Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Urinvägsinfektioner AT-dag 080930 Strama Skåne Mattias Waldeck.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Urinvägsinfektioner AT-dag 080930 Strama Skåne Mattias Waldeck."— Presentationens avskrift:

1 Urinvägsinfektioner AT-dag 080930 Strama Skåne Mattias Waldeck

2 Urinvägsinfektioner  Diagnostik  ABU  Nedre UVI hos kvinnor  Övre UVI hos kvinnor  UVI hos gravida  UVI hos män  KAD och UVI  UVI hos äldre  Antibiotikaförbrukning och resistens Terapiriktlinjer www.skane.se/lakemedelsradet Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna www.infektion.net www.infektion.net Läkemedelsverket, Behandlingsrekomendationer nedre UVI hos kvinnor, 2007

3 Vilken typ av UVI?  Okomplicerad: UVI hos person med normala urinvägar  Sporadisk: högst 1 UVI senaste 6 mån och högst 2 det senaste året  Nedre (cystit): akut dysuri utan feber  Samhällsförvärvad  Kvinna eller man  Komplicerad: avvikelser som ger försämrat urinavflöde  Recidiverande: minst 2 ab-beh UVI senaste 6 mån eller minst 3 senaste året  Övre (pyelonerfrit): inf i njurparenkymet, feber, allm symtom, flanksmärta  Nosokomial: debut >48 tim efter inläggning eller uppstår i vårdsituation

4 När har man UVI?  Symtom från urinvägarna Akut insättande sveda vid miktion, dysuri Akut insättande sveda vid miktion, dysuri Urinträngningar Urinträngningar Ökad miktionsfrekvens Ökad miktionsfrekvens  Signifikant bakteriuri Kvinnor: primärpatogen >=10 3 CFU/ml Kvinnor: primärpatogen >=10 3 CFU/ml sekundärpatogen >= 10 4 CFU/ml sekundärpatogen >= 10 4 CFU/ml Män: primär-/sekundärpatogen >=10 3 CFU/ml Män: primär-/sekundärpatogen >=10 3 CFU/ml

5 Urinvägspatogener  Primärpatogena arter: Bakterier som kan orsaka UVI hos personer med normala urinvägar, E coli, Stafylokockus saprofyticus  Sekundärpatogena arter: Bakterier som sällan orsakar UVI hos personer med normala urinvägar t ex Proteus, Klebsiella, Pseudomonas  Tveksamt patogena arter: Bakterier som ingår i den uretranära floran och sällan ger UVI

6 Etiologi UVI KvinnorMän E. Coli78%54% Klebsiella/enterobakter6,4%11% Proteus2,8% 1% Pseudomonas0,7% 3% E. faecalis4,0% 8% S. saprofyticus2,4% 0,8% Övrigt5,7%14%

7 Asymtomatisk bakteriuri, ABU  Kvinnor: >=10 5 CFU/ml av samma bakteriestam i 2 odlingar i frånvaro av urinvägssymtom  Män: >=10 5 CFU/ml i frånvaro av urinvägssymtom

8 Behandla inte ABU  Ofta lågvirulenta  Skydd mot mer patogena / invasiva stammar  Ger ej försämrad njurfunktion  Ger ej ökad sjuklighet eller dödlighet  Risk för selektion av resistenta stammar

9 Screena för och behandla ABU endast vid:  Under tidig graviditet  Efter behandling av ABU under graviditet  Före TURP eller annat urologiskt ingrepp med risk för slemhinneblödning  Vid ureas-positiva bakterier: Proteus Proteus Morganella Morganella Providencia Providencia Klebsiella (ibland) Klebsiella (ibland) Pseudomonas (ibland) Pseudomonas (ibland)

