Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Urinvägsinfektioner AT-dag 101006 Strama Skåne Mattias Waldeck.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Urinvägsinfektioner AT-dag 101006 Strama Skåne Mattias Waldeck."— Presentationens avskrift:

1 Urinvägsinfektioner AT-dag Strama Skåne Mattias Waldeck

2 Urinvägsinfektioner Diagnostik ABU Nedre UVI hos kvinnor
Övre UVI hos kvinnor UVI hos gravida UVI hos män KAD och UVI UVI hos äldre Antibiotikaförbrukning och resistens Terapiriktlinjer Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna Läkemedelsverket, Behandlingsrekomendationer nedre UVI hos kvinnor, 2007

3 Vilken typ av UVI? Komplicerad:
avvikelser som ger försämrat urinavflöde Recidiverande: minst 2 ab-beh UVI senaste 6 mån eller minst 3 senaste året Övre (pyelonerfrit): inf i njurparenkymet, feber, allm symtom, flanksmärta Nosokomial: debut >48 tim efter inläggning eller uppstår i vårdsituation Okomplicerad: UVI hos person med normala urinvägar Sporadisk: högst 1 UVI senaste 6 mån och högst 2 det senaste året Nedre (cystit): akut dysuri utan feber Samhällsförvärvad Kvinna eller man

4 Signifikant bakteriuri
Kvinnor: primärpatogen >=103 CFU/ml sekundärpatogen >= 104 CFU/ml Män: primär-/sekundärpatogen >=103 CFU/ml

5 Urinvägspatogener Primärpatogena arter:
Bakterier som kan orsaka UVI hos personer med normala urinvägar, E coli, Stafylokockus saprofyticus Sekundärpatogena arter: Bakterier som sällan orsakar förstagångs-UVI hos personer med normala urinvägar t ex Proteus, Klebsiella, Pseudomonas Tveksamt patogena arter: Bakterier som ingår i den uretranära floran och sällan ger UVI

6 Etiologi UVI urinodlingsfynd i svensk primärvård vid symtomgivande UVI
Kvinnor (n=2893) Män (n=250) E. Coli 77% 55% Klebsiella/enterobakter 5% % S. saprofyticus 4% % Enterokocker 3% % Streptokocker gr B 2% % Proteus % % Pseudomonas <0,1% % Övriga % % Ref: Henning et al. Läkartidningen 1997;94:

7 Asymtomatisk bakteriuri, ABU
Kvinnor: >=105 CFU/ml av samma bakteriestam i 2 odlingar i frånvaro av urinvägssymtom Män: >=105 CFU/ml i frånvaro av urinvägssymtom

8 Behandla inte ABU Ofta lågvirulenta
Skydd mot mer patogena / invasiva stammar Ger ej försämrad njurfunktion Ger ej ökad sjuklighet eller dödlighet Risk för selektion av resistenta stammar

9 Screena för och behandla ABU endast vid:
Under tidig graviditet Efter behandling av ABU under graviditet Före TURP eller annat urologiskt ingrepp med risk för slemhinneblödning Vid ureas-positiva bakterier: Proteus Morganella Providencia Klebsiella (ibland) Pseudomonas (ibland)

10 Akut cystit / nedre UVI Symtom från urinvägarna
Akut insättande sveda vid miktion, dysuri Urinträngningar Ökad miktionsfrekvens

11 Akut cystit / nedre UVI hos kvinnor
Vanligt Hög självläkningsfrekvens, 30-50% Feber < 38o Diagnostiska test: Nitrittest Granulocyttest Urinodling (tas i regel inte vid sporadisk okompl.) Diff diagnoser: Uretrit orsakad av STI - Klamydia! Vulvo-vaginit orsakad av candida Atrofisk slemhinna (östrogenbrist) Överdriven u-livs hygien

12 Akut cystit / nedre UVI hos kvinnor
Behandling: pivmecillinam (Selexid) 200 mg x 3 i 5 dgr alt 400 mg x 2 i 3 dgr nitrofurantoin (Furadantin) 50 mg x 3 i 5 dgr I andra hand: trimetoprim 300mg x 1 eller 160 mg x 2 i 3dgr (Ta urinodl!) cefadroxil 500 mg x 2 i 5 dgr Uppföljning: behövs ej!

