Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AT-dag Strama Skåne Mattias Waldeck

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AT-dag Strama Skåne Mattias Waldeck"— Presentationens avskrift:

1 AT-dag 080930 Strama Skåne Mattias Waldeck
Urinvägsinfektioner AT-dag Strama Skåne Mattias Waldeck

2 Urinvägsinfektioner Diagnostik ABU Nedre UVI hos kvinnor
Övre UVI hos kvinnor UVI hos gravida UVI hos män KAD och UVI UVI hos äldre Antibiotikaförbrukning och resistens Terapiriktlinjer Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna Läkemedelsverket, Behandlingsrekomendationer nedre UVI hos kvinnor, 2007

3 Vilken typ av UVI? Okomplicerad: UVI hos person med normala urinvägar
Sporadisk: högst 1 UVI senaste 6 mån och högst 2 det senaste året Nedre (cystit): akut dysuri utan feber Samhällsförvärvad Kvinna eller man Komplicerad: avvikelser som ger försämrat urinavflöde Recidiverande: minst 2 ab-beh UVI senaste 6 mån eller minst 3 senaste året Övre (pyelonerfrit): inf i njurparenkymet, feber, allm symtom, flanksmärta Nosokomial: debut >48 tim efter inläggning eller uppstår i vårdsituation

4 När har man UVI? Symtom från urinvägarna Signifikant bakteriuri
Akut insättande sveda vid miktion, dysuri Urinträngningar Ökad miktionsfrekvens Signifikant bakteriuri Kvinnor: primärpatogen >=103 CFU/ml sekundärpatogen >= 104 CFU/ml Män: primär-/sekundärpatogen >=103 CFU/ml

5 Urinvägspatogener Primärpatogena arter:
Bakterier som kan orsaka UVI hos personer med normala urinvägar, E coli, Stafylokockus saprofyticus Sekundärpatogena arter: Bakterier som sällan orsakar UVI hos personer med normala urinvägar t ex Proteus, Klebsiella, Pseudomonas Tveksamt patogena arter: Bakterier som ingår i den uretranära floran och sällan ger UVI

6 Etiologi UVI Kvinnor Män E. Coli 78% 54%
Klebsiella/enterobakter 6,4% 11% Proteus 2,8% 1% Pseudomonas 0,7% % E. faecalis 4,0% 8% S. saprofyticus 2,4% ,8% Övrigt 5,7% 14%

7 Asymtomatisk bakteriuri, ABU
Kvinnor: >=105 CFU/ml av samma bakteriestam i 2 odlingar i frånvaro av urinvägssymtom Män: >=105 CFU/ml i frånvaro av urinvägssymtom

8 Behandla inte ABU Ofta lågvirulenta
Skydd mot mer patogena / invasiva stammar Ger ej försämrad njurfunktion Ger ej ökad sjuklighet eller dödlighet Risk för selektion av resistenta stammar

9 Screena för och behandla ABU endast vid:
Under tidig graviditet Efter behandling av ABU under graviditet Före TURP eller annat urologiskt ingrepp med risk för slemhinneblödning Vid ureas-positiva bakterier: Proteus Morganella Providencia Klebsiella (ibland) Pseudomonas (ibland)

10 Akut cystit / nedre UVI hos kvinnor
Vanligt Hög självläkningsfrekvens, 30-50% Feber < 38o Diagnostiska test: Nitrittest Granulocyttest Urinodling (tas i regel inte vid sporadisk okompl.) Diff diagnoser: Uretrit orsakad av STI - Klamydia! Vulvo-vaginit orsakad av candida Atrofisk slemhinna (östrogenbrist) Överdriven u-livs hygien

11 Akut cystit / nedre UVI hos kvinnor
Behandling: pivmecillinam (Selexid) 200 mg x 3 i 5 dgr nitrofuradantin (Furadantin) 50 mg x 3 i 5 dgr trimetoprim 300mg x 1 eller 160 mg x 2 i 3dgr I andra hand: cefadroxil 500 mg x 2 i 5 dgr Uppföljning: behövs ej!

12 Recidiverande cystit kvinnor
Vanligt, 30% inom 6 mån efter akut cystit Riskfaktorer: Pessar, spermiedödande medel Ny sexualpartner Sjunkande östrogennivåer Ab-beh senaste mån, störningar i vaginalflora Diagnostik: Urinodling med resistensbestämning!

13 Recidiverande cystit kvinnor
Behandling: Som vid sporadisk akut cystit Växelbruk! Ej trimetoprim om det använts senaste 6 mån Utredning: Radiologisk utredning sällan indicerat förutom vid upprepade recidiv av stenbildare Gyn-us, slemhinneatrofi?, prolaps?

