisation. Ett forum för samverkan som sammankallas vid en händelse av kriskaraktär eller vid behov av tidig koordinering. Larmas via SOS alarm. Sakområde Operativt stöd: Vid händelser som avviker från det normala, sker hastigt och utan förvarning och som kräver samordning av insatser och koordinerade informationsinsatser. Exempel: vädervarningar från SMHI eller större olycka eller händelse utifrån någon av de ingående myndigheternas bedömningar. Kan även kallas in då ingående parter behöver bred och tidig koordinering av andra skäl. Förebyggande åtgärder: Utveckling av stabs och ledningsmetodik, utbildning. Ansvarsfördelning: Länsstyrelsen är sammankallande och svarar för samordningen och planeringen av CeSams verksamhet.

7 Krishanteringsrådet Uppgift i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion, 54§, 3. Länsstyrelsen ska särskilt ha ett regionalt råd för skydd mot olyckor och krisberedskap, i vilket representanter för länsstyrelsen och berörda aktörer i krishanteringssystemet bör ingå, för att skapa nödvändig samordning Nystartade 2008. Utgår från samverkansområden som finns angivna i krisberedskapsförordningen 2006:942 om krisberedskap och höjd beredskap TEKNISK INFRASTRUKTUR TRANSPORTER FARLIGA ÄMNEN EKONOMISK SÄKERHET GEOGRAFISKT OMRÅDESANSVAR SKYDD UNDSÄTTNING OCH VÅRD Träffas en gång om året för att uppdatera varandra om vår verksamhet. I år den 20 maj. Dagen delas upp bland deltagarna och alla informerar varandra, nätverket uppdateras och vi äter en god lunch och minglar, lär känna varandra, knyter kontakter.

8 Krishanteringsrådet

9 Länsstyrelsens uppgift
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor [LSO] Kommunal räddningstjänst Statlig räddningstjänst Fjällräddningstjänst Flygräddningstjänst Sjöräddningstjänst Efterforskning av försvunna personer i andra fall Miljöräddning till sjöss Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen Vad är statlig räddningstjänst??

10 Länsstyrelsens uppgift
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor [LSO] Ansvara för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnteknisk anläggning* Kärnteknisk anläggning = kärnenergireaktorer (oavsett placering), hantering av radioaktivt avfall, transport och lagring av kärnbränsle samt hantering av radioaktiva isotoper Ansvara för sanering** efter utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnteknisk anläggning ** Åtgärder för att göra det möjligt att åter använda mark, vatten, anläggningar och annan egendom

11 Länsstyrelsens uppgift
Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor [FSO] Informera allmänheten i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning Planer för att hantera händelsen* – ”program för räddningstjänsten” (beredskapsplan) Planer för sanering – ”program för sanering” (saneringsplan) * Innebär bl.a. att utse räddningsledare – behörig att vara räddningsledare vid kommunal räddningstjänst eller motsvarande kvalifikationer Räddningsledare i Uppsala är barnding. Finns ett antal på listan, längst ner Lars Nylén och Göran Scnell.

12 Länsstyrelsens uppgift
I fråga om OMFATTANDE räddningsinsatser kan Länsstyrelsen ta över ansvaret för räddningstjänsten i en eller flera kommuner, samt utse räddningsledare Omfattar insatsen såväl kommunal som statlig räddningstjänst skall Länsstyrelsen ansvara för att insatserna samordnas. Detta ska planläggas i en regional räddningstjänstplan

13 Enheten för samhällsskydd och beredskap
Stig Ekberg /Försvarsdirektör/enhetschef Christina Boman /krishanteringsfrågor Göran Cederholm /LSO Stefan Unnevall/ Kärnkraft Karl Barrljung /utbildning, övning Karin von Sydow / klimat och kris Jan Edenqvist / samband Pia Persson/ ekonomi/administration Hans Bayard / kärnkraft, Klimat (50%)

14 Kom ihåg detta….. Samverkan Samordning Information

15 ?


Ladda ner ppt "Krishantering regionalt RSK LEH"

Liknande presentationer


Google-annonser