13 Recidiverande cystit kvinnor
Vanligt, 30% inom 6 mån efter akut cystit Riskfaktorer: Pessar, spermiedödande medel Ny sexualpartner Sjunkande östrogennivåer Ab-beh senaste mån, störningar i vaginalflora Diagnostik: Urinodling med resistensbestämning!

14 Recidiverande cystit kvinnor
Behandling: Som vid sporadisk akut cystit Växelbruk! Ej trimetoprim om det använts senaste 6 mån Utredning: Radiologisk utredning sällan indicerat förutom vid upprepade recidiv av stenbildare Gyn-us, slemhinneatrofi?, prolaps?

15 Recidiverande cystit kvinnor
Profylax: Identifiering och åtgärd av riskfaktorer Regelbunden och fullständig blåstömning Östrogensubstitution till äldre Miktion efter coitus Hiprex, saknar vetenskapligt stöd för att kunna rekommenderas Tranbärsjuice, ej tillräckligt väldokumenterat, stora mängder behövs

16 Reinfektionsprofylax med antibiotika i utvalda fall
Ges under 4-6 månader trimetoprim 100mg x 1 nitrofurantoin 50 mg x 1 I andra hand: cefadroxil 250 mg x 1 1 tabl regelbundet till natten efter blåstömning alt 1 tabl i anslutning till samlag (effekt 1 dygn) Följ upp och utvärdera!

17 Fynd vid övre och nedre UVI
Övre Nedre Feber nej Flanksmärta ++ nej Dysuri +/- ++ Pollakisuri +/- ++ Urgency +/- ++ Uretral flytning CRP

18 Akut pyelonefrit / Febril UVI / övre UVI hos kvinnor
Feber, frossa, flanksmärta, palpationsömhet över njurloger Allmän sjukdomskänsla, illamående, kräkningar Ca 1/3 saknar symtom från nedre urinvägarna Symtom från övre urinvägarna kan saknas, särskilt hos äldre Sjukhusvård vid kräkningar, allmänpåverkan, hög ålder och graviditet

19 Akut pyelonefrit hos kvinnor
Diagnostik: Nitrittest Granulocyttest Urinodling + resistensbestämning Blododling vid sjukhusvård Kreatinin CRP, vita

20 Akut pyelonefrit hos kvinnor Behandling
Samhällsförvärvad okomplicerad sporadisk Parenteralt: garamycin 4,5 mg/kg x 1 eller cefotaxim (Claforan) 1 g x 3 Peroral: ciprofloxacin 500 mg x 2 efter res-best. trim-sulfa 160 mg/ 800 mg x 2 (halverad dos till äldre) andrahandsval ceftibuten (Cedax) 400 mg x 1 Behandlingstid dagar 7-10 dagar vid mild -måttligt svår inf hos yngre kvinnor om ciprofloxacin används

21 Akut pyelonefrit hos kvinnor Behandling
Vårdrelaterad, komplicerad eller recidiverande infektion Piperacillin + tazobactam (Tazocin) Cefotaxim (Claforan) Ceftazidim (Fortum) Ampicillin + aminoglykosid Vid pc-allergi typ-1 ciprofoxacin aminoglykosid aztreonam (Azactam)

22 Akut pyelonefrit hos kvinnor Uppföljning och utredning
Kontrollodling av urinen 2-4 v efter avslutad ab-behandling Vid enstaka okomplicerad pyelonefrit - ingen utredning. Vid recidiv inom 1 år - urografi/ultraljud Vid infektion med stenbildande bakterier som återfinns vid kontrollodling - urografi/ultraljud + cystoskopi

23 UVI hos gravida Relaxation av muskeltonus i urinvägarna
Ökad blåskapacitet Förlångsammad urinpassage Mekanisk kompression av uretär Ökad risk för pyelonefrit 20-40% av gravida med obehandlad ABU riskerar insjukna i akut pyelonefrit

24 UVI hos gravida Behandling
Antibiotikabehandla alltid ABU under graviditet Screening för bakteriuri ca v 16 Behandling som vid akut cystit Undantag: ej trimetoprim i första trimestern Kontrollodling 1-2 v efter avslutad behandling Om >=2 ABU/cystit episoder rekommenderas profylax resten av graviditeten nitrofurantoin 50 mg till natten eller cefadroxil mg till natten

25 UVI hos gravida Febril UVI / akut pyelonefrit
Risk för komplikationer - behandling inleds på sjukhus Ökad distributionsvolym och snabbare elimination via njurarna av betalaktam-ab Behandling cefotaxim (Claforan) 1 g x 3-4 vid typ 1 pc-allergi aztreonam (Azactam)1 g x 3-4 ceftibuten (Cedax) 400 mg x 1 Behandlingstid dagar Därefter reinfektionsprofylax t o m 1 vecka efter partus.