10 Akut cystit / nedre UVI hos kvinnor  Vanligt  Hög självläkningsfrekvens, 30-50%  Feber < 38 o  Diagnostiska test: Nitrittest Nitrittest Granulocyttest Granulocyttest Urinodling (tas i regel inte vid sporadisk okompl.) Urinodling (tas i regel inte vid sporadisk okompl.)  Diff diagnoser: Uretrit orsakad av STI - Klamydia! Uretrit orsakad av STI - Klamydia! Vulvo-vaginit orsakad av candida Vulvo-vaginit orsakad av candida Atrofisk slemhinna (östrogenbrist) Atrofisk slemhinna (östrogenbrist) Överdriven u-livs hygien Överdriven u-livs hygien

11 Akut cystit / nedre UVI hos kvinnor  Behandling: pivmecillinam (Selexid) 200 mg x 3 i 5 dgr pivmecillinam (Selexid) 200 mg x 3 i 5 dgr nitrofuradantin (Furadantin) 50 mg x 3 i 5 dgr nitrofuradantin (Furadantin) 50 mg x 3 i 5 dgr trimetoprim 300mg x 1 eller 160 mg x 2 i 3dgr trimetoprim 300mg x 1 eller 160 mg x 2 i 3dgr I andra hand: cefadroxil 500 mg x 2 i 5 dgr  Uppföljning: behövs ej!

12 Recidiverande cystit kvinnor  Vanligt, 30% inom 6 mån efter akut cystit  Riskfaktorer: Pessar, spermiedödande medel Pessar, spermiedödande medel Ny sexualpartner Ny sexualpartner Sjunkande östrogennivåer Sjunkande östrogennivåer Ab-beh senaste mån, störningar i vaginalflora Ab-beh senaste mån, störningar i vaginalflora  Diagnostik: Urinodling med resistensbestämning!

13 Recidiverande cystit kvinnor  Behandling: Som vid sporadisk akut cystit Som vid sporadisk akut cystit Växelbruk! Ej trimetoprim om det använts senaste 6 mån Växelbruk! Ej trimetoprim om det använts senaste 6 mån  Utredning: Radiologisk utredning sällan indicerat förutom vid upprepade recidiv av stenbildare Radiologisk utredning sällan indicerat förutom vid upprepade recidiv av stenbildare Gyn-us, slemhinneatrofi?, prolaps? Gyn-us, slemhinneatrofi?, prolaps?

14 Recidiverande cystit kvinnor  Profylax: Identifiering och åtgärd av riskfaktorer Identifiering och åtgärd av riskfaktorer Regelbunden och fullständig blåstömmning Regelbunden och fullständig blåstömmning Östrogensubstitution till äldre Östrogensubstitution till äldre Miktion efter coitus Miktion efter coitus Hiprex, saknar vetenskapligt stöd för att kunna rekommenderas Hiprex, saknar vetenskapligt stöd för att kunna rekommenderas Tranbärsjuice, ej tillräckligt väldokumenterat, stora mängder behövs Tranbärsjuice, ej tillräckligt väldokumenterat, stora mängder behövs

15 Reinfektionsprofylax med antibiotika i utvalda fall  Ges under 4-6 månader trimetoprim 100mg x 1 trimetoprim 100mg x 1 nitrofuradantin 50 mg x 1 nitrofuradantin 50 mg x 1 I andra hand: cefadroxil 250 mg x 1 I andra hand: cefadroxil 250 mg x 1 1 tabl regelbundet till natten efter blåstömning alt 1 tabl i anslutning till samlag (effekt 1 dygn) Följ upp och utvärdera!

16 Fynd vid övre och nedre UVI ÖvreNedre  Feber++nej  Flanksmärta++nej  Dysuri+/-++  Pollakisuri +/-++  Urgency+/-++  Uretral flytning ----  CRP ++--

17 Akut pyelonefrit / Febril UVI / övre UVI hos kvinnor  Feber, frossa, flanksmärta, palpationsömhet över njurloger  Allmän sjukdomskänsla, illamående, kräkningar  Ca 1/3 saknar symtom från nedre urinvägarna  Symtom från övre urinvägarna kan saknas, särskilt hos äldre  Sjukhusvård vid kräkningar, allmänpåverkan, hög ålder och graviditet