14 Recidiverande cystit kvinnor
Profylax: Identifiering och åtgärd av riskfaktorer Regelbunden och fullständig blåstömmning Östrogensubstitution till äldre Miktion efter coitus Hiprex, saknar vetenskapligt stöd för att kunna rekommenderas Tranbärsjuice, ej tillräckligt väldokumenterat, stora mängder behövs

15 Reinfektionsprofylax med antibiotika i utvalda fall
Ges under 4-6 månader trimetoprim 100mg x 1 nitrofuradantin 50 mg x 1 I andra hand: cefadroxil 250 mg x 1 1 tabl regelbundet till natten efter blåstömning alt 1 tabl i anslutning till samlag (effekt 1 dygn) Följ upp och utvärdera!

16 Fynd vid övre och nedre UVI
Övre Nedre Feber nej Flanksmärta ++ nej Dysuri +/- ++ Pollakisuri +/- ++ Urgency +/- ++ Uretral flytning CRP

17 Akut pyelonefrit / Febril UVI / övre UVI hos kvinnor
Feber, frossa, flanksmärta, palpationsömhet över njurloger Allmän sjukdomskänsla, illamående, kräkningar Ca 1/3 saknar symtom från nedre urinvägarna Symtom från övre urinvägarna kan saknas, särskilt hos äldre Sjukhusvård vid kräkningar, allmänpåverkan, hög ålder och graviditet

18 Akut pyelonefrit hos kvinnor
Diagnostik: Nitrittest Granulocyttest Urinodling + resistensbestämning Blododling vid sjukhusvård Kreatinin CRP, vita

19 Akut pyelonefrit hos kvinnor Behandling
Samhällsförvärvad okomplicerad sporadisk Parenteralt: cefotaxim (Claforan) 1 g x 3 Peroral: ciprofloxacin 500 mg x 2 efter res-best. trim-sulfa 160 mg/ 800 mg x 2 (halverad dos till äldre) andrahandsval ceftibuten (Cedax) 400 mg x 1 Behandlingstid dagar 7-10 dagar vid mild -måttligt svår inf hos yngre kvinnor om ciprofloxacin används

20 Akut pyelonefrit hos kvinnor Behandling
Vårdrelaterad, komplicerad eller recidiverande infektion Cefotaxim (Claforan) Ceftazidim (Fortum) Ampicillin + aminoglykosid Piperacillin + tazobactam (Tazocin) Ciprofloxacin Vid pc-allergi typ-1 ciprofoxacin aminoglykosid aztreonam (Azactam)

21 Akut pyelonefrit hos kvinnor Uppföljning och utredning
Kontrollodling av urinen 2-4 v efter avslutad ab-behandling Vid enstaka okomplicerad pyelonefrit - ingen utredning. Vid recidiv inom 1 år - urografi/ultraljud Vid infektion med stenbildande bakterier som återfinns vid kontrollodling - urografi/ultraljud + cystoskopi

22 UVI hos gravida Relaxation av muskeltonus i urinvägarna
Ökad blåskapacitet Förlångsammad urinpassage Mekanisk kompression av uretär Ökad risk för pyelonefrit 20-40% av gravida med obehandlad ABU riskerar insjukna i akut pyelonefrit

23 UVI hos gravida Behandling
Antibiotikabehandla alltid ABU under graviditet Screening för bakteriuri ca v 16 Behandling som vid akut cystit Undantag: ej trimetoprim i första trimestern Kontrollodling 1-2 v efter avslutad behandling Om >=2 ABU/cystit episoder rekommenderas profylax resten av graviditeten nitrofuradantin 50 mg till natten eller cefadroxil mg till natten

24 UVI hos gravida Febril UVI / akut pyelonefrit
Risk för komplikationer - behandling inleds på sjukhus Ökad distributionsvolym och snabbare elimination via njurarna av betalaktam-ab Behandling cefotaxim (Claforan) 1 g x 3-4 vid typ 1 pc-allergi aztreonam (Azactam)1 g x 3-4 ceftibuten (Cedax) 400 mg x 1 Behandlingstid dagar Därefter reinfektionsprofylax t o m 1 vecka efter partus.

