Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avfallsförebyggande program

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avfallsförebyggande program"— Presentationens avskrift:

1 Avfallsförebyggande program
Hans Wrådhe 15 maj 2013 Vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka större problem med miljö och hälsa i andra länder. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

2 Avfallsmängderna kan trefaldigas till 2050
Tusentals kemiska ämnen i samhället Forskningsprogrammet ”Framtida avfallshantering” (finansierat av Naturvårdsverket) som avslutades vid årsskiftet tog bl.a. fram scenarier för framtida mängde avfall. (Beräknat på hushållsavfall och industriavfall, men inte från gruv- och basindustrin) Avfallsmängderna kan trefaldigas till 2050 2 2

3 Vad behöver vi göra? Mot ökad resurseffektivitet – Ex vad vi behöver göra: Nya typer av styrmedel Tillverka hållbara och återvinningsbara produkter, billigare reparera Öka återanvändningen Öka materialåtervinning av god kvalitet Utnyttja resurser upplagrade i samhället Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

4 Regeringsuppdrag om nya etappmål
Regeringsuppdrag om nya etappmål Förberedelse återanvändning och materialåtervinning av papper, metall, plast, glas etc Minskat matavfall Textil och textilavfall Uppdragen ska redovisas under januari 2014. Regeringen har redan beslutat om två etappmål för avfall: * Minst 70 % återanvändning och återvinning av bygg- och rivningsavfall senast 2020. * Insamling av minst 50 % av matavfallet till 2018, varav energiutnyttjande (biogas) av minst 40 %. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

5 PROGRAM FÖR ATT FÖREBYGGA AVFALL
PROGRAM FÖR ATT FÖREBYGGA AVFALL Kommer att komplettera den nationella avfallsplanen Krav i EU:s avfallsdirektiv på att alla medlemsstater tar fram program Ett program för förebyggande av avfall ska vara klart i december 2013 Remiss 2 maj – 2 september Den nationella avfallsplanen fastställde vi för ett år sedan. Där togs några avfallsförebyggande frågor upp. I framtiden ser vi att avfallsplanen och avfallsförebyggande programmet kommer att vara ett dokument. Både planen och programmet är vägledande dokument, riktade till såväl kommuner som aktörer i näringslivet. Programmet ute på remiss nu, alla välkomna att lämna remissvar. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

6 Fokus på Mat Textil Bygg- och rivningsavfall Elektronik 2017-04-12
Vi har valt att fokusera på dessa material-/avfallsströmmar i detta första program. Med hjälp av forskarna i ”Hållbar avfallshantering” har vi identifierat att matavfall och bygg/rivningsavfall har stor miljöpåverkan totalt sett, medan textilier och elektronik har mycket stor miljöpåverkan per kilo produkt. Vi har främst räknat på miljöpåverkan i form av utsläpp av växthusgaser, men påverkan av miljögifter är också (mycket) stor för alla fyra strömmarna. Den mesta miljöpåverkan är i produktionsledet, inte så mycket i avfallsledet. Tanken är att vi minskar avfallsmängderna genom att på olika sätt minska konsumtionen av nya produkter, därmed minskar miljöpåverkan vid produktion. Frågan om varför vi inte prioriterat gruvavfall som står för ca hälften av de svenska avfallsmängderna kan besvaras på minst tre olika sätt: 1) Problem med gruvavfall hanteras lämpligast i miljöprövningen av gruvor. 2) Indirekt påverkas åtgången av nyproducerade metaller och mineraler av en större återanvändning och återvinning av t.ex. byggavfall. 3) Vi tar ett par av de lägst hängande frukterna (mat och textilier) först, så får vi återkomma till mer besvärliga problem i senare program.

7 Vad är förebyggande? Åtgärder som vidtas innan ett ämne, ett material eller en produkt blivit avfall och innebär en minskning av Mängden avfall Innehållet av skadliga ämnen i material och produkter Minskad negativ miljö- och hälsopåverkan

8 Detta ska programmet innehålla
Detta ska programmet innehålla Mål Åtgärder Indikatorer Styrmedel (utvecklar vi senare) Vi har tagit fram mål, åtgärder och indikatorer i dialog med en massa aktörer. När det gäller styrmedel har vi inte kommit så långt att vi har färdiga konsekvensutredda förslag, ”Hållbar avfallshantering” har tittat på en hel rad styrmedel, tex ökad moms på varor och minskad på tjänster, råvaruskatt, information… Vi kommer att jobba vidare med en del av de ideerna under kommande år. Vi har själva också börjat titta på hur ett REP-avdrag (lägre skatt på reparationer) skulle kunna utformas och ett krav på loggbok för nya byggnader (där alla material dokumenteras).

9 Detta har vi gjort Workshops Bygg Textil Mat Kommuner Avstämningar med
Detta har vi gjort Workshops Bygg Textil Mat Kommuner Avstämningar med Avfallsrådet Andra myndigheter Vi har haft workshopar med privata, statliga, kommunala och NGO-aktörer. Vi har stämt av med miljödepartementet. Många förslag till åtgärder i programmet kommer från aktörerna själva.

10 Avfallsmängden ska minska kontinuerligt Mängden farliga ämnen i varor ska minska Detta är de övergripande målen i programmet. Vi har också mål för de fyra fokusområdena.

11 Matavfallet i hela livsmedelskedjan ska minska jämfört med år 2010
Matavfallet i hela livsmedelskedjan ska minska jämfört med år 2010 Inom ramen för regeringsuppdraget om etappmål kommer vi att föreslå preciseringar av målet, årtal och mängder. Goda exempel: Bjurhovdaskolan i Västerås har minskat matavfallet med 50%. Landstinget i Västernorrland har minskat matavfallet från sjukhusköket med ca 50% (värde: 4 miljoner kr/år). Personalens engagemang jätteviktigt. 20 % mindre matavfall ger en samhällsvinst på miljarder kr/år och minskar utsläppen av växthusgaser med 0,5 miljoner ton/år

12 År 2020 uppstår det mindre avfall per byggd kvadratmeter jämfört med år 2014 Goda exempel: Planering, logistik m.m. vid nybygget på Karolinska sjukhuset. Secondhandaffär för byggmaterial i Malmö.

13 Andelen andrahandsvaror av den totala försäljningen av textilier ska öka jämfört med år 2014 Inom ramen för regeringsuppdraget kommer vi att föreslå preciseringar av målet. Goda exempel: Lånegarderob i Skärholmen. Butikskedjor som säljer second hand av egna märkeskläder.

14 Elektronik lagas och återanvänds
Elektronik lagas och återanvänds Vi har haft svårt att sätta upp mål för elektronik. Det området behöver vi jobba vidare med. Vi kommer att ha mer dialog med näringsliv och andra aktörer tillsammans med KemI och Energimyndigheten. Ekodesigndirektivet ett instrument som kan användas mer för att ställa krav på produkter, inte bara vad gäller energiförbrukning.

15 Det ska vara lätt att göra rätt! Hans Wrådhe Vi behöver hitta styrmedel som gör att det går lätt för människor att styra om konsumtionen. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency


Ladda ner ppt "Avfallsförebyggande program"

Liknande presentationer


Google-annonser