18 Akut pyelonefrit hos kvinnor  Diagnostik: Nitrittest Nitrittest Granulocyttest Granulocyttest Urinodling + resistensbestämning Urinodling + resistensbestämning Blododling vid sjukhusvård Blododling vid sjukhusvård Kreatinin Kreatinin CRP, vita CRP, vita

19 Akut pyelonefrit hos kvinnor Behandling  Samhällsförvärvad okomplicerad sporadisk Parenteralt:cefotaxim (Claforan) 1 g x 3 Parenteralt:cefotaxim (Claforan) 1 g x 3 Peroral:ciprofloxacin 500 mg x 2 Peroral:ciprofloxacin 500 mg x 2 efter res-best. trim-sulfa 160 mg/ 800 mg x 2 efter res-best. trim-sulfa 160 mg/ 800 mg x 2 (halverad dos till äldre) andrahandsval ceftibuten (Cedax) 400 mg x 1 Behandlingstid 10-14 dagar 7-10 dagar vid mild -måttligt svår inf hos yngre kvinnor om ciprofloxacin används

20 Akut pyelonefrit hos kvinnor Behandling  Vårdrelaterad, komplicerad eller recidiverande infektion Cefotaxim (Claforan) Cefotaxim (Claforan) Ceftazidim (Fortum) Ceftazidim (Fortum) Ampicillin + aminoglykosid Ampicillin + aminoglykosid Piperacillin + tazobactam (Tazocin) Piperacillin + tazobactam (Tazocin) Ciprofloxacin Ciprofloxacin  Vid pc-allergi typ-1 ciprofoxacin ciprofoxacin aminoglykosid aminoglykosid aztreonam (Azactam) aztreonam (Azactam)

21 Akut pyelonefrit hos kvinnor Uppföljning och utredning  Kontrollodling av urinen 2-4 v efter avslutad ab-behandling  Vid enstaka okomplicerad pyelonefrit - ingen utredning.  Vid recidiv inom 1 år - urografi/ultraljud  Vid infektion med stenbildande bakterier som återfinns vid kontrollodling - urografi/ultraljud + cystoskopi

22 UVI hos gravida  Relaxation av muskeltonus i urinvägarna  Ökad blåskapacitet  Förlångsammad urinpassage  Mekanisk kompression av uretär  Ökad risk för pyelonefrit  20-40% av gravida med obehandlad ABU riskerar insjukna i akut pyelonefrit

23 UVI hos gravida Behandling  Antibiotikabehandla alltid ABU under graviditet  Screening för bakteriuri ca v 16  Behandling som vid akut cystit Undantag: ej trimetoprim i första trimestern Undantag: ej trimetoprim i första trimestern  Kontrollodling 1-2 v efter avslutad behandling Om >=2 ABU/cystit episoder rekommenderas profylax resten av graviditeten Om >=2 ABU/cystit episoder rekommenderas profylax resten av graviditeten nitrofuradantin 50 mg till natten eller nitrofuradantin 50 mg till natten eller cefadroxil 250-500 mg till natten

24 UVI hos gravida Febril UVI / akut pyelonefrit  Risk för komplikationer - behandling inleds på sjukhus  Ökad distributionsvolym och snabbare elimination via njurarna av betalaktam-ab  Behandling cefotaxim (Claforan) 1 g x 3-4 cefotaxim (Claforan) 1 g x 3-4 vid typ 1 pc-allergi aztreonam (Azactam)1 g x 3-4 vid typ 1 pc-allergi aztreonam (Azactam)1 g x 3-4 ceftibuten (Cedax) 400 mg x 1 ceftibuten (Cedax) 400 mg x 1  Behandlingstid 10-14 dagar  Därefter reinfektionsprofylax t o m 1 vecka efter partus.