25 UVI hos män I princip alltid att betrakta som komplicerad
Prostatan ofta samtidigt infekterad Kronisk bakteriell prostatit kan ge recidiverande UVI PSA ofta övergående förhöjt vid febril UVI Begränsat antal perorala preparat som penetrerar in i prostata

26 UVI hos män Behandling: Uppföljning: Utredning:
Nedre UVI: ciprofloxacin 500 mg x 2 i 14 dagar trimetoprim 160 mg x 2 i 14 dagar Övre UVI: parenteral beh som hos kvinnor peroral uppföljning med ciprofloxacin alt trim-sulfa ABU: ingen behandling förutom vid stenbildande bakterier Uppföljning: Kontrollodling 2-4 v efter avlutad beh Utredning: om recidiverande distal UVI eller anamnes på försämrat urinavflöde - flödesmätning, resurinbestämning, cystoskopi

27 UVI hos män Utredning: om recidiverande distal UVI eller anamnes på försämrat urinavflöde - flödesmätning, resurinbestämning, cystoskopi Vid komplikationsfritt förlopp av enstaka febril UVI är utredning med urografi/ultraljud ej nödvändig

28 KAD och UVI Efter ca dagars KAD-bärarskap har nästan alla bakteriuri! Ibland flera olika bakterier i urinodlingen Sveda, trängningar, urinläckage kan bero på mekanisk irritation Febril UVI vid KAD ofta utan fokala symtom MEN feber vid KAD har ofta annan orsak än UVI Urinodling helst genom aspiration via punktion av KAD-slangen Blododla vid febril UVI!

29 KAD och UVI Överväg alltid att avveckla KAD
RIK eller suprapubiskateter istället? Byt KAD under ab-beh vid infektion med ureas-positiva bakterier Om upprepade febril UVI vid KAD-byte kan profylax ges som engångsdos i samband med byte (2 timmar före)

30 UVI hos äldre ABU vanligt hos äldre på institution
Kvinnor 25-50% Män 15-30% Behandling av ABU minskar ej frekvens symtomgivande UVI Obehandlad ABU leder inte till ökad sjuklighet eller dödlighet

31 UVI hos äldre Ospecifika symtom som nedsatt aptit, nytillkommen svaghet, oro, konfusion hos person med positiv urinodling utan feber är inte orsakad av UVI Feber hos äldre utan fokala symtom från urinvägarna orsakas inte av UVI i ca 9/10 fall

32 UVI hos äldre Illaluktande urin är inte indikation för ab-behandling
”Ful urinsticka” är inte indikation för ab-behandling Undvik ”pnuvi”-begreppet. Pat med pneumoni och positiv nitur-test utan urinvägssymtom behöver inte med automatik ha Claforan!

33 Norfloxacin alla förpackningar, ciprofloxacin 100mg 6 resp
* Norfloxacin alla förpackningar, ciprofloxacin 100mg 6 resp. 10 tabletter, 250mg 10 tabletter, 500mg 10 tabletter Sökning gjord

34 Bilden visar utvecklingen av UVI-medel till skånska kvinnor i recipen /1000 invånare och år.
På denna bild har vi enbart valt ut förpackningar som bör motsvara behandling av nedre UVI hos kvinnor. Kinoloner och trimetoprim minskar (önskvärt) medan Nitrofurantoin (Furadantin) och pivmecillinam (Selexid) ökar (önskvärt). Diagnos registreras inte på apoteken och därför kan även andra diagnoser än UVI ligga bakom dessa siffror. * Norfloxacin alla förpackningar, ciprofloxacin 100mg 6 resp. 10 tabletter, 250mg 10 tabletter, 500mg 10 tabletter Sökning gjord

35

36 Bilden visar utvecklingen av UVI-medel till skånska män i recipen /1000 invånare och år.
En liten minskning av kinolonförskrivningen kan noteras! Sökning gjord

37 Denna bild visar fördelningen av "UVI-recept" bland kvinnor i Skåne, 18 år och äldre. Både receptförskrvning och apodos ingår. Perioden är den senaste 12 månaders perioden tom januari. Kinoloner utgör 23 % av denna förskrivning, något som kan vara värt att fundera över med tanke på att kinoloner selekterar starkt för antibiotikaresistens. Diagnos registreras inte på apoteken och därför kan även andra diagnoser än UVI ligga bakom dessa siffror.

38 Andel resistens, E coli i urinodlingar, öppen vård, Mellersta sjv distr

39 Kom ihåg! Behandla inte ABU (undantag gravida)
KAD bärare har alltid bakterier i urinen Behandla inte nedra UVI hos kvinnor med kinoloner Odla alltid vid: Recidiverande, komplicerad eller vårdrelaterad UVI Febril UVI UVI hos gravida Vid terapisvikt

40 Slut!


Ladda ner ppt "AT-dag Strama Skåne Mattias Waldeck"

Liknande presentationer


Google-annonser