26 UVI hos män I princip alltid att betrakta som komplicerad
Prostatan ofta samtidigt infekterad Kronisk bakteriell prostatit kan ge recidiverande UVI PSA ofta övergående förhöjt vid febril UVI Begränsat antal perorala preparat som penetrerar in i prostata

27 UVI hos män Behandling: Nedre UVI: ciprofloxacin 500 mg x 2 i 14 dagar
trimetoprim 160 mg x 2 i 14 dagar Övre UVI: parenteral beh som hos kvinnor peroral uppföljning med ciprofloxacin alt trim-sulfa ABU: ingen behandling förutom vid stenbildande bakterier Uppföljning: Kontrollodling 2-4 v efter avlutad beh

28 UVI hos män Utredning: om recidiverande distal UVI eller anamnes på försämrat urinavflöde - flödesmätning, resurinbestämning, cystoskopi Vid komplikationsfritt förlopp av enstaka febril UVI är utredning med urografi/ultraljud ej nödvändig Glöm inte prostatapalpation!

29 KAD och UVI Efter ca dagars KAD-bärarskap har nästan alla bakteriuri! Ibland flera olika bakterier i urinodlingen Sveda, trängningar, urinläckage kan bero på mekanisk irritation Febril UVI vid KAD ofta utan fokala symtom MEN feber vid KAD har ofta annan orsak än UVI Urinodling helst genom aspiration via punktion av KAD-slangen Blododla vid febril UVI!

30 KAD och UVI Överväg alltid att avveckla KAD
RIK eller suprapubiskateter istället? Byt KAD under ab-beh vid infektion med ureas-positiva bakterier Om upprepade febril UVI vid KAD-byte kan profylax ges som engångsdos i samband med byte (2 timmar före)

31 UVI hos äldre ABU vanligt hos äldre på institution
Kvinnor 25-50% Män 15-30% Vanligt att akut cystit misstänks, orsakar ca 60% av alla antibiotikaordinationer på särskilt boende Behandling av ABU minskar ej frekvens symtomgivande UVI Obehandlad ABU leder inte till ökad sjuklighet eller dödlighet

32 Misstänk nedre UVI vid:
Akut insättande miktionsbesvär Nytillkommen eller förvärrad urininkontinens

33 UVI hos äldre Ospecifika symtom som nedsatt aptit, nytillkommen svaghet, oro, konfusion hos person med positiv urinodling utan feber och utan fokala symtom från urinvägarna är inte tecken på UVI Vid feber utan fokala urinvägssymtom är pos prediktiva värdet av pos urinodling bara 12%, dvs nästan 9/10 har feber av annan orsak än UVI.

34 UVI hos äldre Illaluktande urin är inte indikation för ab-behandling
”Ful urinsticka” är inte indikation för ab-behandling Undvik ”pnuvi”-begreppet. Pat med pneumoni och positiv nitur-test utan urinvägssymtom behöver inte med automatik ha Claforan!

35

36

37 Källa: Swedres 2009

38 Källa: Swedres 2009

39

40 Kom ihåg! Behandla inte ABU (undantag gravida och inför prostatakirurgi) KAD bärare har alltid bakterier i urinen Behandla inte nedre UVI hos kvinnor med kinoloner Odla alltid vid: Recidiverande, komplicerad eller vårdrelaterad UVI Vid UVI efter utlandsresa (ESBL?) Febril UVI UVI hos gravida Vid terapisvikt

41 Slut!


Ladda ner ppt "Urinvägsinfektioner AT-dag 101006 Strama Skåne Mattias Waldeck."

Liknande presentationer


Google-annonser