25 UVI hos män  I princip alltid att betrakta som komplicerad  Prostatan ofta samtidigt infekterad  Kronisk bakteriell prostatit kan ge recidiverande UVI  PSA ofta övergående förhöjt vid febril UVI  Begränsat antal perorala preparat som penetrerar in i prostata

26 UVI hos män  Behandling: Nedre UVI: Nedre UVI: ciprofloxacin 500 mg x 2 i 14 dagar trimetoprim 160 mg x 2 i 14 dagar Övre UVI: parenteral beh som hos kvinnor Övre UVI: parenteral beh som hos kvinnor peroral uppföljning med ciprofloxacin alt trim-sulfa ABU: ingen behandling förutom vid stenbildande bakterier ABU: ingen behandling förutom vid stenbildande bakterier  Uppföljning: Kontrollodling 2-4 v efter avlutad beh Kontrollodling 2-4 v efter avlutad beh  Utredning: om recidiverande distal UVI eller anamnes på försämrat urinavflöde - flödesmätning, resurinbestämning, cystoskopi

27 UVI hos män  Utredning: om recidiverande distal UVI eller anamnes på försämrat urinavflöde - flödesmätning, resurinbestämning, cystoskopi Vid komplikationsfritt förlopp av enstaka febril UVI är utredning med urografi/ultraljud ej nödvändig

28 KAD och UVI  Efter ca 10-14 dagars KAD-bärarskap har nästan alla bakteriuri!  Ibland flera olika bakterier i urinodlingen  Sveda, trängningar, urinläckage kan bero på mekanisk irritation  Febril UVI vid KAD ofta utan fokala symtom MEN feber vid KAD har ofta annan orsak än UVI  Urinodling helst genom aspiration via punktion av KAD-slangen  Blododla vid febril UVI!

29 KAD och UVI  Överväg alltid att avveckla KAD RIK eller suprapubiskateter istället? RIK eller suprapubiskateter istället?  Byt KAD under ab-beh vid infektion med ureas-positiva bakterier  Om upprepade febril UVI vid KAD-byte kan profylax ges som engångsdos i samband med byte (2 timmar före)

30 UVI hos äldre  ABU vanligt hos äldre på institution Kvinnor 25-50% Kvinnor 25-50% Män 15-30% Män 15-30%  Behandling av ABU minskar ej frekvens symtomgivande UVI  Obehandlad ABU leder inte till ökad sjuklighet eller dödlighet

31 UVI hos äldre  Ospecifika symtom som nedsatt aptit, nytillkommen svaghet, oro, konfusion hos person med positiv urinodling utan feber är inte orsakad av UVI  Feber hos äldre utan fokala symtom från urinvägarna orsakas inte av UVI i ca 9/10 fall

32 UVI hos äldre  Illaluktande urin är inte indikation för ab- behandling  ”Ful urinsticka” är inte indikation för ab- behandling  Undvik ”pnuvi”-begreppet. Pat med pneumoni och positiv nitur-test utan urinvägssymtom behöver inte med automatik ha Claforan!

33 * Norfloxacin alla förpackningar, ciprofloxacin 100mg 6 resp. 10 tabletter, 250mg 10 tabletter, 500mg 10 tabletter Sökning gjord 070306

34 * Norfloxacin alla förpackningar, ciprofloxacin 100mg 6 resp. 10 tabletter, 250mg 10 tabletter, 500mg 10 tabletter Sökning gjord 080303

35

36

37

38 Andel resistens, E coli i urinodlingar, öppen vård, Mellersta sjv distr

39 Kom ihåg!  Behandla inte ABU (undantag gravida)  KAD bärare har alltid bakterier i urinen  Behandla inte nedra UVI hos kvinnor med kinoloner  Odla alltid vid: Recidiverande, komplicerad eller vårdrelaterad UVI Recidiverande, komplicerad eller vårdrelaterad UVI Febril UVI Febril UVI UVI hos gravida UVI hos gravida Vid terapisvikt Vid terapisvikt

40 Slut!


Ladda ner ppt "Urinvägsinfektioner AT-dag 080930 Strama Skåne Mattias Waldeck."

Liknande presentationer


Google-annonser